umowy nienazwane w prawie bankowym
Download
Skip this Video
Download Presentation
Umowy nienazwane w prawie bankowym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Umowy nienazwane w prawie bankowym - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Umowy nienazwane w prawie bankowym. Umowa pool-u. Pool (ang.) - zbiornik, suma (pieniężna), rezerwa W anglosaskim kręgu prawnym – porozumienie, którego celem jest wspólne i skoordynowane wykonywanie bądź dochodzenie praw podmiotowych tego samego rodzaju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Umowy nienazwane w prawie bankowym' - matthew-mendoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
umowa pool u
Umowa pool-u
 • Pool (ang.) - zbiornik, suma (pieniężna), rezerwa
 • W anglosaskim kręgu prawnym – porozumienie, którego celem jest wspólne i skoordynowane wykonywanie bądź dochodzenie praw podmiotowych tego samego rodzaju
 • wspólne gromadzenie majątku bądź obciążeń w celu dokonania podziału wg z góry ustalonego klucza
 • Po co? Wspólne działanie przyniesie więcej korzyści, niż realizacja tych samych praw indywidualnie.
rodzaje pool u
Rodzaje pool-u
 • Votingpool – porozumienie wspólników i akcjonariuszy spółek w celu uzgadniania koordynacji sposobu wykonywania prawa głosu dla realizacji określonej strategii
 • Insurance pool – zawierany przez ubezpieczycieli dla wspólnego gromadzenia wpływów i rozdziału ryzyka.
 • Patent pool – podział zysków z tytułu wykorzystania wspólnego patentu
 • Cash pool – efektywne zarządzanie finansami zgrupowanych spółek i poprawa ich płynności finansowej.
cash pool
CASH POOL
 • Kompensowanie przejściowych nadwyżek finansowych wykazywanych przez jedne podmioty z przejściowymi niedoborami u innych podmiotów.
 • Minimalizacja kosztów kredytowania działalności kredytowania działalności jednostek ze zgrupowania
 • Zwiększenie dochodów odsetkowych z tytułu funduszy własnych
 • Poprawa płynności finansowej uczestników
notional cash pooling wirtualny cash pooling
Notionalcashpooling(Wirtualny cashpooling)
 • Rachunkowe bilansowanie kont podmiotów uczestniczących w umowie i naliczaniu odsetek od kwoty skumulowanych sald.
 • Jeśli bilans jednego podmiotu wykazuje saldo ujemne to nie poniesie on kosztów związanych z oprocentowaniem kredytu, tak długo jak istnieje pełne pokrycie w dodatnim saldzie innego podmiotu / podmiotów uczestniczących w umowie.
 • Odsetki są naliczane od całości kwot poszczególnych rachunków, co pozwala na osiągnięcie korzystniejszych warunków (efekt skali)
 • Jeśli zadłużenie przekracza wolne środki, odsetki są naliczane wyłącznie od kwoty netto kredytu (zadłużenie – przyjęte depozyty
zero balance cash pooling rzeczywisty cash pool
Zero balancecashpooling(rzeczywisty cashpool)
 • Fizyczny transfer środków w porównaniu do wirtualnego cashpoolu
 • Jeden z uczestników otwiera dodatkowy rachunek bankowy – rachunek zbiorczy, który służy do dokonywania rozliczeń między stronami pool-u.
 • Nadwyżka z rachunku uczestnika jest przekazywana na rachunek główny
 • Deficyty na rachunkach innych uczestników pokrywane są ze środków zgromadzonych na rachunku głównym.
 • Odsetki są naliczane od środków zgromadzonych na rachunku głównym i zasilają ten rachunek.
 • Nearly zero balancingcashpooling– pozostawienie pewnej kwoty wolnych środków na rachunkach uczestników – na rachunek główny transferowana jest nadwyżka ponad pewną kwotę.
slide8
B

A

C

D

slide9
B

A

L

C

D

pool lider
Pool lider
 • Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kwotą zgromadzoną na rachunku głównym
 • Pool liderem jest albo bank albo wiodąca spółka. W tym drugim przypadku rola banku ogranicza się wyłącznie do roli wykonywania dyspozycji finansowych na zlecenie pool lidera.
 • Pool lider może otrzymywać prowizję od pozostałych uczestników za zarządzanie rachunkami zgrupowania.
charakter prawny umowy
Charakter prawny umowy
 • Spółka cywilna (860 KC)?
 • Pożyczka (720 KC)?
 • Umowa nienazwana
cash pool w polsce
Cash pool w Polsce
 • Stosowanie przepisów o subrogacji.
 • Podmiot A spłacany jest z nadwyżki podmiotu B i B wchodzi na miejsce wierzyciela (banku).
 • Korzystniejsze podatkowo od transferu niedoboru do A przez bank.
 • Dużo skuteczniejszy wirtualny cashpooling, ze względu na pewną fikcyjną konsolidację kont bez konieczności transferu gotówki
problemy z rzeczywistym cash poolem w polsce
Problemy z rzeczywistym cashpoolem w Polsce
 • Wątpliwości podatkowe (pczcp, CIT)
 • Wątpliwości dot. przepisów o kapitale zakładowym (189,344,355 KSH)
 • Sporne jest, czy możliwe jest utworzenie wspólnego rachunku bankowego na potrzeby cash-poolingu.
 • Ze względu na wątpliwości prawne i luki regulacyjne jest to konstrukcja rzadko stosowana w Polsce
 • Art. 51 PrBank – rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek samorządu terytorialnego (rachunek wspólny) .
 • 2 podejścia – a contrario – nie mogą osoby prawne / wykładnia funkcjonalna, posiłkowanie się art. 58 i 353(1) KC.
outsourcing
Outsourcing
 • Sporne jest czy w ogóle można mówić o umowie
 • Jest to metoda organizowania działalności gospodarczej polegająca na „wyprowadzaniu” części działalności przedsiębiorstwa „na zewnątrz”.
 • Neologizm – outsideresourceusing – używanie zasobów zewnętrznych, lub out source – źródło z zewnątrz
slide15
A

B

korzy ci
Korzyści
 • Potrzeby usprawnienia finansów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zmniejszenie kosztów stałych realizacji określonych usług
 • Zwiększenie jakości świadczonych usług
 • Zwolnienie własnych zasobów ludzkich do innych celów
 • Wiedza, umiejętności, technologie
outsourcing bankowy
Outsourcing bankowy
 • Forma outsourcingu wyróżniona ze względu na rodzaj podmiotu będącego stroną umowy ze względu na swój szczególny charakter w systemie finansowym.
 • Nowelizacja Prawa Bankowego z 2004,2008 i 2011 r. wprowadziła katalog czynności, które mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym przez banki
 • Art. 6a – 6d PrBank
nadz r nad outsourcingiem bankowym
Nadzór nad outsourcingiem bankowym
 • Ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka operacyjnego banku, podlega on szczególnej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Kontrola wstępna – uzyskanie zezwolenia na zawarcie określonej umowy outsourcingu
 • Komisja bada stopień zwiększenia ryzyka (np. odległość geograficzna między bankiem a przedsiębiorcą (brak możliwości bieżącego monitorowania działalności podmiotu), podoutsourcing)
 • Kontrola następcza – ocena, czy faktycznie nastąpiło obniżenie kosztów działalności, czy jest to niezbędne, zapoznawanie się z planem działania opracowywana przez bank czy przedsiębiorcę
 • Możliwość cofnięcia zezwolenia w ramach kontroli następczej
charakter prawny
Charakter prawny
 • Wymóg formy pisemnej (ad probationem?)
 • Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi zarówno bank jak i przedsiębiorca
 • Nie można tej odpowiedzialności wyłączyć ani ograniczyć
 • Polskie prawo bankowe wprowadza wymóg powierzenia wykonywania pośrednictwa w czynnościach bankowych wyłącznie na podstawie umowy agencyjnej (758-764 KC)
 • Tajemnica bankowa - zgodnie z art. 104 ust. 2 pkt 2 PrBank, obowiązek zachowania tajemnicy bankowej nie dotyczy przypadków ujawnienia informacji objętych tą tajemnicą tym przedsiębiorcom, którym bank powierzył wykonywanie stale lub okresowo czynności związanych z działalnością bankową – w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności
ad