Afklaring af arbejdsevnen arbejdspr vning set med juridiske briller
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Updated On :

Afklaring af arbejdsevnen/arbejdsprøvning set med juridiske briller . Hovedemner. Beskæftigelsesankenævnets prøvelse af kommunernes afgørelser Arbejdsevnemetoden Arbejdsprøvning Samarbejdet mellem nævnet og jobcentre. Prøvelse af afgørelser fra kommunerne .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - winthrop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Afklaring af arbejdsevnen arbejdspr vning set med juridiske briller
Afklaring af arbejdsevnen/arbejdsprøvning set med juridiske briller

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Hovedemner
Hovedemner

 • Beskæftigelsesankenævnets prøvelse af kommunernes afgørelser

 • Arbejdsevnemetoden

 • Arbejdsprøvning

 • Samarbejdet mellem nævnet og jobcentre

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Pr velse af afg relser fra kommunerne
Prøvelseaf afgørelser frakommunerne

 • Nævnet skal komme frem til den afgørelse, som materielt set er den rigtige på det tidspunkt, hvor det samlede forvaltningssystem er færdig med behandlingen af sagen

 • Nævnet skal foretage en retlig prøvelse, jf. retssikkerhedslovens § 69

  Det betyder

 • at nævnet ikke kan tage stilling til, om en afgørelse er hensigtsmæssig

 • at nævnet skal respektere kommunernes ret til at fastlægge deres serviceniveau

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Pr velse af afg relser fra kommunerne1
Prøvelseaf afgørelser frakommunerne

 • Nævnet kan efterprøve skønsmæssige afgørelser og skal selv vurdere, om sagkyndige skøn – f.eks. lægelige – er rigtige

 • Nævnet har pligt til at forholde sig selvstændigt til de faktiske omstændigheder, der indgår i bedømmelsen af sagen – herunder dokumentation om klagers arbejdsevne

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Sagen skal v re tilstr kkelig oplyst
Sagen skal være tilstrækkeligoplyst

 • Nævnet har ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, jf. retssikkerhedslovens § 10:

  ”Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse ”

 • Nævnet kan være forpligtet til at undersøge sagen nærmere. F.eks. hvis en borger i forbindelse med sin klage oplyser, at der nu foreligger nye lægelige oplysninger eller dette i øvrigt fremgår af sagen

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Dokumentationsgrundlag
Dokumentationsgrundlag

 • Forskellige lægelige udtalelser

 • Evt. egen lægekonsulents udtalelse

 • Ressourceprofiler (og bidrag hertil i form af ”progressionsrapport”)

 • Progressionsrapport med resultater fra arbejdsafprøvningsforløb, f.eks. Incita

 • Andet

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Nye oplysninger i sagen
Nye oplysninger i sagen

 • Nævnet kan inddrage nye retlige eller faktiske forhold i bedømmelse

 • Det betyder bl.a., at mellemkommende nye lægeerklæringer kan indgå i nævnets vurdering af sagen

 • Dog skal de nye forhold ikke ændre sagen så meget, at der ikke længere er identitet. Den sag, der tages stilling til i nævnet, skal være den samme, som den sag, kommunen tog stilling til.

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdsevnemetoden
Arbejdsevnemetoden

”Arbejdsevnemetoden er en metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen..…Arbejdsevnemetoden understøtter en afklaring og en udvikling af personens arbejdsevne.”

Kilde: Socialministeriets rapport fra 2001 om arbejdsevnemetode, side 15

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdsevnen definition
Arbejdsevnen -definition

”Evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at kunne opnå indtægt til selvforsørgelse”

Kilde: Socialministeriets rapport fra 2001 om arbejdsevnemetode, side 28

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdsevnemetode
Arbejdsevnemetode

Garantiforskrift

- hvis den ikke anvendes kan det føre til, at kommunens afgørelse bliver ugyldig

Se principafgørelse D-13-04

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdsevnemetode fleksjob
Arbejdsevnemetode - fleksjob

Krav om dokumentation

Beskæftigelsesindsatslovens § 70 a

”Grundlaget for en afgørelse om fleksjob skal bestå af

1)en redegørelse for, at relevante tilbud efter denne lov samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse,

2)en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt muligheden for at anvende og udvikle dem, som udarbejdes i samarbejde med den pågældende og indeholder dennes egen opfattelse af forholdene,

3)en redegørelse for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt begrænset, og

4)en redegørelse for, hvorfor arbejdsevnen ikke kan anvendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Stk.2. Jobcenteret anvender reglerne om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om fleksjob, som er fastsat i medfør af § 4 a, stk. 3.”

Trådte i kraft 1. juli 2006

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdsevnemetode sygedagpenge
Arbejdsevnemetode – sygedagpenge

Krav om dokumentation

Sygedagpengelovens § 28:

”Før udbetalingen af sygedagpenge kan ophøre på grund af varighedsbegrænsningen, jf. §§ 24 og 27, skal kommunen anvende arbejdsevnemetoden i form af beskrivelse, udvikling og vurdering af en persons arbejdsevne med henblik på at undersøge, om den sygemeldte er berettiget til revalidering, visitation til fleksjob eller førtidspension.”

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdsevnemetode pension
Arbejdsevnemetode – pension

Krav om dokumentation

Lov om social pension § 19

” Grundlaget for en afgørelse om førtidspension skal bestå af

1)en redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres,

2)en redegørelse for den pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem. Redegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og dennes egen opfattelse af forholdene skal udtrykkelig være anført,

3)den faglige forklaring på, hvorfor pågældendes arbejdsevne anses for varigt nedsat,

4)den faglige forklaring på, at arbejdsevnen ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, eller

5)angivelse af en eller flere konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende med sin nedsatte arbejdsevne anses for at kunne udføre.

Stk.2. Socialministeren fastsætter regler om krav til undersøgelse af arbejdsevne samt om sagsbehandling og fremgangsmåde i forbindelse med påbegyndelse og behandling af sager om førtidspension. ”

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdsevnemetode pension1
Arbejdsevnemetode – pension

Krav om dokumentation

Bekendtgørelse om socialpension, jf. bekendtgørelse nr. 1438 af 13. december 2006

§ 6. Dokumentationsgrundlaget for at påbegynde og behandle sager om førtidspension, jf. lovens §§ 18-20, skal udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelsen om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne.

Stk. 2. Er dokumentationsgrundlaget, jf. stk. 1, ikke tilstrækkeligt til at kunne opfylde de krav, der i lovens § 19, stk. 1, stilles til grundlaget for en afgørelse om førtidspension, indhentes de nødvendige oplysninger.

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdsevnemetode revalidering og fleksjob
Arbejdsevnemetode – revalidering og fleksjob

Krav om dokumentation

 • Bekendtgørelse nr. 1402 af 13. december 2006 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

  ”§ 2 Bekendtgørelsen skal anvendes, når kommunen behandler sager om revalidering og fleksjob”

  ”§ 4 Ved arbejdsevne forstås evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå en indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse..”

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdsevnemetoden ressourceprofil
Arbejdsevnemetoden- ressourceprofil

Bekendtgørelse nr. 1402 af 13. december 2006 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

”Ressourceeprofil

§6

Som redskab til og ramme for en beskrivelse og vurdering af borgerens ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til at kunne indgå i jobfunktioner på arbejdsmarkedet udarbejdes en ressourceprofil.

Stk. 2. Ressourceprofilen består af følgende elementer:

 • Uddannelse

 • Arbejdsmarkedserfaring

 • Interesser

 • Sociale kompetencer, herunder konfliktberedskab

 • Omstillingsevne

 • Indlæringsevne, herunder intelligens

 • Arbejdsrelevante ønsker

 • Præstationsforventninger

 • Arbejdsidentitet

 • Bolig og økonomi

 • Sociale netværk

 • Helbred”

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdspr vning definition
Arbejdsprøvning definition

En arbejdsprøvning er en afklaring af en persons muligheder for at bestride et bestemt stykke arbejde i en virksomhed.

Se beskæftigelsesindsatslovens §§ 22 og 32

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Arbejdspr vning historisk
Arbejdsprøvning historisk

 • Daværende revalideringsbestemmelse i aktivlovens § 47 (LF 110 98/99 Styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering m.v.)

 • ”§ 47, stk. 2. En revalidering kan bl.a. bestå af en eller flere af følgende aktiviteter:

 • 1) Arbejdsprøvning, herunder arbejdsprøvning som led i virksomhedsrevalidering i offentlige eller private virksomheder

 • 2) Erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, herunder aktiviteter som led i virksomhedsrevalidering i offentlige eller private virksomheder

 • 3) Virksomhedsrevalidering i form af optræning eller oplæring i offentlige eller private virksomheder

 • 4) Uddannelse

 • 5) hjælp til selvstændig virksomhed

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Aktivlovens 47 i dag
Aktivlovens § 47 i dag

”Kommunen tilrettelægger revalideringen i samarbejde med revalidenden således, at tilbuddet er tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov og under hensyn til egne ønsker til fremtidig beskæftigelse. Revalideringen tilrettelægges, således at beskæftigelsesmålet for jobplanen, jf. § 50, så vidt muligt rettes mod områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Ved revalidering i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 eller 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilrettelægges revalideringen i samarbejde med både revalidenden og virksomheden, og revalideringen sigter mod en efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og arbejdsvilkår i virksomheden eller en virksomhed med tilsvarende funktioner.

Stk.2. En revalidering kan bl.a. bestå af de tilbudsmuligheder, som følger af afsnit IV i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og af hjælp til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65…..”

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Virksomhedspraktik m v i stedet for arbejdspr vning
Virksomhedspraktik m.v.i stedet for arbejdsprøvning

Beskæftigelsesindsatsloven fik pr. 1. juli 2003 et nyt redskab: Virksomhedspraktik

Dette redskab erstattede de hidtidige redskaber arbejdsprøvning og arbejdspraktik i aktivloven for revalidering, se bl.a. beskæftigelsesindsatslovens § 22, stk. 1:

”Jobcenteret kan give tilbud om følgende:

1)Vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 10,

2)virksomhedspraktik, jf. kapitel 11, og

3)ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12.”

Disse tilbud kan gives som led i revalidering

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Dokumentation i ankestyrelsens praksis
Dokumentation iAnkestyrelsens praksis

 • A-9-99, sag nr. 2: Revalideringsmulighederne var ikke udtømte, og ved vurderingen af berettigelsen til fleksjob skulle der først foretages en vurdering af, om det ville være muligt ved revalidering at omskole ansøger med henblik på ustøttet arbejde i andet passende erhverv

 • P-22-03: Arbejdsprøvningen havde været kortvarig, og der havde været fravær halvdelen af tiden. Det kunne ikke udelukkes, at der ved yderligere foranstaltning ville kunne ske forbedringer af arbejdsevnen. Sagen vedrørte afslag på start af påbegyndelse af pensionssag, men illustrerer også vurderingen af arbejdsprøvning.

 • P-12-05: Kritik af arbejdsprøvning, som var gennemført. Der var ikke taget tilstrækkeligt hensyn til ansøgerens kompetencer, interesser og begrænsninger. Det var bl.a. beklageligt, at arbejdsprøvningen havde omfattet fysisk belastende arbejde og pc-arbejde, som tidligere arbejdsprøvninger havde vist forværrede ansøgers tilstand.

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Tilbud skal v re relevante
Tilbud skal værerelevante

Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra december 2011

 • Sag om kronisk nervebetændelse. Lidelsen medførte bl.a. gener i form af udtrætning af alle muskler og balancebesvær. Blev afprøvet på hidtidigt arbejde med kombination af kontorarbejde og el-installatørarbejde. Generne var ikke foreneligt med fysisk belastende arbejde.

 • Rygproblemer – Pædagog med lænderyg- og diskusprolaps. Afprøvet som pædagogisk medhjælper i børnehaveklasse.

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


20 sp rgsm l s 2201
§ 20 spørgsmål – S 2201

”Finder ministeren det rimeligt, at det kommunale jobcenter ikke respekterer, at en læge af helbredsmæssige årsager fraråder gennemførelsen af en arbejdsprøvning”

Svar: (uddrag)

”…En helt generelt formuleret lægeerklæring om, at borgeren ikke i øjeblikket bør deltage i foranstaltninger af nogen art uden en nærmere begrundelse, vil omvendt ikke i sig selv indebære, at aktive tilbud er udelukket, hvis kommunen i øvrigt vurderer, at det med de fornødne skånehensyn er et relevant tilbud, som kan medvirke til, at arbejdsevnen afklares……”

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


20 sp rgsm l s 2202
§ 20 spørgsmål – S 2202

”Er ministeren enig i at der bør være et loft over, hvor mange arbejdsprøvninger en borger skal igennem…”

Svar: (uddrag)

”….Jeg mener derfor ikke, at man generelt kan sætte et loft over, hvor mange aktive tilbud og øvrige foranstaltninger, borgeren skal deltage i forud for en afgørelse om fx tilkendelse af førtidspension…”

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


20 sp rgsm l s 2203
§ 20 spørgsmål - S 2203

”Er ministeren enig i, at arbejdsprøvningens formål er at afdække hvor meget og hvor lang tid en borger er i stand til at yde på arbejdsmarkedet, og at det i sig selv kan være et svar, dersom den sygemeldte ikke er i stand til at gennemføre arbejdsprøvningen?”

Svar: (Uddrag)

”…Hvis borgeren ikke kan gennemføre det aktive tilbud, kan dette i nogle tilfælde være et udtryk for, at borgerens arbejdsevne ikke kan udvikles yderligere ….”

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


20 sp rgsm l s 2204
§ 20 spørgsmål – S 2204

 • Mener ministeren, at kommunale myndigheder bør kunne tilsidesætte afgørelser i ankesager:”

 • Svar:

  ”Beskæftigelsesankenævnets og Ankestyrelsens afgørelser er bindende for kommunen og kan ikke tilsidesættes. Kommunen har mulighed for at få en afgørelse truffet af beskæftigelsesankenævnet prøvet hos Ankestyrelsen, men nævnets afgørelse er bindende for kommunen, indtil Ankestyrelsens eventuelle ændring af nævnets afgørelse.”

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Konklusion
Konklusion?

Begrebet ”arbejdsprøvning” findes ikke længere i lovgivningen. Men anvendes fortsat i almindelig tale

Hvorfor?

Der findes ikke bedre paraplybegreb til at beskrive de mange forskellige tilbud, der kan gives for at afklare arbejdsevnen. For nævnet er det afgørende ikke begrebet, men hvilken dokumentaion, der ligger i sagen.

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Samarbejde mellem n vnet og jobcentre
Samarbejde mellem nævnetog jobcentre

 • Begge befinder sig i krydspres mellem borgeren i centrum med borgerens stigende krav til det offentlige og den praktiske hverdag med meget begrænsede økonomiske ressourcer

 • Vi ønsker at jobcentrene gør os opmærksomme:

 • Hvis I finder sager, som efter jeres opfattelse er udtryk for en svingende, ikke koordineret praksis fra nævnets side

  2) Hvis der er afgørelser I finder uforståelige

 • Mail til kommunerne med direkte mail og telefonnumre på en række chefer og medarbejdere i nævnet

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden


Samarbejde fremover og jeres nsker til os
Samarbejde fremover- og jeres ønsker til os

 • Vi har brug for det nødvendige dokumentationsgrundlag for at træffe afgørelse i sagen

 • Gerne opdelt i ressourceprofil, resultater af arbejdsprøvning og lægelige udredninger, hver for sig dateret og underskrevet med profession og navnet på den fagperson, som har udfærdiget det enkelte dokument

  Jeres ønsker til os?

Seminar den 22. marts 2012 Statsforvaltningen Hovedstaden