Download
om inkassobransjen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OM INKASSOBRANSJEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
OM INKASSOBRANSJEN

OM INKASSOBRANSJEN

116 Views Download Presentation
Download Presentation

OM INKASSOBRANSJEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OM INKASSOBRANSJEN SFNs landsmøte 2008

 2. 112 inkassobyråer • 20 -25 mrd kr til inkasso hvert år. • 15 mrd innkasseres • 46 mrd kr samlet til inkasso

 3. Antall inkassosaker i NorgeSaker rapportert til Kredittilsynet 2007 mottatt 3.890.649 saker. 3 % økning.c

 4. Antall konkurser

 5. Gjeldsordninger Til sammen 31.379 gjeldsordninger

 6. Tvangssalg løsøre

 7. Tvangssalg fast eiendom

 8. Tvangssalg fast eiendom og løsøre

 9. Fravikelser

 10. Forliksklager

 11. Resultatet av forliksrådsbehandlingen

 12. Antall utleggsbegjæringer

 13. Antall utleggsbegjæringer

 14. Intet til utlegg; 35 % (45 %)

 15. Nye vernetingsbestemmelser i Tvisteloven Advokat Baard Sig. Bratsberg

 16. Tvistemålslovens opphevet • § 18. Hjemting har enhver i den retskreds, hvor han har bopæl. Har nogen bopæl i flere kredser, har han hjemting i dem alle. • § 19. Den, som ikke har paaviselig bopæl, hverken i indlandet eller i utlandet, har hjemting i den retskreds, hvor han opholder sig, naar stevningen forkyndes. •        Har han heller ikke kjendt opholdssted i riket, træder retten paa hans sidste kjendte bopæl eller opholdssted indenlands istedenfor hjemtinget, naar saken gjælder en forpligtelse, som han har paadrat sig her i riket, eller som han skal opfylde her. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 17. Tvl. § 4-4.Alminnelig verneting • (1) Søksmål kan reises ved saksøktes alminnelige verneting. • (2) Fysiske personer har alminnelig verneting der de har bopel. Den som har bopel i flere rettskretser, har alminnelig verneting i alle rettskretsene. • (3) Virksomheter registrert i Foretaksregisteret har alminnelig verneting på det sted virksomhetens hovedkontor ifølge registreringen ligger. Utenlandske næringsvirksomheter med filial, agentur eller lignende forretningssted i Norge har alminnelig verneting på dette forretningsstedet dersom søksmålet gjelder virksomheten der. • (4) Staten har alminnelig verneting i Oslo. Fylkeskommuner og kommuner har alminnelig verneting der hovedadministrasjonen ligger. Selvstendige offentlige foretak har alminnelig verneting der styret har sitt sete. • (5) Virksomheter eller sammenslutninger uten alminnelig verneting etter tredje og fjerde ledd har alminnelig verneting samme sted som den person stevningen skal forkynnes for. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 18. Tvfbl. bestemmelser om kompetent Namsmyndighet • § 7-3.Kompetent namsmyndighet •        Begjæring om utlegg skal settes fram for namsmannen i det distriktet der saksøkte har alminnelig verneting. • Med unntak for begjæring om utlegg etter § 7-2 bokstav f kan en begjæring om utlegg også settes frem for namsmannen i et annet distrikt hvor saksøkte har formuesgoder når: • (a) det er sannsynlig at det ikke vil være tilstrekkelige eller hensiktsmessige formuesgoder å ta utlegg i i det distrikt der saksøkte har alminnelig verneting, • (b) utlegg søkes i et formuesgode som saksøkeren har panterett eller tilbakeholdsrett i for sitt krav, og dette befinner seg i distriktet, • (c) saksøkte er næringsdrivende og har forretnings- eller driftssted i distriktet, • (d) saksøkte ikke har kjent alminnelig verneting i riket, • (e) saksøkte har samtykket etter at kravet ble misligholdt, eller • (f) tvangsfullbyrdelsen ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort. • For saksøkte som har kjent alminnelig verneting i riket, kan utleggstrekk bare besluttes av namsmannen i det distrikt der saksøkte har alminnelig verneting. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 19. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 20. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 21. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 22. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringar i inkassolova (godkjenning av kvalifikasjonsbevis frå ein annan EØS-stat m.m.)

 23. Disse medlemmer ser at økende press mot rentenivået kan medføre at det er stor fare for at en rekke mennesker, ikke minst unge, vil kunne havne i et uføre. Den nye inkassoreformen kan imidlertid i stor grad bøte på dette. Fremfor å overlate jobben til et inkassobyrå, kan den enkelte fordringshaver selv gjøre jobben til en langt rimeligere pris for den enkelte skyldner og etablere fornuftige avdragsordninger, samtidig som skyldnerens ansvar for egen gjeld ikke pulveriseres ved at kreditor har et effektivt ris bak speilet i form av at namsmannen om nødvendig kan trekkes tidligere inn i prosessen, jf. lov om tvangs-

 24. i denne sammenheng å vise til behandlingen av Dokument nr. 8:16 (2007-2008), jf. Innst. S. nr. 141 (2007-2008), og forutsetter at Justisdepartementet i samarbeid med Finansdepartementet fremover følger opp de forhold som forslagsstillerne og Stortinget påpekte ved behandlingen av dette forslaget, herunder også spørsmålet om utvidet bruk av såkalt egeninkasso som ble innført fra 2006.

 25. Disse medlemmer har merket seg at denne muligheten er lite kjent blant norske bedrifter og medfører at det skjer en formuesoverføring fra privatpersoner og verdiskapende næringsliv til et unødvendig byråkratisk mellomledd i form av inkassobyråer som har til dels grove avanser for minimalt med arbeid. Disse medlemmer forutsetter derfor at arbeidet med å gjøre denne muligheten bedre kjent, intensiveres.

 26. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 27. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 28. KLAGEBEHANDLING • CA 350 klager til Inkassoklagenemnda pr. år. • Ca 30 saker behandles av Nemnda. • Innsigelser • Taushetsplikt • Betalingstidspunkt og salærberegning • Renteberegning • Varsling, og utforming av varsel, kombinasjon av varsler.

 29. Rentespesifisering Advokat Baard Sig. Bratsberg

 30. IL. § 10.Betalingsoppfordring • Når et krav er mottatt til inkasso og betalingsfristen i inkassovarsel etter § 9 er løpt ut, skal inkassatoren sende skyldneren en skriftlig oppfordring på papir (betalingsoppfordring) om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager. § 9 andre ledd gjelder tilsvarende. Forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig, skal være vurdert før en betalingsoppfordring sendes. • Betalingsoppfordringen skal angi • a) fordringshaverens navn, • b) hva kravet gjelder, • c) kravets størrelse med særskilt angivelse av hovedkrav og tilleggskrav som krav på forsinkelsesrente og erstatning for inndrivingskostnader, • d) hvilken sats for forsinkelsesrente som i tilfelle er brukt og dato det er beregnet forsinkelsesrente fra, • e) at unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader for skyldneren og til rettslig inndriving, og • f) retten til å kreve nemndsbehandling etter § 22, dersom kravet blir inndrevet av et foretak som driver inkassovirksomhet i medhold av bevilling etter § 5 første eller tredje ledd.    • Fullstendige opplysninger som nevnt i andre ledd bokstavene c og d er det ikke nødvendig å gi dersom beregningen av kravet er særdeles omfattende. Samlet krav må likevel alltid oppgis, og det må opplyses at en fullstendig oppstilling vil bli gitt ved forespørsel. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 31. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 32. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 33. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 34. Kombinasjon av varsler IV / BO, tvfbl. §4-18 varsel, varsel ihttvl. §5-2, stengevarsel osv. Advokat Baard Sig. Bratsberg

 35. Inkassoloven er ikke til hinder for at betalingsoppfordring og varsel om rettslige skritt etter inkassoloven § 10 kombineres med slike varsler som kreves i andre lover”. • I kommentarutgaven til tvangsfullbyrdelsesloven, Bind I, 4 utgave, side 431, 2 avsnitt de 2 siste setningene sies det: ”Endelig følger det av inkassoloven § 11 at inkassator før det begjæres rettslig skritt, skal ha gitt skyldneren en ny betalingsoppfordring med varsel om at rettslig inndriving vil bli satt i verk. Denne betalingsoppfordringen kan kombineres med varselet etter tvfbl. § 4-18, jfr Ot prp nr 2 (1987-8) side 116.” Advokat Baard Sig. Bratsberg

 36. KLAGEBEHANDLING I KREDINOR Advokat Baard Sig. Bratsberg

 37. KLAGEBEHANDLING I KREDINOR Advokat Baard Sig. Bratsberg

 38. KLAGEBEHANDLING I KREDINOR Advokat Baard Sig. Bratsberg

 39. Advokat Baard Sig. Bratsberg