1 / 12

Bíró Gabriella vezető tanácsadó Ríz Ádám tanácsadó KONETT Team

Tanácsadási szolgáltatások „ A jövő önkormányzatának alapja Pusztamonostoron – ÁROP-1.A.2/A-2008-0245 számú forrás felhasználásával” projektben. Bíró Gabriella vezető tanácsadó Ríz Ádám tanácsadó KONETT Team. 2010. június 8. A projekt célja.

markku
Download Presentation

Bíró Gabriella vezető tanácsadó Ríz Ádám tanácsadó KONETT Team

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tanácsadási szolgáltatások „A jövő önkormányzatának alapja Pusztamonostoron – ÁROP-1.A.2/A-2008-0245 számú forrás felhasználásával” projektben Bíró Gabriella vezető tanácsadó Ríz Ádám tanácsadó KONETT Team 2010. június 8.

 2. A projekt célja • Szervezetében és ügyfélközpontú működésében hatékony és korszerű Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat Pusztamonostoron • A döntési folyamatok korszerűsítése, korszerűbb ügyfélszolgálati munkavégzés feltételeinek megteremtése • költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása, tervezési és irányítási folyamatok fejlesztése • Partnerségi modell - a civil szervezetek és a vállalkozói szektor minél teljesebb körű bevonása a közérdekű feladatok előkészítésébe és megvalósításába • Készségfejlesztés és kommunikációs kompetencia-fejlesztés a hivatali munkatársak számára

 3. Az együttműködés elvei és módszerei • Alapos kérdőíveken és interjún alapuló előkészítés • Közös fejlesztési folyamat • Minden résztvevő együttes erőfeszítése, aktív részvétel • Az általános, akadémikus fejlesztés helyett gyakorlatorientáltság • A fejlesztési folyamatok során a tréning és a workshop módszer alkalmazása

 4. Az együttműködés formája Projektműködés Projektvezetés: Bíró Gabriella, Bán András, Ríz Ádám KONETT Team Dr. Mudris Andrásné körjegyző, Pusztamonostor község Polgármesteri Hivatala Projekt tagok: Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat vezetői és munkatársai

 5. A pusztamonostori ÁROP KONETT alprojekt felépítése Korszerű Ügyfélszolgálat megteremtése I. • Döntési folyamatok korszerűsítése Költségvetési gazdálkodás eredményesség javítása Korszerű Ügyfélszolgálat megteremtése II. Korszerű Ügyfélszolgálat megteremtése III. Komplex partnerség-építő tréning 2 napos tréning Készségfejlesztési és kommunikációs kompetencia tréning 2 napos tréning

 6. Korszerű ügyfélszolgálat • Célok • Korszerű, ügyfélközpontú közigazgatás • Szolgáltatási színvonal emelése • Új feladatok, az átállás megkönnyítése - E-közigazgatás, e-ügyintézés • Megvalósítás programja • 3x 6 órás képzés a Hivatal munkatársai számára • Eredménye • Helyzetelemzés, a korszerű ügyfélszolgálati működés helyi feltételrendszerének meghatározása • Ügyintézési folyamatok korszerűsítése, ügymenetek átgondolása, elektronikus ügyintézés lehetőségei Korszerű Ügyfélszolgálat megteremtése 3x6 órás képzés

 7. Költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása • Célok • Feladatfinanszírozási audit a közoktatási intézmények esetében • Korszerű feladatfinanszírozási modell bemutatása • Hatékonyabb fenntartói gazdálkodás • Megvalósítás programja • Feladat- és intézményfinanszírozási modell tanulmány elkészítése • Eredménye • Személyes interjúk és felmérés • Feladatfinanszírozási módszertan • Az ésszerűsítés, hatékonyság növelés feltételeinek, lehetőségeinek bemutatása (közoktatási intézmények) Intézmény- és feladatfinanszírozás átalakítása - tanulmány

 8. Komplex partnerség-építő tréning • Célok • Az Önkormányzat civil és a vállalkozói szektorral való együttműködésének erősítése • A partnerségi együttműködés formális rendszerének (partnerségi modell) kialakítása • Megvalósítás programja • Kétnapos komplex partnerség-építő tréning • Eredménye • Együttműködés, közös nyelv kialakítása, partnerségi folyamat és modell kidolgozása Partnerség-erősítő tanácsadás

 9. Készség-és kommunikációs kompetencia fejlesztési tréning • Célok • Személyre szabott kompetenciafejlesztő képzés amely támogatja a hivatali munkatársakat munkájuk eredményesebb elvégzésében, az egymással való hatékonyabb együttműködés révén • Megvalósítás programja • Kétnapos készségfejlesztési és kommunikációs kompetencia tréning • Eredménye • Személyre szabott kompetenciafejlesztés, önismeret fejlesztése • Ügyfélszolgálati feladatok támogatása ügyféltérkép kidolgozása, kommunikáció fejlesztése, nehéz ügyfelek - konfliktuskezelés Készségfejlesztési és kommunikációs kompetencia tréning 2 napos tréning

 10. A program folyamata 2009. november 4. 2009. november-2010. január Ügyfélszolgálati workshop I.-II.-III. 2010. március Előkészítés Készségfejlesztési és kommunikációs kompetencia tréning • Felsővezetői Interjúk • Dokumentum-elemzés Költségvetési gazdálkodás korszerűsítése – feladatfinanszírozás tanulmány 2010. április 2010. március Komplex Partnerség-építő tréning PROJEKT ZÁRÁS 2010. 04.30.

 11. További teendők, feladatok • Ügyfélszolgálati ügyintézési idő ütemezett, lépcsős bevezetése a lakosság számára (ennek részeként) • előzetes egyeztetés a helyi véleményvezérekkel, testületi tagokkal, támogatók keresése a módosításhoz • Egységes és proaktív, az ügyfélszolgálati módosítás előnyeit bemutató, lakosság felé irányuló kommunikáció, hogy legyen idő a felkészülésre, a bevezetésre • Partnerségi folyamat és modell bevezetése Pusztamonostoron • Intézményi feladatfinanszírozási modell bevezetése, bővítése • Lehetőségek a fel nem használt ÁROP forrás terhére • a honlap ügyfélszolgálati irányú (e-ügyintézés) fejlesztésének kisebb értékű támogathatósága a projekt részeként • KET változásokkal kapcsolatos gyakorlati oktatás megszervezése a Hivatal munkatársainak

 12. Elérhetőségünk KONETT Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1022 Budapest, Bimbó út 3. 3/3. Telefon, fax.:+ 361-315-1029 E-mail: konett@konett.hu Honlap: www.konett.hu

More Related