Bg051po001 4 3 04 0042
Download
1 / 16

Ръководител на проекта: проф. дтн Иван Ячев - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” СХЕМА BG051PO001-4.3.04.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ръководител на проекта: проф. дтн Иван Ячев' - brock-meyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bg051po001 4 3 04 0042

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Бенефициент: Технически университет - София, чрез Електротехнически факултет

Ръководител на проекта:

проф. дтн Иван Ячев

Участници в проекта: ЕФ, ФЕТТ, ФА, СФ

Обща стойност: 769 458.72 лв.

Срок за изпълнение: 10.10.2012 - 10.10.2014 г.


Bg051po001 4 3 04 00421

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Цел на проекта:‘Основната цел на проекта е разширяване на достъпа и повишаване на ефективността и адаптивността на инженерното и мениджърското образование в Технически университет - София за по-успешна социална и трудова реализация на хората, чрез приложение на иновативни модели и практики за учене през целия живот и интегриране на компетентностно-базирания подход.’


Bg051po001 4 3 04 00422

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Специфични цели:1. Да се разработи стратегия и бизнес модели на устойчивa система за учене през целия живот с електронни форми за дистанционно обучение и управление на компетенции;2. Да се развият иновативни модели на електронни форми за дистанционно обучение и гъвкави пътеки за непрекъснато професионално развитие чрез управление на знания, електронно портфолио и интегриране на технологии;3. Да се създаде Ресурсен център за методологично и технологично осигуряване на електронните форми за дистанционно обучение;4. Да се укрепи и развие човешкия потенциал на институцията чрез обучение на представители на преподавателския, административния и техническия състав за прилагане на електронни форми за дистанционно обучение;5. Да се обнови и развие портфолиото на образователните програми в сътрудничество с индустрията и да се разработят електронни курсове и модули за инженерно и мениджърско образование; 6. Разширяване на достъпа до инженерно образование и повишаване на ефективността му чрез включване на студентите от инженерното и мениджърското направление в електронни форми за дистанционно обучение; апробация и усъвършенстване на създадените продукти;7. Разпространение и мултиплициране на резултатите на институционално и национално ниво, създаване на Алумни за обратна връзка с индустрията за непрекъснато обновяване на учебните програми.


Bg051po001 4 3 04 00423

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Конкретни цели за ЕФ:1. Да се създаде Център за дистанционно обучение в ЕФ ; 2. Да се осигури необходимата технологична и информационна инфраструктура, софтуер, обучителни материали и ресурси за провеждане на електронни дистанционни форми на обучение в ЕФ; 3. Да се подготвят преподаватели и експерти от ЕФ, които ще прилагат електронни методи на обучение.


Bg051po001 4 3 04 00424

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Целеви групи

Основна целева група:Студенти от ТУ-София в ОКС ‘бакалавър’ и ‘магистър’ в професионалните направления Електротехника, електроника и автоматика и Администрация и управление - повече от 2200.

Допълнителна целева група:Възрастни– представители на преподавателския, административния и техническия състав, които обучават студенти в професионалните направления Електротехника, електроника и автоматика и Администрация и управление – най-малко 110.

Непряко се обхващат всички потенциални и фактически студенти и преподаватели на ТУ-София, които в бъдеще желаят да разработват и прилагат в своята работа електронни форми за дистанционно обучение.


Bg051po001 4 3 04 00425

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Организационна струкура за управление и изпълнение на проекта

MOODLE


Bg051po001 4 3 04 00426

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Дейности:1. Подготовка за изпълнението на проекта;подготвителни и стартови дейности, планиране на управлението и изпълнението на дейностите, мониторинг, контрол и отчитане;2. Създаване на стратегия и бизнес моделиизграждане на стратегия за устойчиво развитие на система за учене през целия живот с електронна форма за дистанционно обучение;3. Създаване на Ресурсен център изграждане на център за методологично и технологично осигуряване на електронните форми за дистанционно обучение в направления Електротехника, електроника, автоматика, Администрация и управление;4. Актуализиране на учебни програми - магистърска програма по „Електрическа енергия от ВЕИ“ с електронни форми за дистанционно обучение, - разработване на цифрови курсове и модули за обучение на студентите от специалностите „Електротехника“ и “Електроенергетика и електрообзавеждане” , ОКС „бакалавър“ и „магистър“;5... 6. ..7... Актуализиране и разработване на учебни програми съответно във ФЕТТ, ФА и СФ;


Bg051po001 4 3 04 00427

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Дейности:8. Провеждане на електронна форма за дистанционно обучение- апробация на разработените форми със студентите от специалностите в съответните факултети: „Електротехника“,“Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Електрическа енергия от ВЕИ“ „Електроника“,„Автоматика, информационна и управляваща техника“,„Индустриален мениджмънт“,„Стопанско управление“ и „Публична администрация“9. Осигуряване на информираност и публичност.Разпространение и мултиплициране на резултатите на институционално и национално ниво, създаване на Алумни за обратна връзка с индустрията за непрекъснато обновяване на учебните програми.10. Одит на проекта.


Bg051po001 4 3 04 00428

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”


Bg051po001 4 3 04 00429

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”


Bg051po001 4 3 04 004210

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Очакван ефект върху целевите групи

За студентите в магистърските и бакалавърските програми - Осигурено качествено и ефективно обучение без откъсване от жизнената и работна среда;- При успешното изпълнение на проекта се очаква най-малко 2210 студента да бъдат включени и успешно да завършат поне един модул с електронна форма за дистационно обучение.


Bg051po001 4 3 04 004211

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Очакван ефект върху целевите групи

За преподавателите - Предоставени възможности за професионално развитие;- Нова роля на статута им на обучители – като консултанти и "модератори", които мотивират студента чрез цели, задачи, проблемни дискусии и обективномноговариантно автоматизирано оценяване.


Bg051po001 4 3 04 004212

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Индикатори за изпълнение – основни резултати от проекта

  • Пет методични ръководства за иновативни модели, системи и практики на електронни форми за дистанционно обучение;- Програма за обучение на обучители и ресурси в среда за е-обучение;- Създадени Цифрови библиотеки с учебни обекти и ресурси за обучение на обучители; - Четири нови компютърни лаборатории;


Bg051po001 4 3 04 004213

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Индикатори за изпълнение – основни резултати от проекта

- Пускане в действие на: среда за е-обучение;  авторската среда; система за аудио и видео-продуциране;- Цифрови курсове: 64 бр. с общо минимум 960 модула,  64 ръководства за обучение,  2880 мултимедийни ресурси,  9600 стандартизирани тестови елементи,  64 тестове за оценка;


Bg051po001 4 3 04 004214

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

Разпределение на средствата

1. Разходи за трудови и други възнаграждения: 691 610.25 лв. 2. Разходи за материали, консумативи и др. : 5 120.00 лв.3. Разходи за външни услуги: 7 204. 50 лв.4. Придобиване на дълготрайни материални активи: 65 523. 97 лв.


Bg051po001 4 3 04 004215

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

СХЕМА BG051PO001-4.3.04

Проект: BG051PO001-4.3.04-0042„Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


ad