1 / 2

3D-Briller

Eyes3Shut aktive DLP 3d briller for leverer imponerende brukeropplevelser og kommer med oppladbare batterier og tynne, solide glass. Kj

maxstore
Download Presentation

3D-Briller

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Behov for 3D-briller for en fantastisk seeropplevelse • Da 3D-filmene førstkompåmarkedetvardetveldigstorinteresseogglederundtdette. For dissefilmenevarenklebriller med et beleggavpolyetylensomblebrukt. Dettevar en littgroveremetode å se de forskjelligebildenepå. Men i dag harteknologienforbedretdette. Detteervisstnok en av de bedrefunksjonernårdetgjeldervisningav 3D-filmer. Med Aktive3D-brillerblirvisningenbedrefordi man fårforskjelligesynspunkterpåbeggeøynene.

  2. CONTACT US • Edumax AS Postboks 2036 - Høyden • 1520 Moss • Vårebesøksadresseer: Edumax AS • HenrikGerners gate 11 • 1530 Moss • For more information visit us:-http://www.maxstore.no/

More Related