Homogene productie - PowerPoint PPT Presentation

megan-cabrera
homogene productie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Homogene productie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Homogene productie

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Homogene productie
110 Views
Download Presentation

Homogene productie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Homogeneproductie

  2. Verkoopprijs • Fabricagekostprijs + commerciële kosten + winstopslag + btw (CK/Np + VK/Bp) (CK/Na + VK/Ba) • Np = Normale productie • Ba = Begrote afzet • Voor de variabele kosten pak je de standaardhoeveelheid x de standaardprijs.

  3. Voorcalculatorisch resultaat Verwacht verkoopresultaat afzet x winstopslag efficiency res. +/- Verwacht budgetresultaat prijs res. Voorcalculatorisch resultaatbezettingsres. • Budgetresultaat = normale kosten – begrote kosten. • Vooraf bijna altijd alleen maar bezettingsresultaat op constante kosten • Bezettingsresultaat Fabricagekosten (Bp – Np) x Cs/Np • Bezettingsresultaat commerciële kosten (Ba – Na) x Cs/Na

  4. Nacalculatorisch resultaat werkelijk verkoopresultaat werkelijke afzet x winstopslag +/- werkelijk budgetresultaat nacalculatorisch resultaat • Budgetresultaat kan op drie niveaus • Werkelijke afzet x kostprijs – werkelijke kosten bij de afzet. • Met kostenbudget voor CK en voor VK • Bezettingsres. , prijsres. en efficiencyres.

  5. Budgetresultaat (fabricagekosten) 2. Met kostenbudget voor CK en voor VK • Kostenbudget (toegstane kosten) – werkelijke kosten = budgetresultaat • Kostenbudget zijn de toegestane kosten bij een bepaalde productie/afzet. • Vk kostenbudget = werkelijke productie x standaard VK per product • Ck kostenbudget = staat vast.

  6. Budgetresultaat (fabricagekosten) 3. Bezettingsres. , prijsres. en efficiencyres. op vk en op Ck • Op de variabelekosten: • Efficiency resultaat (resultaat op gebruiktehoeveelheden) • (sh – wh) x sp • Prijsresultaat (afwijkingen in prijzen) • (sp – wp) x wh • Op de constantekosten • Bezettingsresultaat • (wp – np) x Ck/Np • Efficiency resultaat = toegestanekosten – werkelijkekosten • Prijsresultaat = toegestanekosten – werkelijkekosten