slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ocena formalna Wnioski o dofinansowanie w ramach POIG Działania 4.4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Ocena formalna Wnioski o dofinansowanie w ramach POIG Działania 4.4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Ocena formalna Wnioski o dofinansowanie w ramach POIG Działania 4.4. Warszawa, 10 listopad 2009 r. Plan Prezentacji: Ogólne informacje na temat działania 4.4. Omówienie warunków formalnych POIG działania 4.4. I.1 Ogólne informacje dotyczące projektów ramach POIG Działania 4.4:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ocena formalna Wnioski o dofinansowanie w ramach POIG Działania 4.4' - merry


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ocena formalna

Wnioski o dofinansowanie w ramach

POIG Działania 4.4

Warszawa, 10 listopad 2009 r.

slide2

Plan Prezentacji:

 • Ogólne informacje na temat działania 4.4.
 • Omówienie warunków formalnych POIG działania 4.4.
i 1 og lne informacje dotycz ce projekt w ramach poig dzia ania 4 4
I.1 Ogólne informacje dotyczące projektów ramach POIG Działania 4.4:

- Budżet Działania 1 420 000 000 EUR, w tym 1 207 milionów EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 213 milionów EUR z budżetu państwa. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla drugiej rundy aplikacyjnej w 2009 r. wynosi: 750 000 000 PLN.

 • Dofinansowanie mogą uzyskać mikro, małe, średnie oraz przedsiębiorstwa inne niż MSP. W przypadku II rundy aplikacyjnej w 2009 r. o dofinansowanie nie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa inne niż MSP zgodnie z ogłoszonym naborem wniosków przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioskodawca prowadzi działalność i ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych –miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Projekt może być realizowany wyłącznie na terenie RP, do końcowej daty realizacji programu, tj. do dnia 31 grudnia 2015 roku.
i 1 og lne informacje dotycz ce projekt w ramach poig dzia ania 4 41
I.1 Ogólne informacje dotyczące projektów ramach POIG Działania 4.4:

- Efektem projektu powinna być innowacja produktowa, osiągnięta dzięki wdrożeniu lub zastosowaniu technologii znanej na świecie krócej niż 3 lata lub której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży wynosi mniej niż 15%.

 • Dofinansowanie projektu od 30 do 70% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

- Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest nie mniejsza niż 8 mln PLN i nie przekracza 160 mln PLN.

i 1 og lne informacje dotycz ce projekt w ramach poig dzia ania 4 42
I.1 Ogólne informacje dotyczące projektów ramach POIG Działania 4.4:

- Wnioskowana kwota dofinansowania jest nie mniejsza niż 2,4 mln PLN i nie przekracza:

 • 40 milionów PLN na część inwestycyjną,
 • 1 milion PLN na część doradczą dla MSP,
 • 1 milion PLN na część szkoleniową,
 • łącznie z pomocą de minimis otrzymaną przez przedsiębiorcę w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach kwoty 200 tysięcy EUR, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - 100 000 EUR na wydatki związane z ustanowieniem i utrzymaniem zabezpieczenia oraz wydatków związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi projektu.
i 2 wydatki kwalifikuj ce si do obj cia wsparciem
I.2 Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem:
 • Wydatki nr 1 Grunty - pokrycie kosztu przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 • Wydatki nr 2 Budynki, budowle, roboty i materiały budowlane – łączna wartość tych wydatków nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 • Wydatki nr 3 Inne środki trwałe - w przypadku przedsiębiorcy wykonującego przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportu, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.
i 2 wydatki kwalifikuj ce si do obj cia wsparciem1
I.2 Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem:
 • Wydatki nr 4 Zakup wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków inwestycyjnych, czyli sumy następujących wydatków:

- grunty,

- budynki lub budowle, roboty i materiały budowlane,

- inne środki trwałe,

- wartości niematerialne i prawne.

i 2 wydatki kwalifikuj ce si do obj cia wsparciem2
I.2 Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem:
 • Wydatki nr 5 Analizy przygotowawcze i usługi doradcze związane z realizacją projektu. Koszty te mogą być uznane za kwalifikowane do wsparcia wyłącznie odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość wsparcia na doradztwo wynosi 50% kosztów kwalifikowanych związanych z kategorią nr 5 i nie może przekroczyć 1 mln zł.
 • Wydatki nr 6 Szkolenia specjalistyczne, konieczne do przeprowadzenia w celu prawidłowego funkcjonowania inwestycji. Wysokość wydatków na szkolenia nie może przekraczać 10 % całkowitych wydatków z wyłączeniem wydatków na szkolenia. Intensywność pomocy dla mikro i małych przedsiębiorców wynosi 45% kosztów szkoleń, dla średnich przedsiębiorców wynosi 35% kosztów szkoleń, a w przypadku dużych przedsiębiorców - 25% kosztów szkoleń. Maksymalna kwota wsparcia na część szkoleniową wynosi 1 mln zł.
i 2 wydatki kwalifikuj ce si do obj cia wsparciem3
I.2 Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem:
 • Wydatki nr 7 Ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonym do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych. Intensywność wsparcia na wydatki nr 7 może wynosić 100% tych wydatków.
ii warunki formalne
II. Warunki formalne:

- kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest nie mniejsza niż 8 mln PLN i nie przekracza 160 mln PLN

- wnioskowana kwota dofinansowania jest nie mniejsza niż 2,4 mln PLN i nie przekracza:

 • 40 milionów PLN na część inwestycyjną,
 • 1 milion PLN na część doradczą dla MSP,
 • 1 milion PLN na część szkoleniową.
 • 200 tysięcy EUR, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - 100 000 EUR na wydatki związane z ustanowieniem i utrzymaniem zabezpieczenia oraz wydatków związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi projektu.
ii warunki formalne1
II. Warunki formalne:
 • wniosek musi zostać złożony we właściwej instytucji uwzględniając lokalizację projektu,
 • wniosek musi zostać wypełniony na odpowiednim formularzu wniosku obowiązującym dla Działania 4.4, w Generatorze Wniosków, w języku polskim,
 • wniosek musi być złożony w terminie naboru wniosków,
ii warunki formalne2
II. Warunki formalne:
 • wniosek musi być trwale spięty;
 • wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame;
 • wszystkie wymagane rubryki wniosku o dofinansowanie muszą być wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie; weryfikacji podlega m.in. prawidłowość wyliczeń arytmetycznych, spójność terminów realizacji pomiędzy wnioskiem a biznes planem, prawidłowość określonych wskaźników produktu i rezultatu;
ii warunki formalne3
II. Warunki formalne:
 • wniosek musi być kompletny (powinien zawierać odpowiednie załączniki – formularz informacji o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej oraz dodatkowe załączniki jeśli dotyczą danego projektu - zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej), opinię o innowacyjności, oświadczenie dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG (obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT).
ii warunki formalne4
II. Warunki formalne:
 • weryfikacji podlega kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania (status wnioskodawcy, siedziba wnioskodawcy, czy nie podlega wykluczeniu);
 • weryfikacja lokalizacji projektu, ram czasowych realizacji projektu, wnioskowanej kwota wsparcia, zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, weryfikacja kwalifikowalności rodzaju działalności, której dotyczy projekt
ii warunki formalne5
II. Warunki formalne:

- informacje zawarte w Biznes planie muszą być spójne z informacjami zawartymi w I części wniosku o dofinansowanie. W przypadku zasięgania opinii Promotora Projektów Innowacyjnych w pierwszym etapie kwalifikacji, na podstawie którego dokonano wstępnej kwalifikacji projektu - potwierdzono, że co do zasady projekt kwalifikuje się do dofinansowania, w Biznes planie możliwa jest jedynie weryfikacja harmonogramu wydatków określonych w projekcie w zakresie, który nie zmieni celu projektu i nie spowoduje zakwestionowania wstępnej decyzji o jego kwalifikowaniu się do uzyskania wsparcia w ramach Działania 4.4;

ii warunki formalne6
II. Warunki formalne:
 • Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić po dniu złożenia wniosku;
 • Weryfikacji podlega czy Wnioskodawca dysponuje lub będzie dysponował licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji;
 • Weryfikacji podlega czy Wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (know-how, kadrą, infrastrukturą techniczną);
 • Weryfikacji podlega czy Wnioskodawca gwarantuje trwałość rezultatów projektu przez okres 5 lat od zakończenia projektu (w przypadku MSP – 3 lata trwałości);
ii warunki formalne7
II. Warunki formalne:
 • w przypadku korzystania z usług PPI, Wnioskodawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do wsparcia co do zasady, musi dostarczyć do RIF pozostałe wymagane dokumenty (biznes plan i załączniki). Jednocześnie brak pozytywnej oceny PPI nie blokuje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do RIF;
 • deklaracja umieszczona w „I części wniosku o dofinansowanie” powinna być podpisana przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji, w przypadku akceptacji I części wniosku przez PPI, wniosek powinien być też podpisany przez Promotora.
slide18

Dokumentacja do Działania 4.4, niezbędna do sporządzenia wniosku o dofinansowanie oraz podpisania umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej PARP:

http://www.parp.gov.pl/index/index/608

Ponadto szczegółowych informacji udzielają pracownicy Punktu Konsultacyjnego

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ul. Smocza 27

01-048 Warszawa

Tel. 022/838-32-11 wew. 117