1 / 14

Når gode råd er dyre

Når gode råd er dyre. Litt om å være forberedt Litt om hva Redningstjenesten kan gjøre for deg Litt om hva du kan gjøre for Redningstjenesten. Frode Iversen Redningsleder Hovedredningssentralen Nord-Norge. Hva er redningstjeneste?. Offentlig organisert virksomhet

maura
Download Presentation

Når gode råd er dyre

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Når gode råd er dyre Litt om å være forberedt Litt om hva Redningstjenesten kan gjøre for deg Litt om hva du kan gjøre for Redningstjenesten Frode Iversen Redningsleder Hovedredningssentralen Nord-Norge

 2. Hva er redningstjeneste? • Offentlig organisert virksomhet • Utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats • Redde mennesker fra død eller skade • Akutte ulykkes- eller faresituasjoner, • Blir ikke ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte tiltak.

 3. Bakgrunn og bærende ide • Effektiv redningstjeneste krever svært mangfoldige og forskjelligartede ytelser • Ingen enkelt institusjon mestrer redningstjenesten alene • Redningstjenesten i Norge utøves gjennom et samvirke mellom offentlige og private institusjoner • Redningstjeneste ledes av redningssentraler

 4. De grunnleggende prinsippene • Samvirke • Mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med egnede ressurser • Koordinering • Politiet koordinerer innsats i konkrete ulykkestilfeller på land • Integrering • Omfatter alle typer redning, både sjø, luft og land

 5. Hovedredningssentralenes ansvar erå berge og sikre menneskeliv

 6. Hva kan skje? 330 fartøyer assistert, 21 fartøyer savnet så langt i år

 7. Hva kan skje? 180 savnede personer, 226 assisterte personer, 26 skred/ras så langt i år 64 MEDEVAC så langt i år

 8. Ressurser • Redningstjenesten ”eier” kun de seks Sea King helikoptrene som til en hver tid er på beredskap • Alle andre ressurser må skaffet til veie ”der og da” • Offentlige etater har plikt til å bidra med sine egnede ressurser, og dekker selv utgiftene • Frivillige organisasjoner stiller opp gratis • Tjenester fra private selskaper kjøpes

 9. Suksessfaktorer når det går galt • Vær forberedt - tenk igjennom ulike mulige scenarier før de oppstår • Ha et klart bilde av dine egne første tiltak • Egen innsats på skadestedet • Varslingsveier til redningstjenesten • Ha et realistisk bilde av hjelpen du kan få og hvor lang tid det vil ta • Vær – så langt det er mulig – i stand til å takle situasjonen til du kan få hjelp

 10. Hvor varsler man? • Hovedredningssentralens alarmnummer er 755 59000 • Lokal redningssentral nås på 112 • Ringer du 110 eller 113, så får du også hjelp! • Maritim kanal 16 for kontakt med kystradio eller andre båter • MAYDAY eller PAN PAN tiltrekker øyeblikkelig oppmerksomhet • Nødpeilesender (406 MHz) gir alarm direkte inn til Hovedredningssentralen

 11. Regresskrav…? • Redningstjeneste er gratis. • Regresskrav kommer kun der det er snakk om sværtgrov uforstand • Ingen skal være redd for å måtte betale for å komme ut av en nødsituasjon!

 12. Hva kan dere bidra med? • HRS er interessert i å kartlegge hva dere kan bidra med under redningsaksjoner • Lokalkunnskap • Transport på sjø og land • Søk på sjø og land • Logistikkstøtte som f eks forpleining og forlegning • Annet?

 13. Takk for tiden deres! Er det noen spørsmål?

More Related