Download
bezrobocie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezrobocie PowerPoint Presentation

Bezrobocie

416 Views Download Presentation
Download Presentation

Bezrobocie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bezrobocie

 2. Bezrobocie- definicja Podobnie jak na rynku towarów i usług , również na rynku pracy może wystąpić nierównowaga. Kiedy liczba osób poszukujących pracy przewyższa liczbę wolnych stanowisk, wtedy mówimy o pojawieniu się zjawiska bezrobocia.

 3. Kim jest osoba bezrobotna ? Definicja przyjęta przez urzędy pracy mówi, że status zarejestrowanej osoby bezrobotnej zyskuje ta osoba, która spełnia podane kryteria • Jest niezatrudniona i nie wykonuje pracy zarobkowej. • Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. • Nie uczy się w systemie dziennym. • Jest w wieku :18- 67 lat.

 4. Jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy • Nie nabyła prawy do emerytury lub renty , nie pobiera świadczeń lub zasiłku przedemerytalnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. • Nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych, które przekraczają 2 ha przeliczeniowe

 5. Rodzaje bezrobocia Bezrobocie można podzielić : • Ze względu na czynniki wywołujące to zjawisko wyróżnia się bezrobocie: • Frykcyjne(naturalne) • Strukturalne • Koniunkturalne • Technologiczna • Sezonowe

 6. Biorąc za kryterium formę występowania tego zjawiska , wyróżnia się natomiast bezrobocie: • Krótkookresowe(trwające poniżej 3 miesięcy) • Średniookresowe(utrzymujące się od 3 miesięcy do 12 miesięcy) • Długookresowe(trwające powyżej roku) • Chroniczne ( występujące długotrwale)

 7. FRYKCYJNE- jest krótkotrwałym rodzajem bezrobocia. Czasowe pozostawienie bez pacy jest związane, np. ze zmianą miejsca zamieszkania lub poszukiwaniem innej pracy. • STRKTURALNE- jest wynikiem niedostosowania struktury podaży i popytu na pracowników pod względem ich np. kwalifikacji . Jest długotrwałe , gdyż najczęściej wymaga zdobycia nowych kwalifikacji lub zmiany miejsca zamieszkania.

 8. KONIUNKTURALNE- jest następstwem zmieniającym koniunktury gospodarczej , powodującej wahania popytu na towary i usługi. Niski popyt na produkty w okresie recesji oznacza spadek popytu na pracę i wzrost bezrobocia. • TECHNOLOGICZNE- związane z wprowadzeniem na szeroką skalę postępu technologicznego i zastępowaniem pracy ludzi pracą komputerów, robotów, maszyn i urządzeń .

 9. SEZONOWE- związane z określoną zmiennością cyklów produkcyjnych w niektórych rodzajach dziłalności gospodarczej oraz okresowym spadkiem zapotrzebowania na pracę .

 10. Negatywne skutki bezrobocia SPOŁECZNE • Spadek poczucia własnej wartości wśród osób bezrobotnych • Spadek motywacji do podjęcia pracy • Powstanie patologii społecznych , np. alkoholizm, narkomania

 11. EKONOMICZNE : • Obniżenie poziomu życia bezrobotnych • Zwiększenie wydatków z budżetu państwa • Zmniejszenie dochodów budżetu państwa • Zmniejszenie poziomu produkcji wytwarzanej w gospodarce • Emigrację zarobkową

 12. Pozytywne skutki bezrobocia • Bezrobocie może mieć też pozytywne skutki , jeśli prowadzi do: • Umacniania dyscypliny pracy i poniesienia jej wydajności • Zwiększenie poszanowania pracy • Podwyższenia kwalifikacji zawodowych • Wzrostu samozatrudnienia wśród bezrobotnych

 13. Metody walki z bezrobociem • Metody aktywne • Prace interwencyjne • Roboty publiczne • Pośrednictwo pracy • Szkolenie i kursy zawodowe • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw

 14. Metody pasywne • zasiłki dla bezrobotnych • Ograniczenie możliwości zatrudnienia emerytów • Ustawowe skrócenie czasu pracy • Świadczenia przedemerytalne • Obniżenie wieku emerytalnego

 15. KONIEC Jolanta Gudyka