slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OTANTATUTKIMUS OY PowerPoint Presentation
Download Presentation
OTANTATUTKIMUS OY

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

OTANTATUTKIMUS OY - PowerPoint PPT Presentation

marvin-kirby
99 Views
Download Presentation

OTANTATUTKIMUS OY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OTANTATUTKIMUS OY Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman Otantatutkimus Oy:n nimen mainitsemista. RAY: LAMAKYSELY JÄRJESTÖILLE KESÄKUU 2009 KUVIOT A partner in A member of the Finnish Association of Market Research Agencies ISS-Otantatutkimus Oy / Fredrikinkatu 20 B 21 / FIN-00120 Helsinki / Tel: +358-10-3868-400 / Fax: +358-10-3868-440 Email: otantatutkimus@otanta.com / www.otanta.com / Business ID: 1936458-4 / Registered in Helsinki

  2. Johdanto Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnanjohtajilta, miten taantuma on vaikuttanut kyseisten järjestöjen talouteen tai toimintaan ja miten kyseessä olevat henkilöt arvioivat taantuman vaikuttavan toisaalta järjestöjen talouteen tai toimintaan ja toisaalta ihmisten avun tarpeeseen, joihin järjestöjen odotetaan vastaavan. Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina viikolla 24 vuonna 2009. Haastatteluja tehtiin yhteensä 230 ja ne olivat keskimäärin 9 minuutin mittaisia. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen perusjoukkoon kuului 921 järjestöä Raha-automaattiyhdistyksen toimittamien yhteystietolistojen pohjalta. Järjestöryhmät olivat seuraavat (suluissa haastattelumäärät): • kansanterveysjärjestöt (n= 66) • lastensuojelu- ja nuorisokasvatusjärjestöt (n= 40) • vammaisjärjestöt (n= 35) • vanhustyön järjestöt (n= 60) • raittius- ja päihdejärjestöt (n= 29). Haastatteluja varten luotiin kiintiöt eri järjestöryhmiä koskien. Näin saatiin kustakin eri järjestöryhmästä riittävästi vastaajia. Lopuksi kokonaistulokset painotettiin järjestömäärän perusteella edustamaan kyseistä perusjoukkoa ja tulosten voidaan sanoa kuvaavan luotettavasti perusjoukon näkemyksiä ja mielipiteitä.