Ga zie prawa wewn trznego
Download
1 / 21

Ga??zie prawa wewn?trznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Uploaded on

Gałęzie prawa wewnętrznego. Art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Najważniejsze gałęzie prawa wewnętrznego w Polsce. K arne. Administracyjne. Cywilne. Wyróżniamy także: prawo państwowe (konstytucyjne)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ga??zie prawa wewn?trznego' - meadow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ga zie prawa wewn trznego

Gałęzie prawa wewnętrznego

Art. 2

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.


Najwa niejsze ga zie prawa wewn trznego w polsce
Najważniejsze gałęzie prawa wewnętrznego w Polsce

Karne

Administracyjne

Cywilne

 • Wyróżniamy także:

 • prawo państwowe (konstytucyjne)

 • prawo pracy

 • prawo rodzinne

 • prawo finansowe

 • prawo gospodarcze

 • prawo procesowe


Ga zie prawa wewn trznego

Kodeks-> akt normatywny będący logicznie usystematyzowanym zbiorem przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznychW Polsce obowiązują zapisy kodeksu:- celnego-cywilnego-karnego-karnego wykonawczego-karnego skarbowego-morskiego-postępowania administracyjnego-postępowania cywilnego-postępowania karnego-postępowania w sprawach wykroczeń-pracy-rodzinnego i opiekuńczego-spółek handlowych-wyborczego-wykroczeńNajwa niejsze przepisy prawa karnego
Najważniejsze przepisy prawa karnego

Kodeks postępowania karnego

-reguluje postępowanie organów państwowych w procesie karnym oraz określa uprawnienia i obowiązki uczestniczących w nim podmiotów

 • Kodeks Karny

 • Określa czyny stanowiące przestępstwa oraz kary grożące za ich popełnienie

Kodeks karny wykonawczy

-wskazuje tryb wykonywania kar wymierzonych za dane przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych


Zasady prawa karnego
Zasady prawa karnego

 • Zasada odpowiedzialności za czyn

 • -Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnionego przez człowieka zabronionego przez ustawę czynu (przestępstwa)

 • Przestępstwa dzielimy na:

 • Zbrodnie

 • Występki

Zasada winy

-Podstawą pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności karnej jest możliwość postawienia tej osobie zarzutu.


Ga zie prawa wewn trznego

Reguła odpowiedzialności indywidualnej i osobistej- sankcją podlega tylko osoba, która popełniła zabroniony czyn. Jeśli w przestępstwie wzięło udział kilku sprawców, to każdy z nich odpowiada indywidualnie za własne czyny. Ponadto odpowiedzialności tej nie może przejąć od sprawcy żadna inna osoba

Zasada humanitaryzmu

-zakłada takie formułowanie przepisów, by ich realizacja nie przekraczała ludzkich możliwości, a kary nie były okrutne ani poniżające


Maksyma prawa karnego nie ma przest pstwa bez ustawy
Maksyma prawa karnego: nie ma przestępstwa bez ustawy

 • prawo karne musi być spisane w formie ustawy

 • jego przepisy mają określać w sposób maksymalnie dokładny, jaki czyn jest przestępstwem, a także precyzować kary grożące za ich popełnienie

 • prawo karne musi zakazywać stosowania analogii na niekorzyść oskarżonego

 • w razie wprowadzenia nowych zasad odpowiedzialności karnej lub ich zaostrzenia prawo karne nie może działać wstecz


Ga zie prawa wewn trznego
Rodzaje kar:-> Pozbawienie wolności (max dożywocie-> Ograniczenie wolności (max 12 miesięcy)-> Grzywna (uszczupla majątek skazanegoGa zie prawa wewn trznego

 • Prawo cywilne reguluje:

 • relacje majątkowe i niemajątkowe, w których najważniejszą rolę odgrywa wolna wola podmiotów

 • tryb osądzania cywilnych spraw spornych, właściwości sądów oraz innych organów rozstrzygających


Ga zie prawa wewn trznego

Osoba fizyczna:- człowiek będący stroną stosunków cywilnoprawnych. Ma on zdolność prawną, czyli możliwość nabywania określonych praw lub obowiązków. Uzyskuje ją z chwila urodzenia (w pełni z chwilą osiągnięcia pełnoletniości), a traci w momencie śmierci.

 • Osoba prawna:

 • Mianem tym określa się utworzone przez osoby fizyczne organizacje powołane do realizowania wspólnych celów uszczegółowionych w odrębnych aktach, zwanych statutami lub regulaminami (np. stowarzyszenia, partie polityczne) Każda osoba prawna ma zdolność prawną. Może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.


Podzia prawa cywilnego
Podział prawa cywilnego

Dział prawa cywilnego TreśćGa zie prawa wewn trznego

Prawo administracyjne obejmuje przepisy dotyczące:->powstawania, organizacji, kompetencji i zasad funkcjonowania aparatu państwowego->wzajemnych uprawnień i obowiązków organów administracji państwowej oraz obywateli->postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji, w sprawach skarg i wniosków


Ga zie prawa wewn trznego
Nawiązanie realizacji prawnych może wynikać z:-mocy samego prawa-jednostronnej decyzji organu-woli i inicjatywy osoby zainteresowanej

 • Do najważniejszych źródeł prawa administracyjnego należą zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw o poszczególnych szczeblach samorządu samorządu terytorialnego.


Ga zie prawa wewn trznego
Akt administracyjny-decyzje dotyczące konkretnych osób lub spraw. Są podstawową formą działania administracji państwowej.Ga zie prawa wewn trznego
Pozostałe ważniejsze gałęzie prawa:-> Prawo państwowe (konstytucyjne)-> Prawo finansowe (skarbowe)-> Prawo rodzinne-> Prawo pracy


Koniec
Koniec

Źródła:

Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011

Internet (www.wikipedia.org

Paulina Wiśniewska kl. 1C