Dynamika vegetace ii
Download
1 / 24

Dynamika vegetace II - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Dynamika vegetace II. Použitá literatura: Laštůvka Z., Krejčová P. (2000): Ekologie . Konvoj, Brno. Míchal I. (1994): Ekologická stabilita. Veronica, Brno.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dynamika vegetace II' - maura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Použitá literatura:

 • Laštůvka Z., Krejčová P. (2000): Ekologie. Konvoj, Brno.

 • Míchal I. (1994): Ekologická stabilita. Veronica, Brno.

 • Míchal I., Petříček V. a kol. (1999): Péče o chráněná území. II. Lesní společenstva. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha. Str. 10 – 87 s.

 • Moravec J. a kol. (2004): Fytocenologie. Academia, Praha.

 • obecně učebnice ekologie


Dynamika p rodn ho lesa
Dynamika přírodního lesa

 • přírodní porosty (= pralesy) – původní lesní porosty, které nejsou ovlivněny člověkem; mají tedy přírodní druhovou skladbu (= autochtonní druhy) odpovídající příslušné skupině typů geobiocénů a mají také zachovánu strukturu


Dynamika p rodn ho lesa1
Dynamika přírodního lesa

 • porosty přirozené – mají zachovánu přirozenou druhovou skladbu, struktura však již může být porušena


Dynamika p rodn ho lesa2
Dynamika přírodního lesa

 • porosty přírodě blízké – mají pozměněnu jak druhovou (nepůvodní druhy do 50 %), tak také prostorovou skladbu


X spole enstva nep vodn
X Společenstva nepůvodní

 • porosty přírodě vzdálené – nepůvodních druhů více jak 50 %

 • porosty přírodě cizí – nepůvodní druhy převažují, druhy přirozené jen ojediněle (např. oj. zmlazení)

 • porosty umělé – společenstva zcela vytvořená člověkem, chybí přirozené druhy


Dynamika p rodn ho lesa3
Dynamika přírodního lesa

 • v rámci vývoje přirozených lesů existují dva základní vývojové cykly:

  • velký vývojový cyklus

   • zpravidla typický velkoplošný rozpad společenstev

   • typický pro severské (boreální) jehličnaté lesy

   • v rámci velkého cyklu rozlišujeme:

    • les přípravný – stromy vyrůstají v místě bývalého porostu, jedná se o pionýrské dřeviny (bříza, osika apod.)

    • les přechodný – pod ochranou přípravného lesa vzniká nová generace (polostinné až stinné dřeviny)

    • les závěrečný – dřeviny přípravného lesa odumírají, dřeviny přechodného lesa je předrůstají

   • podobnost se sukcesíDynamika p rodn ho lesa4
Dynamika přírodního lesa

 • v rámci vývoje přirozených lesů existují dva základní vývojové cykly:

  • malý vývojový cyklus

   • typický pro středoevropské opadavé lesy

   • na malé ploše se střídají všechna stádia a fáze:

    • stádium zmlazování (nástupu) – nárost přirozeného zmlazení

    • stádium dorůstání – převažuje výškový přírůst

    • stádium optima (zralosti) – stagnuje výškový přírůst, pokračuje tloušťkový přírůst, tj. biomasa roste

    • stádium rozpadu – rozvolňování zápoje, počátek zmlazování

   • stádia se vyskytují po ploše mozaikovitě, vytváří se textura lesa

   • přírodní středoevropský les je vždy různověký, víceetážovýDynamika doubrav
Dynamika doubrav

 • u nás velmi málo známá

 • dnes často vytlačování dubu bukem

 • relativně málo diferencovaná struktura;

  • na hlubších půdách zpravidla dvě etáže, horní s dubem, spodní s habrem, bukem, lípou, či keři

  • na půdách mělčích a chudších už jen jedna etáž

 • porosty často homogenní (výškově i věkově), což přetrvává do vysokého věku

 • velmi dlouhé stádium optima (nejdelší z našich lesů – cca 200 let)

 • duby se v podrostu nemohou udržet, naopak buky a habry se mohou během života dubové horní etáže vystřídat 2x u buku, či 3x u habru

 • u rozpadu je důležitá jeho rychlost (musí být krátký), aby dub mohl dorůstat do volného prostoru

 • trvání cyklu cca 400 letDynamika bu in
Dynamika bučin

 • buk u nás nejsilnějším kompetitorem

 • obrovská savá síla kořenů – konkurenčně vytlačuje ostatní dřeviny i byliny (nahé, holé bučiny)

 • cyklus kratší než u doubrav (cca 200–250 let)

 • typická mozaika jednotlivých stádií

 • stádium optima relativně krátké

 • obnova je přítomna prakticky neustáleDynamika jedlov ch bu in
Dynamika jedlových bučin

 • typická skladba s bukem, jedlí a smrkem – tzv. hercynská směs

 • jedle má vazbu na pastvu v lesích

 • jedle má nejpomalejší růst, dokáže velmi dlouho stagnovat v zástinu a „čeká“ na osvětlení

 • ve stádiu dorůstání se naopak nejvíce prosazuje buk, má nejdynamičtější růst

 • ve stádiu optima se nejvíce uplatňuje smrk

 • ve stádiu rozpadu pak jedle (odumírá nastojato)

 • stádium rozpadu nejdelší (až 200 let)

 • typická mozaikovitost porostu, plošně i časově nejvíce převažuje stádium rozpadu

 • trvání cyklu 360–450 letDynamika smr in
Dynamika smrčin

 • uplatnění smrku přirozeně ve vyšších polohách

 • inverzně však také i níže, stejně jako na podmáčených stanovištích

 • typický mezernatý zápoj a se zvyšující se nadmořskou výškou také snižující se výška stromů

 • typický je pomalý růst

 • díky extrémním podmínkám je také nižší biodiverzita

 • časté disturbance – vítr, sníh, námraza, gradace hmyzích škůdců

 • velké množství tlejícího dřeva – důležité pro obnovu smrku

 • stálá fáze rozpaduStabilita a stres
Stabilita a stres

 • ekologická stabilita = schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení rušivého vlivu zvenčí, či schopnost se po případné změně do původního stavu vrátit

 • ekologická rovnováha (homeostáza) = stav systému v určité rovnováze se svým prostředím

 • ekologická stabilita se dělí:

  • nepůsobí cizí faktor (tzn., že působí jen ty faktory, kterým je společenstvo přizpůsobeno)

   • ekologická stabilita typu konstantnosti (stálosti) – systém nekolísá, či jen kolísá ve velmi malém rozsahu

   • ekologická stabilita typu cykličnosti (cyklická stabilita) – cyklus má určitý typický průběh (velký vývojový cyklus)

  • působí cizí faktor (ekosystém na něj nemůže být zcela připraven, náhodnost výskytu)

   • rezistence (odolnost) – během působení cizího faktoru nedochází k destrukci společenstva

   • rezilience (elasticita) – systém se působením cizího faktoru mění, ale jakmile jeho působení skončí, systém se vrací do původního stavu (typicky mladší vývojová stádia)


Stabilita a stres1
Stabilita a stres

 • kvantifikovatelná kritéria ekologické stability:

  • biodiverzita

  • množství biomasy

  • změna početnosti a pokryvnosti

  • změny zásoby biomasy

  • stupeň přirozenosti, či intenzita antropického ovlivnění

 • opakem ekologické stability je labilita


Stabilita a stres2
Stabilita a stres

 • stabilita ekosystémů je narušována působením stresových faktorů

  • stresový faktor = látka, energie, organismus, činnost, která narušuje normální funkce ekosystémů, čili působí stres

  • stres

   • = souhrn změn ekosystému vyvolaný stresovým faktorem

   • stav, ve kterém se nachází ekosystém při reakci vůči podnětům, které přesahují rozpětí homeostáze

    • homeostáze = vnitřní rovnováha systému (určité normální působení stresových faktorů)

  • stresová reakce – určitý projev systému na působení stresových faktorů, často bývá specifická

   • pro stresovou reakci je důležitá:

    • doba trvání stresu

    • intenzita působení stresového faktoru


Stabilita a stres3
Stabilita a stres

mez tolerance

 • průběh stresové reakce:

 • poplachová reakce – prvotní příznaky

 • stádium rezistence – mizí příznaky poplachové reakce, po překročení meze (v jejím okolí ekologická krize) tolerance nastává stádium vyčerpání

 • stádium vyčerpání – zhroucení systému, tzv. ekologická katastrofa, ekologická kalamita


Stabilita a stres4
Stabilita a stres

 • po skončení působení stresového faktoru se systém může vrátit zpět

 • problémem v krajině je, že neznáme mez tolerance – princip předběžné opatrnosti


Regenerace ekosyst m
Regenerace ekosystémů

 • pokud dojde ke zhroucení ekosystému, je třeba pokusit se o návrat zpět

 • regenerace = obnova systému

 • revitalizace = oživení systému, náprava poškozených částí systému; je podmnožinou regenerace

 • regenerace:

  • aktivní – revitalizace, rekultivace (= souhrn opatření zahlazujících nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny)

  • pasivní – využívá se sukcesních pochodů


ad