1 / 13

YAVUZ SULTAN SELİM

YAVUZ SULTAN SELİM. YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?. I.Selim bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim, Hâdim’ul - Harameyn’uş - Şerifeyn (Mekke ve Medine’nin hizmetkârı) 10 Ekim 1470’te Amasya’da doğdu. 21/22 Eylül 1520’de Tekirdağ,Çorlu’da ölmüştür.

marla
Download Presentation

YAVUZ SULTAN SELİM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. YAVUZ SULTAN SELİM

 2. YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR? • I.Selim bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim,Hâdim’ul-Harameyn’uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine’nin hizmetkârı) • 10 Ekim 1470’te Amasya’da doğdu. 21/22 Eylül 1520’de Tekirdağ,Çorlu’da ölmüştür.

 3. 9.Osmanlı padişahı,74.İslam halifesi ve ilk Osmanlı halifesidir. • Babası II.Bayezid,annesi Gülbahar Hatun,eşi Ayşe Hafsa Sultan’dır. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2'si Avrupa'da, 1.905.000 km2'si Asya'da, 2.905.000 km2'si Afrika'da olmak üzere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştır. 

 4. Babası II.Bayezid Eşi Hafsa Sultan

 5. Padişahlığı döneminde Anadolu’da birlik sağlanmış;halifelik Abbasilerden Osmanlı Hanedanına geçmiştir. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat yolunu ele geçiren Osmanlı,bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır.

 6. Selim,tahta babası II.Bayezid’e karşı darbe yaparak çıkmıştır. Şehzade selim tahta çıkmadan önce vali olarak Trabzon’da görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim’e kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengli Giray,ona askeri destek sağlayarak tahta geçmesine yardım etmiştir.

 7. 1512’de tahta çıkan Sultan Selim,Eylül 1520’de şarbon hastalığına bağlı olarak Aslan pençesi (Şirpençe)denilen bir çıban yüzünden henüz 49 yaşında iken vefat etmiştir.

 8. YAVUZ SULTAN SELİM’İN FETİHLERİ

 9. Yavuz Sultan Selim,uzun boylu,geniş omuzlu,kalın kemikli ve omuzları arası geniş yuvarlak başlı,kırmızı yüzlü ve çatık kaşlı,uzun bıyıklı yiğit bir padişah idi. Sert tabiatlı ve cesurdu. Bu yüzden muharebeyi çok severdi. Kuvvetli bir ilim tahsili yapmıştı. Edebiyata merakı vardı. Birçok Farsça şiirler yazmıştır. Şiirleri en yüksek bir divan şairi kadar kuvvetlidir. Geniş bir kültür ve siyasete sahipti. Harpten hoşlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti.

 10. İran’a yaptığı seferde Şah İsmail’i 12 saatte perişan etti. Şah İsmail’in iki karısı da esir oldu. Ordugâhtaki hazine ve altın taht ele geçirildi. İran’ın o zaman ki başşehri Tebriz’e girdi. 2500 km’lik bir yolu yürüyerek gelip böyle parlak bir zafer kazanmak tarihte eşine az rastlanır şeylerdendir. Adana,Gaziantep,Hatay,Urfa,Diyarbakır,Mardin,Siirt,Muş,Bingöl,Bitlis,Tunceli vilayetlerini Osmanlı topraklarına kattı.

 11. Dulkadir Beyliğini, Musul, Kerkük ve Erbili Osmanlı hudutlarına dahil etti. Eyyübi Melikliğini aldı.1516’da Mısır Seferi’ne çıktı.27 Temmuzda Ramazanoğulları Beyliğini ilhak etti.24Ağustos’ta MısırMemlükleri ile Mercidabık Ovasında karşılaştı.Memlükleri kesin bir şekilde mağlub etti.28 Ağustosta Halebe girdi. 29 Ağustos 1516da bütün mukaddes emanetler İstanbula getirildi.Suriye, Lübnan ve Filistin tamamen fethedildi.

 12. Kendi zamanına gelinceye kadar hiçbir hükümdarın göze alamadığı bir işi yaptı ki, koskoca Sina Çölünü 13 günde geçti. Birinci Cihan Harbinde, yeni tekniğin verdiği imkânlarla bu çöl 11 günde geçilebilmiştir. 22 Ocak 1517’de MemlükleriRidaniyede tekrar yendi ve Kahire fethedildi. Yavuz, Memlük sultanının cenazesini bizzat omuzlarında taşıdı. Kahirenin fethinden sonra İstanbula gelen Mısır ulemâsı ile, Türk ulemâsı Yavuzun halife olmasını kararlaştırdı. Daha sonra Halife Üçüncü Mütevekkil Ayasofya Camiinde minbere çıkarak Yavuzun hilâfetini ilân etti. Mütevazi hükümdar, her öğün yemekte tek çeşit yemek yerdi ve ağaçtan tabaklar kullanırdı. 22 Eylül 1520’de Aslan Pençesi denilen bir çıban sebebi ile vefat etti. Hayatının son dakikalarında Yasin-i Şerif okuyordu. Oğlu Kanûnî Süleyman, Fatih Camiinde namazını kıldıktan sonra, Sultan Selim Cami avlusundaki türbeye defnettirdi. Tahtı devraldığında 2.375.000 km. kare olan Osmanlı topraklarını 6.557.000 km. kareye çıkarmıştır. Bu büyük fütuhatı ise sadece 4 seneye sığdırmıştır. Mevahib sahibi Şeyh İmam AhmedKastalâni, Emir Buhâri ve ReisüIHattâtıyn Şeyh Hamdullah, Yavuz Sultan Selim zamanında vefat eden şahsiyetlerdir.

More Related