Download
behov for 3d briller for en fantastisk seeropplevelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3D-Briller PowerPoint Presentation

3D-Briller

126 Views Download Presentation
Download Presentation

3D-Briller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Behov for 3D-briller for en fantastisk seeropplevelse • Da 3D-filmene førstkompåmarkedetvardetveldigstorinteresseogglederundtdette. For dissefilmenevarenklebriller med et beleggavpolyetylensomblebrukt. Dettevar en littgroveremetode å se de forskjelligebildenepå. Men i dag harteknologienforbedretdette. Detteervisstnok en av de bedrefunksjonernårdetgjeldervisningav 3D-filmer. Med Aktive3D-brillerblirvisningenbedrefordi man fårforskjelligesynspunkterpåbeggeøynene.

  2. CONTACT US • Edumax AS Postboks 2036 - Høyden • 1520 Moss • Vårebesøksadresseer: Edumax AS • HenrikGerners gate 11 • 1530 Moss • For more information visit us:-http://www.maxstore.no/