slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prawo gospodarcze Pojęcie i źródła prawa gospodarczego polskiego i unijnego prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prawo gospodarcze Pojęcie i źródła prawa gospodarczego polskiego i unijnego prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Prawo gospodarcze Pojęcie i źródła prawa gospodarczego polskiego i unijnego prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

Prawo gospodarcze Pojęcie i źródła prawa gospodarczego polskiego i unijnego prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Cel zajęć.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prawo gospodarcze Pojęcie i źródła prawa gospodarczego polskiego i unijnego prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander' - maverick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prawo gospodarcze

Pojęcie i źródła

prawa gospodarczego

polskiego i unijnego

prof. Wiesław Czyżowicz &

dr Aleksander Werner

Katedra Prawa Administracyjnego

i Finansowego Przedsiębiorstw

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

cel zaj

Cel zajęć

Przedstawienie podstawowych informacji o wybranych elementach prawa gospodarczego

Doprowadzenie do zrozumienia przez słuchaczy roli regulacji prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynku Unii Europejskiej

Nauczenie możliwości wykorzystywania wiedzy o preferencjach zawartych w prawie gospodarczym do tworzenia wartości firmy i kształtowania jej przewag na konkurencyjnym rynku

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

cel zaj c d

Cel zajęćc.d.

Wskazanie na podstawowe prawne zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa zgodnie z unijnymi i polskimi regulacjami prawnymi

Podkreślenie znaczenia bezpieczeństwa prawnego w prowadzeniu działalności

biznesowej przez przedsiębiorców działających w Polsce

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

metoda zaj

Metoda zajęć

Wykład problemowy z elementami

egzegezy tekstów wybranych aktów prawnych;

Przedstawienie wybranych casusów i ich omówienie ich znaczenia dla skutecznego i bezpiecznego prawnie prawnie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

tematyka zaj

Tematyka zajęć

Geneza i podstawowe pojęcia unijnego i polskiego prawa gospodarczego

Źródła, zasady oraz funkcje unijnego i polskiego prawa gospodarczego

Klasyfikacje prawa gospodarczego , zasady i przedmiot regulacji publicznego i prywatnego prawa gospodarczego

Pojęcie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca w świetle europejskiego prawa gospodarczego

Europejskie prawo przedsiębiorczości a swoboda działalności gospodarczej

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie gospodarczym (rejestracja przedsiębiorców, firma, rozstrzyganie sporów, upadłość, postępowanie naprawcze)

Spółki i ich rodzaje

Wybrane Umowy w obrocie gospodarczym

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

zaliczenie zaj

Zaliczenie zajęć

Egzamin testowy

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

literatura podstawowa

Literatura podstawowa

1/ Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw.Praca zbiorowa pod red. nauk. prof. dr hab. Karola SOBCZAKA. Warszawa, wyd. Difin 2002;

2/ Cezary KOSIKOWSKI:Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa, wyd. LexisNexis, 2005;

3/ Aleksander Cieśliński: Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa, wyd. C.H. Beck 2003

4/ Tadeusz Szymanek, Dariusz Czajka: Prawo Gospodarcze.Podręcznik Akademicki, Warszawa,wyd. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, 2005

5/Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004,nr 173, poz.1807

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

literatura uzupe niaj ca

Literatura uzupełniająca

1/ Teresa Mróz, Mirosław Stec: Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa, wyd.C.H.Beck 2005,

2/ Publiczne prawo gospodarcze.Zagadnienia ustrojowe, materialnoprawne i proceduralne. Struktura wykładu oraz materiały źródłowe, Poznań , Wydawnictwo Poznańskie 2006.

3/ Manfred A.Dauses: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa, wyd.C.H.Beck 1999

4/ http://www.sejm.gov.pl (akty prawne od 1919roku)

5/ http://europa.eu

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

prawo gospodarcze poj cie

Prawo gospodarcze - pojęcie

nie jest wyodrębnione w systemie prawa jako samodzielna gałąź prawa,

jednak definicyjnie jest to:

ogół norm prawnych, dotyczących funkcjonowania gospodarki narodowej oraz stosunków gospodarczych między osobami fizycznymi i prawnymi jako jej podmiotami

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

prawo gospodarcze klasyfikacja

Prawo gospodarcze -klasyfikacja

Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

prawo gospodarcze publiczne
Prawo gospodarcze publiczne

ogół norm prawnych regulujących interwencję państwa i jego organów oraz aparatu w sferę gospodarczą

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

prawo gospodarcze prywatne
Prawo gospodarcze prywatne

regulacja wzajemnych stosunków prawnych o charakterze majątkowym i niemajątkowym między osobami fizycznymi i osobami prawnymi na zasadzie formalnej równości stron

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

systematyka
Systematyka

Przepisy prawa gospodarczego można odnaleźć w ramach prawa:

 • konstytucyjnego (np. gwarancje dotyczące wolności gospodarczej)
 • międzynarodowego (umowy międzynarodowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej - np. liberalizacji handlu)
 • administracyjnego (liczne regulacje dotyczące zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz władczej ingerencji administracji w tę działalność),
 • karnego (zwłaszcza prawo karne skarbowe)
 • pracy
 • finansowego
 • cywilnego
 • handlowego
 • celnego
 • podatkowego
 • innych przepisach szczególnych (np. fitosanitarne czy weterynaryjne, etc.)

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide14

Źródła prawa gospodarczego - regulacje krajowe

konstytucja,

ustawy,

umowy międzynarodowe,

rozporządzenia,

akty prawa miejscowego

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Regulacje prawne e-biznesu

prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide15

Konstytucja RP

Rozdz. II Źródła prawa, Art. 87, pkt 1

1/ Konstytucja RP;

2/ Ustawy;

3/ Ratyfikowane umowy międzynarodowe;

4/ Rozporządzenia

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide16

Ratyfikowane umowy międzynarodowe

§3 Art. 91 Konstytucji RP

...ratyfikowania umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide17

Źródła wspólnotowego prawa

Między nimi istnieją relacje zbliżone do istniejącego w obrębie stosunku prawa konstytucyjnego do prawa zawartego w ustawach zwykłych oraz normach wykonawczych

prawo pierwotne

prawo wtórne

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide18

Prawo pierwotne

Trzy kategorie źródeł

 • traktaty założycielskie
 • zasady prawne
 • prawo zwyczajowe

System jest nadrzędny wobec prawa wtórnego, które nie może być sprzeczne z prawem pierwotnym

Do prawa pierwotnego nie są zaliczane umowy międzynarodowe zawierane przez WE (art. 300 TWE). Zgodnie z orzecznictwem ETS, stanowią poziom pośredni między prawem pierwotnym a prawem wtórnym.

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide19

Traktaty założycielskie

 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - przestał obowiązywać 23 lipca 2002 r.
 • Późniejsze traktaty: Jednolity Dokument Europejski z 28 lutego 1986 r., Traktat o Unii Europejskiej (Maastricht 1992), Traktat amsterdamski (1997 r.), Traktat z Nicei (2001 r.), Traktaty akcesyjne (2004)

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide20

Obowiązywanie prawa pierwotnego

 • prawo pierwotne obowiązuje wprost państwa członkowskie, a także daje bezpośrednie prawa podmiotom gospodarki rynkowej
 • czynnik bezpośredniego działania ma miejsce, jeżeli norma nie wymaga zastosowania środków konkretyzujących i jest dostatecznie jasne (selfexecuting), zaś tworząc prawa podmiotowe nie narusza praw podmiotów trzecich.

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide21

Źródła wspólnotowego prawa

Pierwotne źródła prawa unijnego, to traktaty tworzące EWWS, Euratom i EWG oraz inne podobne akty, w tym Traktat Akcesyjny na mocy którego, m.in..,Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide22

Prawo wtórne

 • Podstawą wydawania tych aktów są traktaty lub upoważnienia do wydawania przepisów wykonawczych przez Komisję
 • art. 249 TWE upoważnia do wydawania aktów prawa wtórnego
 • Mają one pierwszeństwo przed prawem krajowym i są obowiązujące dla państw członkowskich
 • Muszą również zostać wprowadzone w życie w wyznaczonych terminach

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide23

Prawo wtórne

Rozporządzenia

 • mają zastosowanie ogólne. Są we wszystkich częściach wiążące i obowiązuje bezpośrednio w każdym państwie członkowskim
 • zbliżone są w ich kondycji prawnej do ustaw jako źródła prawa krajowego
 • podstawą do ich wydawania jest art. 249 [189] TWE
 • nie muszą być one w żaden sposób inkorporowane do krajowego systemu prawa
 • pierwszeństwo norm zawartych w rozporządzeniach przed normami prawa krajowego ― prawo krajowe nie ma zastosowania, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem europejskim

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide24

Źródła wspólnotowego prawa

Akty wtórnego prawa wspólnotowego

Rozporządzenia

Zgodnie z art. 249 akapit 2 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską

"Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich."

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide25

Prawo wtórne

Dyrektywy

 • wiążą odnośnie do zamierzonego celu w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, do którego jest skierowana, zostawiając jednak władzom krajowym wybór formy i środków
 • zasadniczym ich celem jest harmonizacja, koordynacja oraz konwergencja prawodawstwa państw członkowskich
 • do ich realizacji przewidziany jest jedynie odpowiedni termin, a w razie jego niedotrzymania istnieją możliwości bezpośredniego powołania się na nią przez podmioty prawa
 • nie obowiązują, poza wyjątkami, podmiotów krajowych wprost
 • daje się zaobserwować praktyka, że pewna część dyrektyw sformułowana jest w sposób tak szczegółowy, że właściwie nie pozostawia się miejsca na inicjatywę organów państw członkowskich

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide26

Prawo wtórne

Decyzje

 • obowiązują we wszystkich częściach jedynie dla tych podmiotów, które określone są w ich treści
 • ich adresatem może być zarówno państwo członkowskie, jak i osoba prawna lub fizyczna

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide27

Prawo wtórne

Zalecenia i opinie

 • akty nie obowiązujące
 • pomiędzy zaleceniami i opiniami różnica nie jest zbyt ostra
 • pierwsze pochodzą głównie z inicjatywy wydających je organów, drugie są powodowane wnioskami innych organów WE lub też państw członkowskich UE
 • zalecenia i opinie są najczęściej adresowane do państw członkowskich
 • mogą być jednakże kierowane do podmiotów prywatnych

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide28

Pytania?

Uwagi?

Postulaty i propozycje !!!

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide29

Dziękuję

za

uwagę

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner

slide30

K O N T A K T

prof. Wiesław Czyżowicz: wesczyz@sgh.waw.pl

http://akson.sgh.waw.pl/~wczyzo

www.sgh.waw.pl/katedry/kpaifp

dr Aleksander Werner: awerne@sgh.waw.pl; www.sgh.waw.pl/katedry/kpaifp

konsultacje: poniedziałek 1530 – 1630

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Budynek S, ul. Batorego 8, s. 8

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner

Prawo gospodarcze

prof. Wiesław Czyżowicz , dr Aleksander Werner