d yarbakir b y k eh r beled yes 2010 2014 stratej k plani n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI PowerPoint Presentation
Download Presentation
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI. HAZIRLIK DÖNEMİ. Gündem. Mevzuat Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Hazırlık Dönemi 2010-2014 Stratejik Plan Çalışmalarının Sahiplenilmesi Stratejik Planlama Sürecinin Organizasyonu Yöntem İhtiyaçların Tespiti ve Zaman Planı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI' - mathilde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
g ndem
Gündem
 • Mevzuat
 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
 • Hazırlık Dönemi
 • 2010-2014 Stratejik Plan Çalışmalarının Sahiplenilmesi
 • Stratejik Planlama Sürecinin Organizasyonu
 • Yöntem
 • İhtiyaçların Tespiti ve Zaman Planı
   • Eğitim İhtiyacı
   • Danışmanlık İhtiyacı
   • Veri İhtiyacı
   • Mali Kaynak İhtiyacı
   • İş Planı
 • Stratejik Planlama Sürecinde Yapılacak Faaliyetler
   • Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi
   • Durum Analizi
   • Stratejik Plan Oluşturma Dönemi
   • İzleme ve Değerlendirme
 • Risk Analizi
 • Sonuç

/55

mevzuat1
Mevzuat
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Stratejik yönetimin önemi
  • Etkin bütçe kullanımı ve performans sistemi
  • Üst politikalara uyum
  • Stratejik plan hazırlama yükümlülüğü
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

/55

5018 kmykk
5018 KMYKK

MADDE 9.

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.”

/55

5018 kmykk1
5018 KMYKK

MADDE 9.

“… kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.”

“… bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.”

/55

5216 b y k ehir belediyesi kanunu
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu

MADDE 7. (Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları):

“a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.”

/55

5216 b y k ehir belediyesi kanunu1
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu

MADDE 18. (Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri):

“b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.”

/55

5393 belediye kanunu
5393 Belediye Kanunu

MADDE 34. (Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır):

“a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.”

/55

kamu darelerinde stratejik planlamaya li kin usul ve esaslar hakk nda y netmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

MADDE 5.

“a)Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.

b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.

c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.

ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.”

/55

kamu darelerinde stratejik planlamaya li kin usul ve esaslar hakk nda y netmelik1
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

MADDE 12.

“(1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır.”

/55

stratej k planlama

STRATEJİK PLANLAMA

STRATEJİK YÖNETİM

stratejik y netim
Stratejik Yönetim

YEREL İHTİYAÇLAR

VE

TALEPLER

/55

2006 2009 stratejik plan de erlendirmeleri
2006-2009 Stratejik Plan Değerlendirmeleri
 • Kurumsallaşma çabaları ve tecrübeler
 • Önceki planın iyi ve kötü yanları
 • İyi yönleri
  • Stratejik planların sahiplenilmesi gerektiği
  • Katılımcılığın sağlanması
  • Planlama gerekliliği
 • Kötü yönleri
  • Hedeflerin ölçülebilir olmaması
  • Hedefleri ölçmeye dönük araçların tanımlanmaması
  • Maliyetlendirmelerin yapılmaması
  • Bütçe ile ilişki kurulmayışı
  • Planın uygulama döneminde sahiplenilmemesi
  • Faaliyetlerin iş planlarına dönüşmemesi
  • Performans programının olmayışı
  • Faaliyetlerin birbiriyle ilişkilendirilmeyişi
  • Sorumlulukların net olarak tanımlanmaması

/55

2006 2009 stratejik plan de erlendirmeleri1
2006-2009 Stratejik Plan Değerlendirmeleri
 • Öngörülemeyen riskler ve sorunlar
  • Mevcut kadroların yetersizliği
  • İletişim süreçlerindeki eksiklikler
  • İhtiyaçların değişmesi
  • Önceliklerin farklılaşması
 • Uygulama dönemindeki eksiklikler
  • Sahiplenmeme
  • Sorumlulukların belirsizliği
  • Bütçe tartışmaları ve yetersizlikleri
 • İzleme ve değerlendirme mekanizmaları
  • Faaliyet raporları
  • Bütçe
  • Performans sistemi
  • Otomasyon
  • Katılımcılık

/55

n al malar
Ön Çalışmalar

İç Genelge, 08.04.2009

Mevzuat taraması

Birimlerden irtibat kişilerin belirlenmesi

Üst yönetimin bilgilendirilmesi

Dış paydaşların bilgilendirilmesi

Yönerge oluşturulması

DPT ve İçişleri Bakanlığı ile iletişim

/55

haz rl k program
Hazırlık Programı

Stratejik planlama sürecinin aşamaları ve bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler

Aşama ve faaliyetlerin ilişkilendirilmesi ve sürelerinin belirlenmesi

Faaliyeti gerçekleştirecek sorumlu birimlerin ve kişilerin belirlenmesi ve faaliyetlerle ilişkilendirilmesi

Planlama süreci ihtiyaçlarının (personel, masraflar vb.) belirlenmesi

İş planının hazırlanması

Hazırlık programının raporlanması

/55

plan n sahiplenilmesi
Planın Sahiplenilmesi
 • DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (s.11)
  • “Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır.”
  • “Stratejik planlamanın başarısı ancak kuruluşun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür.”
  • “Stratejik planlama kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemelidir.”
  • “…üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planın vazgeçilmez koşuludur. Üst yönetim, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini kuruluş çalışanları ile paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır.”

/55

plan n sahiplenilmesi1
Planın Sahiplenilmesi
 • Maliye Bakanlığı, 2008-2012 Stratejik Planı Hazırlık Programı (s.7)
  • “… üst yönetimin desteği süreli ve sınırlı olmamalı, stratejik planlamanın önemini hem çalışanlarına hem de paydaşlarına her fırsatta anlatmalı ve kendisi de bizzatsürecin içinde olduğunu göstermelidir.”

/55

plan n sahiplenilmesi2
Planın Sahiplenilmesi
 • Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Stratejik Plan Hazırlık Programı (s.8)
  • “… stratejik yönetim ve planlama yaklaşımı, esasen üst yönetim işlevinde kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.”
  • “… başlangıç aşamasından itibaren üst yönetim desteğinin sağlanması sürecin olmazsa olmaz koşulu ve başarısını sağlayan en önemli faktörlerden biridir.”

/55

slide29
SPYK
 • Kurul üyeleri Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeleri, Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile bazı müdürlüklerden ve Kent Konseyinden bir temsilcinin katılımıyla oluşmaktadır.
 • Sürecin karar mekanizmasıdır.
 • Genel görevleri
  • Karar verme
  • Sorunların ve anlaşmazlıkların çözümü
  • Üst düzey politikaların belirlenmesi
  • Ortaya çıkan materyal, doküman, plan, faaliyet ve projelere ilişkin görüş, öneri ve değerlendirme yapma

/55

slide30
SPYK

Ayda en az bir (1) kez toplanması zorunludur.

Gündem taslağını SPKB sunacak ve incelenmesi gereken materyal en az iki (2) gün önce kurul üyelerine ulaştıracaktır.

Kurul çalışmaları sadece bu raporlar ve ürünlerin değerlendirilmesi ve süreç içerisinde ortaya çıkan sorunların çözülmesi etrafında şekillenecektir.

/55

slide33
SPKB

Strateji Geliştirme Dairesi personelinden oluşur.

Planlama sürecinin tutarlı ve programlı bir biçimde yürütülmesi, kapsamının ve içeriğinin zenginleştirilmesi ile birlikte üst politika ve mevzuata uyumunun sağlanmasından sorumludur.

Haftada en az bir (1) kez çalışmalarını koordine etmek üzere görüşür.

Görüşmelerin gündemini hafta içinde yapılan faaliyetlerin kısa bir sunumu ile birlikte çalışmaların değerlendirilmesi oluşturur.

İnceleme sonucu yapılan gözlemleri SPÇG ile paylaşır ve faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunur.

/55

slide34
SPKB

Tüm faaliyetlerin/ürünlerin birbirleriyle ve kuruluşun stratejik planlama yaklaşımıyla ilişkisini ve uyumunu gözeterek bu faaliyetleri/ürünleri düzenler ve bütünlüğünü sağlar.

SPÇG’lerin birbirleriyle ve dış paydaşlarla olan faaliyetlerinin koordinasyon ve uyum içinde yürümesini sağlar.

Verilere yönelik ihtiyaçları tespit eder; bu verilerin nereden ve nasıl temin edileceği ve işlenmesi-analizi konularında SPÇG’lerle koordinasyon içinde çalışır.

İş planının takibinden sorumludur.

Her bir ana faaliyet, en az bir (1) SPKB üyesinin koordinasyonunda bu ana faaliyet alanıyla ilgili olan SPÇG’ler ile birlikte takibinden ve yürütülmesinden sorumludur.

SPYK’nın düzenli toplantıları öncesi SPKB, SP sürecine ilişkin raporlar sunar, toplantı öncesi gündem taslağı oluşturur ve gerekli olduğu durumlarda sunum yapar.

/55

slide37
SPÇG

Çalışma grupları daire başkanı veya müdür ile birlikte birimin her alt kademesinden en az bir (1) personelin ve ilgili faaliyet alanına ilişkin dış paydaşların (İlçe belediyeleri, muhtarlar, diğer kamu kuruluşları ve STÖ’ler ) da katılımıyla oluşan özel bir yapılanmadır.

Stratejik planı esas oluşturacak yapıdır.

Daire başkanı ve personelin kamu kuruluşları ve sivil toplum karşısında hedeflerini oluşturabilmeleri ve bu sayede çalışmalarını sahiplenmeleri amaçlanmıştır.

SPÇG’ler, birimler bazında misyon, vizyon, temel değerler, amaç, hedef ve faaliyet/projelerin oluşturulması, maliyetlendirilmesi ve planlama sürecinde ilgili faaliyet alanlarında aktif rol alması amacıyla oluşturulacaktır.

/55

slide38
SPÇG

Faaliyet alanları çakışan SPÇG’ler faaliyet/projeler oluşturulması, geliştirilmesi, performans göstergelerinin oluşturulması ve maliyetlendirilmesi aşamalarında birbirleriyle çalışmakla yükümlüdür.

Paydaş analizi aşamasında, ayrı faaliyet alanlarıyla ilgili olmaları bakımından SPÇG’ler iç ve dış paydaşların belirlenmesinden ve bu paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesinden SPKB ile birlikte sorumludurlar.

SPÇG’ler gerekli olduğu durumlarda SPYK’ya çalışma alanlarıyla ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçları (rapor, plan, faaliyet/proje vb.) ile ilgili sunum yapar.

/55

y ntem1
Yöntem

Mevzuata uygunluk

Üst politikaların incelenmesi

Dünya örneklerinin incelenmesi

Literatür taraması (Kitap, makale, dergi vb.)

Mevcut kurumsal planların incelenmesi (Nazım İmar, Ulaşım Ana Planı vb.)

Üye olunan birlikler ve bunların getirdiği yükümlülüklerin incelenmesi

Katılımcılık mekanizmalarının geliştirilmesi

Plan çalışmalarının güncel bir biçimde internetten yayınlanması

/55

htiya lar n tespiti
İhtiyaçların Tespiti
 • Eğitim ihtiyaçları
  • Temel düzey SP Eğitimi
  • İleri düzey SP Eğitimi
 • Veri İhtiyacı
  • İç yapı analizinde gerekli veriler
  • Kentin mevcut durumunun tespitinde gerekli veriler
  • Sosyal, kültürel, demografik, eğitim, sağlık, altyapı, ulaşım, iklim, çevre, mekansal yapı, mekansal gelişim, ekonomi, kent tarihi, turizm ve kent aktörleri
 • Mali kaynak ihtiyacı
  • Verilerin temin edilmesi
  • Kitap, dergi, yayın, abonelik vb.
  • Tanıtım ve toplantı
  • Kırtasiye
  • Basım
  • Anket
  • İletişim

/55

misyon vizyon ve temel de erler
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Katılımcılığın sağlanması amacıyla hazırlık döneminin bitiminde ilk olarak başlatılıp süreç içerisinde geliştirilecek faaliyetler arasında yer almaktadır.

Belediye personeli ve dış paydaşların bütün sürece katılımını bu aşama ile başlatmak üzere üst yönetim gerekli bilgilendirmeyi ve görüşmeleri gerçekleştirecektir.

Her birim kendi misyon, vizyon ve temel değerlerini de belirleyecektir.

/55

durum analizi1
Durum Analizi
 • İç ve dış yapı analizleri ile
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin neler yapabileceği,
  • Kentteki ve bölgedeki konumu ve
  • Bunları etkileyen faktörler ortaya çıkarılacaktır.
 • Amaç kuruluş personelinin kendi iç yapısını daha iyi tanıması ve çevresel koşulları ve imkanları daha iyi anlamasıdır.

/55

stratejik plan olu turma d nemi
Stratejik Plan Oluşturma Dönemi
 • Planlama çalışmalarının en yoğun aşamasıdır.
 • Temel değerler çerçevesinde ve Durum Analizi sonuçları göz önünde bulundurularak belirlenen misyon ve vizyona ulaşmaya dönük olarak
  • Amaçların,
  • Hedeflerin,
  • Faaliyet ve projelerin belirlendiği aşamadır.
 • Koşullar ve kısıtlar göz önünde bulundurulmalı ve ulaşılabilir amaç ve hedefler tanımlanmalıdır.
 • Faaliyet ve projeler ihtiyaca dönük, (fiziki ve mali anlamda) uygulanabilir ve gerçekçi olmalıdır.
 • Katılımcılık esas alınmalı ve toplumun her kesimi sürece bir şekilde dahil edilebilmelidir.

/55

zleme ve de erlendirme
İzleme ve Değerlendirme

Planın uygulanmasını sağlayacak araçların geliştirilmesi

Uygulama döneminde izleme ve katılım sağlamaya dönük mekanizmaların geliştirilmesi

Performans programının oluşturulması

Performans esaslı bütçelemeye geçilmesi

Performans bilgi sisteminin kurulması

Stratejik yönetime geçiş için bir Eylem Planı oluşturulması

/55

risk analizi
Risk Analizi
 • Yerel yönetimlerin özerkliği tartışması
  • “Stratejik alanlara” yönelememesi (yerel yönetimlerde çok başlılık)
  • Stratejik araçlardan mahrum bırakılması (bütçe ve personel)
  • Stratejik kararlar almada mevzuatın etkisi (belediyelere üst politika dışında alan bırakılmaması)
 • Mevzuatın, gelirlerin ve personelin uzun vadeli planlama pratiği olmayışı
 • Katılımcılık ilkesinin belediye mevzuatıyla çelişkileri
 • Süre sınırlamaları, karar almaya dönük yeterli zamanın olmaması
 • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin girişimlerinin engellenmesi (Halk Meclisleri, Şirketleşme vb.)

/55

slide53
Sonuç

Kamu yönetimi reformu değil  DOĞRUDAN DEMOKRASİ’ye geçişte bir araç olması

Kentsel hizmetlerin daha geniş kesimlere belirli bir program içinde ulaşması

Kaynakların adaletli dağıtımı

Hizmetlerin etkin, verimli ve kalıcı hale gelmesi

Kentsel politikaların çoğulculuk ilkesine göre belirlenmesi ve kararların kent genelinde sahiplenilmesi

Kurumsal dönüşümün gerçekleşmesi

Kent özgünlüğünün ortaya çıkarılması

/55

soru cevap b l m

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Katılımınız için teşekkür ederiz!