Monitoring wdrażania programów wsparcia MŚP
Download
1 / 21

Monitoring wdrażania programów wsparcia MŚP na poziomie centralnym i regionalnym - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Monitoring wdrażania programów wsparcia MŚP na poziomie centralnym i regionalnym. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE Grupa Robocza ds. MŚP przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO 2007-2013 11 lipca 2013 r. Cele horyzontalne NSRO 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Monitoring wdrażania programów wsparcia MŚP na poziomie centralnym i regionalnym' - marnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Monitoring wdrażania programów wsparcia MŚP na poziomie centralnym i regionalnym

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE

Grupa Robocza ds. MŚP przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO 2007-2013

11 lipca 2013 r.


Cele horyzontalne NSRO 2007-2013

 • Cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa

 • Cel 2 Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej

 • Cel 3 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności

 • Cel 4 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług

 • Cel 5 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

 • Cel 6 Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich


Cele horyzontalne NSRO 2007-2013

 • Cel 4 NSRO jest osiągany zwłaszcza poprzez:

 • wspieranie działalności wytwórczej przynoszącej wysoką wartość dodaną,

 • rozwój sektora usług,

 • poprawę otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostępu do zewnętrznego finansowania,

 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,

 • zwiększenie inwestycji w badania i rozwój i tworzenie rozwiązań innowacyjnych.

 • Na działania, które sprzyjają osiągnięciu celu horyzontalnego 4 w ramach kategorii interwencji 01-15 przewidziano kwotę 15,24 mld EUR (wkład UE), przy czym przedsiębiorcy mogą realizować projekty także poza ww. obszarami wsparcia.


Cele horyzontalne NSRO 2007-2013

Postępy w realizacji 4 celu horyzontalnego NSRO monitorowane są w trybie rocznym poprzez system 10 podstawowych wskaźników statystyki publicznej.

Źródło: Eurostat, GUS.

* Wg PKD 2004 Sekcje: „Handel i naprawy", „Hotele i restauracje", „Transport, gospodarka magazynowa i łączność”, „Pośrednictwo finansowe”, „Obsługa nieruchomości i firm”

(.) – brak danych


Wsparcie przedsiębiorstw w NSRO 2007-2013krajowe programy regionalne

* Powyższa lista instrumentów nie jest zamknięta. Zestawienie obejmuje instrumenty wsparcia bezpośredniego, jaki i oferowane poprzez IOB (w tym instrumenty finansowe).W niektórych działaniach przedsiębiorcy ubiegają się o wsparcie obok innych grup beneficjentów.


Wsparcie przedsiębiorstw w NSRO 2007-2013regionalne programy regionalne

* Powyższa lista instrumentów nie jest zamknięta; przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, energetyki, turystyki, współpracy międzynarodowej, społeczeństwa informacyjnego mogą być realizowane poza ww. osiami priorytetowymi.


Stan realizacji NSRO 2007-2013 dane na 30 czerwca 2013 r.

 • Wnioski po ocenie formalnej:

 • 267,9 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania (środki UE i krajowe) wynoszącą 547,4 mld zł (MŚP: 76,7 tys. wniosków na kwotę dofinansowania 59,2 mld zł)

 • Umowy o dofinansowanie:

 • 86,3 tys. umów o dofinansowanie o wartości wydatków kwalifikowalnych356,6 mld zł oraz kwocie dofinansowania w części UE 246,2 mld zł, tj. 86% alokacji (MŚP: 38 tys. umów na kwotę dofinansowania UE 33,5 mld zł)

 • Wnioski o płatność:

 • 215,9 mld zł - wydatki uznane za kwalifikowalne (MŚP: 10,4 mld zł)153,1 mld zł - dofinansowanie UE w złożonych wnioskach o płatność (MŚP: 6,2 mld zł)


Poziom kontraktacji oraz płatności w stosunku do alokacji dane na 30 czerwca 2013 r.

8


Poziom kontraktacji oraz płatności w stosunku do alokacji dane na 30 czerwca 2013 r.

9


NSRO – wsparcie w układzie regionalnym wg PO dane na 30 czerwca 2013 r.

wartość bezwzględna per capita

Wartość dofinansowania UE per capita: 5 854 zł (6 409 tys. zł po uwzględnieniu projektów realizowanych na obszarze całego kraju).

Najwięcej środków per capita trafiło do województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego (8 333 zł) i podkarpackiego (8 165 zł).

Z kwoty 244,8 mld zł dofinansowania UE w podpisanych umowach w ramach NSRO (bez EWT) w ujęciu regionalnym (223,6 mld zł) najwięcej środków przypada na województwa: mazowieckie (36,4 mld zł) i śląskie (22,3 mld zł).


NSRO – wsparcie wg kategorii interwencjidane na 30 czerwca 2013 r.

Liczba projektów:

B+R, innowacje, przedsiębiorczość – 25,4 tys. społeczeństwo informacyjne – 6,7 tys.Transport – 2,5 tys.Energetyka – 1,2 tys.Środowisko – 2,3 tys.Zasoby ludzkie – 39,5 tys.Infrastruktura społeczna – 5,7 tys.Zdolność instytucjonalna – 2,6 tys.


NSRO – wsparcie w układzie regionalnym wg kategorii interwencjidane na 30 czerwca 2013 r.

Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 223,6 mld zł (wkład UE)

W ujęciu regionalnym struktura wsparcia jest zbliżona do struktury na poziomie NSRO. O pewnym zróżnicowaniu mówić w odniesieniu np. do województw: opolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego


NSRO – wsparcie wg rodzaju beneficjenta interwencjidane na 30 czerwca 2013 r.

Liczba projektów:

JST – 26 tys. Organ władzy, administracji rządowej – 1,7 tys.Organizacja non profit – 11,1 tys.Przedsiębiorstwa – 40,9 tys.Uczelnie, jednostki naukowe – 4,3 tys.Inne – 1,9 tys.


NSRO – wsparcie w układzie regionalnym wg rodzaju beneficjentadane na 30 czerwca 2013 r.

Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 223,6 mld zł (wkład UE)


Beneficjenci NSRO - MŚP wg wielkości beneficjentadane na 30 czerwca 2013 r.

Liczba projektów wg wielkości przedsiębiorstwa:mikro – 19,9 tys.małe – 11,8 tys. średnie – 6,3 tys.

Spośród 40,9 tys. projektów przedsiębiorstw, MŚP realizują 38 tys. projektów o łącznej wartości 33,5 mld zł (dofinansowanie UE).


NSRO - wsparcie w układzie regionalnym beneficjentawg wielkości przedsiębiorstwadane na 30 czerwca 2013 r.

Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 71,2 mld zł (wkład UE)

Projekty o największej łącznej wartości dofinansowania UE realizowane przez przedsiębiorstwa: mikro – w województwie mazowieckim (1,5 mld zł), wielkopolskim (1,1 mld zł) i łódzkim (1 mld zł) małe – w województwie śląskim (1,3 mld zł), dolnośląskim (1,2 mld zł) i pomorskim (1,1 mld zł) średnie – w województwie śląskim (1,1 mld zł)


MŚP w programach operacyjnych beneficjentadane na 30 czerwca 2013 r.

Liczba projektów

Wartość dofinansowania UE

Blisko połowa wszystkich projektów MŚP jest realizowana w ramach RPO (17,3 tys.)

Projekty o największej wartości dofinansowania UE są realizowane w ramach POIG (12,2 mld zł)


MŚP – wsparcie w układzie regionalnym beneficjentawg programów operacyjnychdane na 30 czerwca 2013 r.

Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 32,4 mld zł (wkład UE)

Projekty MŚP o największej łącznej wartości dofinansowania UE z POIŚ są realizowane w województwie pomorskim (1,2 mld zł), z POIG – w województwie mazowieckim (1,9 mld zł), z POKL - w województwie mazowieckim (609 mln zł) i małopolskim (585 mln zł).


MŚP wg obszarów wsparcia beneficjentadane na 30 czerwca 2013 r.


MŚP – wsparcie w układzie regionalnym beneficjentawg obszarów wsparcia na 30 czerwca 2013 r.

Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 32,4 mld zł (wkład UE)


Dziękuję za uwagę beneficjenta

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa


ad