1 / 23

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 “ Представяне на наръчик за стартиране на бизнес в България ” E вгений Иванов. Европейски социален фонд 2007-2013 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Инвестира във вашето бъдеще!.

meda
Download Presentation

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 “Представяне на наръчик за стартиране на бизнес в България” Eвгений Иванов Европейски социален фонд 2007-2013 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Инвестира във вашето бъдеще! Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 2. Съдържание • Предприятията в България и в Европейския съюз • Десет основни стъпки за стартирането на бизнес • Основни елементи на бизнес плана • Правна рамка за правене на бизнес в България • Счетоводство и одит • Данъчно облагане • Трудово и осигурително законодателство • Инструменти за финансиране на стартиращ бизнес ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 3. Основни въпроси преди стартирането на нов бизнес ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 4. Предприятията в България ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Източник: НСИ Инвестира във вашето бъдеще!

 5. Предприятията в ЕС ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Източник: Евростат, национални статистически институти на страните-членки, Cambridge Econometrics/Ecorys Инвестира във вашето бъдеще!

 6. Десет основни стъпки за стартирането на бизнес ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 7. Основни елементи на бизнес плана ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 8. Анализ на пазара ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. • Пазарна сегментация на пазара на потребителски стоки: • Местоположение: град/село, брой и плътност на населението • Демография: възраст, пол, доходи, професионален профил • Начин на живот: активни тийнейджъри (ученици) или пенсионери, майки с деца, фенове и т.н. • Поведение: честота на използването на даден продукт или услуга, приложения и др. • Покупателни навици: предпочитание към определени марки, чувствителност към цената • Пазарна сегментация на пазара на индустриални стоки: • Демография: размер на фирмите, вид индустрия, местоположение • Дейности: ниско, средно високо технологични • Покупателни навици: централизирано или децентрализирано снабдяване с продукти/услуги, критерии за избор на доставчици, споразумения с подизпълнителите • Ситуационни фактори: спешност и размер на поръчките Инвестира във вашето бъдеще!

 9. Анализ на пазара ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. • Продукт • Цена • Промоция: • Класическа реклама във вестници, списания, радио, телевизия и т.н. • Директен маркетинг: директни писма (листовки, брошури) до избрани потребители, телефонен маркетинг, интернет и др. • Връзки с обществеността: статии в печатните медии за твоя продукт/услуга, бизнеса ти или за теб самият • Изложби, панаири и публични изложения • Посещения при клиенти • Място Инвестира във вашето бъдеще!

 10. Времеви график за стартиране на бизнеса ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 11. Правна рамка за правене на бизнес в България ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 12. Обекти на индустриалната собственост ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 13. Счетоводство ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 14. Одит ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. • Дефиниция(Закона за независимия финансов одит): съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство • Целта:изразяване на независимо одиторско мнение относно: • Финансовото състояние на предприятието • Отчетения финансов резултат от дейността на предприятието • Паричните потоци на предприятието и промените в тях • Собствения капитал на предприятието и промените в него • Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността Инвестира във вашето бъдеще!

 15. Данъчно облагане ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. • Преки данъци: • Корпоративен данък (върху печалбата от дейността на фирмата): 10% • Данък, удържан при източника (върху дивидентите и ликвидационните дялове от фирми): 5% • Данък върху разходите: 10% • Данъци върху доходите на физическите лица: 10% • Косвени данъци: • Данък върху добавената стойност (20%/9%) • Акцизи • Данък върху застрахователните премии (2%) • Авансови вноски за корпоративен данък: • При годишен оборот над 300 000 лв. през следващата година се правят авансови вноски за корпоративен данък. Инвестира във вашето бъдеще!

 16. Амортизация ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 17. Трудово и осигурително законодателство ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. • Нормална продължителност на работното време: 5-дневна, до 40 часа • Нощен труд: от 22,00 ч. до 06,00 ч.; при 5-дневна работна седмица - до 35 ч. • Работа на смени: смесена работна смяна с 4 и повече ч. нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 ч. нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна • Извънреден труд: продължителността му през 1 календарна година за 1 работник или служител не може да надвишава 150 часа • Заплащане на извънредния труд: 50% за работа през работните дни; 75% за работа през почивните дни; 100% за работа през дните на официалните празници • Отпуск:при встъпване в брак - 2 работни дни; при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него; при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни Инвестира във вашето бъдеще!

 18. Осигуровки и данъци за наетите лица през 2013 г., % ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В зависимост от икономическата дейност на предприятието (според КИД-2008), за всяка категория работници (общо 9) има определен минимален доход, върху който се начисляват осигуровки Инвестира във вашето бъдеще!

 19. Инструменти за финансиране на стартиращ бизнес ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 20. Банкова система ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

 21. ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Споразумение за партньорство на Р България, очертаващо помощта от Европейските структурни инвестиционни фондовеза периода 2014-2020 г. ОП “Иновации и конкурентно- способност” МИЕТ ОП “Региони в растеж” МРРБ ОП “Развитие на човешките ресурси” МТСП ОП “Транспорт и транспортна инфраструк- тура” МТИТС ОП “Околна среда” МОСВ ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” МОМН ОП “Добро управление” МФ ПРСР Транснационални програми Трансгранични програми Програма за морско дело и рибарство 12 млрд евро (??) Инвестира във вашето бъдеще!

 22. Бизнес инкубатори и бизнес ангели ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. • Бизнес инкубаторът: организирано бизнес пространство (сграда), в което се предоставят субсидирани услуги на фирмите от управленския му екип с цел подпомагане на дейността на предприемачите през първоначалните етапи от дейността им. • Бизнес ангели: физически лица, които предоставят капитал за стартирането на даден бизнес, обикновено срещу получаването на дял във фирмата. Този вид инвеститори най-често са пенсионирани предприемачи или бивши шефове на големи фирми, които освен финансовото очакване, което имат за съответния бизнес, предоставят съвети за неговото управление, използват контактите, които имат, както и мрежите, в които участват, за неговото развитие, без обаче изцяло да са ангажирани с дейността на компанията Инвестира във вашето бъдеще!

 23. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Евгений Иванов Генерален мениджър “Евроконсултантс България С.А.” АД Тел: 0896 630 393 Internet: www.euroconsultantsbg.com Е-mail: e.ivanov@euroconsultants.com.gr ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001 „Знания за предприемачество” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата презентация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Сдружение “Български икономически форум” носи цялата отговорност за съдържанието й и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

More Related