Har utseende en betydning en introduksjon
Download
1 / 42

Har utseende en betydning ? En introduksjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Har utseende en betydning ? En introduksjon. Mål for modul 1:. Å bli klar over: Hvordan utseendet påvirker våre vurderinger av hverandre Hyppighet og konsekvenser av bekymringer knyttet til utseendet. Tror du utseendet har en betydning i forbindelse med yrkesutdanning?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Har utseende en betydning ? En introduksjon' - mave


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Har utseende en betydning en introduksjon

Harutseende en betydning?En introduksjon


M l for modul 1
Mål for modul 1:

Å bliklar over:

 • Hvordanutseendetpåvirkervårevurderingeravhverandre

 • Hyppighetogkonsekvenseravbekymringerknyttettilutseendet


Har utseende en betydning en introduksjon


Har utseende en betydning en introduksjon

 • yrkesutdanning?Utseende’er et emne vi alleforbindernoe med

 • Selv om deteravstørrebetydning for noenenn for andre, har vi alle et utseende – vi kanikkevelge å skrudetavellerpå.

 • Med mindre du har en identisktvilling, såhar vi alle et uniktutseende


Har utseende en betydning en introduksjon

Utseendet er viktig i en rekke hverdagslige aktiviteter, som for eksempel:

 • Hvordan vi gjenkjennerossselvogandre

 • Førsteinntrykket vi får av andre mennesker, og det inntrykket de får av oss:

  • På et jobbintervju

  • På en date

  • Førsteskoledag


Har utseende en betydning en introduksjon

3. Hvordan vi presenterer oss selv for eksempel: for verden, for eksempel:

 • Bilder vi legger ut av oss selv på Facebook eller andre sosiale medier og websider

 • Hvordan vi kler oss

 • Vår kroppsholdning (for eksempel om vi står rak i ryggen eller om vi er lut i ryggen)

 • Vårt ansiktsuttrykk og kroppsspråk (for eksempel om vi smiler eller unngår øyekontakt med andre mennesker.)


Har utseende en betydning en introduksjon
Førsteinntrykket for eksempel: teller:Når vi møternoen for første gang, tar vi inn myeinformasjon om hvordan de serut.

For eksempel:- kjønn- alder- kroppsstørrelse- hudfarge- høyde- hårstil- synligearr- tatoveringer


Har utseende en betydning en introduksjon

Vi for eksempel:brukerofte den visuelleinformasjon vi fårtil å gjørevurderingeravmenneskene vi møter,

…gjernevedhjelpavstereotyper.

Noen ganger erdissevurderingeneriktige

ofteer de ufullstendigeellerfeilaktige

vi måselvsagt se forbidetfysiskeutseendethvis vi vilvitehvordan en person virkeliger


Har utseende en betydning en introduksjon

Eksempel for eksempel::

 • Da Susan Boyle var med på TV-programmet «Britain Got Talent", dømtepublikumhenneutfrahennesutseende. Pågrunnlagavførsteinntrykket, gikk de utifra at hunikkevilleværeflinktil å synge.

 • Se påvideoenog se hvordanpublikumreagerer. Hvordanreagerte du når du førstsåhenne?

 • http://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWykHar utseende en betydning en introduksjon

Når på seks uker. vi forsøker å styrehvordan vi bliroppfattetavandre, kallesdetteselvpresentasjon.


Har utseende en betydning en introduksjon

Akkurat på seks uker.som vi bedømmerandremenneskerpåbakgrunnavderesutseende, gjør de ogsåvurderingeravossutfrahvordan vi serut.

Diskusjonsspørsmål:

 • Hvordantror du andremenneskeroppfatterdegnår de møterdeg for første gang?

 • Hvilkenselvpresentasjons-meetode, om noen, bruker du?


Har utseende en betydning en introduksjon

Interesse på seks uker. for utseendeerikkenyttellerspesifikt for en bestemtkultur

Gjennomhistorienfinnesdet mange eksemplerpå at menneskersomharværtfascinertavutseende

- forsøker å forandrepåutseende,

- forsøker å påvirkehvordan de bliroppfattetavandre.


Har utseende en betydning en introduksjon

Eksempel på seks uker.:

 • Man tror at Cleopatra bruktesminke.

 • På 1500-tallet bruktebådemennogkvinnerpudder for å gjøreansiktenesværtbleke, noesombleansettsom et tegnpåskjønnhet. Ingredienseneipulveret de brukteførtetilblyforgiftning

 • Korsetterharblittbruktiårhundrer for å skapeillusjonenav en smaleremidje


Tilfredshet med utseende
Tilfredshet på seks uker. med utseende

 • Mensnoenmenneskererfornøyde med sittutseende, er mange andremisfornøyde med deleravsittutseende.

 • Forskningviser at merenn 90% avkvinnerhar negative tanker om sittegetutseendehveruke, ogmerennhalvpartenfølersegikkekomfortable med å forlatehusetutensminke.


Hvem er bekymret for utseendet
Hvem på seks uker.erbekymret for utseendet?

Detblirofteantatt at utseende-relatertebekymringer bare er et problem for kvinner

forskningviser at rundt 60% avmennrapporterer å væremisfornøyd med hvordan de serut.

Dettetalleterøkende

I USA harantallmennsomgjennomgår et kosmetiskkirurgiskinngrep for å endreutseendet, økt med 106% mellom 1997 og 2012.


Har utseende en betydning en introduksjon

 • Utseende på seks uker.erikke bare et problem for ungevoksne.

 • Forskningviser at barn såungesom fem årogvoksne over 80 årerbekymret for hvordan de serut.


Hva tenker mennesker om utseende
Hva på seks uker.tenkermennesker om utseende?

 • Noentror at de vilblimerlykkeligeogtilfredseogfå et bedre liv (f.eks en suksessfullkarriere, kjærlig partner, godevenner, finthusog en raskbil) hvis de får et bedreutseende, fin kroppellerlangtskinnendehår.


Har utseende en betydning en introduksjon

Jeg på seks uker.tror at menneskertenker å jegmå se utsånn, for da villivetogsåbliperfekt. Om jegervakker, om jegerattraktiv, om jegerslanksåvil alt annet I livetogsåtil å blibedre, mine karakterervilblibedre, jegkommertil å få en kjæreste. Du vet, jegkommertil å få et perfekt liv.

 • In Tiggemann, M., Gardiner, M. & Slater, A. (2000).


Har utseende en betydning en introduksjon

Dette på seks uker.ermyter om skjønnhet, ogforskningharvist at de ikkeersanne:

lykkeogtilfredsheterikkerelaterttilfysiskutseende.


Se annerledes ut
Å se “ på seks uker.annerledes” ut

 • Merenn 20% avbefolkningenhar et utseendesomerannerledesennhvasomnormen.

 • Dettebliromtaltsom ”misdannelse”, “synligforskjell”“forandretutseende" eller "uvanligutseende".


Synlige forskjeller inkluderer
på seks uker.Synligeforskjeller” inkluderer:

 • Medfødtetilstander(for eksempelleppe- ganespalte)

 • Forholdsomutviklerseg over tid(for eksempelhudsykdommenvitiligo)

 • Et resultatavulykker(for eksempelbrannskader)

 • Resultatetavsykdom(for eksempelbivirkningenavkreftbehandling)


Leve med en synlig forskjell kan inneb re mange utfordringer
Å på seks uker.leve med en synligforskjell, kaninnebære mange utfordringer:

 • Å blistirretpå

 • Å bli stilt spørsmål om utseendet

 • Å blioversettfordi folk ikke vet hvordan de skalreagere

 • Dissereaksjonenekaninnvirkepå en persons liv på mange måter, inkludertkroppsbilde, selvtillit, tillittilandre, identitetoglivskvalitet.


Hvor mange
Hvor på seks uker. mange?

 • Deterestimert at 148 millionermenneskeri Europa har en ellerannen form for synligannerledeshet

 • I en britiskundersøkelse med merenn 1200 mennesker med en rekkesynligeforskjeller, bledetfunnet at merenn 65% rapportertehøyenivåeravbekymringerog angst for sosialesituasjoner, ogvilleprøve å unngådempågrunnavsittutseende.


Har utseende en betydning en introduksjon

Valgfri på seks uker.øvelse:Hvilkeavdissemenneskenetror du vilværemestopptattavsittutseende, oghvordantror du detvilpåvirkederes liv?

Kathryn er en 19 årig student. Hun hararrdannelseiansiktet, nakkeogskuldresomfølgeav en brannskadeforårsaketav en varmdrikke da hunvar to årgammel.

David er 22 årog en dataingeniør. Han har et 3cm arrpå sin høyrekinnsom et resultatav en ulykke for 2 årsiden.


Har utseende en betydning en introduksjon
Svar: på seks uker.

Fra den informasjonen du harfått, erdetumulig å vitehvilken person villeværemestopptattavsittutseende

Vi kan bare vite om noensutseendeplagerdem, ogiså fall hvilkeninnvirkningdetharpåderes liv, ved å spørredem, eller se hva de gjøroghvordan de samhandler med andremennesker


Har utseende en betydning en introduksjon
Kanskje på seks uker.overraskende, er de psykologiskeogpersonligekonsekvenseneav en avvikendeutseendeikkeavhengigav:

 • Personens alder

 • Kjønn

 • Størrelsenpådetavvikendeutseende

 • Årsakentilavvikendeutseende

 • Detsomkanværeavbetydning, erhvorsynlig de trordeter for andremennesker, oghvorgodt de følersegstøttetavfamilieogvenner.


Har utseende en betydning en introduksjon

 • Mange på seks uker.antar, oftefeilaktig, at allesomserannerledesutav en ellerannengrunn (for eksempelhararrdannelseriansiktet) erulykkeligogønsker å endremåtensittutseende

 • Men deter mange eksemplerpåmenneskersomhar et uvanligutseende (ellersynligforskjell) somikkeønsker å endresittutseende, ogtiltross for de utfordringene de ståroverfor, tilpasser mange menneskerseggodt.


Har utseende en betydning en introduksjon

For på seks uker.eksempel:

James Partridge vari en brann da bilenhanskrasjet da hanvar 18 årgammel. Han ansersittutseende for å være en viktig del avhvemhaner, ogetter mange operasjonerønskerhanikkemerkirurgi for å endre det.

Adam Pearson har en tilstandsomkallesNevrofibromatose (NF1). Han hargjennomgåttmerenn 20 kirurgiskeprosedyrer, ogsom James, menerhan at hansutseendeer en viktig del avhvemhaner. (Se Partridge & Pearson 2008


Har utseende en betydning en introduksjon

Oppsummert på seks uker.: Folk kanuavhengigavutseende, alder, kjønnellersosialbakgrunnværehvorsomhelstpå en skalamellom å væresværtmisfornøyd, til å væreveldigfornøyd med hvordan de serut:

Dissatisfied

Satisfied


Diskusjons sp rsm l
Diskusjons-spørsmål på seks uker.:

 • Hvorfortror du noenmenneskererfornøyde med måten de serutpå, mensandreermisfornøyde?

 • Hvatror du erårsakenetildennemisnøyen?


Bilder i media
Bilder på seks uker.i media

Mange bilderi media harblittretusjert, men folk streberfortsattetter å se utsomdissebildene, ogbrukermyetidogpengerpå å prøve å oppnånoesomeruvirkeligogumulig.


Aktivitet
Aktivitet: på seks uker.

Se dennevideoen, somviserhvordanbilderi media kanblimanipulert:

http://www.youtube.com/watch?v=fz5IRdFIpvA


Har utseende en betydning en introduksjon

Media på seks uker.erikkealene om å ha påvirketmenneskerssynpåhvordan de serut. En persons egne tanker om utseendeharstorbetydning :

 • Noensyntes at utseendeermerviktigennandre.

 • Noentror at andrevildømmedempågrunnavhvordan de serut, mensandrebryrsegikkesåmye.


Har utseende en betydning en introduksjon

Familie på seks uker.ogvennererogsåsværtviktigegjennom:

 • Den oppmerksomhetenogfokuset de girutseende

 • Hvordan de snakker om det

Du ser flott ut, har du farget håret?

Serrumpa mi storutidennebuksa?

Har du gått ned ivekt?


En aktivitet for uken fremover
En aktivitet for uken fremover: på seks uker.

Prøvikke å bliinvolverti negative samtaler om dittellerandresutseende

Neste gang en av dine vennersiernoesåntsom "urghjegføler meg såfeitidette ... 'eller' Å nei, et annetgråtthår!" Prøv å endresamtalentilnoemerpositivtistedet for å delta


Er misn ye med utseende et problem
Er misnøye med utseende et problem? på seks uker.

Misnøye med utseendekan ha en rekkefysiske, psykiske, sosialeogøkonomiskekonsekvenser

Disseerbeskrevetmerdetaljertiseneremoduler, men kanomfatte:


Har utseende en betydning en introduksjon

Unngå sosiale aktiviteter på seks uker.

Depresjon

Redusert selvtillit og selvfølelse

Overdreventrening

Relasjons-problemer

Mangel på mosjon

Brukavsteroider

Redusertlivskvalitet

Spiseforstyrrelser

Bekymring

hosvennerogfamilie

Vedtakommedisinskbehandling

Angst

Økonomiskeproblemer

kosmetiskkirurgi

Røyking for å holde vekten nede


For eksempel
For eksempel: på seks uker.

Uregelmessigspising (inkludertfaste, crash dieting, oppkast, brukavavføringsmidler) erforbundet med utviklingavspiseforstyrrelser(Spear 2006):

I en undersøkelseav 290 kvinnerialderen 45-60 årrapporterte 15% uregelmessigspising(Midlarsky & Nitzburg 2008)

I 2007 bledetutførtmerenn 10.000 brystforstørringeriStorbritanniapåkvinnerialderen 18-19 år(Sarwer et al 2009)

Gutter engasjerersegivektløfting, spisermer, ogbrukerkosttilskuddogsteroider for å byggemuskler(Smolak & Stein 2010)


Til diskusjon
Til på seks uker.diskusjon

 • Hvatrordukangjøres for å reduserebekymringeneknyttettilutseende?


Valgfri aktivitet
Valgfri aktivitet: på seks uker.

 • Tror du utseendeterviktigisammenheng med yrkesutdanning?

  • Rekkopphåndenhvis du trordet

  • Rekkopphåndenhvis du ikketrordet

  • Rekkopphåndenhvis du erusikkerellerikke vet

 • Diskusjon: Hvis du harombestemtdegiløpetavdenneøkten, hvagjorde at du endretmening?


Oppsummering
Oppsummering på seks uker.:

Etter å ha fullførtdennemodulenhar du fåttinformasjon om:

 • hvordanutseendetpåvirkervårevurderingeravhverandre

 • Utseende-relatertebekymringer:

  - Hvorutbredte de er

  - Hvakonsekvensenekanvære

  - Hva de omhandler

 • Spesielleutfordringer de med uvanligutseendekanmøte