Likwidacja II fazy rozliczeń - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Likwidacja II fazy rozliczeń PowerPoint Presentation
Download Presentation
Likwidacja II fazy rozliczeń

play fullscreen
1 / 72
Likwidacja II fazy rozliczeń
177 Views
Download Presentation
maxima
Download Presentation

Likwidacja II fazy rozliczeń

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Likwidacja II fazy rozliczeń Warszawa, styczeń 2011 roku

 2. Plan prezentacji: • Nowy model rozliczania świadczeń • Zasady przekazywania danych statystycznych • Zasady przekazywania danych rozliczeniowych • Od czego zacząć przekazywanie świadczeń wykonanych w 2011 roku? • Żądanie rozliczania świadczeń • Proces naliczania i korygowania świadczeń • Obsługa rachunków • Zmiana modelu naliczania świadczeń dla umów sprzed roku 2011 • Wnioski o wcześniejsze rozliczenie

 3. Nowy model rozliczania świadczeń

 4. Cel wdrożenia: • Ujednolicenie procesu rozliczeń świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych w skali całego kraju • Wdrożenie jednoznacznych i jednolitych procedur kolejności rozliczania zrealizowanych świadczeń • Automatyzacja procesu rozliczeń z systemową kontrolą wpływu wymaganych korekt • Uproszczenie procesu usuwania świadczeń z bazy MOW NFZ po awarii bazy danych systemu świadczeniodawcy

 5. Podstawowe zasady rozliczania świadczeń w nowym modelu: • wszystkie świadczenia przekazywane do umowy dotyczące roku 2011 i lat następnych muszą być rozliczane zgodnie z nowym modelem – naliczanie świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ • wszystkie świadczenia przekazywane do umowy sprzed roku 2011 mogą być rozliczane zgodnie z dotychczasowym modelem (wskazywanie świadczeń do zapłaty przez świadczeniodawcę) lub nowym o ile świadczeniodawca jawnie za pomocą Portalu SZOI dla wybranej umowy przejdzie na nowy model • przejście na nowy model jest jednokierunkowe (nieodwracalne) • jeżeli zaistnieje potrzeba przekazania zestawu świadczeń zawierającego zarówno świadczenia wykazane w umów rozliczanych starym i nowym modelem oraz dodatkowo zaistnieje potrzeba wykazania / skorygowania świadczeń do umów funkcjonujących zgodnie ze starym modelem to przejście na nowy model dla umów sprzed roku 2011 jest obowiązkowe

 6. Podstawowe zasady rozliczania świadczeń w nowym modelu: • przekazywanie / korygowanie świadczeń dotyczących umów, dla których wybrano nowy model musi odbywać się z wykorzystaniem komunikatu pierwszej fazy w wersji większej lub równej 5;2.0, natomiast dla świadczeń zrealizowanych w ramach umów ze starym modelem w wersji mniejszej bądź równej 5;1.5 • w nowym modelu naliczania będą automatycznie korygowane świadczenia rozliczone w następujących przypadkach • Negatywny wynik weryfikacji • Skorygowanie • Zmniejszenie limitu umowy • Zaburzenie kolejności sprawozdawania świadczeń komunikatem I fazy • w nowym modelu w przypadku niedostarczenia korekt do wygenerowanych szablonów korygujących system zgodnie z wymogami NFZ uniemożliwi wczytanie wersji elektronicznej rachunku do tej samej umowy

 7. Zasady przekazywania danych statystycznych

 8. Zmiany dotyczące obsługi komunikatu I fazy Od wersji 2.0 komunikatu SWIAD: • Umożliwiono przesłanie usunięcia epizodu / kontaktu bez konieczności wcześniejszego jawnego wystornowania produktów rozliczonych • Usunięcie wykonywane jest w systemie po otrzymaniu zestawu świadczeń / świadczenia w wyższej wersji statystycznej zawierającej atrybut @usun z wartością „T” • Przesłanie żądania usunięcia zestawu świadczeń / świadczeń wymaga aby umowy, do których odwołują się nieskorygowane pozycje rozliczeniowe powiązane z usuwanym zestawem świadczeń / świadczeniem zostały przełączone na nowy model rozliczania • Po usunięciu zestawu świadczeń / świadczenia - danych nie można ponownie przekazać w ramach tego samego zestawu z wyższą wersją.

 9. Zmiany dotyczące obsługi komunikatu I fazy Od wersji 2.0 komunikatu SWIAD: • Każdy import komunikatu SWIAD zakończony jest generacją i udostępnieniem komunikatu P_SWI • Raport zwrotny (P_SWI) będzie zawierał informację o wszystkich przekaza-nych zestawach świadczeń • W przypadku wystąpienia błędów walidacji zestaw oznaczony zostanie komunikatem błędu walidacji (na poziomie importu) • W przypadku niewystąpienia błędów walidacji zestaw oznaczony zostanie komunikatem braku wykonania weryfikacji danych statystycznych. Pozycje rozliczeniowe o takim statusie nie mogą być jeszcze na tym etapie rozliczane. • W komunikacie zwrotnym nie będą uwzględniane dane statystyczne, dla których została przekazana nowsza wersja statystyczna.

 10. Zmiany dotyczące obsługi komunikatu I fazy- wpływ zmiany formatu na weryfikację świadczeń Wprowadzenie modelu naliczania świadczeń przez płatnika nie ma wpływu na zasady weryfikacji i analizy danych statystycznych.

 11. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych

 12. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych • Od roku 2011 obowiązuje model naliczania świadczeń do zapłaty przez OW NFZ • Świadczeniodawca sprawozdaje wykonane świadczenia komunikatem I fazy • Dane statystyczne importowane są do systemu MOW NFZ • W czasie importu wykonywana jest walidacja danych statystycznych: • W przypadku wystąpienia błędu walidacji zestaw świadczeń oznaczany jest błędem i nie jest importowany do systemu • W przypadku pozytywnego zakończenia walidacji zestaw świadczeń importowany jest do systemu i dla zestawu przypisywany jest status poprawnego zaimportowania zestawu świadczeń • Dla każdego importowanego komunikatu statystycznego generowany jest komunikat zwrotny dla świadczeniodawcy: • Komunikat zwrotny zawiera dla każdego zestawu świadczeń informacje o błędach importu lub potwierdzenie wczytania zestawu świadczeń do systemu • Wszystkie zaimportowane zestawy świadczeń podlegają weryfikacji

 13. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych • Po zakończeniu procesu weryfikacji i analizy danych statystycznych OW NFZ udostępnia świadczeniodawcy komunikat zwrotny do komunikatu statystycznego: • Komunikat zwrotny zawiera dla każdego produktu rozliczeniowego informację o wyniku weryfikacji: pozytywny (pozycja może być rozliczona) lub negatywny (pozycja nie może być rozliczona) • Świadczeniodawca zleca wykonanie naliczenia świadczeń do zapłaty: • W momencie przełączenia się na nowy model lub przed wykonaniem pierwszego naliczenia w roku 2011, świadczeniodawca zobligowany jest do wskazania sposobu przypisania świadczeń do szablonu: • Generowanie szablonu z dokładnością do punktu umowy, gdzie każdy punkt umowy rozliczany będzie osobnym rachunkiem (wykorzystywane w przypadku jednostek o rozproszonej strukturze organizacyjnej) • Generowanie zbiorczego szablonu w ramach całej umowy. Sposób przypisania świadczeń do szablonu będzie mógł być zmieniony przez świadczeniodawcę. Zmiana będzie obowiązywała dla kolejnego naliczenia. • Żądanie naliczenia wykonane będzie: • dla wybranej umowy • dla wskazanego miesiąca naliczenia • wg schematu rozliczeniowego z umowy • wg wybranego sposobu przypisania świadczeń do szablonu • wg obowiązujących parametrów pobierania świadczeń do naliczania

 14. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych • Naliczenie świadczeń do zapłaty wykonane zostanie na serwerze MOW NFZ do wysokości limitu w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem: • limitu dla punktu umowy lub grupy rozliczeniowej • parametrów procesu naliczania i korygowania świadczeń • kolejności pobierania świadczeń do zapłaty • Dla każdego żądania naliczenia udostępniony zostanie komunikat zwrotny: • Komunikat zwrotny zawiera szablony rachunków i/lub szablony korekt • Świadczeniodawca na podstawie wygenerowanego szablonu przygotowuje rachunki i/lub korekty. • Dokument rachunku importowany jest do systemu MOW NFZ. • W czasie importu dokonywane są podstawowe sprawdzenia poprawności przygotowania rachunku. • Negatywny wynik sprawdzenia powoduje odrzucenie importu dokumentu • Pozytywny wynik sprawdzenia powoduje zaimportowanie rachunku ze statusem: wprowadzony. • W zależności od włączonych parametrów systemu, zakończony powodzeniem import rachunku spowoduje wywołanie procesu korygowania naliczeń (naliczenie nie jest zlecane w przypadku importu dokumentów korygujących).

 15. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych- obieg dokumentów w systemie dla lat 2007-2010 Korekta danych / Ponowna generacja komunikatu Przesłanie komunikatu statystycznego Sprawdzenie zgodności z formatem Walidacja zestawów świadczeń Informacja o przekazaniu niepoprawnie zbudowanego komunikatu Błędy walidacji tzw. błędy importu Weryfikacja świadczeń Błędy walidacji i weryfikacji Import komunikatu zwrotnego Przesłanie komunikatu rozliczeniowego Sprawdzenie zgodności z formatem Weryfikacja komunikatu rozliczeniowego System informatyczny OW NFZ Aplikacja świadczeniodawcy Portal świadczeniodawcy Informacja o przekazaniu niepoprawnie zbudowanego komunikatu Generacja szablonów rachunków Błędy weryfikacji II fazy Import komunikatu zwrotnego II fazy Przesłanie rachunku Sprawdzenie zgodności z formatem Kontrola rachunku

 16. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych- obieg dokumentów w systemie po likwidacji II fazy Korekta danych / Ponowna generacja komunikatu Przesłanie komunikatu statystycznego Sprawdzenie zgodności z formatem Walidacja zestawów świadczeń Informacja o przekazaniu niepoprawnie zbudowanego komunikatu Weryfikacja świadczeń Błędy walidacji tzw. błędy importu + potwierdzenia przesłania Błędy weryfikacji Import komunikatu zwrotnego Przesłanie żądania naliczenia Wykonanie naliczenia zgodnie z procedurą System informatyczny OW NFZ Aplikacja świadczeniodawcy Portal świadczeniodawcy Generacja szablonów rachunków Szablony rachunków refundacyjnych wynikające z naliczenia Import komunikatu zwrotnego Przesłanie rachunku Sprawdzenie zgodności z formatem Walidacje rachunku

 17. Zasady przekazywania danych rozliczeniowych- korekta danych z lat ubiegłych (przed 2011) • Dla lat minionych (przed 2011) domyślnie obowiązuje dotychczasowy model wskazywania świadczeń do zapłaty (przekazanie komunikatu rozliczeniowego przez świadczeniodawcę); • Korekta danych rozliczeniowych jest możliwa: • wg dotychczasowego modelu rozliczania świadczeń • wg nowego modelu rozliczania świadczeń: • wymagana zmiana modelu rozliczania świadczeń przez świadczeniodawcę (operacja nieodwracalna). Warunki wykonania zmiany modelu: • Warunek 1: wszystkie przekazane do umowy raporty rozliczeniowe zostały zaimportowane i zweryfikowane; • Warunek 2: dla danej umowy nie istnieją aktywne szablony bez rachunku lub aktywne szablony z rachunkiem o statusie innym niż zatwierdzony. • wybór nowego modelu naliczania danych do rozliczenia spowoduje (dla umowy): • Zablokowanie funkcjonalności przekazywania komunikatów rozliczeniowych przez świadczeniodawcę (Portal SZOI); • Zablokowanie funkcjonalności usuwania szablonów do raportów II fazy (Portal SZOI).

 18. Zasady przekazywania danych statystycznych i rozliczeniowych- szczegóły techniczne • W jednym zestawie świadczeń winien występować tylko jeden model rozliczenia/korygowania danych: • Zestaw świadczeń odwołujący się do umów oznaczonych różnymi modelami naliczania nie zostanie zaimportowany, • Odrzucony zestaw świadczeń zostanie opisany błędem walidacji informującym o konieczności zmiany modelu rozliczania świadczeń, • Przejście na nowy model rozliczania danych wykonane jest świadomie i jawnieprzez świadczeniodawcę. • Świadczeniodawca decyduje o: • Modelu rozliczania/korygowania danych dla umów z lat ubiegłych (< 2011) – operacja jednokierunkowa (nieodwracalna) • Sposobie przypisania świadczeń do szablonu rozliczeniowego: • Generowanie szablonów z dokładnością do punktu umowy, • Generowanie szablonów w ramach umowy.

 19. Od czego zacząć przekazywanie świadczeń wykonanych w 2011 roku?

 20. Uprawnienia operatorów do pracy w Portalu SZOI W Portalu SZOI dodane zostały nowe funkcje które wymagają nadania odpowiednich uprawnień. Brak uprawnień do wykonania poszczególnych czynności spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu. Zmiana uprawnień operatora świadczeniodawcy wykonywana jest w Portalu SZOI po wybraniu menu: Administracja – Operatorzy.

 21. Uprawnienia operatorów do pracy w Portalu SZOI Dodawanie uprawnień dla operatorów Portalu SZOI wykonuje się po wybraniu menu: Administrator – Operatorzy.

 22. Uprawnienia operatorów do pracy w Portalu SZOI Na liście operatorów należy wyszukać pracownika, który ma posiadać dodatkowe uprawnienia, a następnie wybrać opcję uprawnienia.

 23. Uprawnienia operatorów do pracy w Portalu SZOI • 3 Nowe uprawnienia: • Zmiana modelu • Żądania rozliczenia • Obsługa wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie • Po wyświetleniu okna Edycji uprawnień dla wybranego pracownika należy odszukać, a następnie zaznaczyć uprawnienia, które mają zostać dodane. • Zmiany należy zatwierdzić.

 24. Uprawnienia operatorów do pracy w Portalu SZOI • Nowe uprawnienia: • zmiana modelu rozliczenia • umożliwia jednokierunkową zmianę modelu rozliczania z obecnego (wskazywanie świadczeń do zapłaty przez świadczeniodawcę) na nowy (naliczanie świadczeń po stronie NFZ), • żądania rozliczenia • umożliwia dodanie żądania rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, • obsługa wniosków o zgodę na wcześniejsze rozliczenie • umożliwia dodanie, przeglądanie, edycję, zatwierdzenie oraz wydruk wniosku o zgodę na wcześniejsze rozliczenie świadczeń.

 25. Wybór schematu generacji szablonu rachunku Każdy świadczeniodawca, przed wykonaniem pierwszego przesłania komunikatu statystycznego do umowy rozliczanej wg nowego modelu naliczania świadczeń przez płatnika, musi wybrać schemat generacji szablonu rachunku. • wybór schematu generacji szablonu wykonywany jest przez świadczeniodawcę w Portalu SZOI; • informacja o wybranym schemacie jest automatycznie przekazywana do OW NFZ i wykorzystywana w trakcie generacji szablonów rachunków. Schemat generacji szablonu wybierany jest dla wskazanej umowy. Zmiana schematu może być wielokrotna.

 26. Wybór schematu generacji szablonu rachunku • Na liście umów, dla każdej umowy dodana została opcja: model rozliczeń. Wybór opcji umożliwia: • zmianę schematu generacji szablonu rachunku; • zmianę modelu rozliczania umowy (w przypadku umów sprzed 2011 roku)

 27. Wybór schematu generacji szablonu rachunku • Wybór schematu generacji szablonu rachunku wykonywany jest przez wskazanie odpowiedniej opcji: • generowanie zbiorczego szablonu w ramach całej umowy – spowoduje ujęcie w jednym szablonie rachunku wszystkich świadczeń wykonanych w ramach umowy • (z uwzględnieniem podziału wynikającego z typu ubezpieczenia pacjenta); • generowanie szablonów z dokładnością do punktu umowy – spowoduje wygenerowanie minimalnej ilości szablonów odpowiadającej liczbie punktów umowy.

 28. Wybór schematu generacji szablonu rachunku Informacja o obowiązującym schemacie generacji szablonu nie jest wyświetlana na liście umów jednak można ją przeglądać (i modyfikować) przez wybór opcji model rozliczeń.

 29. Żądanie rozliczenia świadczeń

 30. Żądanie rozliczenia świadczeń Miejsce wygenerowania żądania rozliczenia: • Portal SZOI – żądanie rozliczenia świadczeń przez świadczeniodawcę po otrzymaniu komunikatów zwrotnych do raportów statystycznych zawierających informację o pozytywnej weryfikacji świadczeń; • Importu rachunku– automatyczne uruchomienie procedury korygowania; • Zatwierdzenie rachunku, dla którego wystąpiły negatywne wyniki sprawdzeń dodatkowych: – istnieją pozycje wystornowane (usunięte) ujęte w rachunku i nieuwzględnione w szablonie korekty; – istnieją pozycje skorygowane ujęte w rachunku i nieuwzględnione w szablonie korekty;

 31. Żądanie rozliczenia świadczeń przez świadczeniodawcę • Żądanie rozliczenia świadczeń generowane jest przez świadczeniodawcę po otrzymaniu komunikatów zwrotnych do raportów statystycznych; • Żądanie rozliczenia świadczeń generowane jest w Portalu SZOI; • Żądanie rozliczenia automatycznie przekazywane jest do MOW NFZ a następnie przetwarzane; • Po zakończeniu weryfikacji system automatycznie udostępnia świadczeniodawcy raport zwrotny zawierający szablony rachunku/korekt.

 32. Żądanie rozliczenia świadczeń Generację żądania rozliczenia świadczeń wykonuje się w Portalu SZOI w części: Sprawozdawczość – Żądanie rozliczenia.

 33. Żądanie rozliczenia świadczeń W celu zlecenia żądania rozliczenia świadczeń wykonanych do załącznika rzeczowo-finansowego z nowym modelem rozliczania danych należy skorzystać z opcji Dodaj żądanie rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Czynność spowoduje wyświetlenie okna Dodawanie rozliczenia świadczeń.

 34. Żądanie rozliczenia świadczeń Żądanie rozliczenia generowane jest dla wskazanego roku rozliczeniowego oraz wskazanej z listy umowy.

 35. Żądanie rozliczenia świadczeń W drugim kroku konieczne jest wskazanie miesiąca naliczania, za który mają zostać wygenerowane dane do rozliczenia. Jeśli świadczeniodawca nie wskazał wcześniej sposobu generowania szablonu rachunku (na poziomie listy umów) to musi wykonać tą czynność w trakcie wykonywania pierwszego żądania rozliczenia. Przy kolejnych generacjach żądań, część dotycząca wyboru sposobu generacji nie będzie wyświetlana.

 36. Żądanie rozliczenia świadczeń Po wybraniu opcji Dalej wyświetlone zostanie okno trzeciego kroku dodawania żądania rozliczenia. Okno zawiera podsumowanie wprowadzonych danych. Wybór opcji Zatwierdź spowoduje zapisanie żądania rozliczenia na liście i automatyczne przekazanie go do MOW NFZ. Status żądania: wysłane.

 37. Żądanie rozliczenia świadczeń Zweryfikowane w MOW NFZ żądania rozliczenia w Portalu SZOI zostaną oznaczone statusem zakończone przetwarzanie. Dla takich pozycji listy udostępniona zostanie opcja raporty zwrotne umożliwiająca pobranie plików raportów zwrotnych wraz z szablonami rachunków / korekt rachunków (przeznaczonych do zaimportowania do aplikacji rozliczeniowej świadczeniodawcy) oraz przeglądanie wygenerowanych szablonów.

 38. Żądanie rozliczenia świadczeń

 39. Żądanie rozliczenia świadczeń Listę wszystkich wygenerowanych szablonów do załącznika rzeczowo-fiansowego świadczeniodawca może przeglądać z poziomu Listy umów w Portalu SZOI. Informacje te dostępne są po wybraniu opcji szablony rachunków.

 40. Proces naliczania i korygowania świadczeń

 41. Sposoby generowania żądań rozliczenia • Żądanie uruchamiane przez świadczeniodawcę z poziomu Portalu • Dla wskazanej umowy • Dla wskazanego miesiąca naliczania • Miesiąc naliczania nie może być mniejszy niż maksymalny miesiąc naliczaniaz jakim przetworzono żądania naliczenia dla bieżącego okresu rozliczeniowego; • Nie jest możliwe podanie miesiąca naliczenia późniejszego niż bieżący a podanie jako miesiąca naliczenia - miesiąca bieżącego jest możliwe wyłącznie wtedy gdy bieżący dzień jest ostatnim dniem miesiąca lub późniejszym dniem niż 13 dzień miesiąca i jednocześnie świadczeniodawca uzyskał zgodę na wcześniejsze rozliczanie dla podanego miesiąca; • W danym miesiącu można wielokrotnie wygenerować żądanie naliczenia świadczeń do rozliczenia. • Żądanie generowane przez MOW NFZ w ramach procesu importu rachunku oraz w ramach procesu zatwierdzania rachunku • Dotyczy procesu korygowania rozliczeń

 42. Kolejkowanie żądań rozliczenia Zlecenia żądania rozliczenia podlegają kolejkowaniu. Żądania wygenerowane po imporcie rachunku i po zatwierdzeniu rachunku przetwarzane są przed żądaniami wygenerowanymi przez świadczeniodawcę. W systemie może w danej chwili istnieć jedno nieprzetworzone żądanie rozliczenia świadczeń do danej umowy wygenerowane przez świadczeniodawcę.

 43. Proces naliczania i korygowania świadczeń Przetworzenie żądania wykonywane jest w dwóch blokach • Blok korygowania (dotyczy pozycji rozliczonych) • jeśli istnieją świadczenia zweryfikowane negatywnie zostaną oznaczone do szablonu korekty; • jeśli istnieją świadczenia skorygowane komunikatem I fazy zostaną oznaczone do szablonu korekty; • jeżeli limit umowy jest mniejszy niż wykorzystany limit, rozliczone pozycje zostaną oznaczone do szablonu korekty; • jeżeli wystąpi zaburzenie kolejności, rozliczone o mniejszym priorytecie pozycje zostaną oznaczone do szablonu korekty w celu umożliwienia rozliczenia pozycji o wyższym priorytecie

 44. Proces naliczania i korygowania świadczeń 2. Blok naliczania dotyczy pozycji, które: • nie zostały skorygowane komunikatem I fazy • nie zostały ujęte w żadnym szablonie • zostały zweryfikowane pozytywnie • liczba jednostek możliwych do rozliczenia jest większa od zera.

 45. Proces naliczania i korygowania świadczeń Obliczanie limitu: • pomniejszenie limitu następuje już w momencie wskazania świadczeń do rozliczenia; • uwolnienie limitu następuje dopiero w momencie zatwierdzenia rachunku korygującego; • limit do wykorzystania z planu umowy (limit efektywny) to suma limitów z kolejnych miesięcy licząc od pierwszego miesiąca okresu rozlicze-niowego do miesiąca naliczenia; • miesiąc naliczania nie może być większy niż miesiąc bieżący i mniejszy niż miesiąc wynikający z ostatnio przetworzonego miesiąca naliczenia; • limit wyznaczany jest zgodnie z okresem rozliczeniowym i nie jest automatycznie przenoszony na kolejny okres rozliczeniowy.

 46. Proces naliczania i korygowania świadczeń- wyznaczanie kolejności pobierania świadczeń Według jakich zasad następuje kwalifikacja świadczeń do naliczenia w ramach danego priorytetu? • Świadczenia z bieżącego miesiąca narastająco po dacie końca produktu. • Świadczenia z miesięcy poprzednich, zaczynając od pierwszego okresu sprawozdawczego w ramach okresu rozliczeniowego, narastająco po dacie końca produktu. • W ramach tej samej daty: świadczenia sortowane wg wartości świadczenia. • W przypadku, gdy świadczenie nie mieści się w limicie to do naliczania pobierane jest kolejne świadczenie.

 47. Proces naliczania i korygowania świadczeń- wyznaczanie kolejności pobierania świadczeń Według jakich zasad następuje kwalifikacja świadczeń do korekty? • Świadczenia z grupy o najniższym priorytecie; • W ramach priorytetu: malejąco wg daty końca wykonania produktu (najpierw świadczenia z bieżącego miesiąca)

 48. Obsługa rachunków

 49. Obsługa rachunków- walidacje wykonywane w trakcie importu / dodania rachunku • Dla dokumentów rachunku utworzonych na podstawie szablonu • Czy do szablonów korekt istnieją faktury korygujące? Sprawdzane są pozostałe rachunki do tej samej umowy co rachunek importowany. W przypadku, gdy istnieją aktywne szablony korekt, z których świadczeniodawca nie przekazał do MOW NFZ rachunków korygujących – import rachunku jest przerywany. SI NFZ rachunki (SPR / ZAT) Import rachunku R3 Rachunek R1 Rachunek R2 Szablon korekty R1 Szablon korekty R2 aktywne szablony korekt rachunków zaimportowane lub dodane na podstawie szablonu korekty rachunków Korekta rachunku R1 Korekta rachunku R2

 50. Obsługa rachunków - walidacje wykonywane w trakcie importu / dodania rachunku • Pozostałe walidacje wykonywane w trakcie importu / dodania rachunku: • Czy rachunek jest zgodny z szablonem rachunku? • Czy nie istnieje rachunek o tym samym numerze od tego samego świadczeniodawcy w tym samym roku lub do tej samej umowy? • Czy cena w pozycji ilościowej jest równa z ceną w planie umowy ? W przypadku, gdy wynik walidacji dla dowolnego z w/w sprawdzeń będzie negatywny rachunek nie zostanie zaimportowany. W przypadku, gdy wynik walidacji będzie pozytywny dla wszystkich z w/w sprawdzeń rachunek zostanie zaimportowany i oznaczony statusem wprowadzony.