slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku. Jan Niemczyk Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Bezrobotni wg wielkich grup zawodów w woj. podkarpackim w latach 2011-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku' - mayes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku

Jan Niemczyk

Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

slide2
Bezrobotni wg wielkich grup zawodów w woj. podkarpackim w latach 2011-2013

Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrost bezrobotnych zaobserwowano w 4 grupach zawodów. Największy wzrost nastąpił w grupie Specjalistów – o 805 osób w porównaniu do 2012 roku. Spadek liczby bezrobotnych nastąpił w przypadku 5 grup zawodów.

slide3
Bezrobotni w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.
 • Z ogólnej liczby – 145 779 bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec czerwca 2013 r., 117 177 osób (80,4%) posiadało udokumentowane kwalifikacje w określonych zawodach i specjalnościach, a 28 602 nie posiadało zawodu (wyuczonego lub nabytego w trakcie wykonywania pracy).
 • Najliczniej reprezentowane były następujące grupy zawodów:

• robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 35 836 osób tj. 30,6 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych posiadających zawód,

• pracownicy usług i sprzedawcy – 21 968 osób tj. 18,7 %,

• technicy i inny średni personel – 19 916 osób tj. 17,0 %,

• specjaliści – 15 252 osób tj. 13,0 %,

slide7
Bezrobotne kobiety w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.
 • Na koniec I półrocza 2013 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było ogółem 72 946 bezrobotnych kobiet, co stanowiło 50,0 % ogółu zarejestrowanych. Spośród tej liczby 58 768 kobiet legitymowało się określonym zawodem, co stanowiło ok. 87 % ogółu kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na Podkarpaciu.
 • Najwięcej bezrobotnych kobiet zarejestrowanych było w następujących grupach zawodów:

• pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 17 360 osób tj. 29,5 % bezrobotnych kobiet legitymujących się określonym zawodem,

• technicy i inny średni personel – 11 154 osoby tj. 19,0 % ogółu zarejestrowanych kobiet,

• specjaliści – 10 591 osób tj. 18,0 % ogółu zarejestrowanych kobiet,

• robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 9 210 osób tj. 15,7 % ogółu zarejestrowanych kobiet.

slide8
Bezrobotni wg płci i wieku w I półroczu 2013 r.

Porównując wykształcenie bezrobotnych kobiet i mężczyzn zauważymy, iż kobiety przeważają wśród osób z wykształceniem wyższym, średnim ogólnokształcącym, a także policealnym i średnim zawodowym. Mężczyźni natomiast częściej legitymowali się wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym.

slide9
Struktura zawodowa bezrobotnych absolwentów
 • Na koniec I półrocza 2013 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 4 733 absolwentów szkół, którym nie upłynął ustawowy 12 miesięczny okres od dnia wykazanego na świadectwie przedłożonym w powiatowym urzędzie pracy. Wśród ogólnej grupy bezrobotnych absolwentów ponad połowa (51,7 %) posiadała określony zawód. Pozostała grupa (48,3 %) to absolwenci bez określonego zawodu, kończący naukę realizując cykl kształcenia głównie na poziomie średnim w liceach ogólnokształcących.
 • Najwięcej bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych było w następujących grupach zawodów:

• specjaliści – 1 709 osób tj. 69,9 % ogółu bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki posiadających określony zawód,

• pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 243 osoby tj. 9,9 % ogółu bezrobotnych absolwentów,

• technicy i inny średni personel – 216 osób tj. 8,8 % ogółu bezrobotnych absolwentów,

slide10
Bezrobotni absolwenci specjaliści

W grupie bezrobotnych absolwentów legitymujących się wykształceniem wyższym, na koniec czerwca 2013 r. zaobserwowano spadek liczby rejestrujących się osób o 890, w porównaniu do końca poprzedniego roku. Największy spadek zauważalny był w grupie Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury – o 326 osób.

slide11
Bezrobotni absolwenci technicy, pracownicy usług i sprzedawcy

W grupie Technicy i inny średni personel zaobserwowano spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów o 1201 osób. Największy spadek nastąpił w grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (o 483 osoby).

W grupie pracownicy usług i sprzedawcy spadek bezrobotnych absolwentów w porównaniu do końca poprzedniego roku wyniósł 979 osób, a tego największy wśród pracowników usług osobistych ( o 708 osób).

slide12
Bezrobotni absolwenci technicy, pracownicy usług i sprzedawcy

W grupie Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wynosił 850 osób, w tym największy wśród Robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych (o 335 osób).

W grupie Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń spadek bezrobotnych absolwentów wyniósł 59 osób, z tego wśród Kierowców i operatorów pojazdów – 33 osoby.

slide13
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej wg poziomu wykształcenia w I półroczu 2013 r.

Spośród 31 024 ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w okresie I półrocza 2013 r., najwięcej tj. 25 014 pracodawcy zgłosili dla osób posiadających wykształcenie policealne, średnie lub zasadnicze zawodowe. Najmniej ofert (2 738) zgłoszono dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

slide14
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym
 • Oferty pracy dla osób z wykształceniem wyższym stanowiły 8,8 % wszystkich miejsc zgłoszonych w określonych klasyfikacją zawodach i specjalnościach, w tym największa ich liczba (według 6–cyfrowego kodu klasyfikacji) dotyczyła następujących zawodów :
 • • Pielęgniarka - 224
 • • Fizjoterapeuta - 145
 • • Specjalista do spraw marketingu i handlu - 132
 • • Specjalista do spraw sprzedaży - 120
 • • Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych - 111
 • • Archiwista - 105
 • • Lektor języka angielskiego - 103
 • • Programista aplikacji - 66
 • • Asystent prawny - 66
 • • Kierownik działu sprzedaży - 64
slide15
Bezrobotni przypadający na 1 wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej
 • W I półroczu 2013 r. w województwie podkarpackim na jedno wolne miejsce pracy i aktywizacji zawodowej przypadało średnio 30 bezrobotnych. W okresie I półrocza 2012 r. średnio na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej przypadało 37 osób bezrobotnych.
 • W omawianym okresie pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. w 16 powiatach liczba osób bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy była równa lub wyższa od średniej w województwie. W pozostałych 9 powiatach lub miastach na prawach powiatów omawiana średnia była niższa.
slide16
Zawody deficytowe i nadwyżkowe w woj podkarpackim w I półroczu 2013 r.
 • Wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu podaży pracowników w zawodach został obliczony jako iloraz średniej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w okresie I półrocza 2013 r. i średniej liczby bezrobotnych.
 • Założono według opracowanej metody monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, że zawody o wskaźniku :
 • • poniżej 0,9 są nadwyżkowymi,
 • • od 0,9 do 1,1 zrównoważonymi (wykazującymi równowagę na rynku pracy),
 • • powyżej 1,1 deficytowymi.
 • Analizując wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu zawodów według tzw. „dużych” grup zawodowych, (2–cyfrowy kod KZiS) spośród 42 grup, w ramach których zarejestrowano osoby bezrobotne :
 • • 32 grupy zawodów (76,2 %) należy zaliczyć do zawodów nadwyżkowych,
 • • 3 grupy (7,1 %) należało do zrównoważonych,
 • • 7 grup (16,7 %) zostało zaliczonych do deficytowych.
slide17
Wybrane zawody deficytowew woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.
 • Technik archiwista
 • Urzędnik podatkowy
 • Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym
 • Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
 • Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)
 • Pracownik kancelaryjny
 • Lektor języka angielskiego
 • Archiwista
 • Tajemniczy klient (mystery shopper)
 • Kierowca ciągnika siodłowego
 • Kosztorysant budowlany
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Opiekun osoby starszej
slide18
Wybrane zawody nadwyżkowew woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.
 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • Mechanik – operator pojazdów
 • Socjolog
 • Technik hotelarstwa
 • Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych
 • Technik ekonomista
 • Ekonomista
 • Filolog – filologia polska
 • Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
 • Nauczyciel historii
 • Filolog – filologia obcojęzyczna
 • Historyk
 • Nauczyciel języka polskiego
 • Nauczyciel języka niemieckiego
ad