hygiena pedagogick ho procesu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hygiena pedagogického procesu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hygiena pedagogického procesu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Hygiena pedagogického procesu - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Hygiena pedagogického procesu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici Renata Beníková. Hygiena detí a mládeže. medicínsky vedný odbor, ktorý sa stará o zdravie mladej generácie Náplňou činnosti  oddelenia je:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hygiena pedagogického procesu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hygiena pedagogick ho procesu

Hygiena pedagogického procesu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici

Renata Beníková

hygiena det a ml de e
Hygiena detí a mládeže
 • medicínsky vedný odbor, ktorý sa stará o zdravie mladej generácie
 • Náplňou činnosti  oddelenia je:
 • Monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže
 • Sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok
 • Sledovať rizikové faktory vybraných chorôb a chýb
 • Študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi životných a pracovných podmienok na zdravie detí a mládeže
 • Realizovať programy a projekty ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže
 • Stanovovať zdravotné kritériá pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže na regionálnej úrovni a kontrolovať ich dodržiavanie
 • Vykonávať ŠZD nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok
 • Vykonávať výchovu mladej generácie ku zdraviu
 • Vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť
po iadavky na v chovno vzdel vac proces
Požiadavky na výchovno- vzdelávací proces
 • primeranosť duševnej záťaže (vek, indivd. osob.)
 • vylúčenie negatív. vplyvov (hluk, zápach, chlad)
 • vhodné formy výučby
 • rešpektovať psychický,
 • zdravotný,
 • telesný,
 • sociálny stav žiaka
najz va nej ie rizik v kolskom prostred
Najzávažnejšie riziká v školskom prostredí
 • Psychické preťažovanie – zvyšovanie duševného napätia, neakceptovanie primeranosti záťaže, postupnosti, časový stres
 • Nadmerná statická záťaž –dlhodobé sedenie, nedostatok pohybu
hygienick po iadavky na organiz ciu vyu ovania
Hygienické požiadavky na organizáciu vyučovania
 • Cieľ: Oddialiť nástup únavy a pribrzdiť rýchly pokles práceschopnosti
 • Ako to dosiahnuť?

- optimálne trvanie a správna organizácia vyučovacej hodiny

- prestávkový režim

- správne striedanie vyučovacích predmetov

- normovanie celkového počtu denných a týždenných vyučovacích hodín

- pozitívne ovplyvňovaním celkového režimu dňa žiakov optimálnym trvaním a zaraďovanie prázdnin

optim lne trvanie a spr vna organiz cia vyu ovacej hodiny
Optimálne trvanie a správna organizácia vyučovacej hodiny
 • sústredená pozornosť- 20 min
 • rešpektovať princíp postupnosti
 • štruktúra vyučovacej hodiny- overovanie pripravenosti, výklad novej látky, pochopenie novej látky, prevod informácií na poznatky.
 • na základe dlhoročných skúseností efektívnosť práce možno zvýšiť zaraďovaním krátkych telovýchovných chvíľok- fyzminútoviek- uprostred vyučovania, ktoré zabraňujú rýchlemu zníženiu práceschopnosti
prest vkov re im
Prestávkový režim
 • je významný pre obnovenie a upevnenie práceschopnosti
 • predlžovanie vyučovania na úkor prestávok je hrubým porušovaním
 • 5 min. prestávky sú nevhodné- nezvyšujú práceschopnosť, neodďaľujú nástup únavy
 • podľa súčasných názorov je potrebné pre rýchle obnovenie síl žiaka aktívny oddych- v krátkych (10 min) i dlhých ( 15-20 min) prestávkach
 • dôležitá je zmena činnosti, ktorá sa výrazne odlišuje od predchádzajúcej činnosti
 • takto organizované prestávky zvyšujú práceschopnosť, pohybovú aktivitu, pobyt na čerstvom vzduchu
 • realizácia aktívneho oddychu často v praxi naráža na viaceré problémy- prezúvanie detí, nekvalitný povrch plôch.
spr vne striedanie vyu ovac ch predmetov
Správne striedanie vyučovacích predmetov
 • zmeny práceschopnosti ovplyvňuje biorytmová denná periodika fyziologických funkcií – vzostup sa zisťuje od 9.00 do 11.00
 • od 12.00 do 15.00 pokles
 • od 15.00 do 17.00 druhý nižší vzostup

Najvyššia práceschopnosť- I. st. = 1.-2. hod.

II. st. = 2.-3. hod.- po aktívnom oddychu na čerstvom vzduchu aj 4. hod.

Pri zostavovaní rozvrhu treba rešpektovať: 1, prirodzenú dynamiku práceschopnosti- náročné predmety zaraďovať na 2.,3. príp.4.hod.

2, obtiažnosť vyučovacích predmetov

3, správna nadväznosť predmetov- predmety rovnakého charakteru nemajú nasledovať po sebe napr. Sj, Aj a iné jazyky, zdvojovanie hodín nie je prístupné- negatívne ovplyvňujú práceschopnosť

využívať efekt aktívneho oddychu- striedanie všeobecnovzdelávacích predmetov s telesnou al. pracovnou výchovou.

po et denn ch a t denn ch vyu ovac ch hod n
Počet denných a týždenných vyučovacích hodín
 • odstupňovaný podľa veku
 • z hygienického hľadiska sa za prijateľné pokladajú 4 vyučovacie hodiny u ml. detí a 5-6 hodín u st. žiakov
 • práceschopnosť sa mení aj v priebehu týždňa- najnižšia úroveň je v pondelok, v utorok a stredu stúpa a dosahuje maximum, vo štvrtok pokles dosahuje maximum a v piatok opäť mierne stúpa
 • pracovný čas žiaka okrem školskej práce tvorí aj čas potrebný na vypracovanie domácich úloh, súkromné vyučovanie. Tento treba rešpektovať a deti nepreťažovať, pretože sa to odráža na ich zdravotnom stave.
 • 7-8 rokov - 5-5,5 hod.
 • 10 rokov - 6,5 hod.
 • 13-14 rokov – 7-8 hod.
re im d a iakov a optim lne trvanie a zara ovanie pr zdnin
Režim dňa žiakov a optimálne trvanie a zaraďovanie prázdnin
 • škola vnáša do života detí okrem získania vedomostí, zručností, nových priateľov aj negatívne činitele – podstatné zredukovanie pohybovej aktivity a zvyšovanie statickej záťaže, čo môže viesť k poruchám vegetatívnym, lokomočným a metabolickým
 • vzhľadom na citlivosť mladého organizmu a možné neskoršie zmeny zdravotného stavu je nutné u detí sledovať – optimálnu prípravu do školy,
 • aktívny pohyb na čerstvom vzduchu- 2.hod. denne
 • správnu životosprávu
 • dostatok spánku
 • vhodné mimoškolské aktivity
 • nedostatok pohybu kompenzovať aj v škole- (okrem povinnej Tv) ranné rozcvičky, rozcvičky pred vyučovaním, fyzminútovky, pohybové hry cez prestávky
slide11
výkonnosť sa mení aj počas roka
 • aby sa upevnil a zachoval zdravotný stav žiaka a dosiahla vysoká práceschopnosť, optimálna výkonnosť a odolnosť proti nepriaznivým vplyvom je potrebné zaraďovať prázdniny
 • v najkratších dňoch roka- zimné prázdniny
 • v období max. deficitu vitamínov – jarné prázdniny
 • v mesiacoch max. ročných teplôt – letné prázdniny
praktick rady a sk senosti na z ver
Praktické rady a skúsenosti na záver
 • Na základe výkonu štátneho zdravotného dozoru v školských zariadeniach a odbornej literatúry doporučujeme:
 • primeranú záťaž detí podľa veku , rozumových schopností, zdravotného stavu
 • pravidelné vetranie tried
 • zaraďovanie malých foriem telesnej výchovy do vyučovacieho procesu
 • aktívny pohyb počas prestávok
 • dodržiavať pitný režim a umožniť deťom napiť sa aj počas vyučovania
 • nezabúdať na význam hygieny vonkajších a vnútorných priestorov
pou it literat ra
Použitá literatúra
 • 1) ÁGHOVÁ, Ľ. a kol. : Hygiena. Martin : Osveta, 1993. 267 s.
 • 2) LIPKOVÁ, V. : Hygiena detí a dorastu. Martin : Osveta, 1970. 292 s.
 • 3) ROVNÝ, I. a kol. : Hygiena 2. Martin : Osveta, 1998. 286 s. ISBN 80-88824-32-X
 • 4) Rovný, I. a kol. : Preventívne lekárstvo. Martin : Osveta, 1995. 271 s.