ตัวแปร
Download
1 / 70

ตัวแปร สมมุติฐานสำหรับงานวิจัย และกรอบแนวคิดงานวิจัย - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

ตัวแปร สมมุติฐานสำหรับงานวิจัย และกรอบแนวคิดงานวิจัย. ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์. ได้อะไรวันนี้. การตั้งสมมุติฐานงานวิจัย ทราบถึงประเภทของตัวแปรและการวัดตัวแปร กรอบแนวคิดงานวิจัย. เนื้อหา. ตัวแปรและความหมายของตัวแปร ลักษณะและชนิดของตัวแปร สมมุติฐานและความหมายของสมมุติฐาน ประเภทของสมมุติฐาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ตัวแปร สมมุติฐานสำหรับงานวิจัย และกรอบแนวคิดงานวิจัย' - mckile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ตัวแปร สมมุติฐานสำหรับงานวิจัย และกรอบแนวคิดงานวิจัย

ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์


ได้อะไรวันนี้

 • การตั้งสมมุติฐานงานวิจัย

 • ทราบถึงประเภทของตัวแปรและการวัดตัวแปร

 • กรอบแนวคิดงานวิจัย


เนื้อหา

 • ตัวแปรและความหมายของตัวแปร

 • ลักษณะและชนิดของตัวแปร

 • สมมุติฐานและความหมายของสมมุติฐาน

 • ประเภทของสมมุติฐาน

 • วิธีการตั้งสมมุติฐาน

 • ประโยชน์ของสมมุติฐาน

 • ตัวแปรกับสมมุติฐาน

 • กรอบแนวคิดงานวิจัย

 • กิจกรรมในชั้นเรียนหากต้องการเรียนวิชาวิจัยทางการท่องเที่ยวได้เกรด A นักศึกษาจะต้องทำอย่างไร??


หากต้องการเรียนวิชาวิจัยทางการท่องเที่ยวได้เกรด A นักศึกษาจะต้องทำอย่างไร??


ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

Variables & Measurement


ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

เหตุการณ์ที่ 1

Variables & Measurement


ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

เหตุการณ์ที่ 1

เหตุการณ์ที่ 2

Variables & Measurement


ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

เหตุการณ์ที่ 1

เหตุการณ์ที่ 2

Variables & Measurement


มาเรียนในวันนี้ได้ต้องมาเรียนในวันนี้ได้ต้อง……

ฝนตก?

มีเงิน?

การมาเรียน

มีนัดอื่น?

ทะเลาะกับแฟน?

Variables & Measurement


 • การมีเงิน มาเรียนในวันนี้ได้ต้องเป็นตัวแปร ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะมีจำนวนเงินในกระเป๋าไม่เท่ากัน และเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาที่คนๆ นั้นดำเนินชีวิตอยู่

 • ฝนตก มีนัดและ การทะเลาะกับแฟน ก็เป็นตัวแปรเช่นเดียวกัน

Variables & Measurement


รายได้การท่องเที่ยวของประเทศรายได้การท่องเที่ยวของประเทศ

เมื่อ

X= รายได้การท่องเที่ยว

A=จำนวนนักท่องเที่ยว

B=วันพักเฉลี่ย

C=ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน

X =A x B x C

สมการ

Variables & Measurement


ความหมายตัวแปร รายได้การท่องเที่ยวของประเทศ

vary = ผันแปรเปลี่ยนแปลง

able = สามารถ 

Variable = สิ่งที่สามารถแปรค่าได้

Variables & Measurement


ความหมายตัวแปร รายได้การท่องเที่ยวของประเทศ

 • ตัวแปรหมาย (variables) ถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น อายุ เพศ

ที่มา : พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2531. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. ฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล. หน้า 47

Variables & Measurement


ตัวแปรและความหมายของตัวแปรตัวแปรและความหมายของตัวแปร

 • ตัวแปร (Variables)หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิตก็ได้ ที่แปรผันได้

 • เช่น อายุ เพศ ขนาดห้องเรียน


ตัวแปรในงานวิจัยตัวแปรและความหมายของตัวแปร

ตัวแปรเป็นสิ่งที่จะต้องวัดได้ ควบคุมได้ หรือ จัดการได้

เช่น

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ…..

Variables & Measurement


ความสัมพันธ์ของตัวแปรความสัมพันธ์ของตัวแปร

 • ตัวแปรต่างๆ จะมีความสัมพันธ์กันในเรื่องต่างๆ ด้วยข้อตกลงพื้นฐานในธรรมชาติที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกจะมีความเป็นเหตุ เป็นผลซึ่งกันและกัน เช่น

  • คนเป็นไข้เลือดออก มีสาเหตุเกิดมาจากถูกยุงลายกัด

  • จำนวนวันพักของนักท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในกระเป๋า

  • ??

Variables & Measurement


ตัวอย่างความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุผลในการเลือกพักโฮมสเตย์กับตัวแปรต่างๆ

 • สัญชาติ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกพักโฮมสเตย์

 • อายุ พบว่ามีความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะทาง สิ่งอำนวยความสะดวก และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

 • เพศ พบว่ามีความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลเรื่องต้องการเรียนรู้ชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต

 • ระดับการศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์ด้วยเหตุผล มีรายการตรงกับความต้องการ อยากศึกษาวัฒนธรรม

อ้างอิง : รัตนภรณ์ มหาศรานนท์. 2546. การวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการจัดโฮมสเตย์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Variables & Measurement


ประเภทของตัวแปรความสัมพันธ์ของตัวแปร

 • พิจารณาคุณสมบัติของค่าที่แปรออกมา

  • ตัวแปรเชิงปริมาณ(Quantitative Variables) เป็นตัวแปรที่แตกต่างกันในระหว่างพวกเดียวกันหรือค่าที่แปรออกมาแตกต่างกันออกไปตามความถี่จำนวนปริมาณมากน้อยหรือลำดับที่ เช่น ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

  • ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variables) เป็นตัวแปร ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในแง่ของชนิดหรือประเภทโดยใช้ชื่อเป็นภาษาที่แสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ในพวกนั้น เช่น  อาชีพ  เพศ  ภูมิลำเนา (ในเมือง ชนบท)

Variables & Measurement


Variables & Measurementความสัมพันธ์ของตัวแปร


ประเภทของตัวแปรความสัมพันธ์ของตัวแปร

 • พิจารณาความต่อเนื่องตามธรรมชาติของตัวแปร

  • ตัวแปรค่าต่อเนื่อง (Continuous Variables) เป็นตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่องกันตลอด เช่น ส่วนสูงน้ำหนัก คะแนนสอบ เป็นต้น ค่าของตัวแปรเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขเต็มหน่วยพอดีอาจเป็นทศนิยมหรือเป็นเศษส่วนได้

  • ตัวแปรค่าไม่ต่อเนื่อง(Discrete Variables) ตัวแปรประเภทนี้มีค่าเฉพาะตัวของมัน แยกออกจากกันเด็ดขาดวัดค่าเป็นจำนวนเต็ม เช่น จำนวนหนังสือ เพศ (ชายแทนด้วย 0, หญิงแทนด้วย 1) เป็นต้น 

Variables & Measurement


Variables & Measurementความสัมพันธ์ของตัวแปร


ประเภทของตัวแปรความสัมพันธ์ของตัวแปร

 • พิจารณาตามลักษณะของตัวแปร

  • ตัวแปร Concept หมายถึงตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะเฉพาะตัวบุคคล คนทั่วไปอาจรับรู้ได้ตรงกัน มีลักษณะเป็นรูปธรรม เช่น เพศ อายุ ความสูง

  • ตัวแปร Construct หมายถึงตัวแปรที่แสดงความหมายในลักษณะเฉพาะของบุคคล คนทั่วไปอาจรับรู้ได้ตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้ มักเป็นนามธรรม เช่น ทัศนคติ ความกลัว ความเกรงใจ

Variables & Measurement


Variables & Measurementความสัมพันธ์ของตัวแปร


ประเภทของตัวแปรความสัมพันธ์ของตัวแปร

 • พิจารณาตามชนิดของตัวแปร

  • ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (independent variable)หมายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อน และเป็นตัวต้นเหตุของผลที่จะเกิดตามมา

  • ตัวแปรตาม (dependent variable) หมายถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแปรอิสระ

  • ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน (extraneous variable) เป็นตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาในขณะนั้น แต่จะส่งผลรบกวนทำให้ผลการวิจัยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้ จึงต้องทำการควบคุมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

  • ตัวแปรสอดแทรก(intervening variable) เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบล่วงหน้า จึงไม่สามารถควบคุมได้

Variables & Measurement


ให้พิจารณาจากข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้พิจารณาจากข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

 • ผู้หญิง ผู้ชายมีความคิดแตกต่างกัน ??

 • เรียนไม่ดีทำให้คะแนนตก

 • ฝนตก ฟ้าร้อง


ความสัมพันธ์ของชนิดของตัวแปรความสัมพันธ์ของชนิดของตัวแปร

ต้น

ตาม

เกิน

ควบคุม

แทรก

Variables & Measurement


มาเรียนในวันนี้ได้ต้องมาเรียนในวันนี้ได้ต้อง……

ฝนตก?

มีเงิน?

การมาเรียน

มีนัดอื่น?

ทะเลาะกับแฟน?

Variables & Measurement


มาเรียนในวันนี้ได้ต้องมาเรียนในวันนี้ได้ต้อง……

รถเสีย

ฝนตก?

มีเงิน?

การมาเรียน

มีนัดอื่น?

ทะเลาะกับแฟน?

Variables & Measurement


ตัวอย่างมาเรียนในวันนี้ได้ต้อง

 • เจตคติและความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ได้มาเยือนประเทศไทย

 • ตัวแปรต้น

  • เพศ

  • อายุ

  • ระดับการศึกษา

  • สถานภาพสมรส

  • อาชีพ

  • รายได้

  • ….

 • ตัวแปรตาม

 • เจตคติและความประทับใจในเรื่องต่างๆ เช่น

  • วัฒนธรรม

  • แหล่งท่องเที่ยว

  • อาหาร

  • การซื้อสินค้าและบริการ

Variables & Measurement


สมมุติฐานงานวิจัยมาเรียนในวันนี้ได้ต้อง


สมมุติฐานและความหมายของสมมุติฐานสมมุติฐานและความหมายของสมมุติฐาน

 • สมมุติฐาน (Hypothesis) คือคำตอบที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล ต่อปัญหาที่ศึกษา

 • การเขียนจะเขียนถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

 • คำตอบอาจถูกต้อง หรือไม่ ก็ได้

 • ต้องมีการทดสอบโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ

ผู้หญิง ผู้ชายมีความคิดแตกต่างกัน ??


ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

Variables & Measurement


ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

เหตุการณ์ที่ 1

Variables & Measurement


ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

เหตุการณ์ที่ 1

เหตุการณ์ที่ 2

Variables & Measurement


ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

เหตุการณ์ที่ 1

เหตุการณ์ที่ 2

Variables & Measurement


ตัวอย่างสมมุติฐานถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

ความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มีความสัมพันธ์กันทางบวก

ตัวแปรตัวที่ 1 : ความคิดสร้างสรรค์

ตัวแปรตัวที่ 2 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ความสัมพันธ์ของตัวแปร : สัมพันธ์กันทางบวก


ตัวอย่างสมมุติฐานถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข็มงวดมีวินัยในตนเองมากกว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย

ตัวแปรตัวที่ 1 : การอบรมเลี้ยงดู

ตัวแปรตัวที่ 2 : การมีวินัยในตนเอง

ความสัมพันธ์ของตัวแปร : เปรียบเทียบมากกว่า


ประเภทของสมมุติฐานถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

สมมุติฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • สมมุติฐานทางวิจัย (research hypothesis) จะใช้การเขียนด้วยข้อความเป็นสื่อในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  • แบบมีทิศทาง (Directional hypothesis) สามารถระบุทิศทางได้ชัดเจน เช่น มากกว่า น้อยกว่า ดีกว่า เลวกว่า สูงกว่า ต่ำกว่า

  • แบบไม่มีทิศทาง (Nondirectional hypothesis) เขียนโดยไม่ระบุทิศทางเช่น ไม่แตกต่าง ไม่เท่ากับ


ประเภทของสมมุติฐานถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

 • สมมุติฐานทางสถิติ (Statistical hypothesis) จะใช้การเขียนด้วยรูปโครงสร้างทางคณิตศาสตร์แทนข้อความ คือ

  • สมมุติฐานเป็นกลาง (null hypothesis) แทนด้วยสัญญาลักษณ์ Hoหมายถึงตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือ ไม่แตกต่างกัน

  • สมมุติฐานไม่เป็นกลาง (alternative hypothesis) แทนด้วยสัญญาลักษณ์ H1เขียนแทนความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยระบุทิศทางด้วย


ประเภทของสมมุติฐานถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน


วิธีการตั้งสมมุติฐานถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

 • ต้องดูจุดมุ่งหมายของงานวิจัยก่อน

 • ต้องกำหนดว่าจะเป็นแบบมีทิศทางหรือไม่มีทิศทาง

 • ในหัวข้อวิจัย 1 เรื่องอาจมีหลายสมมุติฐานก็ได้


ตัวอย่างสมมุติฐานถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน-เดิม

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข็มงวดมีวินัยในตนเองมากกว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย

u1 : วินัยในตนเองจากการอบรมเลี้ยงดูแบบเข็มงวด

u2 : วินัยในตนเองจากการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อย


ตัวอย่างสมมุติฐานถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน-เดิม

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข็มงวดมีวินัยในตนเองน้อยกว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย

u1 : วินัยในตนเองจากการอบรมเลี้ยงดูแบบเข็มงวด

u2 : วินัยในตนเองจากการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อย


ตัวอย่างสมมุติฐานถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน-เดิม

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข็มงวดและเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยมีวินัยในตนเองแตกต่างกัน

u1 : วินัยในตนเองจากการอบรมเลี้ยงดูแบบเข็มงวด

u2 : วินัยในตนเองจากการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อย


ตัวอย่างที่ ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน2

นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

เรียนภาษาอังกฤษเก่งกว่านักศึกษาคณะอื่นๆ


ตัวอย่างที่ ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน2

นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

เรียนภาษาอังกฤษอ่อนกว่านักศึกษาคณะอื่นๆ


ตัวอย่างที่ ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน2

นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวและนักศึกษาคณะอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกันเลย


ประโยชน์ของสมมุติฐานถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

 • ช่วยบอกขอบเขตของปัญหา

 • ช่วยเป็นทางทางในการวางแผนการวิจัย

 • ช่วยให้นักวิจัยมีความคิดกระจ่างในเรื่องที่ทำวิจัย

 • เป็นแนวทางในการสรุป


กิจกรรมในชั้นเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

ให้บอกตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และตั้งสมมุติฐานต่อไปนี้


กิจกรรมในชั้นเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

นักเรียนชายสนใจข่าวดาราน้อยกว่านักเรียนหญิง


กิจกรรมในชั้นเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

คนจีนมีความสามารถในการค้ามากกว่าคนไทย


กิจกรรมในชั้นเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

เด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูต่างกันมีการปรับตัวต่างกัน


กิจกรรมในชั้นเรียนถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

ระดับการศึกษากับประสิทธิภาพในการทำงานมีความสัมพันธ์กันทางบวก


กรอบแนวคิดงานวิจัยถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน


การสร้างกรอบความคิดถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่มาเรียน

 • ความหมาย

 • ที่มาของกรอบแนวคิด

 • หลักในการเลือกกรอบแนวคิด

 • วิธีการสร้างกรอบแนวคิด

 • วิธีการเขียนกรอบแนวคิด

 • ประโยชน์ของกรอบแนวคิด

 • สรุป

 • ตัวอย่าง


ความหมายของกรอบความคิดความหมายของกรอบความคิด

 • กรอบแนวคิดคือการประมวลความคิดรวบยอดของงานวิจัยว่างานวิจัยที่กำลังทำอยู่นี้ มีตัวแปรอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาเป็นอย่างไร อะไรเป็นตัวแปรอิสระ อะไรเป็นตัวแปรตาม


ที่มาของกรอบแนวคิดความหมายของกรอบความคิด

การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องกำหนดกรอบความคิด หลักการ ทฤษฎีของการวิจัยของตนว่าเป็นอย่างไร ปัญหาที่ตนต้องการศึกษานั้นตั้งอยู่บนทฤษฎีใดบ้าง โดยอาศัยแนวคิดที่ได้มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 • จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • จากความคิดของผู้วิจัย


 • จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนอกจากจะชี้ให้เห็นถึงตัวแปรใดสำคัญและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้ว ยังทำให้กรอบแนวคิดในการวิจัยมีแนวทางที่ชัดเจนและมีเหตุผล


 • จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หมายถึงงานวิจัยที่ผู้อื่นได้ทำมาแล้วมีประเด็นตรงกับประเด็นที่เราต้องการศึกษา หรือมีเนื้อหา หรือตัวแปรบางตัวที่ต้องการศึกษารวมอยู่ด้วย


 • จากความคิดของผู้วิจัยจากความคิดของผู้วิจัยที่สังเคราะห์ขึ้นเอง นอกจากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว กรอบแนวคิดยังจะได้มาจากความคิดและประสบการณ์การทำงานของผู้วิจัยเองอีกด้วย


หลักในการเลือกกรอบแนวคิด

 • ความตรงประเด็น

 • ความง่ายและไม่ซับซ้อน

 • ความสอดคล้องกับความสนใจ

 • ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล


วิธีการสร้างกรอบแนวคิดวิธีการสร้างกรอบแนวคิด

 • การสร้างกรอบแนวคิด เป็นการสรุปโดยภาพรวมว่างานวิจัยนั้นมีแนวคิดที่สำคัญอะไรบ้าง มีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร บางที่เรียกว่า รูปแบบ หรือตัวแบบ(model)

 • วิธีการสร้างกรอบแนวคิด กระทำได้ 2 ลักษณะ คือ1. โดยการสรุปประเด็นต่างๆ จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กระจ่าง 2. กำหนดจากกรอบทฤษฎีที่มีใช้ เป็นส่วนสำคัญในการศึกษาวิจัย ในขอบเขตของเอกสารและงานวิจัยที่ได้ศึกษา


วิธีการเขียนกรอบแนวคิดวิธีการเขียนกรอบแนวคิด

การเขียนทำได้ 3 ลักษณะ คือ

 • เขียนแบบบรรยายต่อเนื่องกันโดยไม่แยกหัวข้อ ความยาวของการเขียนประมาณ 1 หน้ากระดาษ

 • เขียนเป็น แผนภูมิ แสดงความสัมพันธ์และทิศทางระหว่างตัวแปรที่ศึกษา หรือ

 • เขียนเป็นแผนภูมิประกอบคำบรรยายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ถ้ามีตัวแปรหลายตัว หรือตัวแปรมีความสัมพันธ์สลับซับซ้อน


ตัวอย่างวิธีการเขียนกรอบแนวคิด

 • รูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมของเครื่องมือที่ให้บริการฟรีในอินเตอร์เน็ต

 • web blog

 • space

 • e-mail

 • face book, twitter

 • etc.

การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กในอินเตอร์เน็ต

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว


ตัวอย่างวิธีการเขียนกรอบแนวคิด

 • ปัจจัยส่วนบุคคล

 • เพศ

 • อายุ

 • การศึกษา

 • อาชีพ

 • รายได้

 • สถานภาพสมรส

 • สมาชิกในครอบครัว

 • ที่อยู่อาศัย

 • ระดับการตัดสินใจ

 • ผลิตภัณฑ์

 • ด้านราคา

 • ช่องทางการจัดจำหน่าย

 • ส่งเสริมการตลาด

 • ทำเลที่ตั้ง

 • การคมนาคม

 • สาธารณูปโภค

 • การให้สิทธิการเช่าซื้อ

 • ปัจจัยแวดล้อมการใช้เหตุผล

 • เหตุผลที่ท่านมาจองสิทธิ์

 • การผ่อนส่งได้มากที่สุด

 • ทราบข่าวโครงการ

 • ความรู้เกี่ยวกับโครงการ

 • ประเภทบ้านเอื้ออาทร


ตัวอย่างวิธีการเขียนกรอบแนวคิด

บทสรุป

สินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่….การทำธุรกิจท่องเที่ยวจึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการนำเอา อิเลคทรอนิกส์มาใช้มากกยิ่งขึ้นที่เรียกว่า e-tourism

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัด…..ดังนั้นการศึกษาเรื่อง รูปแบบการใช้อิเลคทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยว (e - Tourism) ของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพเชิงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้น


ประโยชน์ของกรอบแนวคิดประโยชน์ของกรอบแนวคิด

 • สามารถเข้าใจแนวคิดสำคัญที่แสดงถึงแก่นของปัญหาการศึกษาในระยะเวลาอันสั้น

 • เป็นตัวชี้นำทำให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่างานวิจัยเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 • สร้างความชัดเจนในงานวิจัยว่าจะสามารถตอบคำถามที่ศึกษาได้

 • เป็นแนวทางในการกำหนดความหมายตัวแปร การสร้างเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

 • สามารถเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดกรอบทิศทางการทำวิจัยได้เหมาะสม ถูกต้อง โดยเฉพาะวิเคราะห์ข้อมูล


งานกลุ่มประโยชน์ของกรอบแนวคิด

แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 5 คน ให้นำโจทย์ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้รับไปศึกษาเรื่องตัวแปร และการวัด แล้วนำมาอภิปราย

 • กระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

 • การบริโภคอาหารนอกบ้านของครัวเรือนผู้บริโภคในเขตเมืองเชียงใหม่

 • การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Variables & Measurement


ad