slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Milo š Milosavljević

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Milo š Milosavljević - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Microsoft SQL Server 2012. Milo š Milosavljević. Agenda. Verzije Više od relacionih podataka TSQL noviteti Bezbednost Upravljanje „ Always On “ poboljšanja Data Quality servisi Integration servisi. Verzije. Datacenter Workgroup Standard for Small Business.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Milo š Milosavljević' - maxima


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Microsoft SQL Server 2012

Miloš Milosavljević

agenda
Agenda
 • Verzije
 • Više od relacionihpodataka
 • TSQL noviteti
 • Bezbednost
 • Upravljanje
 • „AlwaysOn“ poboljšanja
 • Data Quality servisi
 • Integration servisi
verzije
Verzije

Datacenter

Workgroup

Standard for Small Business

Web Edition samo za hosterepreko SPLA ugovora (Services Provider License Agreement)

vi e od relacionih podataka
Više od relacionih podataka
 • Odnosi se na drugačije modele čuvanja i manipulacije podacima van tradicionalne relacione baze.
  • Dokument sadržaj, geografski podaci, mediji,…
 • Zahtevi kompanija koje se bave razvojem softvera i koje uočavaju sve veću potrebu za ovakvim podacimai njihovu primenu:
  • Zdravstvo, GIS, upravljanje dokumentima, ekspertski sistemi, razvoj na SharePoint platformi...
 • Ključne mogućnosti za razvoj kompleksnih aplikacija koje rade sa ne relacionim podacima na optimalni način.
file table
File table

CREATE DATABASE SQLServerFILETABLEDEMO

ON PRIMARY

(name=SQLServerFILETABLEDEMO_FILE,

filename='C:\Demo\SQLServerFILETABLEDEMO_Data.mdf'),

FilegroupSQLStorage contains filestream (name=SQLServerFILETABLEDEMO_FILE_FS,

filename='C:\Demo\SQLServerFILETABLEDEMO_FS')

with filestream (non_transacted_access=full,directory_name='SQLServerFT')

GO

USE SQLServerFILETABLEDEMO

GO

CREATE TABLE Dokumenti as FILETABLE

with(filetable_directory='Arhiva')

GO

SELECT *

FROM Dokumenti

GO

--Kroz fajl sistem:

\\Sr41w80\mssqlserver\SQLServerFT\Arhiva

 • Standardni fajlovi koje se skladište u SQL serveru
 • Hijerarhijska struktura direktorijuma i fajlova
 • Svaki slog u ovakvoj tabeli predstavlja jedan fajl ili direktorijum
 • Može se integrisati sa SQL Server full-text search servisom
 • Čuvaju se atributi fajlova
 • Kolone path_locatoriparent_path_locatorsluže za održavanje hijerarhije fajlova i direktorijuma
hijerarhija i pristup
Hijerarhijaipristup

\\MojServer\Dokumenta\2011godina\UgovorXY.docx

2012godina

MojServer

Dokumenta

2010godina

2011godina

Slike

UgovorXY.docx

pojednostavljeno strani enje
Pojednostavljeno straničenje

SELECT<listakolona>

FROM

<tabele>ORDER BY

<listakolona>

OFFSET <expr> ROWSFETCH NEXT <expr> ROWS ONLY

generatori sekvenci
Generatorisekvenci
 • Novi objekti u bazi podataka slični IDENTITY svojstvu
 • Odvaja generisanje sekvencijalnih brojeva od kolona i tabela
 • Implementacija kompatibilna sa ANSI standardom

INSERT dbo.Products (ID, …)

VALUES

(NEXT VALUE FOR dbo.Seq1, …)

CREATE SEQUENCE [schema_name. ] sequence_name

[ AS { <built_in_integer_type> | <user-defined_integer_type> } ]

[ START WITH <constant> ]

[ INCREMENT BY <constant> ]

[ MINVALUE <constant> | NO MINVALUE ]

[ MAXVALUE <constant> | NO MAXVALUE ]

[ CYCLE | NO CYCLE]

dodatne skalarne funkcije
Dodatneskalarnefunkcije

Novefunkcijezakonverziju za sve tipove podataka:

TRY_CONVERT(data_type[(length)], expression [,style])

Nove funkcije za konverziju string tipova podataka:

FORMAT(value, format [,culture])

PARSE(string_valueAS data_type [USING culture])

TRY_PARSE(string_valueAS data_type [,USING culture])

Ostale funkcije:

IIF(booleanexpr, true_value, false_value)

CHOOSE(index, val1, val2 [,valN])

CONCAT(val1, val2…[,valn])

nove funkcije za datum i vreme
Nove funkcije za datum i vreme
 • EOMONTH(date [, months_to_add])
 • DATEFROMPARTS(year, month, day)
 • TIMEFROMPARTS(hour, minutes, seconds, fractions, scale)
 • DATETIME2FROMPARTS(year, month, day ,hour, minutes, seconds, fractions, scale)
 • DATETIMEFROMPARTS(year, month, day, hour, minutes, seconds, miliseconds)
 • SMALLDATETIMEFROMPARTS(year, month, day, hour, minutes)
bolji na in prikaza meta podataka rezultata upita
Bolji način prikaza meta podataka rezultata upita

SET FMTONLY ONSELECT * FROM Orders

EXEC sp_describe_first_result_setN' SELECT * FROM Orders '

nove analiti ke funkcije 1 3
Nove analitičke funkcije 1/3
 • CUME_DIST (Transact-SQL)CUME_DIST () OVER (PARTITION BY Department ORDER BY Rate) AS CumeDist
 • FIRST_VALUE (Transact-SQL)FIRST_VALUE(HireDate) OVER (PARTITION BY Department ORDER BY Rate) AS FirstValue
 • LAST_VALUE (Transact-SQL)LAST_VALUE(HireDate) OVER (PARTITION BY Department ORDER BY Rate) AS LastValue
nove analiti ke funkcije 2 3
Nove analitičke funkcije2/3
 • PERCENTILE_CONT (Transact-SQL)
 • PERCENTILE_DISC (Transact-SQL)

SELECT DISTINCT Name AS DepartmentName

,PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY ph.Rate)

OVER (PARTITION BY Name) AS MedianCont

,PERCENTILE_DISC(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY ph.Rate)

OVER (PARTITION BY Name) AS MedianDisc

nove analiti ke funkcije 3 3
Nove analitičke funkcije3/3
 • LEAD (Transact-SQL)Razlikaizmeđu aktivnog i sledećeg sloga.
 • LAG (Transact-SQL)Razlikaizmeđu aktivnog i predhodnog sloga.
 • PERCENT_RANK (Transact-SQL)Računa relativnu poziciju (rank) datog sloga u odnosu na određenu grupu slogova.
be zbednost
Bezbednost
 • Sada može da se postavi defaultšema za DB Role
 • Korisnički definisane Server Role
 • Poboljšanja u kriptografiji
  • HASH funkcije– podrška za SHA2_256 i SHA2_512 algoritme
  • Povećana dužina privatnih ključeva na 4096 bitova
  • Enkripcija za Service i DB master ključ unapređena sa 3DES na AES
 • Nov termin: Contained database (CDB)
upravljanje
Upravljanje
 • Poboljšanja za TSQL debugging
 • Code Snippets
 • Activity Monitor (ponovo) kako treba
 • Distributed Replay
 • Podrška za Core Server instalaciju
  • Preko command line argumenata
  • Preko settings fajla
alwayson availability groups
AlwaysOn Availability Groups

AlwaysOn Availability Groups je nova mogućnost koja poboljšava i kombinuje database mirroring ilog shipping funkcionalnosti.

Fleksibilno

Integrisano

Efikasno

 • Multi-database failover
 • Više sekundarnih servera
   • Maksimum4 sekundardnih serv.
   • 2 sinhrona
    • 1 automatskifailover par
 • Sinhrono i asinhrono prebacivanje podataka
 • Ugrađena kompresija i enkripcija
 • Automatski i manualni failover
 • Failoverkorišćenjem virtuelnog imena
 • Wizard za konfiguraciju
 • Dashboard za praćenje
 • Poboljšana dijagnostika
 • File-stream replikacija
 • Replication publisher failover
 • Aktivni sekundarni server
 • Čitanje podataka sa sekundarnog servera
 • Backup na sekundarnom serveru
mogu b ackup na sekundarnim serverima
Mogućbackupna sekundarnim serverima

R/W akcije

 • Backup može biti rađen na bilo kojoj replici primarne baze podataka
 • Backup na primarnom serveru funkcioniše regularno
 • Log backup-ovi koji se rade na replikama formiraju jedinstveni lanac log backup-a
 • „Database Recovery Advisor“alat omogućava jednostavan restore

Backup

Backup

Backup

Sekundarni

Primarni

Sekundarni

data quality s ervi si
Data Quality servisi

Profiling Analaza podataka koja pruža uvid u njihov kvalitet na osnovu postavljenih poravila.

Monitoring

Praćenje stanja kvaliteta podataka.

Cleansing

Sređivanje podataka koji su pogrešni ili nekompletni.

Matching

Identifikacija i povezivanje unosa u okviru seta definisanih pravila.

integration servisi
Integration servisi
 • Poboljšanje korisničkog interfejsa
 • Preglednije, lakše za nove korisnike
 • Povećava produktivnost ETL developera
 • Najvažniji zahtevi
 • Undo
 • Fleksibilan redosled izvršavanja koraka
 • Podrška za parametre
 • SSIS server
slide23

Hvalanapažnji!

Milos.Milosavljevic@pks.rs