html5-img
1 / 21

Hedef

Hipertansif Hastaya Yaklaşım Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı. Hedef. Arteriyel kan basıncı ve hipertansiyon ile ilişkili kavramları öğrenmek. Hipertansiyonlu hastanın tanısal değerlendirilmesini bilmek. Plan. Hipertansiyon tanım ve epidemiyolojisi

mattox
Download Presentation

Hedef

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hipertansif Hastaya YaklaşımDr. Şehsuvar ErtürkAnkara Üniversitesi Tıp FakültesiNefroloji Bilim Dalı

 2. Hedef • Arteriyel kan basıncı ve hipertansiyon ile ilişkili kavramları öğrenmek. • Hipertansiyonlu hastanın tanısal değerlendirilmesini bilmek.

 3. Plan • Hipertansiyon tanım ve epidemiyolojisi • Hipertansif bireyin klinik değerlendirilmesi Tanı Ayırıcı tanı Eşlik eden risk faktörleri Hedef organ hasarını saptama

 4. Hipertansiyon - tanımlar • Hipertansiyon, arteriyel kan basıncının hedef organ hasarı oluşma riskini arttıran düzeylere yükselmesidir. • Riski arttıran düzey her bireyde farklı olabilirse de, genel toplum ele alındığında; • Sistolik Kan Basıncının 140 mmHg • Diyastolik Kan Basıncının 90 mmHg • ve üzerinde olması hipertansiyon olarak • tanımlanmaktadır.

 5. Hipertansiyon - tanımlar JNC 7. JAMA 289, 2003

 6. Hipertansiyon - tanımlar ESH-ESC. J Hypertens 25:1105, 2007.

 7. Hipertansiyon - tanımlar • İzole Sistolik Hipertansiyon: SKB≥140 ve DKB<90 mmHg

 8. Hipertansiyon - etyoloji • Primer (Esansiyel) HT • Sekonder HT Renal parankimal Renovasküler İlaçlar (Oral kontraseptif, NSAİ) Endokrin sebepler Primer aldosteronizm, Feokromasitoma, Cushing sendromu, Hipo/Hipertiroidizm, Hiperparatiroidizm Uyku apne sendromu Aorta koarktasyonu

 9. Hipertansiyon - tanı • Kan basıncı hangi sıklıkla ölçülmeli? • Normal (Optimal KB) 2 yılda bir • Prehipertansiyon Yılda bir

 10. Hipertansiyon - tanı • Kan basıncı kaç kez ölçülmeli? • Hedef organ hasarı kanıtları olmadıkça tek bir ölçüm ile hipertansiyon tanısı konulmamalıdır. • Kan basıncı yüksek ölçülen bireylerde bir ay içinde tekrarlayan en az 3 ölçüm ile tanı teyit edilmelidir.

 11. Hipertansiyon - tanı • Kan basıncı nasıl ölçülmeli? • Klinikte ölçüm • Evde kan basıncı izlemi • Ayaktan kan basıncı izlemi

 12. Hipertansiyon - klinik değerlendirme • Hipertansiyonun etyolojisi • Hedef organ hasarı kanıtları • Eşlik eden kardiyovasküler risk faktörleri

 13. Hipertansiyon -klinik değerlendirme • Hasta ne kadar genç ve kan basıncı yüksekliği ne kadar şiddetli ise o kadar ileri inceleme yapılmalıdır.

 14. Hipertansiyonun süresi İlk kez ne zaman saptandı? En son ne zaman normal ölçüldü? Kan basıncı seyri nasıldı? Antihipertansif ilaçlar İlaç tipi, dozu, yan etkileri Kan basıncını yükseltebilecek maddeler NSAİ Oral kontraseptif Adrenal steroid Alkol Tuz Aile öyküsü Hipertansiyon Ani-erken ölüm DM KBY Feokromositoma Hedef organ hasarı Baş ağrısı Geçici görme kaybı Göğüs ağrısı Dispne Ödem Claudication Klinik değerlendirme - öykü

 15. Diğer risk faktörleri DM Dislipidemi Fiziksel inaktivite Sigara Diyet öyküsü Tuz alımı Yağ Hazır gıda Kilo değişimi Uyku apne belirtileri Baş ağrısı Uyuklama Horlama Uyku bölünmeleri Cinsel işlev Sosyokültürel yapı Hastalığa kooperasyon Tedaviye uyum Klinik değerlendirme - öykü

 16. Doğru kan basıncı ölçümü Genel görünüm Cushing sendromu bulguları Yağ dağılımı Cilt lezyonları Göz dibi Retinopati Baş-Boyun Karotis üfürümü Boyun venleri Tiroidde büyüme, nodül Kalp Büyüme, ritm, kalp sesleri Üfürümler Akciğerler Ral-ronküsler Sırtta üfürüm Karın Bel çevresi Üfürümler Büyümüş böbrekler, renal kitle Ekstremiteler Periferik nabızlar Ödem Nörolojik değerlendirme Klinik değerlendirme - fizik inceleme

 17. Klinik değerlendirme - laboratuvar inceleme • Her hipertansif hastada yapılması gereken rutin laboratuvar incelemeler • Tam idrar • Hematokrit • Biyokimyasal testler • AKŞ • Serum kreatinin • Lipid profili (LDL-HDL-kolesterol, Trigliserid) • Potasyum • Kalsiyum • EKG

 18. Klinik değerlendirme - laboratuvar inceleme • Rutin olmayan testler • Mikroalbuminüri • Serum ürik asit • CRP • PRA • Plazma insülin • Ekokardiyografi

 19. Klinik değerlendirme - sekonder hipertansiyon kanıtları • Hipertansiyon başlama yaşı <20, >50 • Kan basıncı düzeyi >180/110 mmHg • Organ hasarı kanıtları Orta-şiddetli göz dibi değişiklikleri Serum kreatinin yüksekliği SVH’nin EKG bulguları • Sekonder sebepleri düşündüren özellikler Ailede hipertansiyon olmayışı Ailede böbrek hastalığı öyküsü Taşikardi, terleme, tremor Hipokalemi • Dirençli hipertansiyon

 20. Klinik değerlendirme - sekonder hipertansiyon taraması • KBH Tam idrar, Serum kreatinin, Renal US, Renal biyopsi • RVHT Doppler US, Kaptopril renogram, Aortografi • Aorta koarktasyonu Alt ekstremite KB, Femoral nabız, Ekokardiyografi, Aortografi • Cushing sendromu 1 mg Dekzametazon ile plazma kortizol, İdrar kortizol, Adrenal CT • Primer aldosteronizm Serum-idrar potasyum, PRA/Aldosteron, Tuz yükleme, Adrenal CT/Sintigrafi • Feokromositoma Plazma-idrar metanefrin, İdrar katekolaminleri, Adrenal CT/Sintigrafi

 21. Sonuç • Hipertansiyon tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bir halk sağlığı sorunudur. • Tanı için öncelikle kan basıncı doğru bir şekilde ve tekrar tekrar ölçümlenmelidir. • Kan basıncı düzeyleri ısrarla ≥140/90 mmHg olan hastalar hipertansiyonun etyolojisi, eşlik eden risk faktörleri ve hedef organ hasarı kanıtları açısından incelenmelidir.

More Related