1 / 21

A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás

A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás. Előadó: Dr. Hatos Pál Magyar Ösztöndíj Bizottság. Helyzetkép. Jelenleg 1,7 millió diák vesz részt a nemzetközi felsőoktatási mobilitásban 2025-re ez várhatóan 8 millió főre fog növekedni

meghan
Download Presentation

A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A magyar felsőoktatás és a nemzetközi hallgatói mobilitás Előadó: Dr. Hatos Pál Magyar Ösztöndíj Bizottság

 2. Helyzetkép • Jelenleg 1,7 millió diák vesz részt a nemzetközi felsőoktatási mobilitásban • 2025-re ez várhatóan 8 millió főre fog növekedni • Kína, India és a délkelet – ázsiai országok fejlődése

 3. A külföldről érkező hallgatók felsőoktatáson belüli aránya és a külföldre távozó hallgatók aránya

 4. Nemzetközi tendenciák erősödése a felsőoktatásban • 2001-ben a világon 1,7 millió hallgató tanult más ország felsőoktatási intézményében. Nagy többségük, 94% (1, 54 millió) a legfejlettebb gazdasággal rendelkező OECD országokban folytatott tanulmányokat. • A külföldi hallgatók 71%-a 5 OECD ország felsőoktatási intézményeiben folytatta tanulmányait. • Az összes külföldi hallgató 28%-a az USA-ban, 14%-uk az Egyesült Királyságban, 12% Németországban, 9% Franciaországban és 7% Ausztráliában tanult. • A külföldön tanuló hallgatók többsége ázsiai: 42%, az európai fiatalok (33%) alkotják a második legnagyobb csoportját a külföldön tanuló hallgatóknak. 21%-uk EU tagállamokból származó fiatal.

 5. A nemzetközi mobilitás fajtái • klasszikus mobilitás, külföldi tartózkodással • program-mobilitás • Távoktatás, e-learning, • kereskedelmi (franchise) alapú • fejlesztési segély keretében • intézményi mobilitás • külföldi intézmény helyi campusa

 6. Mobilitási stratégiák • „kölcsönös megértés” (mutual understanding): • ösztöndíjalapú • EU tagországok, Erasmus program, • „Magasan képzettek migrációja” (skilled migration) • támogatott képzés, • EU országok nem EU országok irányában • „Jövedelemtermelő” (revenue-generation) • teljes tandíj, célzott marketing • USA, Ausztrália, Nagy Britannia, • „tudásépítő” (capacity building), • külföldi képzésre, • feltörekvő országok,

 7. Regionális jellemzők • Európa, Ausztrália • a mobilitás felsőoktatás politika-vezérelt, • felsőoktatási export • Ázsia, • kereslet ösztönözte piaci alapú, • felsőoktatási import • USA • piaci alapon, • felsőoktatási export

 8. Angol nyelvű képzési programok statisztikája Európában • Menedzsment, business administration 25% • Mérnökképzés 22% • Társadalomtudományok 8% • Matematika/informatika 8% • Természettudományok 6% • Agrártudományok 5% * Országonkénti eltérés, Németországban pl. átlag felett képviseltetik magukat a természettudományok

 9. Az angol nyelvű programokban megszerezhető végzettségek • 25% Bachelor vagy annak megfelelő • 68% Master • 5% mindkettő • 2% PhD vagy egyéb végzettséget ad

 10. Motiváció Miért indítanak angol nyelvű képzési programot felsőoktatási intézmények? • intézményüket külföldi hallgatók számára is vonzóvá tegyék (87%) • a hazai hallgatókat alkalmassá tegyék a globális vagy nemzetközi munkaerőpiac kihívásainak (81%) • új, végzettségeket adó programokkal bővítsék képzési kínálatukat (53%) • intézményeik jövedelmezőségét a programokért beszedett tandíjjal növeljék (19 %)

 11. A külföldi hallgatók kontinensek szerinti megoszlása • Ázsia 30% (Kína 14%, India 4%, Japán 1%) • Nyugat Európa 21% • Közép- és Kelet-Európa 18 % • Afrika 14 % • Közel- és Közép-Kelet 7% • Dél-Amerika 5 % • Észak-Amerika 5% • Ausztrália 1 %

 12. A programok finanszírozási forrásai • A programot indító intézmény (55%)* • Költségvetési támogatás (35%) • Európai uniós támogatás (8%) • Magánszektor (6%) * Közép-Európában 84%

 13. A tandíjak jellemzői • Az intézmények 40 % szed tandíjat (Németország és a skandináv országok kivételével) • A tandíjat szedő intézmények • 65 %-a a külföldi és hazai hallgatókkal • 30%-a csak külföldi hallgatókkal • 5 %-a csak hazai hallgatókkal fizettet tandíjat • Az átlagos tandíj 6000 EUR/év • A Master’s programok átlagosan kétszer drágábbak a Bachelor programoknál • Magyar átlag (3000-4000 EUR/év)

 14. Magyarország • Magyarország az angol nyelvű programok tekintetében a hatodik legnépszerűbb célpont Európában (ACA felmérés) • Hiányzik a magyar felsőoktatás egységes nemzetközi arculata • Az idegenrendészeti eljárás megnehezíti a külföldi hallgatók Magyarországra jutását

 15. Magyarországon tanuló külföldi hallgatók számának alakulása nappali tagozaton

 16. A hét legnagyobb külföldi hallgatói létszámú magyar felsőoktatási intézmény adatai

 17. ACampus Hungary Társulás • Megalakulás: 2004 • Az Oktatási Minisztérium (OM) kezdeményezésére • közel 40 felsőoktatási intézmény részvételével • Célja: • a magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének segítése • a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók számának növelése

 18. Campus Hungary Információs Iroda • A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) Irodáján belül működik a Társulás Információs Irodája. • A MÖB Iroda OM-támogatással : • Létrehozta a potenciális külföldi hallgatóknak és a magyar felsőoktatási intézményeknek szóló adatbázist és honlapot • megszervezte és működteti a Társulás infrastruktúráját • Nemzetközi vásárokon képviseli a magyar felsőoktatási intézményeket • Koordinálja a külföldi megkereséseket

 19. Célkitűzések • Egységes nemzetközi arculat kidolgozása, megismertetése az érdekelt hazai oktatási, kormányzati és gazdasági szereplőkkel • A Campus Hungary önfinanszírozási alapjainak kidolgozása • Komplex külföldi marketing kampány beindítása a potenciális régiókban • A 2003/2004. évi statisztikai adatokhoz képest 2013-ra jelentős mértékben növelni az idegennyelvű képzésben résztvevő hallgatók számát

 20. Tevékenységikeretek • Kutató, fórum- és networking tevékenység • Promóciós-, marketing tevékenység, konferenciák • Információs tevékenység • Egyéb szolgáltatások • Ösztöndíj adományozás a legkiválóbb hallgatóknak (tervezet)

 21. Cselekvési program 2005 • Konferencia a magyar felsőoktatás nemzetközi PR-jának megteremtéséről (2005 május 4) • A magyar felsőoktatás egységes külföldi marketingjének elindítása (Mexikó, Peking Vietnam) • Elektronikus és nyomtatott tájékoztató anyagok elkészítése és terjesztése • Tapasztalatcsere külföldi partnerszervezetekkel (pl. DAAD, EduFrance)

More Related