Download
inleiding n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inleiding PowerPoint Presentation

Inleiding

218 Views Download Presentation
Download Presentation

Inleiding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inleiding Programmeren met Visual Basic Karl Moens

 2. Overzicht • Inleiding • Doel van de cursus en te gebruiken materiaal • Algemene informatie over VB • Gebruikersinterface • Onderdelen van een VB-project • Forms • Standaard Modules • Class Modules • User Controls • Oefening

 3. Doel van de cursus • Aanleren van de kunst van het programmeren, • aan de hand van Visual Basic 6, • met practische voorbeelden • en zelf uit te voeren opdrachten.

 4. Materiaal • Gezond verstand en logisch denkvermogen • MS Visual Basic versie 6 (of versie 5) • Veel tijd

 5. Inleiding • Algemene informatie over VB • “Eenvoudige” programmeertaal • Geschikt voor RAD (“Rapid Application Development”) • Speciaal voor Windows • Maakt “stand alone”-programma’s • Visuale programmeermethode

 6. Inleiding • Waar vind ik informatie over VB? • Microsoft Press • “21 days”-reeks / “24 uren”-reeks • Visual Basic Programmers Journal • "VB How to" website: http://www.vbhow.to • Devx-website http://www.devx.com • Microsoft Developer Network • On line help • http://users.pandora.be/karl.moens

 7. Inleiding • Verschil tussen VB en VBA • Stand-alone / ingebouwd in Office • Multi-purpose / verbonden met Office applicaties • Overeenkomsten • Zelfde basisstructuur van programmeren • Uitwisselen van code

 8. Gebruikersinterface • Menubalk • Om te starten: File – New Project • Knoppenbalk (“Toolbar”) • Debug • Editor • Form Editor • Standard • Toolbox * • Project Explorer * • Properties Window *

 9. Gebruikersinterface • Code Window * • Object Window * • Form Layout • Object Browser * • Immediate Window • Locals Window • Watch Window

 10. Interface - Project Explorer • Geeft de verschillende elementen van het project weer • Toevoegen van elementen via rechtermuisklik of via menu “Project” • Herbenoemen van elementen Steeds een “eigen” naam geven! • Wissen elementen • Bewaren elementen Met het oog op hergebruik • Activeren van Code Window en Object Window

 11. Interface – Project Explorer • Bewaar het nieuwe project als "MijnEersteVBProject.vbp" • Bewaar Form1.frm als Hello.frm

 12. Interface - Properties Window • Beheren en aanpassen van de eigenschappen van de objecten in het project • Meer uitleg over het object via de F1-functie (Help) Geef Hello.frm als Name-eigenschap "frmHello" Zet de titel van deze form: Caption-eigenschap van frmHello = "Hello World" Bewaar het project (diskette icon op de toolbar)

 13. Interface - Object Window • Opbouwen van een formulier d.m.v. de Toolbox Toevoegen van bijkomende “Controls” • Knippen & Plakken van “Controls” • Schikken van “Controls” via Form Editor Toolbar • Rechtstreekse verbinding met het Code Window d.m.v. dubbel-klik op een control

 14. Interface – Object Window • Selecteer Textbox in de Toolbox • Teken een rechthoek op het formulier (2415 x 615) • Centreer deze textbox • Noem de textbox txtHello • Maak de text-eigenschap leeg • Zet de fontgrootte op 14 pt en Alignment op Center • Selecteer Commandbutton in de Toolbox • Teken drie rechthoeken (975 x 495)

 15. Interface – Object Window • Geef de buttons volgende eigenschappen • Pas de grootte van het formulier aan • Bewaar het project

 16. Interface - Object Browser • Activeren met F2 • Geeft een lijst van: • alle beschikbare objecten met alle: • eigenschappen (Properties) Object.Property • Gebeurtenissen (Events) Object_Event • Methodes (Methods) Object.Method • alle constanten (met hun waarde) • alle functies (met hun syntax)

 17. Interface - Code Window • Editor voor de programma-code • Zet steeds “Option Explicit” aan via ‘Tools – Options – Require Variable Declaration’ • Object box: geeft een lijst van alle Objecten op het formulier • Procedures/Event box: geeft een lijst van alle procedures en events verbonden aan het geselecteerde object • Split Bar

 18. Interface - Code Window • Procedure / Full module view • ‘Rechtse muisklik’-menu • Bijzonder functies: • Complete Word (CTRL + Spatiebalk) • Auto Syntax Check • Auto List Members • Auto Quick Info

 19. Interface – Code Window • Dubbelklik op cmdBericht • Voer volgende code in: Private Sub cmdBericht_Click()  Dit staat er al txtHello.Text = "Hello World"  Dit zelf invoeren End Sub  Dit staat er al • Test de code (start het programma via F5) • Klik op de "Hello"-knop • Stop het programma via het sluitvakje (rechtsboven in het venster)

 20. Interface – Code Window • Dubbelklik op cmdWissen en voeg toe: txtHello.Text = "" • Dubbelklik op cmdSluiten en voeg toe: End • Bewaar het project en test het • Als het programma werkt, compileer het programma via 'File – Make MijnEersteVBProject.exe' • Test het gecompileerde programma

 21. Onderdelen van een VB Project • Formulieren (Forms) • Een venster of dialoogbox, bestemd voor de interactie met de gebruiker. Een Form bevat zowel de visuele weergave als de achterliggende code. • Het formulier bevat Controls en de code module bevat event-procedures en algemene procedures. • *.FRM-file • Standaard Module (Standard Module) • Alleen programmacode zonder een visuele interface • Bevat gewoonlijk algemene programmacode die vanuit verschillende forms wordt aangeroepen • *.BAS file

 22. Onderdelen van een VB Project • Klasse Module (Class Module) • Vormt de basis (template) voor nieuwe objecten die men zelf heeft gemaakt. • Bevat alleen programmacode • *.CLS-file • User Controls • Vormt de basis (template) voor nieuwe objecten met een visuele interface (zelf geschreven “controls”) • De basis van elke ActiveX Control is een Usercontrol • Bevat zowel een visuele interface als de bijhorende programmacode. • *.CTL-file

 23. Oefening • Opdracht: Op basis van MijnEersteVBProject project, het programma zo aanpassen dat elke druk op cmdBericht of cmdWissen de achtergrondkleur van het formulier doet wijzigen.