advokat anette kusk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Advokat Anette Kusk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Advokat Anette Kusk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
marius

Advokat Anette Kusk - PowerPoint PPT Presentation

167 Views
Download Presentation
Advokat Anette Kusk
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AdvokatAnette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Århus C Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 2. JORDFORURENINGSLOVEN EFTER 1.1.2007Ændrede kompetencer • Amtsrådets kompetencer til kortlægning af forurening og udførelse af den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats overgår til regionsrådet (kap. 2 og 3) • Regionsrådet er myndighed i sager tilmeldt Oliebran-chens Miljøpulje (§ 8, stk. 6) • Kommunalbestyrelsen udarbejder erklæring om opryd-ningsprojekt m.v. (§ 11 smh. med § 72c). • Amtsrådets kompetencer i henhold til værditabs-ordning for boligejere m.v. overgår til regionsrådet (kap. 4). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 3. Miljøministeren overtager amtsrådets kompetence til at meddele påbud vedrørende forureninger, der stammer fra virksomheder, som miljøministeren fremover i medfør af MBL skal føre tilsyn med eller førte tilsyn med på tidspunktet for virksomhedens ophør (§ 39, stk. 2). • Regionsrådet overtager amtsrådets kompetencer vedrørende forureninger i råstofgrave og tidligere råstofgrave (§ 39, stk. 3) samt kompetencen til at meddele dispensationer fra forbud mod deponering af jord i råstofgrave (§ 52, stk. 2). • Regionsrådet overtager amtsrådets kompetencer vedrørende adgang til ejendom og tilsyn og hånd-hævelse (kap. 7). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 4. Miljøministeren får nu hjemmel til i særlige tilfælde at pålægge regionsrådet at gennemføre undersøgel-ses- og afværgeforanstaltninger på arealer, der er eller kunne være kortlagt (§ 61, stk. 2). • Amtsrådets kompetencer til at føre tilsyn og foretage håndhævelse overgår til regionsrådet, bortset fra de tilfælde, hvor tilsynskompetencen overgår til kommu-nalbestyrelsen eller miljøministeren (kap. 8). • Regionsrådet fører tilsyn med udviklingen i forure-ningstilstand i jorden, deponeringer i råstofgrave, tidligere råstofgrave og arealer, der er tilmeldt OM (§ 66, stk. 1). • Grundvandsforureninger skal håndteres af regionsrådet, der kan udstede påbud, meddele tilladelser og dispensationer (§ 66, stk. 2-6). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 5. Miljøministeren skal føre tilsyn med overholdelse af påbud meddelt af miljøministeren (§ 66a). • Klagemyndighed for kommunalbestyrelsen og regions-rådets afgørelser bliver miljøklagenævnet og ikke som hidtil miljøministeren (§ 77, stk. 1). • Miljøministerens afgørelser efter § 39, stk. 2, § 72, § 73, stk. 2, 2. pkt., § 73a og § 73b kan påklages til miljø-klagenævnet. • Regionsrådet og kommunalbestyrelsen vil kunne påklage miljøministerens afgørelser og hinandens afgørelser (§ 82, stk. 2). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 6. MILJØBESKYTTELSESLOVENEFTER 1.1.2007Ændrede kompetencer 1. Kommunalbestyrelsen overtager amtets kompetence til at meddele tilladelse til a) nedgravning, udledning eller oplag af forurenende stoffer eller afledning til undergrunden (§ 19) b) vandindvindingsanlæg (§§ 22 og 23) c) tilførsel af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet (§ 27) d) tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet (§ 28, stk. 1) 2. Godkendelse af listevirksomhed foretages af kommunalbestyrelsen eller af miljøministeren (§ 40). Ministeren udarbejder bekendtgørelse herom. Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 7. 3. Miljøministeren overtager amternes tilsynsfor-pligtelser og administrative forpligtelser (kap. 9 og 10), jfr. dog pkt. 1, 3, 4 og 10. 4. Miljøministeren ”overvåger” miljøtilstanden i omgivel-serne (§ 66, stk. 1). 5. For en bestemt periode kan miljøministeren fast-lægge omfanget af kommunalbestyrelsens tilsyn (§ 73, stk. 2). 6. Efter ansøgning fra en virksomhed eller kommunal-bestyrelsen kan miljøministeren i væsentlige sager overtage kommunalbestyrelsens godkendelses- og tilsynskompetence vedrørende listevirksomhed. 7. Klagemyndighed bliver miljøklagenævnet og ikke som hidtil miljøministeren (§ 91, stk. 1). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 8. Forureningskortlægning - JFL kap. 2Vidensniveau 1 og 2 1. Myndighed: Regionsrådet (1.1.2007) foretager i samarbejde med kommunalbestyrelsen kortlægning af forurenede arealer. 2. Kortlægningstyper: a. Vidensniveau 1, jfr. jfl § 4 - kan være forurenet. b. Vidensniveau 2, jfr. jfl § 5 - meget sandsynligt forurenet. Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 9. Forureningskortlægning - JFL kap. 2Vidensniveau 1 og 2 1. Arealer med ”lettere forurenet jord” kortlægges ikke, medmindre jorden i særlige tilfælde kan have skadelig virkning på grundvand eller indeklima (§ 3, stk. 3). 2. ”Lettere forurenet jord” => jord hvor forurening med listestoffer (PAH forbindelse og tungmetaller) ligger mellem jordkvalitetskriterierne og afskæringskriterierne, og jorden ikke er forurenet med andre stoffer, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø (§ 2, stk. 2). NB: Bekg. 1519/2006 om definition af lettere forurenet jord. 3. Amterne udtager allerede kortlagte lettere forurenede arealer fra kortlægningen frem til 1.7.2008. 4. Tidsgrænserne for kortlægning af boligejendommen skærpes (§ 3, stk. 5 og § 7, stk. 3). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 10. Forureningskortlægning - JFL kap. 2Nuanceret V2 kortlægning 5. Nuancering af V2 kortlagt areal, der anvendes til bolig (§12a) • F0 Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse som bolig. • F1 Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves, eller • F2 Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuelle an- vendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere kort- lægningen. NB: Vejledning nr. 1/2007 fra Miljøstyrelsen om Nuancering af kortlagte boligejen- domme. Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 11. Forureningskortlægning - JFL kap. 2Nuanceret V2 kortlægning 6. Nuanceringen af V2 kortlagt areal skal foretages a) når der foreligger videregående undersøgelser eller andre nye oplysninger (§ 12a, stk. 2) b) når andre ejendomme end boligejendomme, der er kortlagt på V2 overgår til boliganvendelse (§ 12a, stk. 3 smh. med § 15 nr. 7) 7. Nuancering af kortlægning skal ikke indføres i matri-kelregisteret, medmindre miljøministeren fastsætter regler herom (§ 12a, stk. 5). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 12. Forureningskortlægning - JFL kap. 2Nuanceret V2 kortlægning 8. Miljøministeren får bl.a. bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om a) form og indhold af ansøgninger efter § 8, stk. 1 og 2 (§ 15 nr. 1) b) tilfælde, hvor tilladelse efter § 8, stk. 1 og 2 ikke er nødvendig, herunder ved mindre bygge- og anlægsarbejder (§ 15 nr. 2) c) indholdet af og kriterier for kortlægningen af arealer samt om, at nærmere angivne forudsæt- ninger skal lægges til grund for kortlægningen (§ 15 nr. 5). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 13. Forureningskortlægning - JFL kap. 2Områdeklassificerede arealer 9. ”Områdeklassificering” af 1) byzone – arealer fra 1.1.2008 som område, der højst sandsynligt kan være lettere forurenet (§ 50a, stk. 1). 2) større sammenhængende arealer udenfor byzone, der er lettere forurenet (§ 50a, stk. 3). 10. Kommunalbestyrelsen kan undtage byzonearealer fra områdeklassificering, hvis viden om at arealet ikke er lettere forurenet (§ 50a, stk. 2). 11.Områdeklassificering og undtagelse fra samme foregår ved kommunens foranstaltning i et offentliggjort regulativ (§ 50a, stk. 2-6). 12. Krav om generel rådgivning af brugerne om betydnin-gen af lettere forurening (§ 72a). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 14. Forureningskortlægning - JFL kap. 2 Områdeklassificerede arealer 13. Før ændring af anvendelse af areal til bolig eller anden følsom anvendelse, skal ejer/bruger sikre enten a) at det øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller b) at der er etableret en varig, fast belægning (§ 72b, stk. 1). 14. Ved udførelse af bygge- og anlægsarbejder på en ubebygget del af areal, der anvendes til følsomt formål, skal ejer/bruger på det af arbejdet berørte areal sikre enten a) at det øverste 50 cm jordlag ikke er forurenet, eller b) at der er etableret en varig, fast belægning (§ 72b, stk. 2). Ved en- eller tofamilie huse omfattes bygge- og anlægsarbejdet kun af § 72b, stk. 2, hvis der er tale om opførelse af ny bolig. Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 15. Forureningskortlægning - JFL kap. 2 Områdeklassificerede arealer 15. Efterfølgende fjernelse af jordlaget eller belægning må kun ske, hvis ejer/bruger på ny sikrer, enten a) at det øverste 50 cm jordlag ikke er forurenet, eller b) at der er etableret en varig fast belægning (§ 72b, stk. 3). 16. Grundejere, der gennemfører en forureningsunder-søgelse, har på grundlag af den herved tilvejebragte dokumentation krav på en erklæring om ejendommens forureningstilstand (§ 72c). 17. Reglerne træder i kraft d. 1.1.2007, jfr. dog pkt. 8, der træder i kraft d. 1.1.2008. Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 16. Forureningskortlægning - JFL kap. 2 § 8 tilladelse - kortlagte arealer • På en kortlagt ejendom kræves a) tilladelse til ændring af anvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution (§ 8, stk. 1). b) tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på ejendomme, hvor forureningen kan have skadelig virkning på grundvandet i et område med særlige drikkevandsinteresser eller grundvandet indenfor indvindingsområdet for almene vandforsynings- anlæg samt på arealer med følsom eller særlig følsom arealanvendelse (§ 8, stk. 2). • Kommunalbestyrelsen (efter 1.1.2007) kan stille krav om, at ansøgeren for egen regning skal udføre under-søgelser eller på anden måde dokumentere, at den planlagte ændrede anvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæs-sigt forsvarligt (§ 8, stk. 3). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 17. Forureningskortlægning - JFL kap. 2 § 8 tilladelse - kortlagte arealer • Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse med følgende vilkår (§ 8, stk. 3): a) miljø- og sundhedsmæssigt nødvendige vilkår af hensyn til arealanvendelsen b) ved forurening, der kan være til fare for grund- vandet, kan der fastsættes vilkår, der er nødven- dige for at forhindre en forøgelse af risikoen for grundvandet og vilkår om, at anvendelsen eller arbejdet foregår på en nærmere bestemt måde, så en eventuelt senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt c) afgivelse af redegørelse for ændringen eller arbejdet med dokumentation for forureningsfor- holdene, når ændringen/arbejdet er afsluttet Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 18. Forureningskortlægning - JFL kap. 2 § 8 tilladelse - kortlagte arealer • Vilkår er bindende for den til enhver tid værende ejer af arealet, og vilkår kan tinglyses (§ 8, stk. 7). • Regionsrådet (efter 1.1.2007) kan fastsætte regler om, hvilke betingelser, der skal opfyldes for at få tilladelse samt i hvilke tilfælde, tilladelse ikke er nødvendig (§ 8, stk. 8 og 9). • Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 8 skal være i overensstemmelse med en hos Regionsrådet indhentet udtalelse. Regionsrådets udtalelse skal foreligge senest 4 uger fra modtagelsen af sagen fra kommunalbesty-relsen (§ 8a fra 1.1.2007). Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 19. Forureningskortlægning - JFL kap. 2 § 8 tilladelse - kortlagte arealer • Hvis ejer/bruger ikke gennemfører et påbegyndt pro-jekt/oprydning indenfor en af kommunalbestyrelsen (fra 1.1.2007) fastsat frist, kan kommunalbestyrelsen med-dele påbud om, at grunden skal bringes i en miljøtil-stand, der ikke er ringere end tilstanden før projektet eller oprydningen blev påbegyndt (§ 10). • Kommunalbestyrelsen (efter 1.1.2007) udsteder på ejers/brugers anmodning erklæring, som indeholder beskrivelse af det gennemførte projekt eller den gen-nemførte oprydning og arealets kortlægningsmæssige status, samt oplysning om, hvorvidt kommunalbesty-relsen har ført tilsyn (§ 11). • Regionsrådet og kommunalbestyrelsens afgørelser efter kap. 2 kan ikke påklages. Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 20. Jordhåndtering – JFL kap. 6 Bortskaffelse og anvendelse af jord 1. Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvendersådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt, jfr. JFL § 50, stk. 1. 2. Opgravning og flytning af a) forurenet jord, b) jord fra kortlagt ejendom, c) jord fra en kortlagt del af en ejendom, d) jord fra offentligt vejareal e) jord fra ejendom, som er omfattet af område- klassificering efter § 50a (fra 1.1.2008), f) jord fra et godkendt modtageanlæg for jord (fra 1.1.2007) skal anmeldes til kommunalbestyrelsen, jfr. JFL § 50, stk. 2. Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 21. Jordhåndtering – JFL kap. 6 Bortskaffelse og anvendelse af jord • Miljøministeren har hjemmel til at fastsætte regler om anmeldeordning: Udkast til bekendtgørelse om anmeldelse og dokumen-tation i forbindelse med flytning af jord – forventet ikraft-trædelse 1.1.2008. De vigtigste ændringer i forhold til gældende bekendt-gørelse om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vej-areal: • Anmeldepligten omfatter jordflytning fra områdeklassi-ficerede områder og fra godkendte modtageanlæg for jord. • Flytning af jord må ske umiddelbart efter anmeldelsen, hvis den flyttes til et godkendt modtageanlæg for jord med den aktuelle jords forureningsindhold. Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 22. Jordhåndtering – JFL kap. 6 Bortskaffelse og anvendelse af jord • Flytning af jord fra kortlagt ejendom må ske umiddelbart efter anmeldelsen, hvis anmeldelsen er i overensstem-melse med en godkendt jordhåndteringsplan. • Mulighed for at anmelde mange jordflytninger samlet, der finder sted inden for højest 1 år. • Standardiserede krav til prøvetagning, analyse og inddeling i forureningskategorier. • Såfremt opgravning og jordhåndteringen ikke kan ske efter de i pkt. 3 nævnte regler, eller hvis kommunal-bestyrelsen, hvor jorden ønskes genanvendt, modsæt-ter sig genanvendelsen, eller vil stille vilkår i henhold til JFL § 51, skal anmelderen underrettes og jordflytnin-gen må ikke igangsættes. Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk

 23. Jordhåndtering – JFL kap. 6 Bortskaffelse og anvendelse af jord • Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om gen-anvendelse af jord til bestemte formål, herunder krite-rier og grænseværdier, anmeldelse m.v., jfr. JFL § 51. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse om genanven-delse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsar-bejder. Forslag til ny bekendtgørelse fremkommer efter sommerferien 2007. Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C og Amaliegade 13, 1256 Købenavn K Tlf. 89319000 Fax. 89319001 E-mail: ak@abel.dk