Nytt i hovudavtalen og hovudtariffavtalen
Download
1 / 23

Nytt i Hovudavtalen og Hovudtariffavtalen - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Nytt i Hovudavtalen og Hovudtariffavtalen. Hovudavtalen. Avtaleperiode: 01.01.2014 – 31.12. 2015 Enno ikkje komen i papirform, lenke frå Udf si nettside: http://www.ks.no/PageFiles/63400/Ny%20hovedavtale.pdf?epslanguage=no NB: Dette syner berre endringane i HA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nytt i Hovudavtalen og Hovudtariffavtalen' - mary-gomez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nytt i hovudavtalen og hovudtariffavtalen
NyttiHovudavtalen og Hovudtariffavtalen


Hovudavtalen
Hovudavtalen

 • Avtaleperiode: 01.01.2014 – 31.12. 2015

 • Ennoikkjekomen i papirform, lenke fråUdf si nettside:

 • http://www.ks.no/PageFiles/63400/Ny%20hovedavtale.pdf?epslanguage=no

 • NB: Dette syner berreendringane i HA


Fr protokollen 4 kommunal samhandling og eller interkommunalt samarbeid
Frå protokollen: 4. Kommunal samhandling og/eller interkommunalt samarbeid

KS og forhandlingssammenslutningene har inngått

Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Avtalen viderefører prinsippet om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt finner hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for medbestemmelse gjennom ordningen med tillitsvalgte. Dette gjelder uavhengig av kommunens/fylkeskommunens valg av organisasjonsform eller ved samarbeid på tvers av kommuner. Samarbeid og medbestemmelse skal ivaretas både ved nasjonale satsinger og ved samarbeid på tvers av kommuner/fylkeskommuner/virksomheter. De øvrige bestemmelsene i Hovedavtalen må leses og forstås i lys av formålet og intensjonen i avtalen.


Fr protokollen rett til tillitsvald
Frå protokollen: Rett til tillitsvald

 • Undervisningspersonalet har rett til å veljetillitsvald på arbeidsplassen dersom organisasjonen har meir enn eitt medlem


Nytt i hovudavtalen del a
Nytt i Hovudavtalen del A

 • Ved streik (§5-1-1 og 5-1-2)

  • Varsel om plassfråtreding og liste over arbeidstakarar som vert tekne ut i streik, skal gjevastinnanfor kontortida

  • Øvsteleiar i verksemda skal ikkjetakast ut i streik

  • Øvsteleiar med personalansvar skal som hovudregelikkjetakast ut i streik

  • Arbeidsgjevar kan søke om dispensasjon for namngjevnearbeidstakarar som er tekne ut i streik, og som på grunn av fare for liv og helse eller andre vitale omsyn må vere i arbeid


Nytt i hovudavtalen del b
Nytt i Hovudavtalen del B

 • Kommunal samhandling/interkommunalt samarbeid (§1-4-3, nytt punkt)

 • Dersom ein vurderer å løyse oppgåver gjennom interkommunalt samarbeid eller kommunal samhandling, skal dei berørte, lokale partane så tidleg som råd drøfte tillitsvaldordninga og korleismedråderetten skal ivaretakast

 • Lokale partar bør drøfte behovet for fellesskulering


 • Frikjøp (§3-3 c)

  Organisasjonarmed færre enn 375 medlemmer får tildelt ressursar i forholdet mellom medlemstalet og 375

 • Rett til fri frå arbeid (§3-4)

  Når tillitsvald vert innkalla til møte og lokale lønsforhandlingarutanforvedkomande si arbeidstid skal det avklarast om dette skal kompenserast med timeløneller avspasering


Nytt i hovudtariffavtalen
Nytt i Hovudtariffavtalen

 • Undervisningspersonalet får no tidfesta avviklinga av heile ferien på 5 veker. Tidlegarevar berreden lovfesta ferien på 4 veker og 1 dag tidfesta. Endringa medfører at undervisningspersonalet får rett til erstatningsferie frå første dag også for den avtalefesta delen av ferien, i tillegg til at lærarar som har foreldrepermisjon får dessedagane att etter permisjonsslutt.


Musikk og kulturskular
Musikk- og kulturskular

 • Arbeidstid som i førre tariffperiode


L nstillegg per 1 9 2014
Lønstilleggper 1.9.2014


Sum tillegg p minstel nene generelt tillegg minstel nsjusteringar
Sum tillegg på minstelønene(Generelt tillegg + minstelønsjusteringar)


Minstel nstabell per 1 mai 2014 verknadsdato for udf 1 september
Minstelønstabellper 1. mai 2014 (verknadsdato for UDF: 1. september)


Allereie avtalte l nstillegg per 1 mai 2015
Allereieavtalte lønstilleggper 1. mai 2015


Utrekna l gaste rsl n per 1 mai 2015 vist i gammal minstel nsmatrise
Utreknalågasteårslønper 1. mai 2015(vist i «gammal» minstelønsmatrise)


Sum auke av minstel n utrekna tillegg for ansiennitet 2014 og 2015
Sum aukeav minsteløn/utreknatillegg for ansiennitet - 2014 og 2015


Nytt l nssystem i ks fr 1 5 2015
Nytt lønssystem i KS frå 1.5.2015

 • Avtalt garantiløn ved 0 års ansiennitet og ansiennitetstillegg i prosent av garantiløn.

 • Ansiennitetstillegg på toppen av den einskilde si årslønetter 2, 4, 6, 8 og 10/16 års lønsansiennitet.

 • Utrekna tillegg for ansiennitet i kroner

 • Utreknalågasteårsløn for kvart ansiennitetstrinn

 • Seinare avtalte endringar av ansiennitetstillegg omfattararbeidstakarar på dette ansiennitetstrinnet.

 • Seinare avtalte endringar av ansiennitetstillegg inneber at utreknalågasteårslønberre vert endra på dette ansiennitetstrinnet.


Nytt l nssystem pr 1 5 2015
Nytt lønssystem pr. 1.5.2015


Vedlegg 6 kompetansel nssystemet
Vedlegg 6 (Kompetanselønssystemet)

 • Stillingskode 7965 Lektor: Utdanning tilsvarjendeminst 5 års normert studietid (300 studiepoeng/100 vekttal).

 • Vidareutdanning i fag som er med i læreplanen for vedkommandeskuleslag.

 • Naturlegå gjeutteljingfor vidareutdanningi andre undervisningsrelaterte fag dersom desse vert rekna som relevante, sjølvom desse faga ikkjeer med i læreplanen for vedkommande skoleslag.


Ks presiserer
KS presiserer

KS har lagt ut følgende for å avklare den nye merknaden i vedlegg 6:

«Videre er det slik at det ikke lenger vil bli gitt automatisk uttelling for videreutdanning, dersom denne videreutdanningen ikke er i fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag. KS mener at bestemmelsen ikke skal gjøres gjeldende for lærere som allerede er i gang med videreutdanning, men at den trer i kraft for lærere som starter videreutdanning etter 1.8.2014. KS understreker at det vil fremdeles være naturlig å få uttelling for videreutdanning i andre undervisningsrelaterte fag dersom disse anses som relevante, selv om disse ikke er med i læreplanen i vedkommende skoleslag.»

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjor/Ny-arbeidstidsavtale-for-undervisningspersonalet-samt-endringer-i-HTAs-vedlegg-6/


Merknad til kap 4 pkt 4 a 4 kompetanse
Merknad til kap. 4 Pkt. 4.A.4 - Kompetanse

 • Videreutdanning av minimum et halvt/ett års varighet.

 • Fagarbeiderstillinger med relevant fagskoleutdanning og høgskoleutdanning med ettårig videreutdanning er særlig relevant.


Lokale forhandlingar
Lokale forhandlingar

 • 1 % pr. 1 .juli

 • Gjennomføring av forhandlingar til høsten: Fristar vert fastsette i B-rundskriv

 • Leiarar i kap. 4B og 4C børprioriterast

 • Andre stillingar som ikkje er omfatta av minstelønsjusteringar, t.d. PP-rådgjevarar


Pensjon
Pensjon

 • Kap. 2, pkt 2.3.2. «Økning i pensjonsgrunnlaget som følge av lønnsforhøyelse utover 1,25 G (forholdsmessig ved deltidsstillinger) de siste 2 år før fratreden med alderspensjon, ses bort fra ved pensjonsberegningen».

 • Kap. 2, pkt. 2.1.1 m.fl: Oppheving av 14-timarsregelen – dvs. minstekravet for innmelding i pensjonsordninga –jf. Arbeidsretten sin dom før sommareni fjor.

 • Innføring av pensjonistløn, som i statlegsektor.

 • TPO-vedtektene kapittel 8: Alle endringanesom gjeld ny uførepensjon i offentlegtenestepensjon.

 • Til protokollen pkt. e: Anbod/konkurranseutsetting/privatisering mv. av oppgåver/tenester: Kartlegging og utgreiingsplikt.

 • Tekniske endringari AFP-vedtektene og TPO-vedtektene, som følgje av endringari anna lov- og regelverk i siste 2-årsperioden.


Regulering 2 avtale r
Regulering 2. avtaleår

 • «Dersom rapporten «Grunnlaget for inntektsoppgjørene i 2015» fra Det tekniske beregningsgrunnlaget for inntektsoppgjørene viser en høyere lønnsutvikling i frontfaget enn i KS-området fra 2013 til 2014 skal differensen legges til et troverdig anslag for lønnsveksten 2014 – 2015 i frontfaget. Disse elementene vil være grunnlaget for rammen for oppgjøret 2015 i KS-området.»


ad