Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INLEIDING ONDERZOEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
INLEIDING ONDERZOEK

INLEIDING ONDERZOEK

108 Views Download Presentation
Download Presentation

INLEIDING ONDERZOEK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Handelshuur. Rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regelingDr. Kristof VanhoveDoctor-assistentKULeuvenAdvocaat bij Monard-d’Hulst

 2. INLEIDING ONDERZOEK • 50 jaar geleden: evenwicht!  Nog altijd zo?? • Verschillende wetsvoorstellen tot hervorming = Uitgangspunt van het onderzoek • Onderzoeksvraag: Houdt de Belgische Handelshuurwet nog een goed evenwicht tussen de betrokken belangen?

 3. INLEIDING ONDERZOEK • Welke belangen?  inventaris • Huurder: stabiele handelszaak • Verhuurder: eigendomsrecht • Belangenafweging • Idee: elke regel is een belangenafwegingsproduct; kristalisatie van een bepaald belangenevenwicht • Optimalisatie! • “Recht is balans is een werkwoord”

 4. ONDERZOEKSMETHODE • Stappen: 1. Inventaris van belangen • Preliminair, rechtsvergelijkend (bronnen)onderzoek • Huurder: stabiliteit business • Verhuurder: eigendomsrecht 2. Onderzoek regels vanuit belangen 3. Evaluatie  belangenoptimalisatie (= maximalisatie van ene totdat beperking aan andere onevenredig is) 4. “Nieuw” evenwicht + best solutions

 5. OVERZICHT • Historiek wetgeving • Topics: • Duur • Hernieuwing • Vergoeding

 6. TOEPASSINGSGEBIED • ‘Kleinhandel’: clientèle spruit hoofdzakelijk voort uit een rechtstreeks contact met het publiek • Plaatsgebondenheid  cf. belangen • Stabiliteit! • Oorspronkelijk ruimer

 7. DUUR • Minimumduur (= positieve component termijnbescherming) België: 9 jaar Nederland: 10 jaar Frankrijk: 9 jaar Engeland: vrijheid (>< praktijk: autoregulering: 10 jaar)

 8. DUUR • Opzeggingbescherming (= negatieve component termijnbescherming) • Huuroverdracht België: neutralisering (art. 10 HHW) Nederland: indeplaatsstelling Frankrijk: nietigheid verbod op overdracht Engeland: vrijheid (>< praktijk: autoregulering)

 9. VOORTZETTING • Automatisch einde: België • Tenzij: hernieuwing door huurder • Automatische voortzetting: Nederland + Frankrijk + Engeland • Nederland: onbepaald • Frankrijk en Engeland: tenzij: • Opzegging huurder of verhuurder • Hernieuwing huurder of verhuurder

 10. WEIGEREN • Frankrijk: alles of niets • Engeland + Nederland: welbepaalde gronden • België: op de wip tussen beide regimes (eerder Frans)

 11. VERGOEDING • Frankrijk: volle pot • België: minimumforfait (3 jaar huur)  eventueel minder (als bepaalde weigeringsgrond) • Nederland en Engeland: in welbepaalde gevallen een beperkte vergoeding van bepaalde schadeposten

 12. BESLUIT Alain Verbeke: “Recht is balans is een werkwoord”

 13. Kristof VanhoveDoctor-assistentKULeuven | AdvocaatInstituut voor Verbintenissenrecht KULeuvenCentrum voor Bouwrecht KULeuvenkristof.vanhove@law.kuleuven.be