slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Information Strategy & Solutions

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Information Strategy & Solutions - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

העסקת בוגרי מדעי הרוח, מדעי הטבע ומדעים מדויקים. גיאוקרטוגרפיה בהנהלת: פרופ' אבי דגני ד"ר רינה דגני. המחקר נערך עבור: אוניברסיטת תל אביב. אוגוסט 2011. Information Strategy & Solutions. מטרות המחקר.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Information Strategy & Solutions' - melodie-fitzpatrick


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

העסקת בוגרי מדעי הרוח,

מדעי הטבע

ומדעים מדויקים

גיאוקרטוגרפיה בהנהלת: פרופ' אבי דגני

ד"ר רינה דגני

המחקר נערך עבור:

אוניברסיטת תל אביב

אוגוסט 2011

Information Strategy & Solutions

slide2

מטרות המחקר

 • מחקר זה נועד לבחון את רמת הנכונות של מעסיקים בארגונים במשק הישראלי להעסיק בוגרי אוניברסיטאות בתחומי מדעי הרוח, מדעי הטבע ומדעים מדויקים.
 • בכלל זה נבחנו:
 • רמת החשיבות שמייחסים מעסיקים לתכונות ויכולות של העובדים, וכן עד כמה תכונות אלו מאפיינות בוגרי מדעי הרוח ומדעי הטבע ומדעים מדויקים.
 • היכרות עם האמנה למען העסקת בוגרי מדעי הרוח ומדעי הטבע, אשר יזמה האוניברסיטה ביחד עם עמוס שפירא, ובחינת רמת הנכונות לחתום על אמנה זו.
 • נכונות להעסיק בוגרי מדעי הרוח, מדעי הטבע ומדעים מדויקים.
 • דעות מעסיקים בנושאים הקשורים בהשכלת העובדים ותרומתם לחברה.
slide3

המתודולוגיה המחקרית

 • נערך סקר טלפוני ייעודי בקרב 200 מעסיקים בארגונים בעלי 5 עובדים ומעלה, בתחומי המסחר והשירותים בישראל.
 • טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית, בנסיבות דגימה זו, הינו 7%+, ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%.
 • המחקר נערך במהלך חודש אוגוסט 2011 במכון הסקרים של חברת גיאוקרטוגרפיה.
slide6

תמצית ממצאים

התכונות החשובות אצל העובדים

 • המעסיקים - מעדיפים שלעובדיהם תהיה יותר חשיבה ביקורתית (78%) מאשר קונפורמיות (22%), מעדיפים יצירתיות (73%) יותר מאשר היצמדות להנחיות (27%), מעדיפים שלעובדיהם תהיה יותר יכולת ללמוד מהר נושאים חדשים (69%), מאשר שיהיה להם ידע ספציפי בתחום העיסוק (31%).

תכונות של בוגרי מדעי הרוח ובוגרי מדעי הטבע / מדעים מדויקים

 • מעל שני שלישים מהמעסיקים סבורים שלבוגרי מדעי הרוח ובוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים, יש רמה גבוהה וגבוהה מאוד של 'יצירתיות', 'חשיבה ביקורתית', 'יכולת למידה גבוהה', השכלה כללית רחבה', 'כושר ביטוי' ו'יכולות אנליטיות'.
 • שיעור דומה של מעסיקים (66%-67%) ציינו שלבוגרי מדעי הרוח ומדעי הטבע יש רמה גבוהה של 'יצירתיות'.
 • בוגרי מדעי הטבע זוכים להערכה גבוהה לגבי 'חשיבה ביקורתית', 'יכולת ללמוד מהר נושאים חדשים', ו'יכולות אנליטיות' (84%- 90 בקרב המעסיקים). ואילו בוגרי מדעי הרוח זוכים להערכה גבוהה לגבי 'השכלה כללית וחשיבה רחבה' וכן לגבי 'כושר ביטוי בכתב ובעל פה' (86%-88% מהמעסיקים).
 • הממצאים מראים שיש תאימות וקשר בין החשיבות הגבוהה שמיחסים לתכונות: 'חשיבה ביקורתית', 'יצירתיות' ו'יכולת ללמוד מהר' (69%-78%) ולבין קיום תכונות אלה ברמה גבוהה בקרב בוגרי מדעי הרוח ומדעי הטבע ומדעים מדויקים, בעיני המעסיקים.
slide7

תמצית ממצאים

הסכמה לחתום על האמנה

 • 61% מהמעסיקים הביעו הסכמה לחתום על האמנה להתחייבות שאין העדפה למקצועות לימוד מסוימים בתפקידים שבהם לא נדרשת הכשרה ספציפית, וכי בבחינת המועמדים לעבודה בוחנים היכן הם למדו לפחות באותה המידה כמו מה הם למדו.

נכונות להעסיק בוגרי מדעי הרוח / הטבע / מדעים מדויקים

 • כשני שלישים מהמעסיקים מוכנים להעסיק בוגרי מדעי הרוח ומדעי הטבע בתפקידים בהם מועסקים בעלי השכלה אקדמאית.
 • יש יתרון בנכונות להעסיק בוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים (69%) בהשוואה לנכונות להעסיק בוגרי מדעי הרוח (61%), אולם שני הנתונים מעידים על נכונות גבוהה.
 • בחברות אשר בהן יש מעל 20% אקדמאים, קיימת נכונות גבוהה יותר להעסיק גם בוגרי מדעי הרוח (69% לעומת 57%) וגם מדעי הטבע/מדויקים (77% לעומת 67%).
 • ככול שהחברה מעסיקה יותר עובדים כך יש נטייה גבוהה יותר גם לחתום על האמנה וגם להעסיק בוגרים ממדעי הרוח ומדעי הטבע.
 • מעניין לציין שבחברות שבהן מעל 50 עובדים יש נכונות גבוהה במיוחד להעסיק בוגרי מדעי הרוח (86%), יתכן שריבוי וגיוון התפקידים בחברה גדולה, מהווה קרקע פורייה להעסקת בוגרי מדעי הרוח.
slide8

תמצית ממצאים

 • בחברות המעסיקות בוגרי מדעי הטבע/מדויקים קיימת נטייה גבוהה יותר להעסיק בוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים (83%), ובחברות המעסיקות בוגרי מדעי הרוח קיימת נטייה להעסיק בוגרים מתחום זה (84%).
 • כלומר, מעסיקים שכבר נחשפו ליכולות של בוגרים מתחום מסוים נוטים יותר להעסיק עוד בוגרים מתחום זה.

עמדות המעסיקים בנושאים הקשורים באמנה

 • 88% מהמעסיקים סבורים שצוותי עבודה מעורבים, הם פוריים ויצירתיים
 • וכן 88% מהמעסיקים סבורים שבוגרי מדעים מדויקים כמו מתמטיקה ופיזיקה יכולים להשתלב במחקר ופיתוח ובתפקידי ייעוץ
 • שיעור דומה של מעסיקים (87%) מוכנים לתת הזדמנות שווה בקבלה לעבודה לבוגרי מדעי הרוח, הטבע ומדעים מדויקים, בתפקידים בהם לא נדרשת הכשרה ספציפית (כמו רופאים, מהנדסים וכד')
 • כשלושה רבעים מהמעסיקים הסכימו כי לתפקידי מטה רבים ניתן לקלוט בוגרים מכל התחומים
 • מעל מחצית מהמעסיקים הסכימו שרמת המוסד האקדמי אותו סיים המועמד חשובה לא פחות מהתחום אותו למד.
slide10

התכונות החשובות אצל המועסקים

מבין התכונות הבאות מה יותר חשוב לך?

 • המעסיקים - מעדיפים שלעובדיהם תהיה יותר חשיבה ביקורתית (78%) מאשר קונפורמיות (22%), מעדיפים יצירתיות (73%) יותר מאשר היצמדות להנחיות (27%), מעדיפים שלעובדיהם תהיה יותר יכולת ללמוד מהר נושאים חדשים (69%), מאשר שיהיה להם ידע ספציפי בתחום העיסוק (31%).
slide11

תכונות של בוגרי מדעי הרוח ובוגרי מדעי הטבע / מדעים מדויקים

(TOP 2 – שיעור המשיבים שענו לשאלות מדורגות ב: "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד")

כעת נבקש לדעת, באיזו מידה, לדעתך, לבוגרי מדעי הרוח / מדעי הטבע ומדעים מדויקים של מוסד אקדמי הנחשב בעיניך, יש את התכונות הבאות? (בקרב בעלי הדעה)

 • גם בוגרי מדעי הטבע וגם בוגרי מדעי הרוח, מקבלים הערכות גבוהות בכול התכונות שנבדקו.
 • בוגרי מדעי הטבע נתפסים כמצטיינים: ביכולות אנליטיות, בחשיבה ביקורתית ויכולת למידה מהירה,
 • בוגרי מדעי הרוח נתפסים כמצטיינים: בהשכלה כללית וחשיבה רחבה ובכושר ביטוי בכתב ובע"פ.
slide12

תכונות של בוגרי מדעי הרוח ובוגרי מדעי הטבע / מדעים מדויקים

 • מעל שני שלישים מהמעסיקים סבורים שלבוגרי מדעי הרוח ובוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים יש רמה גבוהה וגבוהה מאוד של 'יצירתיות', 'חשיבה ביקורתית', 'יכולת למידה גבוהה', השכלה כללית רחבה', 'כושר ביטוי' ו'יכולות אנליטיות'.
 • שיעור דומה של מעסיקים (66%-67%) ציינו שלבוגרי מדעי הרוח ומדעי הטבע יש רמה גבוהה של 'יצירתיות'.
 • בוגרי מדעי הטבע זוכים להערכה גבוהה לגבי 'חשיבה ביקורתית', 'יכולת ללמוד מהר נושאים חדשים', ו'יכולות אנליטיות' (84%- 90 בקרב המעסיקים) .ואילו בוגרי מדעי הרוח זוכים להערכה גבוהה לגבי 'השכלה כללית וחשיבה רחבה' וכן לגבי 'כושר ביטוי בכתב ובעל פה' (86%-88% מהמעסיקים).
 • הממצאים מראים שיש תאימות וקשר בין החשיבות הגבוהה שמיחסים לתכונות: 'חשיבה ביקורתית', 'יצירתיות' ו'יכולת ללמוד מהר' (69%-78%) ולבין קיום תכונות אלה ברמה גבוהה בקרב בוגרי מדעי הרוח ומדעי הטבע ומדעים מדויקים, בעיני המעסיקים.
slide13

הסכמה לחתום על האמנה

 • אוניברסיטת תל-אביב יחד עם עמוס שפירא, נשיא אגודת הידידים של אוניברסיטת תל-אביב, מובילים מהלך לאומי של החתמת מעסיקים על אמנה המצהירה ש:
 • בחברות שלנו אין העדפה למקצועות לימוד מסוימים בתפקידים שבהם לא נדרשת הכשרה ספציפית.
 • אנו בוחנים היכן למדו המועמדים לעבודה לפחות באותה המידה כמו מה הם למדו.
 • 61% מהמעסיקים הביעו הסכמה לחתום על האמנה שאלו עיקריה.
slide14

שיעור המוכנים להעסיק בוגרי מדעי הרוח / הטבע / מדעים מדויקים

האם אתה: מוכן או לא מוכן להעסיק בוגרי מדעי הרוח / בוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים?

שיעור המוכנים

עד כמה אתה מסכים עם כל אחת מהאמירות הבאות?

61%

אני מוכן להעסיק בוגרי מדעי הרוח

69%

אני מוכן להעסיק בוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים

 • כשני שלישים מהמעסיקים מוכנים להעסיק בוגרי מדעי הרוח ומדעי הטבע בתפקידים בהם מועסקים בעלי השכלה אקדמאית.
 • יש יתרון בנכונות להעסיק בוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים (69%) בהשוואה לנכונות להעסיק בוגרי מדעי הרוח (61%), אולם שני הנתונים מעידים על נכונות גבוהה.
slide15

הסכמה להעסקת בוגרי מדעי הרוח / הטבע / מדויקים –

בפילוח לפי שיעור בעלי ההשכלה האקדמית בחברה

האם אתה: / מוכן להעסיק בוגרי מדעי הרוח / בוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים?

 • בחברות אשר בהן יש מעל 20% אקדמאים, קיימת נכונות גבוהה יותר להעסיק גם בוגרי מדעי הרוח (69% לעומת 57%) וגם בוגרי מדעי הטבע/מדויקים (77% לעומת 67%).
slide16

הסכמה לאמנה ולהעסקת בוגרי מדעי הרוח / הטבע / מדויקים – בפילוח לפי גודל החברה

האם אתה: מסכים לחתום על האמנה שפורטה / מוכן להעסיק בוגרי מדעי הרוח / בוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים?

 • ככול שהחברה מעסיקה יותר עובדים כך יש נטייה גבוהה יותר גם לחתום על האמנה וגם להעסיק בוגרים ממדעי הרוח ומדעי הטבע.
 • מעניין לציין שבחברות שבהן מעל 50 עובדים יש נכונות גבוהה במיוחד להעסיק בוגרי מדעי הרוח (86%), יתכן שריבוי וגיוון התפקידים בחברה גדולה, מהווה קרקע פורייה להעסקת בוגרי מדעי הרוח.
slide17

הסכמה להעסקת בוגרי מדעי הרוח / הטבע / מדויקים –

בפילוח לפי חברות המעסיקות בוגרי מדעי הטבע/מדויקיםלעומת כאלה המעסיקות בוגרי מדעי הרוח

האם אתה: מוכן להעסיק בוגרי מדעי הרוח / בוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים?

 • בחברות המעסיקות בוגרי מדעי הטבע/מדויקים קיימת נטייה גבוהה יותר באופן מובהק להעסיק בוגרי מדעי הטבע ומדעים מדויקים (83%), ובחברות המעסיקות בוגרי מדעי הרוח קיימת נטייה להעסיק בוגרים של תחום זה (84%).
 • כלומר, מעסיקים שכבר נחשפו ליכולות של בוגרים מתחום מסוים מוכנים יותר להעסיק עוד בוגרים מתחום זה.
slide18

עמדות המעסיקים בנושאים הקשורים באמנה

עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחת מהאמירות הבאות?

שיעור המסכימים

עד כמה אתה מסכים עם כל אחת מהאמירות הבאות?

88%

בוגרי מתמטיקה ופיזיקה יכולים להשתלב בתפקידי מחקר ופיתוח ובתפקידי ייעוץ

88%

צוותים המכילים עובדים ומנהלים מתחומי השכלה שונים הינם פוריים ויצירתיים

87%

אני מוכן לתת הזדמנות שווה לבוגרי מדעי הרוח, הטבע ומדעים מדויקים בתפקידים בהם לא נדרשת הכשרה ספציפית

72%

לתחומים כמו מכירות ושיווק, משאבי אנוש, מינהל, יחסי ציבור, רכש ושירות לקוחות ניתן לקלוט בוגרי כל תחומי הלימוד

55%

רמת המוסד האקדמי אותו סיים המועמד לעבודה חשובה לי לא פחות מתחום הלימודים

slide19

קבוצת גיאוקרטוגרפיה

Geocartography Knowledge Group

אסטרטגיה של מידע

Information Strategy

מחקרי שוק ודעת קהל Geo-Marketing

Strategy, Opinion & Marketing Research

מחקר כמותי ואיכותי - קבוצות מיקוד, ראיונות עומק

חישובי צפי ופוטנציאל שוקGeo-SMART

Feasibility & Market Potential Analysis

מערכות מידע ופתרונות עתירי מידעGeo-iTiS

Information Technology & Solutions

מחקרי תרופות ורפואהGeo-Medic

Pharmaceutical & Applied Medical Research

מחקרי טעימה ופיתוח מוצרים Geo-Sensor

Product Development & sensory Tests

GEOCARTOGRAPHY -Knowledge Breeding Successלדעת כדי להצליח

8 Venice St. Tel-Aviv, Tel. +972-3-7682222 Fax: +972-3-7682223- research@geocartography.com

ad