slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAKON O JAVNOJ NABAVI NN 90 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAKON O JAVNOJ NABAVI NN 90

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 37
Download Presentation

ZAKON O JAVNOJ NABAVI NN 90 - PowerPoint PPT Presentation

holly
227 Views
Download Presentation

ZAKON O JAVNOJ NABAVI NN 90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1 ZAKON O JAVNOJ NABAVI NN 90/2011 - bitne promjene Davor Mikac Zagreb, 25. listopada 2011.g.

  2. Procijenjena vrijednost nabave (cl. 18.) Nabava velike vrijednosti procijenjena vrijednost jednaka ili veca od europskih pragova Nabava male vrijednosti - procijenjena vrijednost manja od europskih pragova Zakon ne treba primjenjivati za nabave cija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kn Procijenjenu vrijednost obvezno navesti u objavi 2

  3. Pocetak postupka (cl. 23.) Ne pocinje vie donoenjem odluke o pocetku postupka Planirana sredstva nisu uvjet za pocetak Postupak zapocinje danom slanja odgovarajuce objave Otvoreni, ograniceni i pregovaracki s prethodnom objavom dan slanja poziva na nadmetanje Pregovaracki bez prethodne objave dan slanja poziva na pregovaranje Natjecaj dan slanja poziva na natjecaj Usluge IIB dan objave zahtjeva za prikupljanje ponuda 3

  4. Ovlateni predstavnici narucitelja (cl. 24.) Najmanje jedan mora posjedovati vaeci certifikat iz podrucja javne nabave Imenuju se internom odlukom (ne vie odlukom o pocetku postupka) Ne mora biti zaposlenik narucitelja U odluci se navode i druge osobe koje imaju utjecaj na odlucivanje (npr. strucne slube) 4

  5. Tijek otvorenog postupka (cl. 31.) Od dana objave poziva za nadmetanje dokumentacija za nadmetanje obvezno se stavlja na raspolaganje u Elektronicki oglasnik javne nabave u NN. Ako se iz bilo kojeg razloga to ne ucini obvezno produiti rok za dostavu ponuda. 5

  6. Komunikacija i razmjena informacija (cl. 54.) Komunikacija i razmjena informacija izmedu narucitelja i gospodarskih subjekata, uz obvezu ocuvanja integriteta podataka, moe se obavljati: potanskom poiljkom telefaksom elektronicki 6

  7. Rokovi (cl. 61. 66.) Rok za dostavu ponuda u otvorenom i ogranicenom postupku velike vrijednosti 40 dana Rok za dostavu ponuda u otvorenom i ogranicenom postupku male vrijednosti 20 dana Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupcima velike vrijednosti 30 dana Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u postupcima male vrijednosti 20 dana 7

  8. Skraceni rokovi za dostavu ponuda (cl. 64. i 65.) Ako je objavljena prethodna (informacijska) obavijest moe se skratiti na 22 dana Ako je u ogranicenom postupku DZN stavljena na raspolaganje u elektronickom obliku rok se moe skratiti za 5 dana Ograniceni i pregovaracki s pret. objavom zbog urnosti rok za dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje ne smije biti kraci od 15 dana 8

  9. Obvezni razlozi za iskljucenje ponuditelja (cl. 67.) Ako: je izrecena pravomocna osudujuca presuda nisu placene dospjele porezne obveze i obveze za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (osim ako je odobrena odgoda placanja) su dostavljeni lani podaci 9

  10. Iznimke (cl. 37. st.5.) Iznimno, narucitelj ne mora iskljuciti ponuditelja koji nije ispunio obvezu placanja poreza i doprinosa, kada ugovor iz tehnickih ili umjetnickih razloga ili zbog zatite iskljucivih prava moe izvriti samo taj gospodarski subjekt. Za nabavu usluga iz Dodatka IIB narucitelj nije obvezan odrediti razloge iskljucenja i uvjete sposobnosti 10

  11. Obvezni dokazi Izvod iz kaznene evidencije ili izjava - ne stariji od est mjeseci racunajuci od dana pocetka postupka Potvrda porezne uprave ili izjava ne stariji od 30 dana od dana pocetka postupka U slucaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloenim dokumentima narucitelj se moe obratiti nadlenim tijelima radi provjere podataka 11

  12. Ostali (neobvezni) razlozi iskljucenja ponuditelja (cl. 68.) Ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stecaj ili postupak radi utvrdivanja uvjeta za pokretanje stecaja Ako je gospodarski subjekt pravomocno osuden za bilo koje djelo iz njegove profesionalne djelatnosti Ako je pocinio teak profesionalni propust koji narucitelj moe dokazati na bilo koji nacin Narucitelj mora unaprijed navesti koje razloge iskljucenja ce koristiti 12

  13. Ostali (neobvezni) razlozi iskljucenja ponuditelja (nastavak) Profesionalni propust propust ucinjen u obavljanju prof. djelatnosti postupajuci protivno propisima, kolektivnim ugovorima ( npr. rad na crno, neisplata placa), pravilima struke ili propust vezan uz izvrenje ugovora Zajednicka ponuda svaki clan pojedinacno mora dokazati da ne postoje razlozi za iskljucenje (i obvezni i neobvezni) 13

  14. Dokazi Izvod iz odgovarajuceg registra (kojim se dokazuje upis u registar i da nije pokrenut stecaj) - ne smije biti stariji od tri mjeseca Izvod iz kaznene evidencije ili izjava o nekanjavanju - ne stariji od est mjeseci, Izvod iz kaznene, prekrajne ili odgovarajuce ev. (kojim se dokazuje da nema osudivanosti za profesionalna nedjela) ne stariji od est mjeseci Ako se ponuditelj izjavom dokazuje da nije pokrenut stecaj i da nije osudivan za profesionalno kazneno djelo - izjava ne starija od 30 dana 14

  15. Uvjeti sposobnosti (cl. 69. 72.) Narucitelj mora traiti od ponuditelja da dokau pravnu i poslovnu sposobnost Narucitelj moe traiti da ponuditelji zadovolje i minimalne razine financijske te tehnicke i strucne sposobnosti Zahtijevane razine financijske te tehnicke i strucne sposobnosti moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu odnosno grupi predmeta nabave 15

  16. Pravna i poslovna sposobnost (cl. 70.) Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski ili odgovarajuci registar Upis se dokazuje odgovarajucim izvodom ne starijim od tri mjeseca Ako ponuditelj mora posjedovati odredeno ovlatenje ili biti clan odredene organizacije narucitelj ga mora traiti da to dokae Zajednica ponuditelja svi clanovi obvezni su dokazati svoj upis u odgovarajuci registar 16

  17. Financijska sposobnost (cl. 71.) Jamstva vie nisu dokazi financijske sposobnosti G. subjekt moe se osloniti na sposobnost drugih subjekata mora dokazati da ce nune resurse imati na raspolaganju (npr. prihvacanjem obveze tih subjekata u tu svrhu) Financijska sposobnost moe se dokazati i bilo kojim drugim dokumentom koji narucitelj smatra prikladnim 17

  18. Tehnicka i strucna sposobnost (cl. 72.) G. subjekt moe se osloniti na sposobnost drugih subjekata - mora dokazati da ce nune resurse imati na raspolaganju (npr. prihvacanjem obveze drugih subjekata da ce te resurse staviti na raspolaganje) Promjene u dijelu koji propisuje nacin dokazivanja uredno izvrenih ugovora Nabava roba i usluga nije propisan sadraj potvrda o uredno izvrenim ugovorima Nabava radova propisan sadraj potvrda 18

  19. Iznimke Javni narucitelj ne mora odrediti uvjete za iskljucenje i uvjete sposobnosti kod nabave: robe koja kotira i nabavlja se na burzi roba usluga iz Dodatka IIB Zakona koju provode sektorski narucitelj koji sektorsku djelatnost obavljaju na temelju posebnog ili iskljucivog prava koje im je dodijelilo nadleno tijelo, a koji nisu javni narucitelji ili trgovacka drutva u vlasnitvu drave ili lokalne samouprave 19

  20. Provjera ponuditelja (cl. 95.) Nakon rangiranja ponuda, a prije donoenja odluke o odabiru narucitelj je od odabranog ponuditelja obvezan traiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlatenja i sl.) koji su bili traeni, a izdaju ih nadlena tijela. Ne moraju odgovarati dostavljenim preslikama ali moraju dokazati da su i dalje ispunjeni traeni uvjeti Nije obvezno zahtijevati izvornike ukoliko su isti vec dostavljeni u nekom drugom postupku kod tog narucitelja 20

  21. Dokumentacija za nadmetanje (cl. 78.) Besplatna - ne smije se zahtijevati naknada trokova za izradu i stavljanje na raspolaganje (osim iznimaka) Ako ce se na ugovor primjenjivati uzance (trgovacki obicaji) to mora biti navedeno u DZN Tehnicke specifikacije u DZN moraju omoguciti podnoenje ponuda koja odraavaju razlicitost tehnickih rjeenja 21

  22. Dokumentacija za nadmetanje (nastavak) Ako se od narucitelja trae dodatne informacije i objanjenja DZN-e one se odmah dostavljaju i stavljaju na raspolaganje na isti nacin kao i osnovna DZN (otvoreni - u EOJN) Krajnji rok za dostavu dodatnih informacija i objanjenja 6 dana prije isteka roka za dostavu ponuda (velika nabava) 4 dana (mala nabava, ogr. postupak, urni postupak) Ako se mijenja DZN osigurati da ponuditelji za dostavu ponude imaju najmanje 15/10 dana od izmjene 22

  23. Kriteriji za odabir ponude (cl. 82.) Ekonomski najpovoljnija ponuda narucitelj nema obvezu sastavljanja izvjeca o razlozima primjene dodatnih kriterija kriteriji za odabir ponude ne smiju utjecati na primjenu zakona, drugih propisa i upravnih akata: kojima je propisana novcana naknada za odredene usluge, primjerice za arhitektonske, inenjerske ili odvjetnicke usluge odnosno fiksna cijena za odredenu robu, primjerice za kolske knjige Narucitelj moe odrediti posebne uvjete vezane za izvrenje ugovora (socijalna problematika i pitanja zatite okolia) 23

  24. Podizvoditelji (cl. 86.) Ponuditelj mora navesti u ponudi podatke o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvoditeljima te podatke o njima (tvrtka, skracena tvrtka, sjedite, OIB i broj racuna) Narucitelj u DZN mora naglasiti da su podaci o podizvoditeljima obvezni Neposredno placanje podizvoditeljima Ponuditelj svom racunu odnosno situaciji prilae i racune i situacije svojih podizvoditelja, koje je prethodno potvrdio Ponuditelj moe tijekom izvrenja ugovora mijenjati podizvoditelje samo uz pristanak narucitelja 24

  25. Javno otvaranje ponuda (cl. 89.) U otvorenom i ogranicenom postupku - obvezno javno otvaranje ponuda (male i velike nabave) Pregovaracki postupak s prethodnom objavom i natjecateljski dijalog obvezno javno otvaranje konacnih ponuda Pregovaracki postupak bez prethodne objave nema javnog otvaranja inicijalnih i konacnih ponuda Usluge IIB nije obvezno javno otvaranje ponuda 25

  26. Neuobicajeno niska cijena (cl. 91.) Ako je cijena ponude ili jedinicna cijena neuobicajeno niska ona se moe odbiti. Prethodno se od ponuditelja mora zatraiti objanjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje narucitelj smatra bitnima za izvrenje ugovora. 26

  27. Pojanjenje i upotpunjavanje ponude (cl. 92.) Narucitelj moe pozvati ponuditelja da pojasni ili upotpuni dokumente predane u svrhu dokazivanja sposobnosti Pojanjenje ili upotpunjavanje smije se odnositi samo na nejasnoce, manje nedostatke ili pogreke koje su uklonjive Ne smije rezultirati zamjenom ili naknadnom dostavom traenih dokumenata Narucitelj moe zatraiti i pojanjenje ponude ako ona sadri nejasnoce, manje nedostatke ili pogreke koje narucitelj smatra uklonjivima. To ne smije rezultirati izmjenom ponude niti izmjenom u rangiranju ponuda. 27

  28. Racunska pogreka (cl. 94. st. 4.) Ako se tijekom pregleda ponude utvrdi racunska pogreka obvezno se od ponuditelja trai prihvacanje ispravka Nema ogranicenja u visini pogreke Ponuditelj je duan odgovoriti u roku ne duljem od pet dana 28

  29. Odluka o odabiru i ponitenju (cl. 96. 101.) Obvezno se dostavljaju na dokaziv nacin (dostavnica, povratnica, izvjece o slanju faks-om, elektronicka isprava), a ponitenje postupka moe se i objaviti. Obvezan navod u odluci o ponitenju rok u kojem ce se pokrenuti novi postupak za isti predmet nabave, ako je primjenjivo Rok mirovanja 15/10 dana ne primjenjuje se ako je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj cija ponuda je odabrana 29

  30. Razlozi za ponitenje postupka (cl. 100.) Nakon isteka roka za dostavu ponuda narucitelj moe (ali ne mora) ponititi postupak ako: je cijena najpovoljnije ponude veca od osiguranih sredstava za nabavu Nije dobio unaprijed odreden broj sposobnih gospodarskih subjekata ili valjanih ponuda za sklapanje okvirnog sporazuma 30

  31. Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata (cl. 16.) Ako netko zatiti dijelove ponude poslovnom tajnom obvezan je navesti pravnu osnovu koja je temelj tajnosti. Tajna ne moe biti: Jedinicna cijena Iznosi pojedine stavke Cijena ponude Podaci vezani s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude 31

  32. Izvrenje ugovora (cL. 105.) Ugovor se izvrava u skladu s uvjetima odredenima u DZN i odabranom ponudom Narucitelj je obvezan kontrolirati izvrenje ugovora Izmjene ugovora smatraju se novim ugovorom za koji je obvezno provesti novi postupak nabave osim nebitnih izmjena Bitne izmjene ugovora su one koje znatno proiruju predmet nabave s robama, radovima i uslugama koje nisu obuhvacene osnovnim ugovorom i izmjene koje mijenjaju ek. ravnoteu ugovora u korist ponuditelja 32

  33. Sprjecavanje sukoba interesa (cl. 13.) Smanjenje udjela u vlasnitvu predstavnika narucitelja sa 20% na 0,5% Predstavnikom narucitelja smatraju se i ovlateni predstavnici narucitelja u postupku JN kao i osobe povezane s celnikom tijela ili clanom upr. ili nadzor. odbora Povezane osobe su bracni i izvanbracni drugovi, krvni srodnici po uspravnoj liniji, braca i sestre te posvojenici odnosno posvojitelji sukob interesa ne postoji - ako je vlasnicke udjele povezana osoba stekla u razdoblju od najmanje 2 godine prije imenovanja na dunost predstavnika narucitelja* 33 Udjeli steceni prije vie od dvije godine ne predstavljaju sukob interesaUdjeli steceni prije vie od dvije godine ne predstavljaju sukob interesa

  34. Sprjecavanje sukoba interesa (nastavak) Sukob interesa postoji i ako su vlasnicki udjeli preneseni na drugu osobu ili tijelo Sukob interesa ne postoji ako predstavnik upravljacke poslove u g. subjektu obavlja kao slubeni predstavnik narucitelja, a ne kao privatna osoba Popis g. subjekata s kojima je narucitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje objaviti na internet stranicama i navesti u dokumentaciji za nadmetanje 34

  35. Plan nabave (cl. 20.) Obvezan ali nije uvjet za pocetak postupka Objaviti ga na internetskim stranicama u roku 60 dana od donoenja proracuna ili financijskog plana Podatke o internetskim stranicama dostaviti sredinjem tijelu dravne uprave nadlenom za sustav javne nabave (prekraj) 35

  36. Registar ugovora i okvirnih sporazuma (cl. 21.) Obvezan Aurirati podatke najmanje svakih 6 mj. Obvezno objaviti na internetskim stranicama narucitelja Podaci moraju biti dostupni najmanje 3g. od izvrenja ugovora Podatke o internetskim stranicama obvezno dostaviti sredinjem tijelu dravne uprave nadlenom za sustav javne nabave (prekraj). 36

  37. HVALA NA POZORNOSTI ! Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva Uprava za sustav javne nabave