slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landbruket og mulighetene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landbruket og mulighetene

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
marlis

Landbruket og mulighetene - PowerPoint PPT Presentation

120 Views
Download Presentation
Landbruket og mulighetene
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Landbruket og mulighetene

 2. Fra landbruksmeldinga Regjeringen mener • God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene er av avgjørende betydning for at landbruks- og matsektoren skal nå de landbrukspolitiske målene. Regjeringen vil • Arbeide for å styrke kompetansen og rekrutteringen til landbruksyrkene og til industri som baserer seg på landbrukets ressurser. • Evaluere struktur og innhold i landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, kartlegge fagskoletilbudet og samfunnets behov for landbruks- og matfaglig utdanning i fagskolene. • Tiltak for å stimulere til økt søking til høyere landbruksfaglig utdanning vil bli vurdert.

 3. Bygninger,tekniske installasjoner Maskiner Energi og miljø Det allsidige landbruket Regnskap Skog Økonomiskplanlegging Dyr Jord Næringsutvikling Planter Politikk ogrammebetingelser Marked

 4. Hvem jobber i landbruket?

 5. Landbruket trenger lyse hoder! • Derfor er det viktig med riktig informasjon til ungdom som skal velge utdanning • Flere må kjenne til mulighetene innen naturbruk • Flere skal få kunnskap om arbeid og karriere innen landbruket

 6. Naturressurser • Folkehelse • Klima • Matsikkerhet • Bærekraftig produksjon • Økonomisk og sosial utvikling • Energisikkerhet • Dyrevelferd Landbruk

 7. Betyr landbruket noe? • Hver tiende bedrift i Norge er en landbruksbedrift • Landbruks- og matindustrien sysselsetter 45.000 mennesker • Matindustrien er landets største industrisektor • I tillegg til å produsere mat leverer landbruket både miljøvennlig energi, landskapspleie, helse- sosial- og utdanningstjenester, aktiviteter og tilbud om overnatting og servering

 8. Hvis du synes kompetanse er dyrt – prøv inkompetanse! Landbruksompetanse • Landbruk er kompetansekrevende. Bonden trenger god agronomisk grunnkompetanse fra videregående skole samt målrettet etter- og videreutdanning. • Utdanningsprogram naturbruk i videregående skole gir en god grunnutdanning: • For den praktiske yrkesutøveren innen jordbruk, skogbruk og gartnernæring • For den som skal videre på høyere utdanning innen landbruksområdet.

 9. Hvor jobber en agronom? • Selv om det er viktig at alle bønder er agronomer, er det ikke alle agronomer som blir bønder! • Det er behov for arbeidskraft innen landbruket: • Avløsere og fagarbeidere i husdyrproduksjon • Maskinførere • Fagarbeidere innen salg, produksjon og service • Instruktører og aktivitetsledere på besøksgårder • Skoleassistenter på naturbruksskoler • Forsøksteknikere • Skjøtsel av skog og kulturlandskap • Div. innen stell av planter, dyr, natur og teknologi

 10. Mange forskjellige stillinger innefor landbrukets organisasjoner • Næringspolitikk • Produksgonsrådgivning • Personal og ledelse • Regnskap og økonomi • Kommunikasjon og info • Service • Fellesnevner er at landbruksutdanning ofte er forutsetningen for å få jobb selv om arbeidet i seg selv ikke dreier seg bare om planter og dyr

 11. Landbruk gir muligheter til å jobbe og bo der du ønsker • Lokalt • Regionalt • Nasjonalt • Globalt

 12. Miljø, energi og klima – framtidas utfordringer • Landbruket vil spille en sentral rolle i å løse framtidas utfordringer på mange viktige felt. • Eksempler offentlige på arbeidsplasser: • Landbruks- og matdepartementet • Miljøverndepartementet • Olje- og energidepartementet • Kommuner og fylkeskommuner • Har du en politiker i magen? Flere ministre i forskjellige departement har hatt landbruksutdanning

 13. Framtida er nå! • Rådgivere med landbrukskompetanse er etterspurt av både offentlige etater og private bedrifter • ”Miljøfagene kan komme til å spille en like stor rolle for norsk næringsliv i årene framover som teknologifagene. I utlandet er naturvitere allerede de mest etterspurte”(BI-professor Torger Reve) • Norsk Landbruksrådgivning • Banker og forsikringsselskap • Bioforsk • Norges vassdrags- og energidirektorat • NORAD • - og veldig mange andre!

 14. Landbrukskompetansen kan tas med over hele verden

 15. Eksempel 1 Norsk Landbruksrådgivning: • Av NLRs 270 medarbeidere vil 70 gå av med pensjon fram til 2020. • NLR har de siste årene ansatt ca 20 nye per år. Totalt vil det bli 150-200 nyrekrutteringer fram til 2020. • Det trengs basiskompetanse innenfor jordbruk hvis vi fortsatt skal drive matproduksjon her i landet. • NRL rekrutterer i hovedsak folk med mastergrad innenfor jordbruk, hagebruk, landbruksbygg, maskinteknikk, økonomi m.m.  • NLR sliter med å få tak i fagfolk på flere områder, og ansetter stadig flere utlendinger  

 16. Eksempel2 • I Norge skifter ca 800 landbrukseiendommer eier hvert år • Det utdannes årlig under 400 agronomer • Dette gir et agronomunderskudd på 400 hvert eneste år! • Manglende agronomisk kompetanse kan bli en trussel mot dyrevelferd, helse, miljø, matsikkerhet og mangfold

 17. Noe å tenke på...? • For å møte framtidas utfordringer på miljø- og ressurssida, er dette nødvendig: • Doble antall elever som velger naturbruk • At langt flere av naturbrukselevene velger yrkesutdanning innen landbruk, skogbruk og gartnernæring • At de som tar studieforberedende innen naturbruk har høyere landbruksutdanning som førsteprioritet • At flere fra studiespesialiserende utdanningsprogram også velger høyere landbruksutdanning

 18. Hvorfor et prosjekt? Antall studenter innen primærnæringsfag inkludert fiske og havbruk fra 1995 til 2008 (Landbrukets utredningskontor 2009)

 19. Om prosjektet Midler tildelt i jordbruksavtalen 2010 Prosjektleder fra 1.mai.2011 3-årig prosjekt Tre prosjekteiere: Landbruks- og matdepartementet Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norges Bondelag Prosjektleder ansatt i Norges Bondelag

 20. Fra mandatet • Øke rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå og øke kunnskapen om yrker og utdanninger innen landbruk • Etablere tettere kontakt/nettverk og mer samarbeid mellom næring og utdanningsinstitusjoner, og mellom utdanningsinstitusjonene • Utvikle modeller for framtidig organisering av rekrutteringstiltak, samt utvikle verktøy til bruk i arbeidet med å rekruttere ungdom til landbruksutdanning. • Prosjektet ses i sammenheng med øvrige midler til rekruttering og kompetanse i landbruket

 21. www.velglandbruk.no