ระดับหน้าที่ หรือ ระดับปฏิบัติการ
Download
1 / 34

???????????? ???? ??????????????? (Functional Level Strategy) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1244 Views
 • Uploaded on

ระดับหน้าที่ หรือ ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategy). ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D Strategy) ด้านการปฏิบัติการ (Operations Strategy) ด้านการเงิน (Financial Strategy) ด้านการตลาด (Marketing Strategy) ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Strategy). กลยุทธ์ในระดับต่างๆ. ระดับหน้าที่ (Functional Level )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????? ???? ??????????????? (Functional Level Strategy)' - cameron-white


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Functional level strategy

ระดับหน้าที่ หรือ ระดับปฏิบัติการ

(Functional Level Strategy)


Functional level strategy

 • ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D Strategy)

 • ด้านการปฏิบัติการ (Operations Strategy)

 • ด้านการเงิน (Financial Strategy)

 • ด้านการตลาด (Marketing Strategy)

 • ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Strategy)

กลยุทธ์ในระดับต่างๆ


Functional level strategy

 • ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)Level)

 • โดยทั่วไปใช้กลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่

  • ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D)

  • ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

  • ด้านการเงิน (Financial)

  • ด้านการตลาด (Marketing)

  • ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)


Functional level strategy

 • แนวคิดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ที่อาศัย

 • แบบจำลอง Core Process & Systems Model

 • กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Process)

 • กระบวนการจัดการความต้องการ (Demand Management Process)

 • กระบวนการทำให้การสั่งซื้อสมบูรณ์ (Order Fulfillment Process)


Functional level strategy

 • ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)

 • ต้องสมดุลระหว่างความสามารถทางเทคโนโลยีกับความพึงพอใจของลูกค้า

 • พัฒนาไปพร้อมกันทั้ง การวิจัย การพัฒนา และการผลิต

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด


Functional level strategy

 • การจัดการความต้องการ

 • (Demand Management)

 • เปลี่ยนแนวคิดจากความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) ไปสู่คุณค่าสำหรับลูกค้า (customer value)

 • เปลี่ยนแนวคิดจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ (attribute)

 • เป็นประโยชน์ (benefit) ที่ได้จากผลิตภัณฑ์

 • และสุดท้ายคือวัตถุประสงค์ (purpose) ของผลิตภัณฑ์


Functional level strategy

 • กระบวนการทำให้การสั่งซื้อสมบูรณ์ (Order Fulfillment)

 • เปลี่ยนแนวคิด การจัดซื้อ เป็นการจัดหาเชิงกลยุทธ์

 • ถ่วงดุลประโยชน์ที่ได้จากการผลิตแบบมาตรฐาน

 • กับการผลิตแบบเฉพาะราย (standard VS customization)

 • เปลี่ยนแนวคิดจาก Mass Production เป็น Lean Production


Functional level strategy

TQM & CPR

(Total Quality Management & Core Process Re-engineering)

 • วัตถุประสงค์เพื่อ

  • สร้างและติดตามความพึงพอใจของลูกค้า

  • สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้อง

  • ให้ได้คุณภาพโดยมุมมองลูกค้า

  • ทดสอบและต่อสู่กับสภาพการแข่งขัน

  • สร้างความผูกพันกับผู้ขายวัตถุดิบ (supplier)

  • เป็นการแข่งขันกันด้วยเวลา

  • เป็นการสร้างทีมงานที่สามารถจัดการตนเองFunctional level strategy

การดำเนินกลยุทธ์

เป็นการเปลี่ยนจากความคิดเป็นการลงมือกระทำ

เป็นทักษะที่สำคัญในการจัดการ

ความยากของการดำเนินกลยุทธ์

1) ระบบภูมิคุ้มกันขององค์กร (Organizational Immune System)

2) ความคิดแย้ง (Conflict)

3) ความกลัวการเปลี่ยนแปลง (Change)

4) มีตัวแปรมาก และ เกี่ยวเนื่องกัน


Functional level strategy

1) ระบบภูมิคุ้มกันขององค์กร (Organizational Immune System)

ปกติมนุษย์แสวงหาความมั่นคง ความสมดุล ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ชอบที่จะดำรงสถานะเดิมที่ดีอยู่แล้ว (status quo) เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้นำ (leader) จะต้องเอาชนะให้ได้

2) ความคิดแย้ง (Conflict)

บุคคลประเภทมักจะเงียบแต่วิจารณ์ภายหลัง หรือประเภทชอบกล่าว “เปล่า ไม่มีอะไร”(silence cynic & naysayer)

แก้ไขโดยการให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

3) ความกลัวการเปลี่ยนแปลง (Change)

แก้ไขโดยให้ความชัดเจนในเรื่องผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น


Functional level strategy

 • 4) มีตัวแปรมาก

 • ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก

 • ผลกระทบต่อเนื่องของตัวแปร

 • จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง


Functional level strategy

INTERVENTION ACTIVITY

ORGANIZATIONAL WORK SETTING

Social

Factors

Physical

Setting

Organizing

Arrangements

Technology

Individual

Behavior

ORGANIZATIONAL OUTCOMES

Individual

Development

Organizational

Performance


Functional level strategy

 • กรอบดำเนินกลยุทธ์ 7 S ของแมคคินเซย์

 • The McKinsey’s 7-S Framework

 • Strategy กลยุทธ์

 • Structure โครงสร้าง

 • Systems ระบบ

 • Style รูปแบบ (style) การบริหาร

 • Staff การคัดสรรบุคลากร

 • Shared Value คุณค่าร่วม / ค่านิยมร่วม

 • Skills ทักษะ


Functional level strategy

The McKinsey 7-S Framework

Structure

Strategy

Systems

SHARED

VALUES

Skills

Style

Staff


Functional level strategy

ความล้มเหลวที่มักจะเกิดความล้มเหลวที่มักจะเกิด

 • แผนดำเนินกลยุทธ์ที่ยึดติดกิจกรรม (วิธีการ) เป็นศูนย์กลาง ได้แก่ มุ่งเน้นที่วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

  2) วัดความสามารถของการปรับปรุงจากผลสำเร็จของแผนดำเนินการ มากกว่าความพึงพอใจของลูกค้า

  3) พึงพอใจความสำเร็จของแผนดำเนินการมากกว่าผลสำเร็จโดยรวมของบริษัท


Functional level strategy

การเปลี่ยนแปลงองค์กรมี 2 ระดับ ได้แก่

ระดับ Evolutionary

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย เป็นการปรับตัวตามธรรมชาติ เช่น การปรับปรุงงานประจำวันที่เกิดขึ้น

ระดับ Revolutionary

เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างขึ้นใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบกว้างขวางตลอดทั้งองค์กร


Functional level strategy

Paradigm 2 ระดับ หมายถึง

วิธีคิด (ความฉลาด) หรือโลกทัศน์ เกี่ยวกับความเป็นไป ของสิ่งต่างๆบนโลก (เกิดอย่างนี้แล้วนี้ แล้วต่อไปจะเกิดอย่างนั้น)

 • ตัวอย่างการเปลี่ยน paradigm ที่เคยเกิด ได้แก่

 • เปลี่ยนจากจากงานมือเป็นงานอุตสาหกรรม

 • เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นระบบเศรษฐกิจโลก

 • เปลี่ยนจากสินค้าและการผลิต เป็นการบริการและสารสนเทศ


Functional level strategy

องค์กรจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง (dynamic) ได้ดีพอ ที่จะรองรับการเปลี่ยน paradigm ใหม่ๆ แต่ก็จะต้องมั่นคง (stable) ในระยะเวลายาวนานพอที่จะทำให้เกิดภาวะสมดุล

พึงระวัง “ความสำเร็จ” ที่อาจจะทำให้องค์กรติดยึด และปรับเปลี่ยนตัวเองได้ยาก (Success Trap)


Functional level strategy

รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 3 รูปแบบ

 • ยึดกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง (Activity Centered)

  : มุ่งสิ่งนำเข้า (inputs)

  2) วิธีการ Strategic Planning (/Programming)

  : มุ่งผลที่ออกมา (outcomes)

  3) การเรียนรู้ขององค์การ (Organizational Learning)

  : มุ่งความสัมพันธ์ของทั้งสิ่งนำเข้าและผลที่ออกมา


Functional level strategy

การดำเนินกลยุทธ์ 2 วิธี

1) วิธี Strategic Planning

/ Programming

2) วิธี Organizational Learning


Functional level strategy

1) วิธีวิธีการ Strategic Planningใช้ได้ดีกับสถานการณ์ที่เรียบง่ายกว่า มีความมั่นคง สามารถใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ช่วยพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้แม่นยำ เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงแบบ evolutionary

วิธีการ Strategic Planning

เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผน ตามรายละเอียดและระยะเวลา โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องในแต่ระดับของแผนและโครงการ เรียกว่า ระบบ PPBS (Planning, Programming, Budgeting System)


Functional level strategy

ข้อจำกัด วิธี: เหมาะสมกับบางสภาวะที่มั่นคง (stable) เรียบง่าย (simple) ภาวะอิ่มตัว (mature) ใช้เงินลงทุนมากในเรื่องเครื่องจักร ไม่ยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนแปลง (inflexible) การปฏิบัติงานต่างๆ ผูกติดเกี่ยวข้องกันมาก (Tightly Coupled Operations)

กรณีรถบรรทุกอิสระ VS เครือข่ายรถบรรทุกมีศูนย์กลาง หรือ

ถูกควบคุมจากภายนอก เช่นสำนักงานใหญ่


Functional level strategy

2) วิธีวิธีการ Organizational Learning

ต้องการภาวะผู้นำที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบ revolutionary และการเปลี่ยนแปลงแบบ evolutionary


Functional level strategy

การลดความจำเป็นขององค์การแบบ Mechanistic Organization

Mechanistic Organization

การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก : คู่แข่งที่พัฒนาตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงจากภายใน : การให้การศึกษาพนักงาน และเทคโนโลยี

Organic Organization

การแสดงออกขององค์การ เสมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต

หมายเหตุ

ปัญหาการวางแผน (Strategic Planning) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างแผนดำเนินการไปแล้ว และ ความลำบากในการสั่งการและควบคุม


Functional level strategy