wydzia in ynierii rodowiska n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wydział Inżynierii Środowiska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wydział Inżynierii Środowiska

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Wydział Inżynierii Środowiska - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Instytut Geotechniki. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza. Badania. Dydaktyka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wydział Inżynierii Środowiska' - melodie-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wydzia in ynierii rodowiska

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

 • Instytut Inżynierii
 • i Gospodarki Wodnej
 • Instytut
 • Geotechniki
 • Instytut Zaopatrzenia
 • w Wodę i Ochrony Środowiska
 • Instytut Inżynierii
 • Cieplnej i Ochrony Powietrza

Badania

 • Dydaktyka

Współpraca z zagranicą

Koła naukowe

wa ne daty

1945 – Wydział Inżynierii zostaje utworzony jako jedenz trzech Wydziałów Politechnicznych przy AGH

 • 1953 – utworzenie dwóch Wydziałów: Budownictwa Lądowego i Budownictwa Wodnego (w miejsce WI)
 • 1970 –Wydział Budownictwa Wodnego zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
 • 1993 –Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej przekształca się w Wydział Inżynierii Środowiska

Ważne daty

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

rodzaje studi w

Studia stacjonarne:

 • I stopnia (inżynierskie) – 3,5 roku
 • II stopnia (magisterskie) – 1,5 roku
 • III stopnia (doktoranckie) – 4 lata
 • Studia niestacjonarne:
 • I stopnia (inżynierskie) – 4 lata
 • II stopnia (magisterskie ) – 2 lata

Rodzaje studiów

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

kierunki studi w

Inżynieria Środowiska IŚ

Ochrona Środowiska OŚ

Budownictwo B

Gospodarka Przestrzenna GP

Kierunki Inżynieria Środowiska oraz Budownictwoposiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunki studiów

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

kierunek in ynieria rodowiska i

Specjalności:

 • Hydrotechnika i GeoinżynieriaHiG
 • Inżynieria Sanitarna IS
 • Instalacje i Urządzenia Cieplne i ZdrowotneUCiZ
 • Realizowany jako:
 • Studia I i II stopnia
 • Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Inżynieria Środowiska IŚ

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

kierunek in ynieria rodowiska i specjalno hydrotechnika i geoin ynieria hig

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji inwestycji związanych z wodą i gruntem. To specjalistaw dziedzinie hydrotechniki i geoinżynierii zajmujący się eksploatacją wód, ochroną i zabudową rzek, budową wałów przeciwpowodziowych, nasypów drogowych i kolejowych.

 • Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w:
 • biurach projektowych
 • przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się budownictwem hydrotechnicznym, komunalnym,
 • komunikacyjnym, planowaniem przestrzennym
 • administracji samorządowej i państwowej
 • instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym

Kierunek Inżynieria Środowiska IŚSpecjalność Hydrotechnika i GeoinżynieriaHiG

kierunek in ynieria rodowiska i specjalno in ynieria sanitarna is

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowaniai wykonawstwa systemów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Potrafi ocenić jej jakość, unieszkodliwić odpady komunalne i przemysłowe które ją zanieczyszczają. Potrafi też całościowo zarządzać gospodarką wodno-ściekową.

 • Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych
 • zakładach uzdatniania wody
 • oczyszczalniach ścieków
 • przedsiębiorstwach wykonawczych
 • związanych z budownictwem komunalnym
 • administracji samorządowej i państwowej
 • instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym

Kierunek Inżynieria Środowiska IŚSpecjalność Inżynieria Sanitarna IS

kierunek in ynieria rodowiska i specjalno instalacje i urz dzenia cieple i zdrowotne uciz

Absolwent tej specjalności jest ekspertem w dziedzinie kształtowaniai ochrony klimatu pomieszczeń. Jest kompetentny w dziedzinie budowy systemów grzewczych i chłodniczych, potrafi rozwiązywać inżynierskie problemy związane z ekologiczną utylizacją odpadów.

 • Absolwent znajdzie pracę w:
 • przedsiębiorstwach energetyki cieplnej
 • firmach utylizujących odpady metodą termiczną
 • przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się gospodarką komunalną
 • spółdzielniach mieszkaniowych
 • administracji samorządowej i państwowej
 • instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym

Kierunek Inżynieria Środowiska IŚ Specjalność Instalacje i Urządzenia Cieple i ZdrowotneUCiZ

kierunek ochrona rodowiska o

Realizowany jako:

Studia I stopnia

Stacjonarne

Kierunek Ochrona Środowiska OŚ

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

kierunek ochrona rodowiska o1

Absolwent tego kierunku potrafi zbadać i ocenić stan środowiska oraz zaproponować adekwatne do zagrożeń metody jego poprawy. Wie także,w jaki sposób korzystać z jego zasobów, aby mogły się nim cieszyć przyszłe pokolenia.

 • Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • służbach ochrony środowiska
 • laboratoriach badawczo-kontrolnych
 • przedsiębiorstwach zainteresowanych
 • dbałością o jakość środowiska naturalnego
 • administracji samorządowej i państwowej
 • instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym

Kierunek Ochrona Środowiska OŚ

kierunek budownictwo b

Specjalność:

 • Budownictwo Wodne i Geotechnika BWiG
 • Realizowany jako:
 • Studia I stopnia
 • Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo B

WIŚ jako jedyny w Polsce wydział politechniczny kształci specjalistów hydrotechników

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

kierunek budownictwo b1

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu nauk: matematycznych, fizyki, mechaniki płynów i technicznych. Absolwent będzie przygotowany do projektowania i budowy obiektów powiązanych z wodą (konstrukcje hydrotechniczne) i gruntu (konstrukcje geotechniczne).

 • Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • biurach i firmach projektowych
 • nadzorze budowlanym
 • w przemyśle materiałów budowlanych
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej
 • instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym

Kierunek Budownictwo B

kierunek gospodarka przestrzenna gp

Realizowany jako:

Studia I stopnia

Stacjonarne

Kierunek Gospodarka Przestrzenna GP

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

kierunek gospodarka przestrzenna gp1

Absolwent tego kierunku posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zasadi techniki planowania przestrzennego, ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni oraz planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej.

 • Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 • jednostkach lokalnego lub regionalnego samorządu terytorialnego
 • biurach i firmach projektowych
 • jednostkach administracji publicznej

Kierunek Gospodarka Przestrzenna GP

wsp praca z zagranic

Wydział Inżynierii Środowiska realizuje programy wymiany międzynarodowej i zagranicznej według zasad i kryteriów regulowanych uchwałami Senatu i rozporządzeniami Rektora. Współpraca dydaktyczna Wydziału obejmuje Wielką Brytanię, Francję, Szwecję i USA.

Współpraca z zagranicą

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

ko a naukowe

Na Wydziale działają koła naukowe, których liczba zależy od aktywności studentów i nauczycieli akademickich – obecnie jest ich 7.

 • Koła naukowe są samokształceniowymi organizacjami studenckimi pracującymi pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Koła organizują konferencje i wyjazdy naukowe, wydają też publikacje,w których ich członkowie prezentują swoje osiągnięcia.

Koła naukowe

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

dlaczego warto studiowa n a

Absolwent Wydziałuotrzymuje pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych, technicznych i inżynieryjnych, które gwarantuje podjęcie pracy zawodowej zarówno w wyuczonym zawodzie jak również w zawodach pokrewnych, w tym objętych zakresem interdyscyplinarnym, którego bazą jest szeroko rozumiany obszar środowiska naturalnego i jego ochrony.

Dlaczego warto studiować na

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

dlaczego warto studiowa na

Po zdobyciu doświadczenia zawodowego absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji
 • i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Absolwenci kierunku Budownictwo po zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz złożeniu stosowanych egzaminów mogą ubiegać sięo uprawnienia budowlane i o certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.

Dlaczego warto studiować na

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

slide19

Uprawnienia budowlane :

Specjalności:

 • architektoniczna
 • konstrukcyjno-budowlana
 • drogowa
 • mostowa
 • kolejowa
 • wyburzeniowa
 • telekomunikacyjna
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Rodzaj wykonywanej pracy:

 • projektowanie,
 • kierowanie robotami budowlanymi;
 • Zakres:
 • bez ograniczeń,
 • w ograniczonym zakresie;

Wymagania do uzyskania danych uprawnień:

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

dlaczego warto studiowa na1

Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna

 • Poszukiwane na rynku i ciekawe specjalności
 • System nauki łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi
 • Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Możliwość studiowania za granicą
 • Uprawnienia budowlane i projektowe

Dlaczego warto studiować na

WYDZIAŁOWY WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

pomoc materialna

Student Politechniki Krakowskiej może ubiegać się o pomoc materialnąw formie: 

 • stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zapomogi
 • Studenci spoza Krakowa mogą skorzystać
 • z zamieszkania w domach studenckich.

Pomoc materialna

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska

warunki rekrutacji 2014 2015

Kryterium kwalifikacyjnym jest wynik:

 • egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.
 • Przy rekrutacji pod uwagę brane są punkty z jednego z następujących przedmiotów:
 • matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia, na kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia albo geografia na kierunki GOSPODARKA PRZESTRZENNA, OCHRONA ŚRODOWISKA
 • matematyka albo fizyka z astronomią albo chemia
 • na kierunek BUDOWNICTWO
 • www.pk.edu.pl/rekrutacja

Warunki rekrutacji 2014/2015

Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszkiw Krakowie

Wydział Inżynierii Środowiska