1 / 21

ilmu

Keutamaan ilmu

mferysa
Download Presentation

ilmu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. بسم الله الرحمن الرحيم

 2. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan ada pada dirinya maka akan dipahamkan dalam urusan agama HR Bukhori)

 3. KEAWAJIBAN MEMPELAJARI ILMU Tidaksepatutnyabagimukmininitupergisemuanya (kemedanperang). mengapatidakpergidaritiap-tiapgolongandiantaramerekabeberapaoranguntukmemperdalampengetahuanmerekatentang agama danuntukmemberiperingatankepadakaumnyaapabilamerekatelahkembalikepadanya, supayamerekaitudapatmenjagadirinya. QS. At Taubah 12

 4. FADILLAH ILMU

 5. Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah bagaikan bulan purnama dan bintang-bintang

 6. Satuorangberilmulebihditakuti Syetandaripada Seribuahliibadah HR. At Tirmidzi

 7. Katakanlah, Adalahsamaorang-orang yang mengetahuidengan orang-orang yang Tidakmengetahui (QS.Az-Zumar 9)

 8. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga (HR Bukhori)

 9. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (QS.Al Mujadalah:11)

 10. Barang siapa keluaruntukmencari ilmu, maka dia tercatat sebagai fisabilillah sampai ia kembali (HR Tirmidzi)

 11. Barang siapa yang kematian datang saat ia menuntut ilmu dalam rangka menghidupkan Islam dengannya, maka antara dia dan para nabi satu tingkat yang sama di surga “

 12. ANCAMAN BAGI PENUNTUT ILMU

 13. Barang siapa yg menuntut ilmu, yang untuk mencari keridhoan Allah, “lalu ia tidak mencarinya melainkan untukmendapatkan dunia maka tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat ( Abu Daud)

 14. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orangawam, atau untuk berbangga dihadapan para ulama, atau untuk mendapat ketenaran dihadapan manusia maka tempatnya di neraka.” (HR. Ibnu Majah )

 15. Nasehat UlamaSalaf Untuk PenuntutIlmu

 16. Imam BhukhariBerkata : ILMUILAH SEBELUM BERUCAP DAN BERAMAL

 17. Pesan Imam Syafi’i : engkau tak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam bekal : kecerdasan kesungguhan semangat dinar bimbingan ustadz dan waktu luangdan panjang

 18. Syaikh -hafizhahullah- me wasiatkankepadaparapenuntutilmusyar’idenganbeberapahalberikut: • 1. Ikhlaskepada Allah dalammenuntutilmu. Hendaknya yang menjadipendorongnyadalammengumpulkanilmuadalahkarenauntukmengetahuikebenarandanpetunjuk, mengamalkannyadanmendakwahkannya. • 2- Bekerjakerasdanbersungguh-sungguhdalamusahamemperolehilmu, menyibukkanwaktudenganhaltersebut, menjauhisikapmalas, lesudansegalasesuatu yang bisamenghambatusahamemperolehilmu. • 3- Semangatdalammendapatkankitab-kitab yang bermanfaat, membacanyadanmengambilfaidahdarinya. • 4- Bersemangatuntukbertemandenganorang-orang yang baik, terutamaorang-orang yang menyibukkandiridenganilmu, dalamrangkamengambilfaidahdarimereka. Dan menjauhipertemanandenganorang-orang yang buruk agar selamatdaribahayamereka. • 5- Hendaknyadalammelakukanamalan (ibadah) untukmendekatkandirikepada Allah ‘azzawajalla, senantiasamemadukanantarakeikhlasankepada Allah danketeladanankepadaRasulullahshallallahu ‘alaihiwasallam, agar diamendapatkanpahala yang besardari Allah ta’ala.

 19. Dan Katakanlah, “WahaiTuhanku TambahkanlahkepadakuIlmu” Qs.THAHA 14

 20. سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك

 21. SemogaBermanfaat Muhammad FeryS.Bin Aziz

More Related