Hong kong Cruse Associates Financial Reviews: HK hvitvasking - PowerPoint PPT Presentation

hong kong cruse associates financial reviews n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hong kong Cruse Associates Financial Reviews: HK hvitvasking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hong kong Cruse Associates Financial Reviews: HK hvitvasking

play fullscreen
1 / 6
Hong kong Cruse Associates Financial Reviews: HK hvitvasking
122 Views
Download Presentation
roselawrence14
Download Presentation

Hong kong Cruse Associates Financial Reviews: HK hvitvasking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hong Kong Cruse Associates Financial Reviews HKhvitvasking lover fangerfeil folk: tidligerepolitiethodet http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718

  2. Hong kong Cruse Associates Financial Reviews- I Hong Kong, erdetanslått at titallsmilliarderav dollar erulovlighvitvaskedehvertår. Myeavdeterkriminalitetellernarkotika-relatertepengerfunnelledfra Kina eller gambling oaseav Macau. Et årsiden, Hongkongintroduserttøffnye lover - Anti pengerhvitvaskingforordning - men sålangtdet bare synes å ha tattdempåbunnenavkriminellehierarkiet. Korrespondent: Joanna McCarthy Speaker: Steve Vickers, administrerendedirektørav Steve Vickers ogbekjente, ogtidligerelederav Royal Hong Kong politiet Criminal intelligens Bureau VICKERS: En gammel dame, gamleersannsynligvisfeilord, men en 61 - årgamleanalfabeter public housing leietakerbledømttiltiår for sin rolle i hvitvaskingavpengerog en 19 årgammel. Jegmenerdeterfinthvisdetvarhelehistorien, men detteeråpenbartsværtsmåhjul i et myestørrehjul. Hong Kong har en veldigstolthistorieav anti-narkotikaarbeid, detvar en av de førstelandene i verdensomforfulgteutbyttetavnarkotikahandelsværtvellykket. Den nye mot hvitvaskingavpengerlovsomharkommet i trorjeghartattfeilendeavnettetsomdetvar, synesdet å værefanger de veldig, veldig lave enden i stedet for de somerinvolvert i flyttemilliarderav dollar utav Kina, vanligvisvedhjelpavunderjordiske banker ogpressevisningenkasinoeteller junkets arbeidertett med kasinoer, somåpenbartgårveldig store pengesummerutav Kina. Såpoengeterikke at lovenikkeer en god en, erpoengetvirkelig "er de riktigepersoneneblirmålrettet"? MCCARTHY: selvfølgelig du sierdeterikkesåmye et spørsmålomhvorvidtlovener bra, ogselvfølgeligdet bare harvært i ettårnå. Men hvorf http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718

  3. VICKERS: Vel, jegtrorogså man trenger å se at deter en gjeldende paranoia i verden over hvitvasking. Til mitt sinnbørhvitvaskingavpenger i dens reélleforstandværeutbyttetavkriminalitet, entendeternarkotika, barneprostitusjonellerandreavskyeligforbrytelsersommåletvilvære å fangeopputbyttetav de. Deter slags morphed i verden i krigen mot terror, ognå i skatteunndragelse, i en slags generellangreppå offshore penger. Detinteressantetingenombeggedisse to tilfelleneer at vi ikkefaktisk se hvadissemidlene var. Sådetervanskelig å fortelleom folk kommer i fengsel for å håndtereutbyttetavnarkotika, elleromdetteermerav en valuta, folk bevegeligepengesummer for å beseirevalutaforskrifterfrainnsiden Kina, ogjegtrordeter et problem. MCCARTHY: Ogåpenbartdetangårdeglangtmerhvisdetkommerfrautbyttetavkriminalitetsomnarkotikaogulovlig gambling, ennhvisdeterrettogslettgåutenomvalutaforskrifter? VICKERS: høyre. Men prosecuting folk utenreferansetilhvor den komfraertil meg fra en politikksynspunkt, ogfra et juridiskståsted, ganske irrelevant. Måleter å målrette den primæreorganisertkriminalitet tall ellerkorruptetjenestemennhvispengeneer i bevegelse. Ogselvfølgelighvis folk konspirerer for å hjelpedem i det, så de erskyldig i en straffbar handling også. Men bare rettsforfølgesvært lave enden cogs i etableringenerikkevirkelighjelpernoen. http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718

  4. MCCARTHY: En av de flottefunksjonene i dissesakenesomharblittoppdageter at disse store transaksjonergikkusett for sålenge. Hvaskaldetfortelledegom Hong Kongsbanksystemet? Hvorforvarikkedetteplukketoppfør? VICKERS: Hong Kong har en verdensklassebanksystemet, spørsmåleteromdissetransaksjoneneselverutbyttetavkriminalitet. Ogsåhvajegmistenkerer der varflerehundredersomikketusenvisavsværtsmåtransaksjoner, sannsynligvisberegnetikke for å trekkeoppmerksomheten. Såjegtrorvillærdommenfradettefrabankenssynspunktvære å se pådettotaleantallettransaksjoner, i motsetningtilpersonligetransaksjoner, somernok der de faltned her. MCCARTHY: En av de somkanskjeikkekunnebeskrivessomlitenyngeler Carson Yeung, somer en tycoon ogeierenavengelskfotballklubben, Birmingham City. Han vilgåpå trial seneredennemåneden. Erdet et positivttegnpå at noenav de mer complicit talleneblirmålrettet? http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718

  5. VICKERS: Vel, jegkanikkekommenterenoengittenkeltsak, spesielthvisdetikkehargåtttilrettenennå. Men egentligikke, deterdetenestetilfelletjeghar sett, ok selvom den nyelovens bare vært i for et år, men gjørbjørnen i tankene Hong Kong harfikk en veldigsterkog robust juridiskesystemetalleredesomermålgruppe for mange årnarkotikahandel. En av de store problemeneer Macau og de pressevisningenoperatørenesomoperererfra Macau. I fjor $39 milliarder US offisieltblesatset i Macau ifølge Macau regjeringenstatistikk. Våreopplysningerantyder at detfaktiskeantalletgambletkan ha vært fem ellerseks ganger at detteer en enormmengdepengerog at pengeneerforlate Kina gjennomupassendeellerulovligkanaler. Deterfaktisk et interessantområde, rettet mot disse slags mennesker i stedet for en 61 årgammelanalfabeterhusmorog en 19 årgammel i hovedsak runner, jegtrorvilvære der vi skalflytte. MCCARTHY: Erdettetilsyvendeogsist en svikt i politi, en unnlatelseav å riktigidentifisereogundersøkekjederavdissetransaksjonene? http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718

  6. VICKERS: Vel, Hong Kong er en ledig port åpenbart. Den virkeligefiaskoenmåliggepåfastlandet. Jegmenerdeterpengenesomerspennendegjennomupassendekanaler. Hong Kong er en fri by, er den friestebyen i verden, deter den bestebyensannsynligvis for å basere en bedrift - beskatningerlav, reguleringerlav, erdeteffektivt, deter en sterkrettssikkerhet. Nårjegtenker bare i tilknytningtilrettet mot triads ogorganisertkriminalitetogutbyttetavslike, rettsforfølge den nedreenden, rettsforfølgeløperneervirkelig, somfikkganskevillmannfengselsetninger, tiårellerniår, ganskebetydelig, for detertydeligvisveldigveldig lave endenpersoner i et myestørrepenger system. ` http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/asia-pacific/hk-money-laundering-laws-catching-wrong-folk-former-police-head/1113718