hukum perdata islam fiqh muamalat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUKUM PERDATA ISLAM (FIQH MUAMALAT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUKUM PERDATA ISLAM (FIQH MUAMALAT)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

HUKUM PERDATA ISLAM (FIQH MUAMALAT) - PowerPoint PPT Presentation


 • 600 Views
 • Uploaded on

HUKUM PERDATA ISLAM (FIQH MUAMALAT). Maiza Fikri, ST, SE, M.M. ISLAM. AQIDAH. SYARIAH. ALKHLAK. IBADAH. MUAMALAH. HUKUM PIDANA/ PERDATA. EKONOMI & FINANSIAL. POLITIK. ASURANSI. BANK. PASAR MODAL. LEASING. PEGADAIAN. SEKTOR RIEL. DLL. MLMS AHAD NET.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HUKUM PERDATA ISLAM (FIQH MUAMALAT)' - mari-solis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hukum perdata islam fiqh muamalat

HUKUM PERDATA ISLAM(FIQH MUAMALAT)

Maiza Fikri, ST, SE, M.M

slide2

ISLAM

AQIDAH

SYARIAH

ALKHLAK

IBADAH

MUAMALAH

HUKUM PIDANA/

PERDATA

EKONOMI &

FINANSIAL

POLITIK

ASURANSI

BANK

PASAR MODAL

LEASING

PEGADAIAN

SEKTOR RIEL

DLL

MLMS AHAD NET

slide3

SISTEM SYARI’AH ADALAH SISTEM TERBAIK

CIPTAAN ALLAH YANG HARUS DIIKUTI

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولآ تتبع أهواء الذين لا يعلمون

Kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syari’ah,

Maka ikutilah syari’ah itu,

Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang

yang memahami syari’ah (Al-Jatsiyah : 18)

slide4
Fiqh
 • Pengetahuan (pemahaman) tentanghukum-hukumsyara’ yang berhubungandengan ‘amaliyahmanusiaberdasarkanatasdalil-dalil yang jelasdanterperinci
 • Jenis – jenisfiqh : Ibadah, Muamalah, Munakahah, Siyasah, Jinayahdll
 • HubunganSyariahdanFiqh
 • Syariahadalahajaran, prinsip, danhukumdari Allah danRasulataudasar-dasarpokok agama Islam yang bersumberdari Allah danRasul
 • Fiqhadalahhukumaplikatif (ibadahdanmuamalah) berdasarkanhukum Allah danRasul
 • Syariahlebihluasdankomprehensif, fiqhbuahkajianmanusiasebagaiimplementasidarisyariah
pengertian muamalah menurut etimologi
Pengertian Muamalah Menurut Etimologi
 • Muamalah berasal dari kata معاملة

Bentuk Masdar dari

عامل – يعامل- معاملة

Artinya : Saling bertindak, saling berbuat,

saling mengamalkan

pengertian muamalah menurut istilah
Pengertian Muamalah menurut Istilah

PengertianSempit

Muamalah

PengertianLuas

pengertian sempit
Pengertian Sempit
 • Khudhari Byk
 • Semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya
 • Rasyid Ridha :
 • “Tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan”
pengertian muamalah secara sempit khusus
Pengertian Muamalah secara Sempit (Khusus)
 • Dr.Mustafa Ahmad Zarqa,

“Hukum-hukum tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa”.

 • (Al-Madkhal al-Fiqh Al-Am, Damaskus, 1966-1967, Al-Adib, hlm.55)
pengertian muamalah secara luas
PengertianMuamalah (secaraLuas)
 • Imam Syafi’i:

“al-’ilmubilahkamasy-syar’iyyah al-’amaliyyah al-muktasabah min adillatiha at-tafshiliyyah”

(mengetahuihukum-hukumsyara’ yang bersifatamaliyahyang didapatkandaridalil-dalilterperinci)

Al-ilmu : ilmu

Al ahkam : tuntutanallah (perintah/larangan)

Asysyari’yyah : hukumyagdiambildarisyara’

Al ‘amaliyyah : aktifitas

Al muktasabah : prosesijtihadulama

Adillatiha at tafshiliyyah : dalil yang terdapatdalamqur’an, hadis, ijma’ ataupunqiyas.

slide10

Menurut Yusuf Musa:

“Peraturan-peraturan Allah yang harusdiikutidandita’atidalamhidupbermasyarakatuntukmenjagakepentinganmanusia”

“Segalaperaturan yang diciptakan Allah untukmengaturhubunganmanusiadenganmanusiadalamkehidupannya”

dr abdul sattar fathullah sa id dalam al muamalah fil islam
Dr.Abdul Sattar Fathullah Sa’id :dalam Al-Muamalah fil Islam

معاملة هي الأحكام المتعلقات بتصرفات الناس في شؤنهم الدنيوية

كأحكام البيع والرهن والتجارة والمزا رعة والصنعة

والاجارة والشركة والمضاربة والنكاح و الرضاع والطلاق

والعدة والهبات والهديات والموارث والوصايا والحرب والصلح

slide12

Dr.AbdulSattarFathullahSa’id :

“Fiqhmuamalatialahhukumsyari’ah

yang berkaitandengan

transaksimanusiamengenaijualbeli,

gadai, perdagangan, pertanian,

sewa,menyewa,

perkongsian, perkawinan, penyusuan

thalak, iddah, hibah & hadiah,

washiat, warisan, perangdandamai”.

Al-Muamalah fil Islam, Makkah, Rabithah alam Al-Islami, hlm.12

dalam konteks muamalah dalam makna luas ibnu abidin membagi muamalah kepada 5 bidang
Dalam konteks muamalah dalam makna luas, Ibnu Abidin membagi muamalah kepada 5 bidang
 • Mu’awadhah Maliyah (hukum kebendaan)
 • Munakahat (Hukum perkawinan)
 • Muhasanat (Hukum Acara)
 • Amanat dan ‘Ariyah (Pinjaman)
 • Tirkah (harta warisan)

Dalam kajian

muamalah kita, pengertian luas ini

tidak kita

gunakan

pengertian muamalah secara luas1

Kesimpulan

Pengertian Muamalah Secara Luas

“Muamalah adalah : “Aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial”.

slide15
Muamalah ialah : “Aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda”
 • Muamalah ialah “aturan tentang kegiatan ekonomi manusia”
slide16

Perbedaan Pengertian Muamalah dalam arti sempit dan luas adalah dalam cakupannyaPengertian luas mencakup munakahat, warisan, politik, pidana.Sedangkan dalam makna sempit cakupannya hanya tentang ekonomi (iqtishadiyah)

slide18

Pembagian

Muamalah

Al-Muamalah

Al-Maddiyah

Al-Muamalah

Al-Adabiyah

Muamalah yang mengkaji

Objeknya (bendanya).

( Sehingga kajiannya

Bersifat kebendaan)

Seperti apakah benda itu

Halal, haram, syubhat,mengan

dung manfaat or mudharat

Keharusan membeli benda

halal misalnya dimaksudkan

Untuk mencari ridha Allah,

Bukan profit oriented.

Muamalah yang mengkaji

Subjeknya,seperti kajian

tentang ijab-qabul, penipuan,

kerelaan, dusta,

Sumpah palsu

dan persoalan

Yang berkaitan dengan

Etika bisnis (adabiyah) dari

pelakunya

ruang lingkup fiqh muamalah
Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ba’i Murabahah

Bai’ Salam

Bai Istishna’

Ba’i Muajjal dan Ba’i Taqsith

Ba’i Sharf dan Konsep Uang

’Urbun (panjar/DP)

Ijarah (sewa-menyewa)

Riba

Sukuk (surat utang)

Faraidh (warisan)

Luqthah (barang tercecer)

Waqaf

Hibah

Washiat

Iqrar (pengakuan)

Qismul fa’i wal ghanimah (pembagian fa’i dan ghanimah)

ََََََُQism ash-Shadaqat (tentang pembagian zakat)

Ibrak (pembebasan hutang)

Muqasah (Discount)

Kharaj, Jizyah, Dharibah,Ushur

Baitul Mal

 • Harta dan ’Ukud )akad-akad)
 • Buyu’ (tentang jual beli)
 • Ar-Rahn (tentang pegadaian)
 • Hiwalah (pengalihan hutang)
 • Ash-Shulhu (perdamaian bisnis)
 • Adh-Dhaman (jaminan, asuransi)
 • Syirkah (tentang perkongsian)
 • Wakalah (tentang perwakilan)
 • Wadi’ah (tentang penitipan)
 • ‘Ariyah (tentang peminjaman)
 • Ghasab (perampasan harta orang lain dengan tidak shah)
 • Syuf’ah (hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah)
 • Mudharabah (syirkah modal dan tenaga)
 • Musaqat (syirkah dalam pengairan kebun)
 • Muzara’ah (kerjasama pertanian)
 • Kafalah (penjaminan)
 • Taflis (jatuh bangkrut)
 • Al-Hajru (batasan bertindak)
 • Ji’alah (sayembara, pemberian fee)
 • Qaradh (pejaman)
ruang lingkup di era modern
Ruang Lingkup di era Modern
 • Perbankan
 • Asuransi
 • Pasar Modal
 • Obligasi
 • Reksadana
 • BMT (Baitul Mal wat Tamwil)
 • Koperasi
 • Pegadaian
 • MLM Syari’ah
 • Fungsi Uang (Moneter)
 • Kebijakan Fiskal
 • Kebijakan Moneter,dll
maslahat sebagai prinsip muamalah
Maslahat sebagai prinsip Muamalah
 • Muamalat adalah aturan syari’ah tentang hubungan sosial di antara manusia.
 • Hukum-hukum muamalat memberikan perhatian sangat besar terhadap kemaslahatan manusia dan maqashid syari’ahnya bisa ditemukan akal manusia.
 • Dalam muamalat, dijelaskan secara luas illat, rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalat. Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalat dan tidak hanya berpegang pada tuntutan teks nash semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi, adat, waktu dan tempat tertentu.
kaedah ibadah dan muamalah
KAEDAH IBADAH DAN MUAMALAH

الآصل في العبادة التحريم حتى يدل الدليل على إ باحتها

“Pada dasarnya dalam ibadah adalah haram, kecuali ada dalil

Yang membolehkannya”

الآصل في المعاملة الابا حة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh

kecuali ada dalil yang melarangnya”

konsep dasar fiqh muamalah
KONSEP DASAR FIQH MUAMALAH
 • Hukumasaldalammuamalahadalahmubah (diperbolehkan)
 • KonsepFiqhMuamalahuntukmewujudkankemaslahatan
 • Menetapkanharga yang kompetitif
 • Meninggalkanintervensi yang dilarang
 • Menghindarieksploitasi
 • Memberikankelenturandantoleransi
 • Jujurdanamanah
slide25

Prinsip Muamalah

 • Bolehnyasegalabentukusaha
 • Haramnyasegalakezalimandenganmemakanhartasecarabathil, seperti : riba, ghasab, korupsi, monopoli, penimbunan , dll
 • Jujurdansalingmenasehati
 • Asasmanfaat yang diakuisyara’ dalamsetiapakad
 • Tidakadapenipuan & manipulasi, MAGHRIB ( Maysir, Ghoror, Riba )
 • Tidakmelalaikandanmeninggalkankewajibanataubertentangandenganmanhaj Allah
 • Asasakuntabilitas
slide26

next

SumberHukumFiqhMuamalahMaliyah

AL QURAN

AL HADITS

SumberHukum

FiqhMuamalahMaliyah

Ijma

NASH

Qiyas

Istihsan

Ijtihad

Istislah

PRIMER

SEKUNDER

‘Urf

slide27

SumberHukumFiqhMuamalahMaliyah

PRIMER

Al QURAN

QIYAS

Permasalahanekonomidan

keluargaberkembang

Hukumrinciygmendasar

Hukumygbersifatumum

Nilai-nilaiEkonomi

 Al Qur’an & Hadits

terbatasNashnya

IJMA

ASSUNNAH

Adanyapersamaansebabdan

permasalahanhukum yang

berkembang

Kesepakatan

Penjelasan Al Qur’an

Rinciannyadalam :

Ijma’ Wilayah

KonferensiFiqhInternasional

Perinci Al Qur’an

 • As sunnah
 • Ijtihad

PenemuHukumEkonomi

Memberikankoridor & batas

kegiatanekonomi

Memberisubtansi

MelihatKonteksPeriwayatansunnah

slide28

SumberHukumFiqhMuamalahMaliyah

SEKUNDER

ISTIHSAN

AL ‘URF

Kebiasaankelompokmasyarakatakansesuatu yang menjadirujukan

ISTISLAH

meninggalkanQiyas

karenaadanalasanyglebihkuat

Penetapanhukumberlandaskan

kepentinganumum (mashlahat)

ygtidakterdapatdalam Nash

 • sumberhukumsesuaidengan

tujuansyariat

 • beberapakaidahfiqh yang berlandaskan

al ‘urf

 • IstihsanQiyas, daruri, sunnah, Ijma
 • IstihsanlebihdiutamakandariQiyas
 • dilakukanjikaada Nash dlm Al Qur’an,

Sunnah, Ijma

 • maslahatygdimaksudsesuai

kehendaksyariat

 • sesuaidgnmaqosidsyariah
 • manfaatlebihbesardarimudharatnya
 • maslahat VS kerusakan
 • preventifmechanisme
 • perubahanhukumsesuaiperubahan

waktu & tempat

 • maslahatvs Nash
 • IstislahvsIstihsan
 • masalahygberlandaskanIstislah :

 KepentinganPublik

 Peradilan & Perdata

 • Perubahanhukumsesuaiperubahanwaktu & Tempat
 • maslahat VS Nash