adrenergn cholinergn receptory n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adrenergní + cholinergní receptory PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adrenergní + cholinergní receptory

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Adrenergní + cholinergní receptory - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Adrenergní + cholinergní receptory. Jan Doul Zuzana Charvátová. Autonomní nervový systém. eferentní část - 2 sériově uspořádané neurony - chem.přenos na druhý ( postgangliový neuron) ve vegetativních gangliích. Sympatikus (systém thorakolumbální ) - Ganglia paravertebrálně

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Adrenergní + cholinergní receptory' - maya-dillon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adrenergn cholinergn receptory

Adrenergní + cholinergníreceptory

Jan Doul

Zuzana Charvátová

autonomn nervov syst m
Autonomní nervový systém

eferentní část - 2 sériově uspořádané neurony - chem.přenos

na druhý (postgangliový neuron) ve vegetativních gangliích

 • Sympatikus (systém thorakolumbální)

- Ganglia paravertebrálně

 • Parasympatikus (systém kraniosakrální)

- Ganglia u cílových orgánů

http://absolventi.gymcheb.cz/2006/lepreno/soustava/obrazky.html

autonomn nervov syst m1
Autonomní nervový systém
 • Pregangliovýmediátor:

ACETYLCHOLIN

 • Postgangliovémediátory sympatiku:

NORADRENALIN

ADRENALIN

DOPAMIN

 • Postgangliovýmediátor parasympatiku:

ACETYLCHOLIN

Ach

Ach

NA, A, Do

Ach

d len bun n ch receptor
Dělení buněčných receptorů
 • Intracelulární(steroidní, retinoidní, transkripční faktory, solubilníguanylát-cykláza)
 • Membránové
  • Receptory spřažené s iontovým kanálem („ionotropní“)

(NMDA, AMPA, Kainate, GABA-A, Glycin, Nikotinový Ach., 5-HT3)

  • Receptory spřažené s enzymem („metabotropní“)
   • Receptory spřažené s enzymem přímo

(Inzulin, růstové faktory, membránová guanylát-cykláza)

   • Receptory spřažené s enzymem přes G-Protein
    • Monomerní(MAPK)
    • Trimerní(5HT (-3), AT, Adrenergní, Adenosin, Bradykinin, Dopamin, ET, GABA-B, Glukagon, Histamin, Melatonin, MetabotropníGlutamátové receptory, Muskarinové AchR, NPY, Somatostatin, Vasopresin)
     • Dráha AC-cAMP-PKA
     • Dráha PLC-Ca2+-DAG
     • Inhibiční G-Protein
d len adrenergn ch receptor
Dělení adrenergních receptorů
 • Obvyklé dělení (klinické):

Receptorové třídy Receptorové podtypy

α α1

α2

β β1

β2

 • Skutečné dělení: α1 - α1Aα1Bα1D

α2 - α2Aα2Bα2C

β - β1 β2 β3

Všechny adrenergní receptory jsou „metabotropní“ spřažené s heterotrimerním G-proteinem

Důležitý význam: Stejná třída má stejný mechanismus účinku

receptory aktivace a efektory
Receptory: aktivace a efektory

Aktivátor Efektor

α1 Noradrenalin>Adrenalin>Isoprenalin Aktivace Fosfolipázy C (PLC)

α2 Adrenalin>Noradrenalin>Isoprenalin Inhibice Adenylcyklázy (↓cAMP)

β1 Isoprenalin>Adrenalin=Noradrenalin Aktivace Adenylcyklázy (↑cAMP)

β2 Isoprenalin>Adrenalin>>Noradrenalin Aktivace Adenylcyklázy (↑cAMP)

β3 Isoprenalin=Noradrenalin>Adrenalin Aktivace Adenylcyklázy (↑cAMP)

p ehled aktivit ligand
Přehled aktivit ligandů
 • Noradrenalin α1α2 β1β2
 • Adrenalin α1α2β1 β2
 • Isoprenalinα1 α2 β1 β2
 • Dobutaminα1α2 β1β2
 • Salbutamolα1 α2 β1 β2
slide8

http://www.cybermedicine2000.com/pharmacology2000/Autonomics/Adrenergics1/Adrenergic-35.htmhttp://www.cybermedicine2000.com/pharmacology2000/Autonomics/Adrenergics1/Adrenergic-35.htm

slide9
α1
 • Receptor spřažený s heterotrimerním G proteinem
 • Vazba GTP výměnou za GDP
 • Disociace podjednotekα a βγ
 • Podjednotkaα aktivuje Phospholipázu C (PLC)
 • PLC hydrolyzuje PIP2 (Phosphatidylinositolbisfosfát) na IP3 (Inositoltrifosfát) a DAG (Diacylglycerol)
 • IP3 se váže na receptory na ER a uvolňuje Ca2+
 • Ca2+ a DAG aktivují specifické PKC (Proteinkinázy C)
 • Ca2+ se váže na Calmodulin a následně aktivuje CamK (Calmodulinem aktivované kinázy)

http://www.j-circ.or.jp/english/sessions/reports/64th-ss/dorn.htm

http://www.pancreapedia.org/pathways/ca2%20-calmodulin-cam-kinases

1 funkce
α1funkce
 • Vazokonstrikce (většina orgánů – kůže, GIT, ledvina etc.)
 • Kontrakce jiných hladkých svalů (bronchioly, sphincteruretry, uterus, vasdeferens, mydriáza, musculusarrector pili)
 • Aktivace potních žláz
 • Metabolické efekty (glykogenolýza a glukoneogeneze z tukové tkáně)
 • Resorpce Na+ z ledvin
 • Léčiva:

Agonisté (NA/A – oběhová podpora, reuptake inhibitory – antidepresiva (Reboxetin, Bupropion, Mianserin), iMAO – Moclobemid, dekongestiva – Nafazolin, drogy - Kokain)

Blokátory (Prazosin, Doxazosin, Tamsulosin – antihypertenziva, benigní hyperplazie prostaty; Phenoxybenzamin – feochromocytom)

slide11
α2
 • Receptor spřažený s inhibičnímheterotrimerním G proteinem
 • Asociace a inaktivace adenylcyklázy
 • Pokles cAMP
 • Pokles aktivity všech drah závislých na cAMP (PKA, dráhy independetní na PKA)

- na PKA je závislá např. glykogenolýza

 • Přímé ovlivnění iontových kanálů přes G-protein -aktivace K+ -inhibice Ca2+

http://sakmarlab.org/Tools/HTS/Figure3.html

2 funkce
α2 funkce
 • Pre- a postsynaptická inhibice uvolňování neurotransmiterů (noradrenalin, acetylcholin)
 • Řada dalších efektů (vazokonstrikce, inhibice motility GIT, inhibice lipolýzy, inhibice inzulinu a uvolnění glukagonu, agregace destiček)
 • Léčiva:

Agonisté (centrálně působící antihypertenziva – Methyldopa, Clonidin)

Blokátory (antidepresiva NaSSa – Mianserin, Mirtazapin; Yohimbin – erektilní dysfunkce)

slide13
β
 • Receptor spřažený s aktivačnímheterotrimerním G proteinem
 • Vazba GTP, disociace podjednotek
 • Aktivace adenycyklázy, tvorba cAMP
 • cAMP aktivuje PKA (Proteinkinázu A)
 • cAMP působí také na PKA nezávislými mechanismy (EPAC-Rap2B-MAPK)
 • PKA aktivuje odbourávání glykogenu
 • PKA aktivuje transkripční faktor CREB

http://sakmarlab.org/Tools/HTS/Figure3.html

funkce
β - funkce
 • β1 – kardiální (+inotropní, +chronotropní, +dromotropní)

- zvyšuje sekreci reninu a ghrelinu

 • β2 - relaxace hladké svaloviny (bronchy, GIT, tokolýza, detruzor)

- vazodilatace arterií

- glykogenolýza a glukoneogeneze

- uvolnění inzulinu

- blokáda uvolnění histaminu

- ovlivnění kosterních svalů (↑hmoty, třes)

 • β3 – lipolýza v tukové tkáni
l iva
β - léčiva
 • β1 agonisté: Dobutamin, Dopamin – oběhová podpora
 • β1blokátory: - ICHS, arytmie, glaukom, hypertenze, feochromocytom

- Neselektivní: Propranolol

- Neselektivní s VSA: Pindolol

- β1 selektivní: Metoprolol, Betaxolol, Atenolol

- β1 selektivní s VSA: Celiprolol, Acebutolol

- β kombinované s α: Labetalol, Carvediol

 • β2 agonisté: Salbutamol, Salmeterol, Indacaterol – bronchodilatancia
 • β2blokátory: Butaxamin (bez klinického využití)
 • β3 agonisté: Pouze experimentálně (redukce hmotnosti)
 • β3blokátory: Bez využití
slide18

Acetylcholin (Ach)

syntéza Ach

hydrolýza Ach

 • cholinergní:
 • všechna pregangliová vlákna sympatiku i parasympatiku
 • postgangliová vlákna parasympatiku
 • somatická motorická vlákna inervující příčně pruhované svaly
 • uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin
 • cholinergní mediace v CNS

heterogenita účinků Ach je odrazem heterogenity tkáňových cholinergních receptorů

slide20

cholinergní receptory

muskarinové

nikotinové

NN = neuronální - přenos z pregangliového

vlákna na postgangliové S i PS

NM = muskulární - přenos z motorického

nervu na nervosvalové ploténce

M - přenos z postgangliového vlákna

na efektor parasympatiku

M1-5

metabotropní - spřažené s enzymem

přes G proteiny

ionotropní

slide21

Nikotinovéreceptory:NM, NN

Iontové kanály řízené ligandy

5 podjednotek - generovány z 16 známých podjednotek (16 genů)

α1-9, β2-5, γ, δ, ε

homomerické nebo heteromerické

vazné místo pro Ach na podjednotceα

slide22

Muskarinovéreceptory: M1 – M5

receptory spřažené s G proteinem

slide23

Receptor

Lokalizace

Odpověď

Muskarinové receptory

M1

Tvorba IP3 a

DAG, zvýšení

intracelulárního

vápníku

Neurony CNS,

postgangliové neurony, některá

presynaptickámísta

M2

Otevření draslíkových

kanálů, inhibice

adenylylcyklázy

Myokard, hladká svalovina,

některá presynaptická místa

Exokrinní žlázy, cévy

(hladká svalovina a

endotel)

Tvorba IP3 a

DAG, zvýšení

intracelulárního

vápníku

M3

slide26

upraveno z Lincová, Farghalietal. Základní a aplikovaná farmakologie, Galén 2007

acetylcholin

nikotin

acetylcholin, metacholin, muskarin, pilokarpin

fysostigmin, organofosfáty

myorelaxancia

ganglioplegika

atropin, ipratropium, tropikamid

slide28

převzato a upraveno z mefanet-motol.cuni.cz/download.php?fid=38

slide29

převzato a upraveno z mefanet-motol.cuni.cz/download.php?fid=38

 • depolarizující - sukcinylcholin
 • nedepolarizující - kurareformní l.
slide30

upraveno z Silbernagl, Lang: Atlas patofyziologie člověka, Grada 2001

↓tvorba nebo

uvolňování Ach

botulismus

kompetitivní blok –

Ach se nemůže

navázet – myorela-

xancia při CA

depolarizační blok-

dlouhodobá depolarizace

ploténky