elcertifikat nu och i framtiden och i norge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elcertifikat – nu och i framtiden, och i Norge? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elcertifikat – nu och i framtiden, och i Norge?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
martena-barker

Elcertifikat – nu och i framtiden, och i Norge? - PowerPoint PPT Presentation

124 Views
Download Presentation
Elcertifikat – nu och i framtiden, och i Norge?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elcertifikat – nu och i framtiden, och i Norge? Johan Karlsson Analysavdelningen Energimyndigheten Ediel- och avräkningskonferensen 4 oktober 2011

 2. Elcertifikatsystemet • Elcertifikat infördes den 1 maj 2003, marknadsbaserat styrmedel • Syfte att stödja förnybar elproduktion. Ger ett extra stöd utöver försäljning av el • Bidrag lyfts ur statsbudgeten – säkerställer pengar till förnybar elproduktion • Teknikneutralt, konkurrens mellan förnybara energislag, utvidgning av systemet • Ökad ambitionsnivå • Ständig utveckling av systemet

 3. MWh 1 MWh = 1000 kWh Elcertifikat – en rättighet för producent av el från förnybara energikällor och torv Total intäkt 2010 Försäljning av elcertifikat Medelpris 2010: 26 öre/kWh Försäljning av el Elspotpris 2010: 54 öre/kWh

 4. Utfärdade elcertifikat

 5. Elcertifikat – en skyldighet för kvotpliktiga att inneha certifikat • Kvotpliktiga: • Elleverantörer • Elanvändare som använder el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen • Elintensiv industri • Den kvotpliktige är skyldig att köpa in certifikat i förhållande till sin eller sina elkunders elanvändning • Den kvotpliktige ska deklarera senast 1 mars varje år • Den 1 april annulleras elcertifikaten

 6. Anläggningar godkända för tilldelning av elcertifikat • Utgången av år 2010 totalt 2711 anläggningar godkända för tilldelning • Bio 163 st, installerad effekt 4 056 MW • Vind 1 371 st (1 606 verk) installerad effekt 1 998 MW • Vatten 1 164 st, installerad effekt 620 MW • Sol 13 st, installerad effekt 0,55 MW • Under år 2010 godkändes 292 st nya anläggningar (installerad effekt 739 MW)

 7. Elintensiv industri • Skyldigheter och rättigheter • År 2010 var 419 företag registrerade som elintensiva • Omkring 40 TWh undantag

 8. Elcertifikatberättigadelproduktion 2010 • Årsproduktionen har ökat med 11,5TWh sedan 2002 • Nya anläggningar ca 5,8 TWh • Ökad produktion i befintliga anläggningar ca 5,7 TWh 31,5 TWh år 2020 Målet +25 TWh 18 TWh år 2010 + 11,5 TWh 6,5 TWh år 2002

 9. Förslag om ny elcertifikatslag • En ny lag om elcertifikat prop. 2010/11:155 överlämnades 6 juli till riksdagen • Riksdagsbeslut senare i höst • Träder i kraft 1 januari 2012

 10. Förslag om ny elcertifikatslag • Två nya beslutstyper • Fastställande av kvotplikt • Nedsättning av tilldelning av elcertifikat • Ny anläggning vattenkraft (riven och ny) • tilldelning endast för produktionsökning • Kvotplikt tas bort för vissa mindre producenter • Möjliggör för en gemensam elcertifikatsmarknad med andra länder • ..och diverse förenklingar i språk och omstrukturering

 11. Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge Samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv • Statistiska överföringar mellan medlemsländer (art. 6) • Gemensamma projekt mellan medlemsländer eller med tredjeland (art. 7 och 9) • Gemensamt stödsystem (art. 11)

 12. Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge Även Norge kommer att ha en elcertifikatslag! • Stödja utbyggnad av förnybar el, godkänna anläggningar, utfärda elcertifikat, kvotplikt, kvoter, annullera…osv Vad innebär en gemensam elcertifikatsmarknad? • Gemensamt mål om 26,4 TWh mellan år 2012 till 2020. • Utbyggnad av biokraft främst i Sverige (ca 5 TWh) • Utbyggnad av vattenkraft främst i Norge (ca 7 TWh). • Återstående utbyggnad 14 – 15 TWh utgörs troligen av landbaserad vindkraft där marknaden avgör var. • Goda förutsättningar för vindkraft i båda länderna

 13. Kvotkurvor styr efterfrågan på en gemensam elcertifikatmarknad

 14. En gemensam elcertifikatsmarknad ger ökad efterfrågan och därmed ökad likviditet på marknaden TWh

 15. Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge Vad händer nu? Vad återstår för att få en gemensam elcertifikatsmarknad från 2012? • Ett juridiskt bindande avtal mellan länderna måste godkännas av riksdag och storting • Sveriges riksdag måste besluta om ny elcertifikatslag • Norge måsta anta förnybartdirektivet och direktivet ska införlivas i EES-avtalet. Vill ni veta mer? • Energimyndigheten kommer att arrangera informationsträffar i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö (nov/dec)

 16. Sammanfattning • Sveriges mål är att öka den förnybara elen med 25 TWh till 2020 • Sverige har erhållit en ökning på 11,5 TWh förnybar el sedan 2002 • En gemensam elcertifikatsmarknad med Norge kommer att ge ytterligare 13,2 TWh förnybar el till 2020 • En gemensam elcertifikatsmarknad med Norge från 1 januari 2012 ger mer likviditet till marknaden som kan locka fler investerare • På en gemensam elcertifikatsmarknad är det fortfarande landbaserade vindkraft som krävs för att nå det gemensamma målet • Tillsammans kan målet nås till en lägre kostnad

 17. Välkommen till Energiutblick 201213-15 mars på Svenska Mässan i Göteborg • Energimyndighetens årliga konferens samlar energiområdets aktuella frågor. • Privata och offentliga aktörer, forskare, universitet, intresseorganisationer m.fl. • Framtidens teknik, världens klimatutmaningar, hållbara städer, energimarknader, affärsutveckling, det senaste från den politiska agendan… • Föredragshållare, utställare, debattör, åhörare… Vilken roll tar du? • www.energiutblick.se

 18. Elcertifikat – nu och i framtiden Tack för uppmärksamheten! Johan Karlsson 016 – 544 22 15 Johan.karlsson@energimyndigheten.se Ediel- och avräkningskonferensen 4 oktober 2011