slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Margit Pärn Lõuna Ringkonnaprokuratuur 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Margit Pärn Lõuna Ringkonnaprokuratuur 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Margit Pärn Lõuna Ringkonnaprokuratuur 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

“Kuidas toetada lähisuhtevägivalla tunnistajaks olnud lapsi?” Tähtvere Avatud Naistekeskuse seminar, 02.12.2011.a. Tartu. Laste kaitsmise võimalused kriminaalmenetluses. Margit Pärn Lõuna Ringkonnaprokuratuur 2011. Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Margit Pärn Lõuna Ringkonnaprokuratuur 2011' - mariah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

“Kuidas toetada lähisuhtevägivalla tunnistajaks olnud lapsi?”Tähtvere Avatud Naistekeskuse seminar, 02.12.2011.a. Tartu

Laste kaitsmise võimalused kriminaalmenetluses

Margit Pärn

Lõuna Ringkonnaprokuratuur

2011

kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018
Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018
 • alaealise kannatanuga isikuvastastes kuritegudes tuleb politseil ja prokuratuuril tagada kiire kohtueelnemenetlus, mille pikkus üldjuhul ei tohiks ületada kolme kuud.
 • kannatanu ja tunnistaja väärikas kohtlemine kriminaalmenetluses suurendab inimeste usaldust õiguskaitsesüsteemi vastu, aitab ära hoida teiseseid kannatusi ning leevendada kuriteoga tekitatud kahju.
 • õiguskaitseasutused ja kohtud peavad võtma tarvitusele meetmed, et vältida kannatanute ja tunnistajate kriminaalmenetlusega kaasnevate teiseste kannatuste tekkimist, sealhulgas vältima menetluse venimist ning tagama isikuandmete kaitse.
v givalla v hendamise arengukava aastateks 2010 2014
Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014

1. Võitlus koolikiusamisega. “ Turvaline kool 2009–2011” täiendamine ja elluviimine

2. Vägivald lasteasutustes. (erikoolid, lastekodud, turvakodud). Varjatud vägivald. Juhendmaterjalid personalile , ennetavad programmid

3. Interneti vahendusel vägivalla ohvriks langemine. Internetiturvalisuse programmi elluviimine

4. Laste vastu toimepandud seksuaalkuriteod. Lastega töötamisega seotud piirangud pole piisavad, juhid ei tea nendest. Seksuaalkurjategijate retsidiivsuse vähendamiseks puuduvad ravivõimalused

v givalla v hendamise arengukava aastateks 2010 20141
Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014

5.Vägivalla ohvriks langenud laste varane märkamine ja abisaamise võimalused. Teadlikkus kohustusest teatada abivajavast ja väärkoheldud lapsest on puudulik ja seda reguleerivad sätted ebaselged. Lasteabitelefon 116111.

6. Lapsohvrite abistamiseks vajalikud teenused pole kogu Eestis kättesaadavad. Puudulik suhtlus spetsialistide vahel, rahanappus ja teenuste halb kättesaadavus. Samuti takistavad sekkumist puudulikud teadmised seadustest.

7. Laste väärkohtlemise juhtumitemenetlemine pole piisavaltlapsesõbralik ja kiire

laulasmaa deklaratsioon 2005 kuritegevusevastase v itluse eelistustest
“Laulasmaa deklaratsioon” (2005) kuritegevusevastase võitluse eelistustest

… peavad justiitsminister ja siseminister vajalikuks käsitleda prokuratuuri ning politsei ühiste eelistustena võitlust:

 • alaealiste poolt ning alaealiste suhtes toimepandud kuritegevusega, esmajärjekorras lapsohvritega vägivalla- ja seksuaalkuritegudega;
erinevad huvid andmete avaldamisel
Erinevad huvid andmete avaldamisel

Kuriteo ja kriminaalmenetluse kohta andmete avaldamisel mängivad rolli kolm põhilist huvi:

 • Avalikkuse huvid
  • demokraatia toimimise eelduseks on avalikkuse võimalikult hea informeeritus kõikidest ühiskonna jaoks olulistest seikadest, sh kuritegudest ja kriminaalmenetlustest
 • Kriminaalmenetluse huvid
  • kriminaalmenetluse huviks on kuritegude väljaselgitamine ja õiglane kohtupidamine
 • Kuriteoga seotud isikute (kurjategija, kannatanu jms) huvid
  • kuriteoga seotud isikute huvides on ise määrata, palju nendega seotud andmeid avaldatakse
krms 214 kohtueelse menetluse andmete avaldamise tingimused 2007
KrMS § 214. Kohtueelse menetluse andmete avaldamise tingimused (2007)
 • Kohtueelse menetluse andmeid võib avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustel
 • Kohtueelse menetluse andmete avaldamine on lubatud kriminaalmenetluse, avalikkuse või andmesubjekti huvides, kui see ülemäära: ei soodusta kuritegevust ega raskenda kuriteo avastamist; ei kahjusta Eesti Vabariigi või kriminaalmenetluse huve; ei sea ohtu ärisaladust ega kahjusta juriidilise isiku tegevust; ei kahjusta andmesubjekti ega kolmandate isikute õigusi, eriti delikaatsete isikuandmete avaldamise puhul.
kuidas kaitsta last kriminaalmenetluses
Kuidas kaitsta last kriminaalmenetluses?
 • laste erikohtlemise reeglid reguleeritud prokuratuuris ja politseis vastavate juhistega;
 • kahtlustatava vahistamine
 • korduvate ülekuulamiste vältimine
 • ülekuulamiste videosalvestus
 • võimalusel välistada lapse kutsumine kohtusse
 • kohtuistungi avalikkuse piiramine
 • kaugülekuulamise võimaluse kasutamine
 • meedia ja lapse huvid
alaealistele spetsialiseerumine iguskaitseasutustes
Alaealistele spetsialiseerumine õiguskaitseasutustes

2005 -Tallinnas Põhja Politseiprefektuuris esimene lastekaitseteenistus Eestis

2010 - kõikides prefektuurides lastekaitseteenistused, mis menetlevad laste vastu suunatud kuritegusid

 • NB! Tuleb vahet teha politsei erinevate struktuuride ülesannete vahel kriminaalpolitsei (lastekaitseteenistused) korrakaitsepolitsei (noorsoopolitsei)
 • Prokuratuuris on toimunud täielik spetsialiseerumine 2003.a-st
 • Kohtutes spetsialiseerumine puudub, va Harju Maakohus mõnede kohtunike näol
alaealise tunnistaja lekuulamise erisused alates 01 09 2011
Alaealisetunnistajaülekuulamiseerisusedalates 01.09.2011
 • Vajadusel korral alaealise ülekuulamine videosalvestatakse. Alaealise ülekuulamine videosalvestatakse, kui on kavas kasutada seda ülekuulamist tõendina kohtumenetluses, sest alaealise vahetu ülekuulamine kohtus ei ole võimalik tema vanuse või vaimse seisundi tõttu.
 • Kahtlustataval on õigus kohtueelse menetluse ajal tutvuda videosalvestistega. 5 päeva jooksul pärast tutvumist on kahtlustataval või kaitsjal õigus esitada tunnistajale küsimusi. Prokuratuur vaatab taotluse läbi viie päeva jooksul alates selle esitamisest. Taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse määrusega. Taotluse rahuldamisest keeldumine ei takista taotluse kordamist kohtumenetluses.
justiitsahel lapsohvriga seonduvas kriminaalmenetluses
Justiitsahel lapsohvriga seonduvas kriminaalmenetluses

Vallakonstaabel, patrullpolitseinik, valvekorras olev kriminaalpolitseinik :

Saades info teavitab koheselt Lastekaitseteenistust

Vajadusel kohtupsühholoogia ekspertiis

Vestlus psühholoogiga

Laste ülekuulamisele spetsialiseerunud ametnik või Lastekaitseteenistuse politseiuurija (Tartumaa):

ülekuulamine salvestatakse videosse ja tutvustatakse kahtlustatavale ja tema kaitsjale, võimalik ütluste deponeerimine

I astme kohtuistung : Kohtukoosseis ja pooled näevad videosalvestust (tõend)

lapse ettevalmistamine kohtuistungiks
Lapse ettevalmistamine kohtuistungiks
 • puudub varasem kogemus kohtumenetluses
 • kohtumine süüdistatavaga kohtusaalis
 • ebamugavus kohtuistungi ajal
 • ohvril võib tekkida soov ütlusi muuta, kuna süüdistatavale on juba andestanud
 • võistlev kohtumenetlus pole lapsohvrit soosiv
l henemiskeeld
Lähenemiskeeld
 • Lähenemiskeeldu oli võimalik rakendada KarS § 75 lg 2 p 7 alusel, mille kohaselt võib tingimisi karistatud isikul keelata teatud isikutega suhtlemise. Keelu rikkumise korral võib kohus KarS § 74 lg 4 alusel pöörata vangistuse täitmisele
 • KarS § 76 järgi vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabanemisel määratakse katseajaks kohustus mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhtlema kohtu määratud isikutega.
l henemiskeeld alates 21 06 2006 a
Lähenemiskeeld alates 21.06.2006.a.
 • Kriminaalmenetluses kannatanu eraelu ja muude isikuõiguste kaitseks isikuvastases või alaealise vastu toime pandud kuriteos
 • 2 liiki lähenemiskeeldu: ajutine lähenemiskeeld kohtueelse menetluse ajaks kuni kohtuotsuse kuulutamiseni ja lähenemiskeeld, mida kohaldatakse kohtuotsusega kuni 3 aastaks.
 • ajutise lähenemiskeelu rikkumine –
 • raskema tõkendi valik, peamiselt vahistamine
 • KarS § 331-2 rahaline karistus või kuni 1-aastane vangistus
 • lähenemiskeelu rikkumine –KarS § 331-2 rahaline karistus või kuni 1-aastane vangistus
l henemiskeeld tsiviilmenetluses
Lähenemiskeeld tsiviilmenetluses
 • Kohus võib isiku eraelu või muu isikuõiguse kaitseks kohaldada võlaõigusseaduse § 1055 alusel lähenemiskeeldu või muid abinõusid – kuni 3 aastaks.
 • Kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev või kui kahju õigusvastase tekitamisega ähvardatakse, võib kannatanu või isik, keda ähvardati, nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist või sellega ähvardamisest hoidumist. Kehavigastuse tekitamise, tervise kahjustamise, eraelu puutumatuse või muu isikuõiguste rikkumise puhul võib muu hulgas nõuda kahju tekitaja teisele isikule lähenemise keelamist (lähenemiskeeld), eluaseme kasutamise või suhtlemise reguleerimist või muude sarnaste abinõude rakendamist.
t nan t helepanu eest
Tänan tähelepanu eest!

Margit Pärn

Lõuna Ringkonnaprokuratuur

7 500 744

margit.parn@prokuratuur.ee