slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reoveepuhastite töö tõhususest ja aruandlusest Eestis Karin Pachel EVEL-i seminar 25. mail 2006.a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reoveepuhastite töö tõhususest ja aruandlusest Eestis Karin Pachel EVEL-i seminar 25. mail 2006.a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Reoveepuhastite töö tõhususest ja aruandlusest Eestis Karin Pachel EVEL-i seminar 25. mail 2006.a - PowerPoint PPT Presentation


 • 327 Views
 • Uploaded on

Reoveepuhastite töö tõhususest ja aruandlusest Eestis Karin Pachel EVEL-i seminar 25. mail 2006.a. - Andmekorje ja avalikustamise alus - Keskkonnaregister - Riigi Veekataster - Aastaaruanne VEEKASUTUS - Heitvee puhastamine - Kohustused rahvusvahelisel tasandil

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reoveepuhastite töö tõhususest ja aruandlusest Eestis Karin Pachel EVEL-i seminar 25. mail 2006.a' - melina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Reoveepuhastite töö tõhususest ja aruandlusest

Eestis

Karin Pachel

EVEL-i seminar 25. mail 2006.a

slide2

- Andmekorje ja avalikustamise alus

- Keskkonnaregister

- Riigi Veekataster

- Aastaaruanne VEEKASUTUS

- Heitvee puhastamine

- Kohustused rahvusvahelisel tasandil

- Reostuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiivi järgne Euroopa Saasteainete Heite Register EPER

slide3

Aarhusi konventsioon

Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ja neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioon 1998. aastal

Aarhusi konventsiooni ratifitseerimise seadus

Keskonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ja neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadus.Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 20. juuni 2001. a otsusega nr 1094

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27132

slide4

Eesmärgi saavutamiseks sätestab Aarhusi konventsioon 3 põhiõigust:

- keskkonnainfo üldkättesaadavus

- keskkonnaasjade otsustamises osalemine

- keskkonnaasjus kohtu poole pöördumine

slide5

Keskkonnainfo üldkättesaadavus

Konventsioon tagab keskkonnainfo üldise kättesaadavuse kahel viisil:

- avaliku võimu organite kohustuse kaudu vastata keskkonnainfo taotlustele (passiivse informeerimise kohustus) ning

- avaliku võimu organite kohustuse kaudu hallata, ajakohastada ning levitada infot, mis on vajalik nende ülesannete täitmiseks, avalikkuse teavitamiseks või inimeste tervist või keskkonnaseisundit ohustavate tegurite leevendamiseks (aktiivse informeerimise kohustus).

slide6

Keskkonnaasjade otsustamises osalemine

Konventsioon võimaldab üldsusel võtta osa keskkonnaalaste otsuste langetamisest, muutes keskkonnapoliitika läbipaistvaks

Keskkonnaasjus kohtu poole pöördumine

Konventsioon lubab inimestel algatada kohtuprotsesse era- ja ametiisikute suhtes, kelle tegude või tegemata jätmise tõttu saab kahjustatud keskkond

slide7

Keskkonnaregistri seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=179306

§ 2. Keskkonnaregistri õiguslik seisund ja ülesanne

(1) Keskkonnaregister on riigi põhiregister.

(2) Keskkonnaregistri ülesanne on hoida ja töödelda loodusressursside, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite kohta käivaid andmeid ning anda teavet:1) loodusressursi kasutusõiguse, jäätmekäitluse ning saasteainete ja organismide keskkonda viimise lubade, ajutiste lubade või keskkonnakomplekslubade (edaspidi keskkonnaload) andmiseks;2) loodusressursi kvaliteedile vastava kasutusala määramiseks;3) riikidevahelise andmevahetuse korraldamiseks;4) arengukavade ja planeeringute koostamiseks;5) keskkonnakaitse eesmärgil kehtestatud omandiõiguse kitsenduste ning liikumisvabaduse ja majandustegevuse piirangute kohta;6) keskkonnaseisundi avalikustamiseks;7) riigi muude andmekogude pidamiseks;8) looduslike keskkonnategurite ja nende mõju prognoosimiseks.

slide8

Riigi Veekataster

 • Veeseadus 11. 05. 1994. a seadusega (RT I 1994, 40, 655), viimati muudetud 8. 06. 2005 (RT I 2005, 37, 280) 10. 07. 2005 §36, §37
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=918143
 • Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184, «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine» muutmine, Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrus nr 324 (RTI 1999, 83, 757)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=241858
 • ITK põhimäärus, Keskkonnaministri 23. detsembri 2003. a määrus nr 88, viimati muudetud 15.06.2005 nr 53, (RTL 2005, 74, 1046) jõust. 08.07.2005 §§ 6, 16(2)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=920314
slide9

Riigi Veekataster

 • Veeseadus 11. 05. 1994. a seadusega (RT I 1994, 40, 655), viimati muudetud 8. 06. 2005 (RT I 2005, 37, 280) 10. 07. 2005 §36, §37
 • § 36. Veevarude arvestus
 • Veevarude arvestust peetakse vee hulga, taseme, omaduste, kasutamise ja kasutajate ning puuraukude, veehaarete ja põhjaveemaardlate kohta vastavalt keskkonnaregistri seaduses (RT I 2002, 58, 361) või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.
 • (2) Kuni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete üleviimiseni keskkonnaregistrisse, peetakse veevarude arvestust riiklikus registris veekatastrina riiklike registrite asutamist, kasutuselevõtmist, pidamist ja likvideerimist reguleerivas õigusaktis sätestatud korras.
slide10

Riigi Veekatastri koosseis

Merevee andmebaasi kantakse merevee füüsikalised, keemilised ja bioloogilised näitajadPinnavee andmebaas kajastab andmeid järvede, paisjärvede ja jõgede kohta, sh füüsikalised, keemilised ja bioloogilised näitajad

Põhjavee andmebaasis on andmed põhjaveevarude kohta veehaaretel põhjaveekihtide kaupa, samuti põhjavee taseme, vee füüsikaliste ja keemiliste näitajate kohtaVeekasutuse andmebaasi kantakse veekasutaja andmed, veehaarde asukoht, võetava vee liik ja hulk, heitveelaskme suubla nimi ja asukoht, heitvee hulk, liik ja puhastusaste, reostuskoormus reostusnäitajate kaupa

slide12

Aastaaruanne

VEEKASUTUS

http://eelis.ee/aruanne/

slide13

Aastaaruanne

VEEKASUTUS

slide14

Aastaaruanne

VEEKASUTUS

slide15

Aastaaruanne

VEEKASUTUS

slide16

Aastaaruanne

VEEKASUTUS

slide17

Aastaaruanne

VEEKASUTUS

slide18

Aastaaruanne

VEEKASUTUS

slide19

Aastaaruanne

VEEKASUTUS

slide20

Aastaaruanne

VEEKASUTUS

slide21

Aastaaruanne

VEEKASUTUS

slide26

6

12

slide28

Heitvee puhastamise tõhusus 2004. aastal

Üle 2000 ie-ga asulates koguti 113,6 milj m3 heitvett, millest

- lubade nõuetele vastavalt puhastati 109,6 milj m3, ehk 96,5 % ja

- lubade nõuetele mittevastavalt 3,9 milj m3/a, ehk 3,5%.

Alla 2000 ie-ga asulates koguti 12,2 milj m3 heitvett, millest

- lubade nõuetele vastavalt puhastati 6,5 tuh m3, ehk 53,4 %

ja

- lubade nõuetele mittevastavalt 5,7 milj m3/a, ehk 46,6%.

slide31

Andmeedastus

Keskkonnaregister

Veekataster

Euroopa Statistikaamet

pinnavee andmebaas

Euroopa Komisjon

põhjavee andmebaas

Euroopa Keskkonnaagentuur

Helsingi Komisjon

merevee andmebaas

Eesti-Vene piiriveekogude kaitse

ja kasutamise ühiskomisjon

veekasutuse andmebaas

slide32

Nõukogu määrus (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta, 17. veebruar 1997

 • Riikliku statistika seadus RT I  1997, 51, 822, RT I  2000, 47, 289, RT I  2002, 63, 387
 • Koostööleping Keskkonnaministeeriumi ja Statistikaameti vahel

http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

Euroopa Statistikaamet

Eesti Statistikaamet

http://www.stat.ee/

Eurostat/OECD Joint Questionnaire - Inland Water Regional environment statistics Joint Questionnaire

slide33

- Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EC

 • Direktiiv 91/676/EEC - vee kaitsmise kohta põllumajanduslikest allikatest pärineva nitraadireostuse eest
 • Direktiiv 91/271/EEC - asulareovee puhastamise kohta
 • Direktiiv 75/440/EEC - joogivee ammutamiseks kasutatava pinnavee kvaliteedi kohta
 • Põhjavee direktiiv 80/68/EMÜ
 • Direktiiv 96/61/EC - reostuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta
 • jt

Euroopa Komisjon

http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm

slide34

1)Euroopa Ühenduse ja Eesti Vabariigi kokkulepe

Eesti Vabariigi osalemise kohta Euroopa Keskkonnaagentuuris ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrgus» ratifitseerimise seadus, Vabariigi Presidendi 23. oktoobri 2001. a otsus nr 8, RTII, 05.11.2001, 26, 133

2)Kontaktasutuse määramine Eestis hangitud informatsiooni edastamiseks Euroopa Keskkonnaagentuurile ning Euroopa keskkonnainfo- ja keskkonnavaatlusvõrku kuuluvatele muudele asutustele ja üksustele, Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari

2002. a määrus nr 60, RTI, 07.02.2002, 15, 88

Euroopa Keskkonnaagentuur

1) Guidelines for the implementation of EUROWATERNET- rivers, lakes,

groundwater, marine waters EEA Technical Report No. 7 (1998).

2) Guidelines for the implementation of water quantity Technical Report No. 99 (2003).

3) Guidance on the update of Priority Data Flow on transitional, coastal and marine waters through EUROWATERNET and the population of WATERBASE, October 2003

slide35

1) Helsinki 1992. a. Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon

2) Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus, RT II 1995, 11/12, 57, RT II 2001, 28, 139jõustunud 01.06.2002

Helsingi Komisjon

1) Helcom recommendations

2) Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of Helcom

3) Helcom Land Pollution Load Compilation - guidelines

slide36

Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni ratifitseerimise seadus, RTII, 01.01.1995, 64 , jõustunud 01.06.2002

Eesti-Vene piiriveekogude kaitse

ja kasutamise ühiskomisjon

Ühiskomisjoni poolt kinnitatud programm ja vorm andmete esitamiseks

slide38

http://rod.eionet.eu.int/index.html

http://rod.eionet.eu.int/index.html

slide39

Euroopa Saasteainete Heite Register

European Pollution Emissions Register –EPER

http://www.eper.cec.eu.int/