Agonisti a antagonisti β 1 -adrenergných receptorov - PowerPoint PPT Presentation

whitby
agonisti a antagonisti 1 adrenergn ch receptorov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agonisti a antagonisti β 1 -adrenergných receptorov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agonisti a antagonisti β 1 -adrenergných receptorov

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Agonisti a antagonisti β 1 -adrenergných receptorov
212 Views
Download Presentation

Agonisti a antagonisti β 1 -adrenergných receptorov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Agonisti a antagonisti β1-adrenergných receptorov Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra Organickej chémie Tomáš Trebichalský

 2. Adrenergné receptory membránové receptory kľúčová úloha pri komunikácii buniek s vonkajším prostredím sprostredkujú spojenie medzi vonkajším a vnútorným bunkovým prostredím reagujú s látkami, pre ktoré majú určité rozpoznávacie dráhy adrenergné receptory receptory pre katecholaminy (adrenalin, noradrenalin) adrenergné receptory sa bežne delia na : α-adrenoreceptory a β-adrenoreceptory noradrenalin má tendenciu viazať sa na α-adrenoreceptory, adrenalin na adrenoreceptory β, existuje však veľa výnimiek rozlišujú sa ešte α1 a α2adrenoreceptoryrovnako ako β1, β2a β3 adrenoreceptory Adrenalín (epinefrín) 2 hormón tvoriaci sa v dreni nadobličiek zvyšuje hladinu glukózy v krvi, zvyšuje činnosť srdca, zužuje cievy, zvyšuje krvný tlak Noradrenalín (norepinefrín) 1 umožňuje organizmu zvýšenie aktivity urýchľuje činnosť srdca, rozťahuje cievy a zvyšuje tak okysličovanie

 3. Adrenergné receptory

 4. β-adrenoreceptory G-proteíny g-proteínysú dôležitým spojovacím článkom medzi receptormi na bunkovom povrchu aintracelulárnymi proteínmi môžu meniť svoju schopnosť interagovať a tvoriť komplexy so špecifickými makromolekulami g-proteíny sú heterotriméry obsahujúce guanin nukleotid-väzobnú podjednotku, nekovalentne spojenú s dimerom β a γ podjednotiek β-adrenoreceptory spriahnuté s G-proteínmi β-adrenergné receptorové podtypy sú typickými členmi receptorov spriahnutých s G-proteínmi β(1)-AR a β(2)-ARs podtypy viažu G proteíny, čím zvyšujú intracelulárnu koncentráciu cAMP (3’, 5’-cyklický adenosinmonofosfát) a tým spôsobujú pozitívne inotropné (srdcovú kontrakciu) a chronotropné účinky (srdcovú frekvenciu)

 5. β-adrenoreceptory Rozdelenieβ-adrenoreceptorov β-adrenergné receptory sú rozdelené do troch typov β(1)-AR, β(2)-AR a β(3)-AR, ktoré majú rôzny počet aminokyselín : β(1)-AR-477 AA, β(2)-AR-413 AA, β(3)-AR-408 AA Všetky tri typy sú zastúpené v srdci, avšak dominantnou skupinou je β(1)-AR. β(2)-AR je dominantnou skupinou v respiračnom systéme, zatiaľ čo β(3)-AR v tukovom tkanive Funkciaβ-adrenoreceptorov β-adrenergné receptory patria do veľkej skupiny receptorov spojených s G proteínmi, ktoré tvoria rozhranie medzi sympatickým nervovým systémom a kardiovaskulárnym systémom β-AR signálny systém je jedným z najúčinnejších regulátorov srdečnej funkcie, sprostredkovaný účinkami sympatických prenášačov – adrenalinom a noradrenalinom Dôkazy demonštrujú, že srdcové β-adrenergné receptorové podtypy aktivujú značne odlišné signálne dráhy

 6. β-adrenoreceptory Salbutamol Agonisti a Antagonistiβ-adrenoreceptorov Katecholaminy, ako adrenalin a noradrenalin, viažuci sa na väzobné miesta β - ARs, sú neselektívny agonisti Pre β(1)- a Pre β(3) - ARs je viac účinný noradrenalin, zatiaľ čo pre β(2) – ARs adrenalin Zinterol

 7. Agonisti β1-adrenoreceptorov Agonisti β1-adrenoreceptorov β1-agonisti majú opačnú funkciu ako β1-blokátory Napodobňujú pôsobenie noradrenalinu Aktivujú β1-receptory, čo vedie k zvýšeniu srdcovej frekvencie a krvného tlaku

 8. Dobutamin

 9. Dobutamin

 10. Antagonisti β1-adrenoreceptorov Antagonisti β1-adrenoreceptorov β1-blokátory tlmia činnosť sympatického nervového systému, blokujú β1 – adrenergné reakcie Tlmia účinok noradrenalinu na β1-adrenergných receptoroch Štruktúra cyanopindololu 3 a metoprololu4

 11. Cyanopindolol

 12. Cyanopindolol

 13. Ďakujem za pozornosť