slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Republika Srbija Komisija za zaštitu konkurencije Antikorupcijski izazovi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Republika Srbija Komisija za zaštitu konkurencije Antikorupcijski izazovi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Republika Srbija Komisija za zaštitu konkurencije Antikorupcijski izazovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Republika Srbija Komisija za zaštitu konkurencije Antikorupcijski izazovi sistema javnih nabavki i politike konkurencije Privredna komora Srbije Beograd 18.03.2014. godine Radojčić Čedomir * Rukovodilac sektora za utvrđivanje povreda konkurencije. PLAN PREZENTACIJE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Republika Srbija Komisija za zaštitu konkurencije Antikorupcijski izazovi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Republika Srbija

Komisija za zaštitu konkurencije

Antikorupcijski izazovi

sistema javnih nabavki i politike konkurencije

Privredna komora Srbije

Beograd 18.03.2014. godine

Radojčić Čedomir*

Rukovodilac sektora za utvrđivanje povreda konkurencije

plan prezentacije
PLAN PREZENTACIJE
 • Zaštita konkurencije u Republici Srbiji – PRAVNI OKVIR
 • Zakon zaštiti konkurencije
 • Komisija za zaštitu konkurencije
 • Povrede konkurencije

- Restriktivni sporazumi

- Zloupotreba dominantnog položaja

 • Postupci pred Komisijom za zaštitu konkurencije
 • Upravne mere koje određuje Komisija
 • “Nameštene ponude” u postupcima javnih nabavki
 • Zakon o javnim nabavkama (komentar na pojedine članove)
pravni okvir
Pravni okvir
 • Zakon o zaštiti konkurencije (“Službeni glasnik RS” 51/2009 i 95/2013)
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (stupio na snagu 01.09.2013. godine) – Naslov VI – Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije – član 73. – Konkurencija i ostale ekonomske odredbe
 • Uredbe Vlade Republike Srbije
 • Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta ( Sl.gl. RS 89/09)
 • Uredba o sadržini zahteva za pojedinačno izuzeće restriktivnih sporazuma od zabrane ( Sl.gl. RS 107/09)
 • Uredba o sporazumima između učesnika na tržištu koji posluju na različitom nivou proizvodnje ili distribucije koji se izuzimaju od zabrane (Sl.gl. RS11/10 )
 • Uredba o sporazumima o specijalizaciji između učesnika na tržištu koji posluju na istom nivou proizvodnje ili distribucije koji se izuzimaju od zabrane

( Sl.gl. RS 11/10)

 • Uredba o sporazumima o istraživanju i razvoju između učesnika na tržištu koji posluju na istom nivou proizvodnje ili distribucije koji se izuzimaju od zabrane ( Sl.gl. RS 11/10)
pravni okvir 2
Pravni okvir (2)
 • Uredba o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica Komisije za zaštitu konkurencije ( Sl.gl. RS 89/09)
 • Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije (Sl.gl. RS 89/09)
 • Uredba o kriterijumima za određivanje visine iznosa koji se plaća na osnovu mere zaštite konkurencije i procesnog penala, načinu i rokovima njihovog plaćanja i uslovima za određivanje tih mera (Sl.gl. RS 50/10)
 • Uredba o uslovima za oslobađanje obaveze plaćanja novčanog iznosa mere zaštite konkurencije (Sl.gl. RS 50/10)
 • Smernice Komisije za zaštitu konkurencije
 • Smernice za primenu Uredbe o kriterijumima za određivanje visine iznosa koji se plaća na osnovu mere zaštite konkurencije i procesnog penala, načinu i rokovima njihovog plaćanja i uslovima za određivanje tih mera
 • Smernice za primenu člana 69. Zakona o zaštiti konkurencije i Uredbe o uslovima za oslobađanje obaveze plaćanja novčanog iznosa mere zaštite konkurencije
pravni okvir 3
Pravni okvir (3)
 • Zakon o zaštiti konkurencije (ZZK)
 • Predmet - zaštitа konkurencijе na tržištu Republike Srbije, u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača, kao i osnivanje, položaj, organizacija i ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije
 • Teritorijalna primena – na akte i radnje učinjene na teritoriji Republike Srbije, odnosno na akte i radnje učinjene van njene teritorije koji utiču ili bi mogli uticati na konkurenciju na teritoriji Republike Srbije.
 • Personalna primena – na učesnike na tržištu = svapravnaifizičkalicakojaneposrednoiliposredno, stalno, povremenoilijednokratnoučestvujuuprometurobe, odnosnousluga, nezavisnoodnjihovogpravnogstatusa, oblikasvojineilidržavljanstva, odnosnodržavnepripadnosti:

- domaća i strana privredna društva i preduzetnike; državne organe, organe teritorijalne autonomije ilokalne samouprave; druga fizička i pravna lica i oblike udruživanja učesnika na tržištu (sindikati, udruženja, sportske organizacije, ustanove, zadruge, nosioci prava intelektualne svojine i dr.);

- javna preduzeća, privredna društva, preduzetnike i druge učesnike na tržištu, koji obavljaju delatnosti od opšteg interesa, odnosno kojima je aktom nadležnog državnog organa dodeljen fiskalni monopol, osim ukoliko bi primena ovog zakona sprečila obavljanje tih delatnosti, odnosno obavljanje poverenih poslova.

konkurencija utakmica za u esnike na tr i tu
Konkurencija – utakmica za učesnike na tržištu
 • Konkurencija???
 • Situacija na tržištu u kojoj prodavci proizvoda ili usluga nezavisno teže da ostvare naklonost kupaca sa namerom da ostvare specifične poslovne ciljeve ( npr. profit, tržišne i/ili prodajne udele na tržištu).
 • Konkurentski rivalitet između učesnika na tržištu postoji u odnosu na cene, kvalitet, usluge ili kombinaciju tih ali i drugih faktora koje kupci mogu na određeni način vrednovati.
 • Fer i nenarušena konkurencija je „kamen temeljac“ tržišne ekonomije, a nacionalna tela za zaštitu konkurencije moraju raspolagati nadležnostima i ovlašćenjima koja su potrebna i dovoljna za nadzor i sprovođenje zakona o zaštiti konkurencije, sa osnovnim ciljem obezbeđenja efektivne konkurencije na unutrašnjem tržištu.
konkurencija utakmica za u esnike na tr i tu 2
Konkurencija – utakmica za učesnike na tržištu (2)
 • Ograničavanje konkurencije od strane preduzeća:
 • sporazumi, kojima se bitno sprečava, ograničava i narušava konkurencija
 • zloupotreba dominantnog položaja
 • koncentracije, kojima se bitno sprečava, ograničava i narušava konkurencija (pre svega stvaranjem ili jačanjem dominantnog položaja na tržištu)
 • Ograničavanje konkurencije od strane vlasti:
 • legalni monopoli
 • ekskluzivna prava (način podele)
 • akti i radnje (opšti i pojedinačni), koji stvaraju diskriminaciju
 • netransparenta politika državnih pomoći
osnovni principi
Osnovni principi
 • Osnovni principi i elementi politike i prava konkurencije
 • zabrana (sa izuzećima) restriktivnih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja
 • kontrola koncentracija
 • Različiti (negativni) efekti na (efikasnu) konkurenciju
 • ograničavanje konkurencije od strane vlasti (ekskluzivna prava, netransparentna politika državnih pomoći, ulazne barijere itd.)
 • nelojalna konkurencija
 • damping
relevantno tr i te
RELEVANTNO TRŽIŠTE
 • Relevantno tržište = relevantno tržište proizvoda na relevantnom geografskom tržištu
 • Relevantno tržište proizvoda = skup robe, odnosno usluga koje potrošači i drugi korisnici smatraju zamenljivim u pogledu njihovog svojstva, uobičajene namene i cene
 • Relevantno geografsko tržište= teritorija na kojoj učesnici na tržištu učestvuju u ponudi ili potražnji i na kojoj postoje isti ili slični uslovi konkurencije, a koji se bitno razlikuju od uslova konkurencije na susednim teritorijama
 • Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta (“Službeni glasnik RS” 89/2009)
relevantno tr i te 2
Relevantno tržište (2)
 • Relevantno tržište proizvoda
 • ukoliko roba / usluga nema zamenu → relevantno tržište proizvoda čini ta roba, odnosno usluga
 • zamenljivost skupa robe / usluga → kriterijum procene mogućnosti opredeljenja kupaca za kupovinu druge robe/usluge koje su zamena za predmetnu robu/uslugu = SUPSTITUCIJA TRAŽNJE

↓ ↓ ↓

 • Izuzetno - zamenljivost → kriterijum procene mogućnosti drugih učesnika na tržištu da u kratkom roku i bez većih troškova ponude predmetnu robu / uslugu = SUPSTITUCIJA PONUDE
 • Relevantno geografsko tržište→kriterijum procene mogućnosti opredeljenja kupaca za kupovinom u drugim relevantnim geografskim oblastima (supstitucija tražnje), odnosno procenom mogućnosti učesnika na tržištu iz drugih geografskih područja da ponude robu /usluge (supstitucija ponude)
komisija za za titu konkurencije
KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE
 • Komisija je samostalna i nezavisna organizacija koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom.
 • Komisija ima status pravnog lica.
 • Komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu do kraja februara tekuće godine, za prethodnu godinu.
komisija za za titu konkurencije 2
KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE (2)
 • Organi Komisije
  • Savet Komisije
  • Predsednik Komisije
 • Predsednika Komisije i članove Saveta bira i razrešava Narodna skupština na predlog nadležnog odbora za poslove trgovine
 • Izbor se vrši po javnom konkursu koji oglašava predsednik Narodne skupštine
komisija za za titu konkurencije 3
KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE (3)
 • Komisija je nadležna da :
 • rešava o pravima i obavezama učesnika na tržištu u skladu sa zakonom;
 • određuje upravne mere u skladu sa ovim zakonom;
 • učestvuje u izradi propisa koji se donose u oblasti zaštite konkurencije;
 • predlaže Vladi donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona;
 • donosi uputstva i smernice za sprovođenje ovog zakona;
 • prati i analizira uslove konkurencije na pojedinačnim tržištima i u pojedinačnim sektorima;
 • daje mišljenje nadležnim organima na predloge propisa, kao i na važeće propise koji imaju uticaj na konkurenciju na tržištu;
 • daje mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije
komisija za za titu konkurencije 4
KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE (4)

.... nadležnost Komisije

 • ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti zaštite konkurencije, radi izvršavanja međunarodnih obaveza u ovoj oblasti i prikuplja informacije o zaštiti konkurencije u drugim državama;
 • sarađuje sa državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, radi obezbeđivanja uslova za primenu ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za zaštitu konkurencije;
 • preduzima aktivnosti na razvijanju svesti o potrebi zaštite konkurencije;
 • vodi evidenciju o prijavljenim sporazumima, o učesnicima koji imaju dominantan položaj na tržištu, kao i o koncentracijama, u skladu sa ovim zakonom;
 • organizuje, preduzima i kontroliše sprovođenje mera kojima se obezbeđuje zaštita konkurencije;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
povreda konkurencije
POVREDA KONKURENCIJE
 • Član 9. ZZK

Povredom konkurencije u smislu ovog zakona smatraju se akti ili radnje učesnika na tržištu koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.

 • POVREDE
 • restriktivni sporazumi
 • zloupotreba dominantnog položaja
 • ??? sprovedene a prethodno ne odobrene koncentracije???
pojam i zabrana restriktivnog sporazuma lan 10 zzk
Pojam i zabrana restriktivnog sporazuma - član 10.ZZK
 • Restriktivni sporazumi su sporazumi između učesnika na tržištu koji imaju zacilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje, konkurencije na teritoriji Republike Srbije.
 • Restriktivni sporazumi mogu biti ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, usaglašene prakse, kao i odluke oblika udruživanja učesnika na tržištu, a kojima se naročito:
 • neposredno ili posredno utvrđuju kupovne ili prodajne cene ili drugi uslovi trgovine;
 • ograničava i kontroliše proizvodnja, tržište, tehnički razvoj ili investicije;
 • primenjuju nejednaki uslovi poslovanja na iste poslove u odnosu na različite učesnike na tržištu, čime se učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente;
 • uslovljava zaključivanje ugovora ili sporazuma prihvatanjem dodatnih obaveza koje s obzirom na svoju prirodu i trgovačke običaje i praksu nisu u vezi sa predmetom sporazuma;
 • dele tržišta ili izvori nabavki.
 • Restriktivni sporazumi su zabranjeni i ništavi, osim u slučajevima izuzeća od zabrane u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije
restriktivni sporazumi karteli
Restriktivni sporazumi – karteli
 • Kartel ???
 • Sporazum/i (tajni) između konkurentskih firmi, dizajnirani da ograniče ili eliminišu konkurenciju između njih, sa ciljem povećanja cena i profita učesnika u kartelu, pri čemu se ne ostvaruju (produkuju) kompenzacioni benefiti.
 • U praksi se ovo uobičajeno čini fiksiranjem cena, ograničavanjemproizvodnje, podelom tržišta, alokacijom (raspodelom) kupaca ili teritorija, „nameštenim ponudama“ u postupcima javnih nabavki ili kombinacijom ovih specifičnih vidova restrikcija.
 • Karteli su štetni po potrošače kao i za društvo u celini pre svega usled okolnosti da učesnici kartela naplaćuju više cene (i ostvaruju veći profit) nego na tržištu koje je konkurentno.
emu posve ujemo posebnu pa nju
Čemu posvećujemo posebnu pažnju
 • Zaključivanje ugovora između konkurenata o:
  • Podeli tržišta;
  • Podeli kupaca;
  • Prodajnoj/kupovnoj ceni;
  • Kvotama;
  • Razmeni poverljivih informacija;
 • Zaključivanje ugovora o:
  • Ekskluzivnoj prodaji;
  • Ekskluzivnoj kupovini;
  • Ekskluzivnoj distribuciji
  • Ekskluzivnoj dodeli kupaca
  • Selektivnoj distribuciji;
  • Franšizi;
  • Zastupanju sa isključivim pravom i prenesenim trgovinskim rizikom
izuzimanje restriktivnih sporazuma od zabrane
Izuzimanje restriktivnih sporazuma od zabrane
 • Mogućnost i uslovi za izuzeće od zabrane
 • Član 11. ZZK - Restriktivni sporazumi mogu biti izuzeti od zabrane ukoliko doprinose unapređenju proizvodnje i prometa, odnosno podsticanju tehničkog ili ekonomskog napretka, a potrošačima obezbeđuju pravičan deo koristi pod uslovom da ne nameću učesnicima na tržištu ograničenja koja nisu neophodnaza postizanje cilja sporazuma, odnosno da ne isključuju konkurenciju na relevantnom tržištu ili njegovom bitnom delu.
 • Pojedinačno izuzeće od zabrane – član 12. ZZK
 • Izuzeće od zabrane po kategorijama sporazuma – član 13. ZZK
 • Sporazumi manjeg značaja – član 14. ZZK
postupak pred komisijom
POSTUPAK PRED KOMISIJOM
 • Pokretanje postupka
  • po zahtevu stranke
  • po službenoj dužnosti
 • Stranka u postupku pred Komisijom – učesnik na tržištu koji je podneo prijavu koncentracije ili zahtev za pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma od zabrane i učesnik protiv koga je pokrenut ispitni postupak.
 • NEMAJU SVOJSTVO STRANKE: podnosioci inicijative – davaoci informacija i podataka – stručna lica i organizacije čije se analize koriste u postupku – drugi državni organi i organizacije koji sarađuju sa Komisijom.
 • Primena pravila opšteg upravnog postupka
postupak pred komisijom 2
POSTUPAK PRED KOMISIJOM (2)
 • Privremene mere - Ako postoji opasnost od nastupanja nenadoknadive štete za lica na koja se neposredno odnose radnje ili akti koji su predmet postupka, Komisija može zaključkom da naloži prestanak vršenja određenih radnji ili primene akta, odnosno obavezu preduzimanja radnji kojima se sprečavaju ili otklanjaju njihove štetne posledice.
postupak pred komisijom 3
POSTUPAK PRED KOMISIJOM (3)
 • Uviđaj

Službeno lice može:

 • ući i pregledati poslovne prostorije, vozila, zemljište i druge prostorije u sedištu stranke i ostalim mestima gde stranka ili treće lice obavljaju poslovne i druge aktivnosti;
 • izvršiti proveru poslovnih i drugih dokumenata, bez obzira na način na koji se ta dokumenta čuvaju;
 • oduzeti, kopirati ili skenirati poslovnu dokumentaciju, a ukoliko zbog tehničkih razloga to nije moguće, ovlašćeno lice može oduzeti poslovnu dokumentaciju i zadržati je onoliko koliko je potrebno da se naprave kopije te dokumentacije;
 • zapečatiti sve poslovne prostorije i poslovna dokumenta za vreme uviđaja;
 • uzimati od zastupnika stranke ili njenih zaposlenih usmene ili pismene izjave, kao i dokumenta o činjenicama koje su predmet uviđaja, a ako je neophodna pismena izjava, ovlašćeno lice mora odrediti datum do kojeg takva izjava mora biti dostavljena;
 • obavljati ostale radnje u skladu sa ciljevima postupka.
postupak pred komisijom 4
POSTUPAK PRED KOMISIJOM (4)
 • Nenajavljeni uviđaj
 • Ako se osnovano sumnja da postoji opasnost uklanjanja ili izmene dokaza koji se nalaze kod stranke ili trećeg lica, može se odrediti izvođenje nenajavljenog uviđaja.
 • Nenajavljeni uviđaj se vrši putem iznenadne kontrole prostorija, odnosno podataka, isprava i stvari koje se nalaze na tom mestu, o čemu se obaveštava stranka, odnosno držalac prostora i stvari u trenutku izvođenja uviđaja i na licu mesta.
upravne mere koje odre uje komisija
UPRAVNE MERE KOJE ODREĐUJE KOMISIJA
 • Mera zaštite konkurencije
 • Mere otklanjanja povrede konkurencije
 • Mera procesnog penala
mera za tite konkurencije
MERA ZAŠTITE KONKURENCIJE
 • Odluka o meri zaštite konkurencije je sastavni deo rešenja kojim se utvrđuje povreda konkurencije
 • Učesniku na tržištu odrediće se mera zaštite konkurencije, u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini najviše 10 % od ukupnog godišnjeg prihoda, ostvarenog na teritoriji Republike Srbije i obračunatog u skladu sa članom 7. ZZK, ako:
 • zloupotrebi dominantan položaj na relevantnom tržištu u smislu člana 16. ZZK;
 • zaključi ili izvrši restriktivni sporazum u smislu člana 10. ZZK, odnosno restriktivni sporazum koji nije izuzet u smislu člana 60. ZZK;
 • ne izvrši, odnosno ne sprovede mere otklanjanja povrede konkurencije, odnosno meru dekoncentracije u smislu čl. 59. i 67. ZZK;
 • sprovede koncentraciju suprotno obavezi prekida u smislu člana 64. ZZK, odnosno za koju nije izdato odobrenje za sprovođenje koncentracije u smislu člana 65. ZZK.
mera za tite konkurencije 2
MERA ZAŠTITE KONKURENCIJE (2)
 • Oslobađanje od obaveze iz mere zaštite konkurencije
 • Učesnik sporazuma iz člana 10. ZZK, koji je prvi Komisiji prijavio postojanje sporazuma ili dostavio dokaze na osnovu kojih je Komisija donela rešenje o povredi iz člana 10. stav 1. ZZK, oslobađa se od obaveze plaćanja novčanog iznosa mere zaštite konkurencije.
 • Oslobađanjeod obaveze plaćanja novčanog iznosa iz stava 1. ovog člana primeniće se pod uslovom da Komisija, u trenutku dostavljanja dokaza, nije imala saznanje o postojanju sporazuma iz člana 10. stav 1. ovog zakona ili je imala saznanje ali nije imala dovoljno dokaza da donese zaključak o pokretanju postupka.
 • Učesniku sporazuma iz člana 10. stav 1. ZZKkoji ne ispunjava uslove za oslobađanje od obaveze plaćanja novčanog iznosa, visina plaćanja novčanog iznosa mere zaštite konkurencije može biti smanjenapod uslovom da u toku postupka Komisiji dostavi dokaze koji u tom trenutku nisu bili dostupni, a koji omogućavaju okončanje postupka i donošenje rešenja o povredi iz člana 10. stav 1. ZZK.
 • Prethodno se ne primenjuje na učesnika sporazuma koji je inicirao zaključenje sporazuma iz člana 10. stav 1. ZZK.
mere otklanjanja povrede konkurencije
MERE OTKLANJANJA POVREDE KONKURENCIJE
 • Komisija ih može odrediti, a određuju se rešenjem kojim se utvrđuje povreda konkurencije
 • MERE PONAŠANJA
 • srazmerne težini utvrđene povrede i u neposrednoj vezi sa aktima i radnjama koje su izazvale povredu
 • cilj: otklanjanje utvrđene povrede; sprečavanje mogućnosti nastanka iste ili slične povrede
 • kako? – davanjem naloga za određeno ponašanje ili zabrane određenog ponašanja
 • STRUKTURNE MERE
 • kada se utvrdi značajna opasnost od ponavljanja iste ili slične povrede kao neposredne posledice same strukture učesnika na tržištu
 • određuje se samo ako nema mogućnosti za određivanje jednako delotvorne mere ponašanja, ako bi mera ponašanja predstavljala veći teret i ako ranije određena mera ponašanja nije sprovedena u celini
 • može da predviđa obavezu razvrgavanja nastale strukture učesnika na tržištu (naročito prodajom pojedinih delova ili imovine učesnika na tržištu drugim licima)
naknada tete
NAKNADA ŠTETE
 • naknada štete prouzrokovane povredom konkurencije koja je utvrđena rešenjem Komisije ostvaruje se u parničnom postupku pred nadležnim sudom
 • rešenje Komisije kojim je utvrđena povreda konkurencije ne pretpostavlja da je šteta nastupila – ista se mora dokazivati u sudskom postupku
slide29

“We have a saying here in this company that penetrates the whole company,it’s a saying thatwe, we ah, our competitors are our friends. Our customers are the enemy.”

Jim Randall, President, Archer Daniels Midland

April 1993

name tene ponude 1
“NAMEŠTENE PONUDE” (1)
 • “Nameštene ponude” – ( Bid rigging – collusive tendering)
 • O “nameštenim ponudama”govorimo kada učesnici na tržištu – ponuđači i/ili potencijalni ponuđači, od kojih se očekuje konkurentsko nadmetanje, tajno dogovaraju cene i/ili komercijalne uslove u svojim ponudama i/ili simulovano učešće i/ili izostanak iz postupka javne nabavkepojedinih potencijalnih ponuđača, pri čemu dogovor uvek podrazumeva i saglasnost o tome ko od učesnika takvog dogovora treba da “pobedi” u postupku javne nabavke.
 • Najčešći oblici

а) Simulirana ili fiktivna ponuda [komplementarna, uslužna, simbolična]

(complementary, courtesy, token or simbolic )

 • ponudajevišaodpоnudeunаprеd оdrеđеnоg (dogovorenog) ponuđača;
 • ponuda je očigledno previsoka da bi bila prihvaćena;
 • ponuda sadrži specijalne (posebne) uslove za koje se unapred znada su

neprihvatljivi za naručioca ( non conforming bids)

b) Uzdržavanje od podnošenja ponuda (Bid suppression)

c) Rotirajuća ponuda (Bid rotation)

d) Podela tržišta (Market allocation)

name tene ponude 2
“NAMEŠTENE PONUDE” (2)
 • KARAKTERISTIKE SEKTORA, PROIZVODA I USLUGAKOJE POGODUJU

TAJNIM SPORAZUMIMA

 • Mali broj učesnika na tržištu
 • Ograničeni ulazak novih učesnika na tržište / bez ulaska na tržište
 • Stabilni tržišni uslovi / visok stepen predvidljivosti
 • Postojanje udruženja proizvođača i/ili trgovaca
 • Učestalost (veća frekvencija) postupaka / ponavljanje postupaka javne nabavke
 • Homogeni proizvodi
 • Identični ili veoma slični proizvodi ili usluge
 • Mali broj supstituta / nema supstituta za proizvod ili uslugu
 • Veoma malo tehnoloških promena / bez tehnoloških promena na tržištu
name tene ponude 3
“NAMEŠTENE PONUDE” (3)
 • “Checklist” za dizajniranje postupka javne nabavke koja pomaže smanjenju rizika od “nameštenih ponuda”
 • Prikupljanje informacija pre dizajniranja tenderskog postupka
 • Dizajniranje postupka nabavke u cilju povećanja broja potencijalnih

“pouzdanih” ponuđača koji će se zaista takmičiti svojim ponudama

 • Definisanje potreba na jasan način uz izbegavanje predvidivosti
 • Dizajniranje postupka na način koji će maksimalno smanjiti mogućnost

međusobne komunikacije ponuđača

 • Pažljiv izbor kriterijuma za ocenu i dodelu ugovora na tenderu
 • Podizanje svesti kod zaposlenih o rizicima nameštanja ponuda u postupcima

javnih nabavki

name tene ponude 4
“NAMEŠTENE PONUDE” (4)
 • “Checklist” za “otkrivanje” nameštenih ponuda u postupcima javnih nabavki
 • Posebno obratiti pažnju na:
 • znake neobičnog – neuobičajenog “ponašanja” ponuđača / potencijalnih ponuđača ne samo prilikom podnošenja, već i pre podnošenja ponude
 • neobične – neuobičajene – slične – identične detalje u ponudama i u celokupnoj dokumentaciji predatoj u z ponudu
 • iste ili veoma slične “obrasce” formiranja cene i ostalih komercijalnih uslova
 • neobične – neuobičajene “izjave - konstatacije” koje navode na sumnju, kao i ponašanje ponuđača /potencijalnih ponuđača u toku celog postupka javne nabavke
 • “indikatore” nameštenih ponuda (bid rigging /collusive tendering)
 • ZA ONE KOJI ŽELE DA SAZNAJU VIŠE:
 • Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement - www.oecd.org/competition
 • Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupcima javnih nabavki – www.kzk.org.rs
kako komisija dolazi do saznanja o povredi
Kako Komisija dolazi do saznanja o povredi?

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

PODNOSIOCI INICIJATIVA

DAVAOCI INFORMACIJA

I PODATAKA

KZK

“Leniency” program

Whistleblowers

zakon o javnim nabavkama
Zakon o Javnim nabavkama
 • Član 10. - Načelo obezbeđivanja konkurencije ( u vezi sa npr. član 36. stav 8. ili član 37. stav 5.);
 • Član 22. – Interni akt i kontrola nabavki
 • Član 27. – Dužnost prijavljivanja povrede konkurencije
 • Član 80. stav 13. – Ponuda sa podizvođačem
 • Član 81. – Zajednička ponuda
 • Član 82. stav 1. tačka 2) i stav 3. tačka 1) - Negativne reference
 • Član 167. – Posebno ovlašćenje organizacije nadležne za zaštitu konkurencije
slide37
HVALA NA PAŽNJI

Komisija za zaštitu konkurencije

Beograd, Kneginje Zorke 7

www.kzk.org.rs

E-mail: office.kzk@kzk.gov.rs