agenda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agenda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agenda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Agenda - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Agenda . Aktuella redovisningsfrågor Presentation av RKR Sammanställd redovisning – utkast Remissvar senast 6/2 2009 Intäkter Remissvar senast 6/3 2009 Avskrivningstider Skrift från SKL Redovisningspanelen KeF´s forskningsprojekt. RKR, ( Rådet för Kommunal Redovisning).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Agenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda
Agenda

Aktuella redovisningsfrågor

 • Presentation av RKR
 • Sammanställd redovisning – utkast
  • Remissvar senast 6/2 2009
 • Intäkter
   • Remissvar senast 6/3 2009
 • Avskrivningstider
  • Skrift från SKL
 • Redovisningspanelen
 • KeF´s forskningsprojekt
rkr r det f r kommunal redovisning
RKR, (Rådet för Kommunal Redovisning)
 • Rådet för Kommunal Redovisning har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund i enlighet med lagen om kommunal redovisning.Rådet skall inom ramen för huvuduppgiften      göra uttolkningar av god redovisningssed      utarbeta rekommendationer      sprida innehållet i sina rekommendationer och uttolkningar      följa upp den egna verksamhetens genomslag på kommuners och landstings  externa redovisning      följa utvecklingsarbetet på redovisningsområdet i Sverige och internationellt.
 • Materiella anläggningstillgångar, 2006 (Rek 11.1)
 • Samlingskrift alla rekommendationer + informationdokument
 • Utkast
 • Idéskrifter t.ex systemdokumentation (2005)
 • Styrning, Styrelse (8), Referensgrupp (11), Kansli Torbjörn Tagesson (Omsättning 2 mkr, SKL + Finansdep)

www.rkr.se

sammanst lld redovisning utkast
Sammanställd redovisning Utkast
 • Nya begrepp
  • Konsolideringsenhet – konsolideringsföretag
  • Uppdragsföretag
 • Tydliga kriterier för redovisningsenhetens avgränsning
 • Särskilda upplysningar om konsolideringsföretagen
 • Noter – samma som kommunen
 • Konsolidering från underkoncern
  • Huvudsak helägda företag som ej gjort interna förvärv
 • Krav på förvärvsanalys/kalkyl
  • Räkenskapsinformation
int kter
Intäkter

En inkomst skall redovisas som intäkt först när samtliga av följande villkor är uppfyllda:

 • inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
 • det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som kommunen får av transaktionen kommer att tillfalla kommunen
 • de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
int kter1
Intäkter
 • Vad gäller inkomster från avgifter och/eller försäljningar skall dessutom villkoren för den ekonomiska uppgörelsen ha fullgjorts.
  • Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod intäktsförs linjärt. Är en aktivitet dominerande ska intäkten redovisas när denna aktivitet utförts.
 • I den mån en avgift eller ett bidrag är hänförbart till en investering, skall inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.
 • Utdelningar skall redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.
 • Den del av inkomsten som inte uppfyller kriterierna för intäkt, periodiseras och redovisas som skuld på balansräkningen.
konsekvenser exempel
Konsekvenser exempel
 • Fullgjort förpliktelser
  • EU bidrag?
 • Hänförs till investeringsvara - periodiseras
  • Gatukostnadsersättningar
  • Anslutningsavgifter
  • Investeringsbidrag
avskrivningstider
Avskrivningstider
 • SKL har uppdraget att se över nuvarande regler/förslag till avskrivningstider.
 • Nuvarande principer gäller, nyttjandeperiod, enskild prövning
redovisningspanelen
Redovisningspanelen

KEF har via enkätverktyg satt igång en redovisningspanel, som ger sin syn på redovisningsfrågor.

forskningsprojekt 2009
Forskningsprojekt, 2009
 • Framtidens ekonomiadministration
 • Kompetensplanering ”Ta Steget”
 • Ta pulsen på ekonomstyrningen
 • Studier av ekonomiska beslutsunderlag på nämndsnivå
 • Revision och god revisionssed