1 / 6

K limatske promene

K limatske promene. klima je veoma važan ekološki faktor, predstavlja stanje atmosfere određenog područja tokom dužeg vremena. Hemijski sastav atmosfere =>.

mei
Download Presentation

K limatske promene

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Klimatske promene

  2. klima je veoma važan ekološki faktor, predstavlja stanje atmosfere određenog područja tokom dužeg vremena. Hemijski sastav atmosfere =>

  3. Tokom poslednjih vekova delovanjem čoveka nastale su promene i kao njihova posledica velike klimatskepromene.Kako su promene postepene tako,živa bića imaju dovoljno vremena da se prilagode ili presele na nova staništa,ali nagle promene najčešće izazivaju njihovo povlačenje ili potpun nestanak

  4. Efekat staklene bašte • Efekat staklenebašte jeste pojava koju još u 19.veku spominje francuski matematičar i fizičar Žozef Furije.On je tvrdio da atmosferski gasovi mogu da povećaju povresinsku temperaturu na Zemlji,što je danas poznato kao efekat staklene bašte.

  5. Kako dolazi do efekta staklene bašte • Sunčevi zraci neprekidno stižu do površine Zamlje.do toplotnih zraka upijaju zemljine sfere (atmosfera,hidrosfera,pedosfera,litosfera)i živi organizmi.Deo zraka se odbija o površinu zemlje i napušta atmosferu.Ovaj prirodni fenomen odrzava planetu dovoljno,s prosečnom temperaturom od 15*C,što omogućava normalno funkcionisanje svih živih bića.

  6. Posledice klimatskih promena • Posledica klimatskih promena mogu biti vidljive najviše na prirodnim ekosistemima,potom na ljudskom društvu i poljoprivredi.Izmena godišnjih doba na ovim prostorima već dovodi do promena ponašanja većeg broja vrsta,utiče na dužinu i pravac migracije,nestanah pojedinih i širenje drugih vrsta.S povećanjem temlperature i vlažnosti vazduhainfektivne bolesti koje su do sada bile karakteristične za tropske i suptropske predele raširi će se u umerene klimatske pojaseve.

More Related