Download
bezrobocie f akty i mity n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezrobocie F akty i mity PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezrobocie F akty i mity

Bezrobocie F akty i mity

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Bezrobocie F akty i mity

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BezrobocieFakty i mity Warszawa, 20 czerwca 2013 Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 2. 20 czerwca 2013 „LOKALNE INICJATYWY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH” – eksperyment nyski KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 3. 20 czerwca 2013 Udział % osób długotrwale bezrobotnych w bezrobociu ogółem • Długie pozostawanie bez zatrudnienia jest jednym z najgroźniejszych zjawisk występujących na rynku pracy, a w powiecie nyskim blisko połowa wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne. KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 4. 20 czerwca 2013 Udział % osób bezrobotnych pozostających bez pracy nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy Udział procentowy osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy drastycznie wzrósł na przestrzeni ostatnich dwóch lat. KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 5. 20 czerwca 2013 Przyczyny wprowadzenia programu w życie: • Szacuje się (dane PUP), że w Polsce ok. 30-40% bezrobotnych nie jest zainteresowanych jakąkolwiek pracą, lecz jedynie odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne uprawniające do bezpłatnego leczenia. • Powiat nyski ma najwyższą stopę bezrobocia w województwie opolskim, a urząd pracy miał i nadal ma ogromne problemy ze znalezieniem chętnych do uczestnictwa w programach z zakresu aktywizacji zawodowej. • Obowiązujący w Polsce system wsparcia społecznego i transfer pomocy publicznej w formie materialnej i niematerialnej jest do tego stopnia niedoskonały, że wielu bezrobotnym „nie opłaca się” pracować, wolą żerować na tym systemie. Najgorsze jest to, że ten system demoralizuje już całe rodziny i pokolenia. Ginie cały etos pracy. • Niskie uczestnictwo w rynku pracy grup najbardziej narażonych na pozostawanie poza rynkiem pracy. • Niewystarczająca efektywność działań oraz jakość usług świadczonych przez urząd pracy. KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 6. 20 czerwca 2013 Idea systemu: • działania zmierzające do choćby okresowej aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych czyli tych, którzy pozostają bez zatrudnienia ponad rok - propozycja pracy dla wszystkich osób długotrwale bezrobotnych począwszy od najdłużej zarejestrowanych w każdej gminie • weryfikacja bezrobotnych niezainteresowanych podjęciem jakiegokolwiek zatrudnienia; • zwiększenie efektywności działań urzędu pracy (adresowanie wsparcia wyłącznie do osób, którym realnie zależy na znalezieniu pracy); • oszczędności dla budżetu państwa (ograniczenie łatwości uzyskania statusu bezrobotnego oraz dostępu do zasiłków – wprowadzenie zasady warunkowości). KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 7. 20 czerwca 2013 Koszt długotrwałego bezrobocia Źródło: Instytut Badań Strukturalnych, 2011 KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 8. 20 czerwca 2013 „System powszechnych robót publicznych” • 43%wszystkich zaproszonych osób długotrwale bezrobotnych odmówiło podjęcia pracy zarobkowej w ramach robót publicznych lub nie zgłosiło się w wyznaczonym terminie do PUP w Nysie. KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 9. 20 czerwca 2013 Lokalne inicjatywy aktywizacji osób bezrobotnych: rozwiązania wewnętrzne 1. Uzależnienie wynagrodzenia pracowników od osiąganych efektów (wprowadzenie kontraktów zadaniowych) - pracownik ma przyznawany dodatek zależny od ilości zatrudnionych osób oraz podejmowanych inicjatyw w zakresie podnoszenia efektywności swojej pracy. Za każdą zatrudnioną osobę pośrednik dostaje 10 złotych. 2. Doradcy klienta pracują w zespołach, w których praca oparta jest o kontrakty zadaniowe. KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 10. 20 czerwca 2013 Lokalne inicjatywy aktywizacji osób bezrobotnych: rozwiązania wewnętrzne 1. Nacisk na bezpośrednie kontakty z pracodawcami (np.:ponad 1500 wizyt u pracodawców w ciągu roku) – doradcy klienta instytucjonalnego. 2.Traktowanie każdej oferty pracy jako projektu rekrutacyjnego (ewaluacja i unikanie błędów) – wzrost ilości realizowanych ofert pracy (obecnie blisko 60% ofert pracy wpływających do urzędu jest realizowanych /rok temu zaledwie niespełna 20%) – 80% ofert pracy realizowanych jest najpóźniej w ciągu 72 godzin od zgłoszenia przez pracodawcę. 3. Wprowadzenie komercyjnych standardów obsługi klienta (m.in. monitoring jakości rozmów telefonicznych, kontaktów e-mail i tzw. tajemniczy klient,) 4. Uruchomienie call – center (m.in. badanie opinii klientów o usługach urzędu pracy) KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 11. 20 czerwca 2013 Lokalne inicjatywy aktywizacji osób bezrobotnych: rozwiązania wewnętrzne • wychodzenie poza siedzibę urzędu i organizacja spotkań z osobami bezrobotnymi na terenie poszczególnych gmin, • kontakty z pracownikami OPS, sołtysami, księżmi, lokalnymi liderami i stowarzyszeniami, • udział w projekcie „LATARNIK POLSKI CYFROWEJ”. • (w ciągu 4 miesięcy br. przeprowadzono 80  spotkań grupowych, w których uczestniczyły 842 osoby, obecnie przygotowywane są wyjazdowe kursy językowe i komputerowe) KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 12. 20 czerwca 2013 Lokalne inicjatywy aktywizacji osób bezrobotnych: rozwiązania wewnętrzne • 1. Prowadzenie systemu społecznie efektywnych szkoleń osóbbezrobotnych (każde szkolenie musi kończyć się wymierną korzyścią dla lokalnej społeczności) – dotychczas w tym systemie zbudowano dom socjalny zamieszkany przez 12 samotnych matek. W trakcie budowa przedszkola, żłobka i kolejnych domów mieszkalnych. 2. Współpraca z pracodawcami spoza powiatu – inicjowanie nowych połączeń komunikacyjnych, aby umożliwić bezrobotnym z powiatu nyskiego dojazd do pracy poza miejscem zamieszkania. KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147

 13. 20 czerwca 2013 Lokalne inicjatywy aktywizacji osób bezrobotnych: rozwiązania wewnętrzne • 1. „Mam dziecko – mam pracę” (program adresowany do samotnych matek lub matek, które po urodzeniu dziecka nie wróciły na rynek pracy, • 2. „Praca za naukę” – zapewnienie pracy bezrobotnym zdecydowanym studiować na kierunku: Zdrowie Publiczne, specjalność: aktywizacja osób starszych, • 3. Ogólnopolski pilotaż „Twoja Kariera – Twój wybór” (m.in. testowanie stanowiska doradcy klienta), • 4. „Mały wielki nysanin” (budowa /w ramach szkoleń osób bezrobotnych / przedszkoli i żłobków oraz jednoczesne szkolenie bezrobotnych kobiet z zakresu opieki nad dziećmi. Dziękuję za uwagę! KONFERENCJA Bezrobocie. Fakty i mity. Design by AnaStudio (+48) 501 131 147