Download
nytt oppl ringstilbud for ansatte i handels og servicebedrifter i grenland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nytt opplæringstilbud for ansatte i handels- og servicebedrifter i Grenland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nytt opplæringstilbud for ansatte i handels- og servicebedrifter i Grenland

Nytt opplæringstilbud for ansatte i handels- og servicebedrifter i Grenland

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Nytt opplæringstilbud for ansatte i handels- og servicebedrifter i Grenland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nytt opplæringstilbud for ansatte i handels- og servicebedrifter i Grenland Næringsfrokost i Langesund

 2. Aktiv Vekst i Grenland Aktiv vekst i Grenland: Handels- og serviceforetak i Grenland som fremtidsrettet og verdiskapende faktor i distriktet. Orientering om foreløpig opplegg. Dette er viktig for distriktet! Ikke bare butikker – men også andre serviceforetak: kultur / museum, bibliotek, hotell osv Næringsfrokost i Langesund

 3. Aktiv Vekst i Grenland Bakgrunn for prosjektet Samarbeid mellom Porsgrunn Min By AS og Og Folkeuniversitetet Buskerud – Vestfold – Telemark (FUBVT) Økonomisk støtte fra VOX – gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Samarbeidet utvidet til å omfatte alle de fire kommunene i Grenland – Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble Næringsfrokost i Langesund

 4. Aktiv vekst i Grenland • Handels- og serviceforetak som fremtidsrettet og verdiskapende faktor • Opplegg for kompetanseheving / opplæringstiltak for ledere og ansatte i handels- og serviceforetak i Grenland • I samarbeid med Porsgrunn Min By, Servicebyen Skien, Næringsavdelingene i Bamble og Siljan samt Fokeuniversitet gis tilbudet • De deltakende foretak skal selv bestemme innholdet i kursene (innenfor en ramme) • Varighet : Ut 2010 Næringsfrokost i Langesund

 5. Å forbedre servicekvaliteten ytterligere, til beste for kundene Grenland skal fremstå som et meget serviceminded, attraktivt område hvor folk ønsker å gjøre sine innkjøp og benytte seg av de vare- og servicetilbudene som finnes Hver ansatt = en turistvert! Målet Næringsfrokost i Langesund

 6. VOXProgram for basiskompetranse i arbeidslivet BKA • Er en nasjonal pådriver for voksnes læring • Skal fremme arbeidsplassen som læringsarena i samarbeid med partene i arbeidslivet og utdanningsmiljøer. • Bidra til å utvikle nye og effektive modeller for samarbeid mellom arbeidsliv og læringsmiljøer • Voksne som er i arbeid skal få et kvalitativt godt og tilpasset læringstilbud • For voksne med særlige behov skal utvikles tilpassede læringstilbud • Målet er å hindre utstøting • Programmet er et ledd i regjeringens kompetanspolitikk Næringsfrokost i Langesund

 7. Aktiv Vekst i Grenland Næringsfrokost i Langesund

 8. Aktiv Vekst i Grenland Næringsfrokost i Langesund

 9. Aktiv Vekst i Grenland Roald Amundsen var en mann som planla sine ekspedisjoner meget nøye. Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene. Han uttalte: ”Seier venter den som har alt i orden. - – Hell kaller man det. ” ”Nederlag er en absolutt følge for den som har forsømt å ta de nødvendige forholdsregler i tide. – Uhell kalles det.” Roald Amundsen, Sydpolen, bind 1 Næringsfrokost i Langesund

 10. Akitv vekst i Grenland Næringsfrokost i Langesund

 11. Aktive Grenland • Interne samlinger hvor deltakerne vil få hjelp til en gjennomgang av hvor foretaket står i dag og med basis i den legge planer for videre utvikling. • Kurs, eksempler: Kundebehandling, kommunikasjon og rådgivning i salgssituasjon, plakattegning, vindusutstilling, Internet og E-post, datakortet, lokalhistorie. Vi legge imidlertid vekt på de behov som gruppen ønsker å bli kurset i, og kursene skreddersys derfor til den gruppen som deltar. • Nettverksgrupper med deltakere fra forskjellige foretak med temaer innen kommunikasjon for å sette serviceyrket på agendaen og søke å heve tilhørigheten og statusen for disse viktige yrkene. Næringsfrokost i Langesund

 12. Aktiv Vekst i Grenland Næringsfrokost i Langesund

 13. Aktiv Vekst i Grenland • Styringsgruppe: • Lars Iver Larsen, Porsgrunn Min By AS • Jørn Erik Hegna, Servicebyen Skien • Ingrid Grandum Berget, Bamble kommune, næringssjef • Ole Kristian Holtan, Siljan kommune, ordfører og næringsjef • Ketil Klingberg, Folkeuniversitetet Vestfold, Buskerud , Telemark • Kjell Pedersen , sekr Næringsfrokost i Langesund

 14. Aktiv vekst i Grenland • Prosjektledelse: • Kjell Pedersen, Myrica AS • JanEvensen, VOX /Folkeuniversitet Buskerud, Vestfold, Telemark Næringsfrokost i Langesund

 15. Nettverksgrupper for ledere - Butikken som læringsarena. Kompetanseutvikling/komp-etansedeling. Samarbeid / team-arbeid. Arbeidsmiljø/ medarbeidertilfredshet Hvordan kan vi styrke Grenland som servicesentrum? Erfaringsutveksling, ideer og forslag til tiltak Aktiv vekst i Grenland Næringsfrokost i Langesund

 16. Aktiv Vekst i Grenland Nettverksgrupper -Medarbeidere ca 10 – 20 personer - 3 møter Varighet 2-3 timer - Temaer: Hvorfor er butikk-serviceyrket så viktig? Hvordan kan vi gjøre vår arbeidsplass mer attraktiv? Hvordan kan jeg sette mål for mitt arbeid? Ekspeditør eller rådgiver? - Erfaringsutveksling, ideer og forslag til tiltak Næringsfrokost i Langesund

 17. Aktiv Vekst i GrenlandTanker bak opplæringen Et skreddersydd opplæringsprogram for ansatte i handels- og servicenæringen Utarbeidet lokalt og forankret i deltagernes arbeidshverdag Innhold og tema som oppleves som konkrete og relevante for målgruppen Differensiert kursprogram – fleksibelt, attraktivt og motiverende Næringsfrokost i Langesund

 18. Aktiv Vekst i Grenland Gjennomføring: Utarbeide interne og eksterne kursopplegg Kurs for enkeltaktører og bransjer samt kurs som samler deltagere på tvers av bransjer Kurs på dag- og / eller kveldstid 2009: Informasjon, behovskartlegging og utarbeiding av kursopplegg 2010: Gjennomføring av opplæring – over 700 aktører / mer enn 7.000 ansatte i målgruppen Næringsfrokost i Langesund

 19. Aktiv Vekst i GrenlandOpplæringens innhold Fire hovedområder: Lesing / skriving Muntlig kommunikasjon Matematikk / tallforståelse Data NB: deltakerne skal velge selv!!! NB; Deltakerstyrt!! Næringsfrokost i Langesund

 20. Aktiv Vekst i GrenlandLesing / skriving Reklamasjon Klagebehandling / konflikthåndtering Kundeveiledning Tekstforståelse Lover og regler Referat / notat Næringsfrokost i Langesund

 21. Aktiv Vekst i GrenlandMuntlig kommunikasjon Kundebehandling Høflighet Språk / kulturforståelse Lokale historier / lokalhistorie Ikke-verbal kommunikasjon Den gode servicesamtalen Næringsfrokost i Langesund

 22. Aktiv Vekst i GrenlandMatematik / tallforståelse Kalkyle Budsjettering Målebegreper Økonomi Valuta Næringsfrokost i Langesund

 23. Aktiv Vekst i GrenlandData / IT E-post Salg via Internet Intranett og web Elektronisk dokumentbehandling Regneark Database Næringsfrokost i Langesund

 24. Aktiv Vekst i Grenland God kompetanse gir resultater på bunnlinja og tryggere arbeidsplasser! Næringsfrokost i Langesund

 25. Aktiv vekst i Grenland Hele programmet for ledere og ansatte i handels- og serviceforetak i Grenland Deltakeravgift for ditt firma:2.500 (under 10 ansatte)/ 5.000 Resten er gratis! Næringsfrokost i Langesund

 26. Aktiv Vekst i Grenland • Vi vil gjerne ha innspill og synspunkter! • Hjelp oss med KUP-opplegget Næringsfrokost i Langesund

 27. Er du eller ditt firma / foretak interessert? Kontakt Myrica v/Prosjektleder Kjell Pedersen Tel: 90 62 24 94 E-post: myrica@online.no Aktiv vekst i Grenland Næringsfrokost i Langesund