1 / 5

TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ (Mad. 30)

TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ (Mad. 30). TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ. B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ. A – GİRİŞ İŞLEMLERİ. TAŞINIR İŞLEM FİŞİ. TAŞINIR İŞLEM FİŞİ.

meiying
Download Presentation

TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ (Mad. 30)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ (Mad. 30) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ A – GİRİŞ İŞLEMLERİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ MADDİ DURAN VARLIK hesaplarında izlenen taşınırlarınçıkışları düzenlenme tarihini takip eden ON GÜN İÇİNDE ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir. HARCAMA BİRİMİ Taşınır İşlem Fişi ve Ödeme emri belgesi MUHASEBE YETKİLİSİ 150- ilk madde ve malzemeler hesabı’nda izlenen TÜKETİM MALZEMELERİNİN tüketime verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve değerdüşüşlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II inci düzeyde detay kodu itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapar 3’er aylık dönemler itibariyle kullanılmış TÜKETİM MALZEMELERİNİN taşınır II inci düzey detay kodu bazında düzenlenen ONAYLI BİR LİSTESİ, EN GEÇ İLGİLİ DÖNEMİN SON İŞ GÜNÜ MESAİ bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

  2. ÜNİVERSİTELER İÇİN TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ İŞLEMLERİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince 3 Nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Hazırlanır Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince 1 Nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına Gönderilir Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Muhasebe Birimine Gönderilir ve Bu birim tarafından onaylanır ve Harcama Birimine gönderilir Taşınır Konsolide Görevlisince Üniversitenin Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Kesin Hesap İcmal Cetvelleri hazırlanır Harcama birimlerince düzenlenen a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze / Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, 1 Nüshası Sayıştayca belirlenecek süre içerisinde, Üniversite Taşınır Kesin Hesabı Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli ise Mayıs ayının 15’ine kadar Sayıştaya gönderilir Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanlığa ve Sayıştaya gönderilir.

  3. ÜNİVERSİTELER İÇİN TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ İŞLEMLERİ 1 4 • Yıl Sonu Sayım Komisyonunca; • Sayım tutanağı • Sayım ve Döküm cetveli • düzenlenir. • Muhasebe Yetkilisince; • Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvelleri muhasebe kayıtları ile karşılaştırılarak imzalanıp tekrar harcama yetkilisine gönderilir. 2 5 • Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisince ; • 3 nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli • düzenlenir. Harcama Yetkilisince ; Muhasebe yetkilisince onaylanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze / Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri ve Taşınır işlem fişinin sıra numarasını gösteren Tutanakla 1 Nüshasını Sayıştayca belirlenecek süre içerisinde Sayıştaya, 1 nüshasını ise ocak ayının sonuna kadar Taşınır Konsolide görevlisine gönderir. 3 • Harcama Yetkilisince ; • 3 nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli • Taşınır Sayım ve Döküm cetveli ile kontrol ettikten sonra Muhasebe birimine gönderir.

  4. ÜNİVERSİTELER İÇİN TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ İŞLEMLERİ 6 Taşınır Konsolide Görevlilerince kendilerine bağlı harcama birimlerine ilişkin Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri istinaden iki nüsha Taşınır Hesap Cetvelleri düzenlenir ve 1 nüshası 15 şubata kadar Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (Üniversite Konsolide Görevlisi) gönderilir. 7 Üniversite Konsolide Görevlisince (Strateji Geliştirme Daire Başkanı); diğer konsolide görevlilerinden alınan Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerini istinaden Üniversite Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerini hazırlar ve birer nüshasını Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Maliye Bakanlığına ve Sayıştaya gönderilir.

  5. YIL SONU İŞLEMLERİNİN ADIM ADIM BİLGİSAYAR UYGULAMASI • Lütfen defterleri almadan ve zimmetleri yapmadan önce onaysız belgelerinizi ve size devir çıkışı ile verilen malzemelerin devir girişini yapıp yapmadığınızı kontrol ediniz. Mükerrer giriş var ise iptal ediniz. (Önemli Uyarı: Yıl içinde yapılan Satınalma TIF ve Devir Girişlerinin Muhasebeye Teslim edilip Say2000i programına girilmesi gerekmektedir.) • Dayanıklı taşınır defteri (bilgi amaçlı çıktı): Tüm zimmetleme işlemlerinizi gerçekleştirdiyseniz bu raporun çıktısını alarak kontrol edebilirsiniz. (Defteri alabilmek için Taşınır Mal Kaydı/Defterler/Dayanıklı Taşınırlar Defteri (örnek 2)) • Tüketim Malzemeleri Defteri (bilgi amaçlı çıktı): Ek2’de yer alan bilgiler ışığında tüm tüketim çıkışlarını gerçekleştirdiyseniz bu raporun çıktısını alarak kontrol edebilirsiniz. (Defteri alabilmek için Taşınır Mal Kaydı/Defterler/Tüketim Malzemeleri Defteri (örnek 1)) • Tüketim Malzemeleri çıkış raporu (SGB Teslim edilecek): Yukarıdaki işlemler tamamlanmış ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (SGB) teslim edilmek üzere Tüketim Malzemeleri çıkış raporu alınır. (Raporu alabilmek için Taşınır Mal Kaydı/Raporlar/Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu)Eğer Ambarda hala tüketilmeyen malzeme var ise Taşınır işlem fişinde İşlem Tipi YIL DEVRİ (Çıkış için) seçilerek devir gerçekleştirilir. Sonra 2008 yılı için YIL DEVRİ (Giriş için) seçilerek devir giriş yapılır. Bu işlem sadece tüketim malzemeleri için yapılacaktır. Dayanıklı taşınırların 2008 yılına devri otomatik olarak gerçekleşmektedir. • Sayım tutanağı (SGB Teslim edilecek): Yukarıdaki işlemler tamamlanıp FİİLİ OLARAK sayım yapıldıktan sonra SAYIM TUTANAĞI hazırlanır. (Sayım Tutanağını alabilmek için Taşınır Mal Kaydı/Sayım tutanağı – Yeni tutanak – Ambardakileri aktar ve KAYDET diyoruz. Sayım tutanağı butonu aktif olunca çıktı alıyoruz.) • Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (SGB Teslim edilecek): Sayım Tutanağı alındıktan sonra TAŞINIR SAYIM VE DÖKÜM CETVELİ hazırlanır. (Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelini alabilmek için Taşınır Mal Kaydı/Cetveller/ Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (örnek 13)) • Taşınır yönetim hesabı cetveli (SGB Teslim edilecek): Sayım Tutanağı alındıktan sonra TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ hazırlanır. (Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelini alabilmek için Taşınır Mal Kaydı/Cetveller/Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (örnek 14)) • 2007 Yılı Biriminize Ait TIF işlemleri (Bilgi Amaçlı): 2007 yılında biriminizde yapılan TIFleri listeleyen rapordur. Bilgi amaçlı kullanılabilir. • Biriminize Ait TIF işlemlerini alabilmek için Taşınır Mal Kaydı/Raporlar/Taşınır İşlem Bilgileri Raporu

More Related