1 / 23

Inleiding

Inleiding. Programmeren met Visual Basic Karl Moens. Overzicht. Inleiding Doel van de cursus en te gebruiken materiaal Algemene informatie over VB Gebruikersinterface Onderdelen van een VB-project Forms Standaard Modules Class Modules User Controls Oefening. Doel van de cursus.

kimama
Download Presentation

Inleiding

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Inleiding Programmeren met Visual Basic Karl Moens

 2. Overzicht • Inleiding • Doel van de cursus en te gebruiken materiaal • Algemene informatie over VB • Gebruikersinterface • Onderdelen van een VB-project • Forms • Standaard Modules • Class Modules • User Controls • Oefening

 3. Doel van de cursus • Aanleren van de kunst van het programmeren, • aan de hand van Visual Basic 6, • met practische voorbeelden • en zelf uit te voeren opdrachten.

 4. Materiaal • Gezond verstand en logisch denkvermogen • MS Visual Basic versie 6 (of versie 5) • Veel tijd

 5. Inleiding • Algemene informatie over VB • “Eenvoudige” programmeertaal • Geschikt voor RAD (“Rapid Application Development”) • Speciaal voor Windows • Maakt “stand alone”-programma’s • Visuale programmeermethode

 6. Inleiding • Waar vind ik informatie over VB? • Microsoft Press • “21 days”-reeks / “24 uren”-reeks • Visual Basic Programmers Journal • "VB How to" website: http://www.vbhow.to • Devx-website http://www.devx.com • Microsoft Developer Network • On line help • http://users.pandora.be/karl.moens

 7. Inleiding • Verschil tussen VB en VBA • Stand-alone / ingebouwd in Office • Multi-purpose / verbonden met Office applicaties • Overeenkomsten • Zelfde basisstructuur van programmeren • Uitwisselen van code

 8. Gebruikersinterface • Menubalk • Om te starten: File – New Project • Knoppenbalk (“Toolbar”) • Debug • Editor • Form Editor • Standard • Toolbox * • Project Explorer * • Properties Window *

 9. Gebruikersinterface • Code Window * • Object Window * • Form Layout • Object Browser * • Immediate Window • Locals Window • Watch Window

 10. Interface - Project Explorer • Geeft de verschillende elementen van het project weer • Toevoegen van elementen via rechtermuisklik of via menu “Project” • Herbenoemen van elementen Steeds een “eigen” naam geven! • Wissen elementen • Bewaren elementen Met het oog op hergebruik • Activeren van Code Window en Object Window

 11. Interface – Project Explorer • Bewaar het nieuwe project als "MijnEersteVBProject.vbp" • Bewaar Form1.frm als Hello.frm

 12. Interface - Properties Window • Beheren en aanpassen van de eigenschappen van de objecten in het project • Meer uitleg over het object via de F1-functie (Help) Geef Hello.frm als Name-eigenschap "frmHello" Zet de titel van deze form: Caption-eigenschap van frmHello = "Hello World" Bewaar het project (diskette icon op de toolbar)

 13. Interface - Object Window • Opbouwen van een formulier d.m.v. de Toolbox Toevoegen van bijkomende “Controls” • Knippen & Plakken van “Controls” • Schikken van “Controls” via Form Editor Toolbar • Rechtstreekse verbinding met het Code Window d.m.v. dubbel-klik op een control

 14. Interface – Object Window • Selecteer Textbox in de Toolbox • Teken een rechthoek op het formulier (2415 x 615) • Centreer deze textbox • Noem de textbox txtHello • Maak de text-eigenschap leeg • Zet de fontgrootte op 14 pt en Alignment op Center • Selecteer Commandbutton in de Toolbox • Teken drie rechthoeken (975 x 495)

 15. Interface – Object Window • Geef de buttons volgende eigenschappen • Pas de grootte van het formulier aan • Bewaar het project

 16. Interface - Object Browser • Activeren met F2 • Geeft een lijst van: • alle beschikbare objecten met alle: • eigenschappen (Properties) Object.Property • Gebeurtenissen (Events) Object_Event • Methodes (Methods) Object.Method • alle constanten (met hun waarde) • alle functies (met hun syntax)

 17. Interface - Code Window • Editor voor de programma-code • Zet steeds “Option Explicit” aan via ‘Tools – Options – Require Variable Declaration’ • Object box: geeft een lijst van alle Objecten op het formulier • Procedures/Event box: geeft een lijst van alle procedures en events verbonden aan het geselecteerde object • Split Bar

 18. Interface - Code Window • Procedure / Full module view • ‘Rechtse muisklik’-menu • Bijzonder functies: • Complete Word (CTRL + Spatiebalk) • Auto Syntax Check • Auto List Members • Auto Quick Info

 19. Interface – Code Window • Dubbelklik op cmdBericht • Voer volgende code in: Private Sub cmdBericht_Click()  Dit staat er al txtHello.Text = "Hello World"  Dit zelf invoeren End Sub  Dit staat er al • Test de code (start het programma via F5) • Klik op de "Hello"-knop • Stop het programma via het sluitvakje (rechtsboven in het venster)

 20. Interface – Code Window • Dubbelklik op cmdWissen en voeg toe: txtHello.Text = "" • Dubbelklik op cmdSluiten en voeg toe: End • Bewaar het project en test het • Als het programma werkt, compileer het programma via 'File – Make MijnEersteVBProject.exe' • Test het gecompileerde programma

 21. Onderdelen van een VB Project • Formulieren (Forms) • Een venster of dialoogbox, bestemd voor de interactie met de gebruiker. Een Form bevat zowel de visuele weergave als de achterliggende code. • Het formulier bevat Controls en de code module bevat event-procedures en algemene procedures. • *.FRM-file • Standaard Module (Standard Module) • Alleen programmacode zonder een visuele interface • Bevat gewoonlijk algemene programmacode die vanuit verschillende forms wordt aangeroepen • *.BAS file

 22. Onderdelen van een VB Project • Klasse Module (Class Module) • Vormt de basis (template) voor nieuwe objecten die men zelf heeft gemaakt. • Bevat alleen programmacode • *.CLS-file • User Controls • Vormt de basis (template) voor nieuwe objecten met een visuele interface (zelf geschreven “controls”) • De basis van elke ActiveX Control is een Usercontrol • Bevat zowel een visuele interface als de bijhorende programmacode. • *.CTL-file

 23. Oefening • Opdracht: Op basis van MijnEersteVBProject project, het programma zo aanpassen dat elke druk op cmdBericht of cmdWissen de achtergrondkleur van het formulier doet wijzigen.

More Related