wielkopolski klaster energii odnawialnej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
savea

Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej - PowerPoint PPT Presentation

146 Views
Download Presentation
Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Iwona Wesołek dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 2. Geneza powstania: Wiosną 2008 podjęte zostały przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji działania związane z zainicjowaniem Wielkopolskiej Innowacyjnej Sieci Kooperacji, w ramach której tworzone są klastry w branżach: budowlanej, spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej oraz energii odnawialnej. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 3. Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej powstał w 2009 roku • W 2010 r. powstała strategia Rozwoju klastra z wykorzystaniem środków w projekcie KIGNET INNOWACJE • WIZJA KLASTRA - Wiodący partner w tworzeniu, rozwoju i eksploatacji energii odnawialnej w Wielkopolsce.MISJA KLASTRA - Ciągłe doskonalenie umiejętności w obszarach zarządzania, marketingu, nowych technologii i innowacji oraz internacjonalizacji poprzez edukację i rozwój kapitału ludzkiego oraz dążenie do specjalizacji w danych obszarach oraz całej branży. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 4. Członkowie klastra: • Przedsiębiorstwa. Obecnie członkami jest 29 firm • Jednostki badawczo-naukowe: m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Obróbki Plastycznej, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Instytut Technologii Drewna • Jednostki samorządu terytorialnego: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin w Wielkopolsce • Jednostki otoczenia biznesu: regionalne i branżowe izby gospodarcze, Wielkopolski Klub Kapitału • Koordynator: Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji • Lider: Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 5. Dla sprawnego zarządzania klastra powstała: Rada klastra, która wraz z Koordynatorem opracowała: • statut, • kodeks etyczny • oraz plan działań dla Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 6. Na mocy porozumienia od 01.12.2012 izba podpisała porozumienie o współpracy z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią Sp. z o.o., na mocy którego Agencja została liderem klastra. • Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE), została powołana 30 października 2009 roku do realizacji zadań własnych Samorządu Województwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce. • Agencja powstała w oparciu o grant europejski z programu Inteligentna Energia  dla Europy II (IEE) będącego jednym z elementów  Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP). dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 7. Benchmarkingklastrów w Polsce: • W 2010 roku nasz klaster został wytypowany do analizy w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu pt.: „Organizacja i przeprowadzenie benchmarkinguklastrów w Polsce”. • Tego rodzaju badanie klastrów było wykonywane w Polsce po raz pierwszy. Pozyskane dane o klastrach pozwoliły z jednej strony określić stan rozwoju oraz potrzeby poszczególnych klastrów, z drugiej miały stanowić źródło informacji przy opracowywaniu przyszłych instrumentów wsparcia klastrów. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 8. Grupy robocze: • Dla sprawnego funkcjonowania Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej w X 2011 r. postanowiono wyodrębnić następujące grupy robocze: • grupę ds. energii słonecznej, • wiatrowej, • wodnej, • geotermalnej oraz • biomasy. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 9. Grupa robocza BIOMASA: • Rolę lidera w zakresie biomasy powierzono Panu Romanowi Długiemu – Prezesowi firmy ASKET, który ma największe doświadczenie w powyższym zakresie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. • Celem grupy jest przygotowanie systemowego pakietu rozwiązań w zakresie wykorzystania biomasy jako paliwa pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. • Hasło przewodnie grupy to "Złoty Węgiel dla Wielkopolski". dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 10. Celem nadrzędnym jest wykorzystanie ogromnego potencjału regionu i zorganizowanie regionalnego rynku biomasy. • opracowanie logistyki w zakresie zbudowania sprawnego łańcucha dostaw „złotego węgla” od producenta biomasy, poprzez producenta paliwa, do odbiorcy finalnego. • zbudowanie platformy wymiany informacji na temat gdzie kupić, gdzie sprzedać biomasę, jako paliwo energetyczne dostępne dla ogółu społeczeństwa • opracowanie i zaprezentowanie poszczególnym powiatom programu w zakresie pozyskania i dystrybucji biomasy w celach grzewczych. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 11. LOBBING: • Klaster brał aktywny udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. • Przedstawiciele klastra uczestniczyli w konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o OZE, która odbyła się 29 maja 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 12. Planowane Projekty: • WRPO działanie 1.6 • tytuł projektu: • „Promocja i rozwój Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej – sieć powiązań budownictwa energooszczędnego”. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 13. Zapraszamy do współpracy dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 14. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterówi KooperacjiUl. Św. Marcin 80/82 (CK .Zamek., parter, p.54)61-809 Poznańtel: 061/ 851 78 48, 851 78 49fax: 061/ 851 78 28http://www.pcc.org.ple-mail: izba@pcc.org.pl i.wesolek@pcc.org.pl dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego